โรงเรียนในสังกัด
121 โรง
บุคลากรในสังกัด
0 คน
บุคลากรในเขต
0 คน
นักเรียนในสังกัด
24,831 คน

โรงเรียนจำแนกตามจำนวนนักเรียน

โรงเรียนจำแนกตามจำนวนนักเรียน โรงเรียนจำแนกตามจำนวนนักเรียน (คน)
1-20 21-40 41-60 61-120 121-300 301-500 >500 รวม
จำนวน (โรงเรียน)
Click ดูรายชื่อ
0 0 0 0 0 0 0 0 *

หมายเหตุ *

จำนวนโรงเรียนไม่นับโรงเรียนที่ไม่มีนักเรียน จำนวน 2 โรง

โรงเรียนจำแนกตามอำเภอ

โรงเรียนจำแนกตามอำเภอ เมืองสุราษฎร์ธานี กาญจนดิษฐ์ ดอนสัก เกาะสมุย เกาะพะงัน รวม
จำนวน 23 51 19 19 9 121

ข้อมูลนักเรียน

อำเภอ รายงาน  

ข้อมูลครู

อำเภอ รายงาน  

ข้อมูลผลสัมฤทธิ์

รายงาน