โรงเรียนในสังกัด
121 โรง
บุคลากรในสังกัด
1,840 คน
บุคลากรในเขต
69 คน
นักเรียนในสังกัด
26,680 คน

9. การพัฒนาระบบประกันคุณภาพภายในและมาตรฐานการศึกษา

ประเด็นการประเมิน

1. จัดระบบการประกันคุณภาพการศึกษาภายใน สถานศึกษา โดยกำหนดมาตรฐานการศึกษาของ สถานศึกษา ระดับการศึกษาปฐมวัย และระดับ การศึกษาขั้นพื้นฐาน
2. จัดทำแผนพัฒนาการจัดการศึกษา และ แผนปฏิบัติการประจำปีของสถานศึกษา
3. นำแผนปฏิบัติการประจำปีไปใช้ในสถานศึกษา ตามที่กำหนดไว้
4. จัดทำข้อมูลสารสนเทศเป็นปัจจุบันและต่อเนื่อง
5. มีการแต่งตั้งคณะกรรมการประเมินผลและ ตรวจสอบคุณภาพการศึกษาภายในสถานศึกษา ตามมาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษา
6. จัดทำรายงานการประเมินตนเองของสถานศึกษา (SAR) ส่งหน่วยงานต้นสังกัดและเผยแพร่หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง
7. นำผลการติดตามและการประเมินไปวางแผน ปฏิบัติ ตรวจสอบและปรับปรุงการดำเนินงาน เพื่อพัฒนาสถานศึกษาให้มีคุณภาพตามมาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษา อย่างเป็นระบบ และต่อเนื่อง
โรงเรียนประเด็นที่ผลดาวน์โหลดมาตรฐานการศึกษาระดับปฐมวัยมาตรฐานการศึกษาระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน
1234567คุณภาพเด็กการบริหารการจัดประสบการณ์ภาพรวมคุณภาพเด็กการบริหารการจัดประสบการณ์ภาพรวม
1. นิคมสร้างตนเองดีเยี่ยมดีเลิศดีเลิศดีเลิศดีเลิศดีดีเลิศดีเลิศดีเลิศ
2. บ้านควนยูงดีเยี่ยมกำลังพัฒนากำลังพัฒนากำลังพัฒนากำลังพัฒนาดีดีเลิศดีเลิศดีเลิศ
3. บ้านซอย 2ดีเยี่ยมดีเลิศดีเลิศดีเลิศดีเลิศดีดีดีดี
4. บ้านซอย 10ดีดีดีดีดีดีดีดีดี
5. วัดนทีคมเขตดีเยี่ยมยอดเยี่ยมยอดเยี่ยมยอดเยี่ยมยอดเยี่ยมดีเลิศดีเลิศยอดเยี่ยมดีเลิศ
6. วัดแหลมทองดีมากดีดีดีดีดีดีดีดี
7. วัดบุญบันเทิงดีดีดีดีดีดีดีดีดี
8. บ้านทอนหญ้าปล้องดียอดเยี่ยมยอดเยี่ยมยอดเยี่ยมยอดเยี่ยมดีดีเลิศดีเลิศดีเลิศ
9. วัดโพธิ์นิมิตดีเยี่ยมดีเลิศดีเลิศดีเลิศดีเลิศดีเลิศดีเลิศดีเลิศดีเลิศ
10. วัดท่าทองดีดีเลิศดีเลิศดีเลิศดีเลิศดีเลิศดีเลิศดีเลิศดีเลิศ
11. บ้านโพหวายดีเยี่ยมดีเลิศดีเลิศดีเลิศดีเลิศดียอดเยี่ยมดีเลิศดีเลิศ
12. บ้านสันติสุขดีเยี่ยมดีดีดีดีดีดีดีดี
13. บ้านคลองสุขพอใช้ดีดีดีดีดีดีดีดี
14. วัดชลธารดีเยี่ยมกำลังพัฒนากำลังพัฒนากำลังพัฒนากำลังพัฒนาดีดีเลิศดีดี
15. วัดบางใบไม้พอใช้ดีเลิศดีดีดีดีดีเลิศดีดี
16. บ้านสุชนดีเยี่ยมดีเลิศดีเลิศดีเลิศดีเลิศดีเลิศดีเลิศดีเลิศดีเลิศ
17. วัดกลางใหม่ดีดีดีเลิศดีดีดีดีเลิศดีเลิศดีเลิศ
18. บ้านบางใหญ่ดีเยี่ยมดีดีดีดีดีดีดีดี
19. บ้านท่าเพชรดีเยี่ยมดีดีดีดีดีดีดีดี
20. อนุบาลสุราษฎร์ธานีดีเยี่ยมดีเลิศดีเลิศดีเลิศดีเลิศดีดีเลิศดีเลิศดีเลิศ
21. ชุมชนวัดสุนทรนิวาสพอใช้ดีเลิศดีเลิศดีดีเลิศดีเลิศดีเลิศดีเลิศดีเลิศ
22. วัดสมหวังดีเยี่ยมดีเลิศดีเลิศดีเลิศดีเลิศดีเลิศดีเลิศดีเลิศดีเลิศ
23. บ้านบ่อน้ำร้อนดีมากดีดีดีดีดีดีเลิศดีดี
24. บ้านแม่โมกข์ดีมากยอดเยี่ยมยอดเยี่ยมยอดเยี่ยมยอดเยี่ยมดีเลิศดีเลิศดีเลิศดีเลิศ
25. บ้านกำสนราษฎร์อุทิศดีดีดีดีดีดีดีดีดี
26. วัดเขานางเภาดียอดเยี่ยมยอดเยี่ยมยอดเยี่ยมยอดเยี่ยมดีเลิศดีเลิศดีเลิศดีเลิศ
27. บ้านไสในดีมากดีดีเลิศดีดีดีดีเลิศดีเลิศดี
28. วัดกาญจนารามดีเยี่ยมดีดีดีดีดีดีดีดี
29. บ้านคลองสระดีเยี่ยมยอดเยี่ยมยอดเยี่ยมยอดเยี่ยมยอดเยี่ยมดีเลิศดีเลิศดีเลิศดีเลิศ
30. บ้านม่วงลีบดีเยี่ยมยอดเยี่ยมดีเลิศดีเลิศดีเลิศดีดีเลิศดีดี
31. วัดคงคาล้อมดีมากยอดเยี่ยมดีเลิศดีเลิศดีเลิศดีดีดีดี
32. บ้านมะม่วงหวานดีมากดีดีดีดีดีดีดีดี
33. บ้านไสตอดีมากดียอดเยี่ยมดีดีดียอดเยี่ยมดีดี
34. วัดพุฒดีมากดีเลิศดีเลิศดีเลิศดีเลิศดีเลิศดีเลิศดีเลิศดีเลิศ
35. บ้านหัวหมากล่างดีเยี่ยมยอดเยี่ยมดีเลิศดีเลิศดีเลิศดีดีเลิศดีเลิศดีเลิศ
36. บ้านห้วยโศกดีดีเลิศดีเลิศดีเลิศดีเลิศดีเลิศดีเลิศดีเลิศดีเลิศ
37. บ้านควนราชาดีดีดีดีดีดีดีดีดี
38. บ้านหัวหมากบนดีมากดีเลิศยอดเยี่ยมยอดเยี่ยมยอดเยี่ยมยอดเยี่ยมยอดเยี่ยมดีเลิศยอดเยี่ยม
39. บ้านห้วยด่านดีเยี่ยมยอดเยี่ยมยอดเยี่ยมดีเลิศยอดเยี่ยมดีเลิศยอดเยี่ยมยอดเยี่ยมยอดเยี่ยม
40. วัดกงตากดีเยี่ยมดีเลิศดีเลิศดีเลิศดีเลิศดีดีเลิศดีดี
41. บ้านไสขามดีเยี่ยมดีดีดีดีดีดีดีดี
42. วัดปากคูพอใช้ดีดีดีดีดีดีดีดี
43. วัดวชิรประดิษฐ์ดีเยี่ยมดีดีดีดีดีดีดีดี
44. วัดแสงประดิษฐ์ดียอดเยี่ยมยอดเยี่ยมยอดเยี่ยมยอดเยี่ยมดีดีดีดี
45. วัดนิกรประสาทดีดีเลิศดีเลิศดีเลิศดีเลิศดีเลิศดีเลิศดีเลิศดีเลิศ
46. บ้านดอนสนดีเยี่ยมดีเลิศดีดีเลิศดีเลิศดีดีดีเลิศดี
47. วัดเขาพระนิ่มดีเยี่ยมยอดเยี่ยมยอดเยี่ยมดีเลิศยอดเยี่ยมยอดเยี่ยมดีเลิศดีเลิศดีเลิศ
48. บ้านท่าโพธิ์ดีเยี่ยมกำลังพัฒนากำลังพัฒนากำลังพัฒนากำลังพัฒนาดีเลิศดีดีดี
49. วัดดอนยางดีมากดีเลิศดีเลิศดีเลิศดีเลิศดีดีดีดี
50. วัดประสพดีเยี่ยมดีเลิศดีเลิศดีเลิศดีเลิศดีเลิศดีเลิศดีเลิศดีเลิศ
51. บ้านบางสำโรงดีมากดีดีดีดีดีดีเลิศดีดี
52. วัดท่าไทร(ดิตถานุเคราะห์)ดีเยี่ยมยอดเยี่ยมยอดเยี่ยมยอดเยี่ยมยอดเยี่ยมยอดเยี่ยมยอดเยี่ยมยอดเยี่ยมยอดเยี่ยม
53. บ้านศิลางามดีเยี่ยมดีเลิศดีเลิศดีเลิศดีเลิศดีดีดีดี
54. วัดบ้านในดีเยี่ยมดีดีดีดีดีเลิศดีเลิศดีเลิศดีเลิศ
55. วัดอุทยารามดีมากดีดีดีดีดีดีดีเลิศดี
56. ไทยรัฐวิทยา 88 (บ้านคลองควน)ดีเยี่ยมยอดเยี่ยมยอดเยี่ยมยอดเยี่ยมดีดีเลิศดีเลิศดีดีเลิศ
57. บ้านกงหนิงดีเยี่ยมดีดีดีดีดีดีดีดี
58. บ้านคลองนามิตรภาพที่ 201ดีเยี่ยมยอดเยี่ยมดีเลิศดีเลิศดีเลิศดีดีเลิศดีเลิศดีเลิศ
59. บ้านดอนหลวงดีมากดีเลิศดีเลิศดีเลิศดีเลิศดีดีเลิศดีเลิศดีเลิศ
60. บ้านวังทองสามัคคีดีเยี่ยมดีดีดีดีดีเลิศดีดีดี
61. บ้านทับท้อนดีมากกำลังพัฒนากำลังพัฒนากำลังพัฒนากำลังพัฒนาดีเลิศดีเลิศดีเลิศดีเลิศ
62. วัดเขาแก้วดีมากดีดีดีดีดีเลิศยอดเยี่ยมดีดีเลิศ
63. บ้านวังหวายดีมากดีดีดีดีดีดีดีดี
64. บ้านควนนิมิตดีเยี่ยมดีดีเลิศดีดีดีเลิศดีเลิศดีเลิศดีเลิศ
65. บ้านคลองกรูดดีมากกำลังพัฒนากำลังพัฒนากำลังพัฒนากำลังพัฒนาดีดีดีดี
66. วัดวังไทรดีดีเลิศดีดีเลิศดีเลิศดีดีดีดี
67. บ้านคีรีรอบดีมากดีเลิศดีเลิศดีเลิศดีเลิศดีเลิศดีเลิศดีเลิศดีเลิศ
68. บ้านกำสนประชาสรรค์ควรปรับปรุงดีดีดีดียอดเยี่ยมยอดเยี่ยมยอดเยี่ยมยอดเยี่ยม
69. บ้านท่าเสาเภาดีดีดีดีดีดีดีดีดี
70. บ้านหนองเปลดีดีดีดีดีดีดีดีดี
71. บ้านปากกะแดะดีเยี่ยมยอดเยี่ยมดีเลิศดีเลิศดีเลิศดีเลิศดีเลิศดีดีเลิศ
72. วัดพ่วงดีเยี่ยมดีเลิศดีเลิศดีเลิศดีเลิศดีเลิศดีเลิศดีเลิศดีเลิศ
73. วัดชลครามดีเยี่ยมดีเลิศดีเลิศดีเลิศดีเลิศดีเลิศดีเลิศดีเลิศดีเลิศ
74. วัดนทีวัฒนารามดีเยี่ยมดีเลิศดีเลิศดีเลิศดีเลิศดีดีดีดี
75. วัดนอกดีเยี่ยมยอดเยี่ยมยอดเยี่ยมยอดเยี่ยมยอดเยี่ยมดีเลิศดีเลิศดีเลิศดีเลิศ
76. บ้านศรีชัยครามดีเยี่ยมดีเลิศดีดีดีดีเลิศดีเลิศดีเลิศดีเลิศ
77. ชุมชนวัดวิสุทธิชลารามดีเยี่ยมดีเลิศดีเลิศดีเลิศดีเลิศดีเลิศดีเลิศดีเลิศดีเลิศ
78. บ้านปากดอนสักดีเยี่ยมยอดเยี่ยมดีเลิศยอดเยี่ยมยอดเยี่ยมดีดีเลิศดีดี
79. อนุบาลวัดเขาสุวรรณประดิษฐ์ดียอดเยี่ยมยอดเยี่ยมยอดเยี่ยมยอดเยี่ยมดีเลิศยอดเยี่ยมดีเลิศดีเลิศ
80. บ้านน้ำฉาดียอดเยี่ยมยอดเยี่ยมยอดเยี่ยมยอดเยี่ยมดีเลิศดีเลิศดีเลิศดีเลิศ
81. บ้านห้วยเสียดดีมากดีดีดีดีดีดีดีดี
82. วัดสิงขรดีมากยอดเยี่ยมยอดเยี่ยมยอดเยี่ยมยอดเยี่ยมยอดเยี่ยมยอดเยี่ยมยอดเยี่ยมยอดเยี่ยม
83. บ้านเกาะนกเภาพอใช้กำลังพัฒนากำลังพัฒนากำลังพัฒนากำลังพัฒนาดีเลิศยอดเยี่ยมดีเลิศดีเลิศ
84. ชุมชนบ้านนางกำดีมากยอดเยี่ยมดีเลิศยอดเยี่ยมยอดเยี่ยมดีดีเลิศดีดี
85. บ้านใหม่สามัคคีดีดีเลิศดีเลิศดีเลิศดีเลิศดีเลิศดีเลิศดีเลิศดีเลิศ
86. วัดคีรีวงดีมากยอดเยี่ยมดีเลิศยอดเยี่ยมยอดเยี่ยมดีเลิศดีเลิศดีเลิศดีเลิศ
87. บ้านคอกช้างดีเยี่ยมยอดเยี่ยมดีเลิศยอดเยี่ยมยอดเยี่ยมดีเลิศดีเลิศดีเลิศดีเลิศ
88. บ้านดอนเสาธงดีมากดีเลิศดีเลิศดีเลิศดีเลิศดีเลิศดีเลิศดีเลิศดีเลิศ
89. บ้านคลองครามดีเยี่ยมดีเลิศดีเลิศดีเลิศดีเลิศดีดีเลิศดีดี
90. องค์การอุตสาหกรรมป่าไม้9ดีมากดีดีเลิศดีดีดีเลิศดีเลิศดีเลิศดีเลิศ
91. บ้านดินแดงสามัคคีดีเยี่ยมยอดเยี่ยมดีเลิศดีเลิศดีเลิศดีเลิศดีเลิศดีเลิศดีเลิศ
92. วัดคีรีวงการามดีเยี่ยมดีเลิศดีดีเลิศดีเลิศดีเลิศดีดีเลิศดีเลิศ
93. วัดสันติวรารามดีมากกำลังพัฒนากำลังพัฒนากำลังพัฒนากำลังพัฒนาดีดีดีดี
94. วัดสว่างอารมณ์ดีเยี่ยมดีดีดีดีดีดีเลิศดีดี
95. บ้านหาดงามดีมากดีเลิศดีเลิศดีเลิศดีเลิศดีดีเลิศดีเลิศดีเลิศ
96. วัดบุณฑริการามดีเยี่ยมดีเลิศดีเลิศดีเลิศดีเลิศยอดเยี่ยมดีเลิศดีเลิศดีเลิศ
97. บ้านบ่อผุดดีมากดีเลิศดีเลิศดีเลิศดีเลิศดีเลิศดีดีเลิศดีเลิศ
98. บ้านบางรักษ์ดีเยี่ยมดีเลิศดีดีเลิศดีเลิศดีดีเลิศดีเลิศดีเลิศ
99. บ้านปลายแหลมดีมากดีดีดีดีดีดีดีดี
100. บ้านหน้าค่ายดีมากดีเลิศดีเลิศดีเลิศดีเลิศดีดีเลิศดีดี
101. วัดภูเขาทองดีเยี่ยมดีเลิศดีดีดีดีเลิศดีดีเลิศดีเลิศ
102. บ้านแหลมหอยดีมากกำลังพัฒนากำลังพัฒนากำลังพัฒนากำลังพัฒนาดีเลิศดีเลิศดีเลิศดีเลิศ
103. บ้านดอนธูปดีมากดีเลิศดีดีดีดีเลิศดีเลิศดีเลิศดีเลิศ
104. วัดนาราเจริญสุขดีมากดีเลิศดีเลิศดีเลิศดีเลิศดีเลิศดีดีเลิศดีเลิศ
105. วัดกลางดีดีดีดีดีดีดีเลิศดีดี
106. วัดคุณารามดียอดเยี่ยมยอดเยี่ยมยอดเยี่ยมยอดเยี่ยมดีเลิศยอดเยี่ยมยอดเยี่ยมยอดเยี่ยม
107. วัดประเดิมดีมากดีเลิศดีเลิศดีเลิศดีเลิศดีเลิศดีเลิศดีเลิศดีเลิศ
108. วัดแจ้งดีเยี่ยมดีเลิศดีเลิศดีเลิศดีเลิศดีดีเลิศดีเลิศดีเลิศ
109. บ้านเกาะพลวยดีเยี่ยมดีเลิศดีเลิศดีเลิศดีเลิศยอดเยี่ยมยอดเยี่ยมยอดเยี่ยมยอดเยี่ยม
110. บ้านอ่างทองดีมากดีเลิศดีดีดีดีดีเลิศดีเลิศดีเลิศ
111. บ้านเกาะเต่าดีเยี่ยมยอดเยี่ยมยอดเยี่ยมยอดเยี่ยมยอดเยี่ยมยอดเยี่ยมยอดเยี่ยมยอดเยี่ยมยอดเยี่ยม
112. บ้านโฉลกหลำดีมากดีเลิศดีเลิศดีเลิศดีเลิศดีเลิศดีเลิศดีเลิศดีเลิศ
113. บ้านมะเดื่อหวานดีดีเลิศดีเลิศดีเลิศดีเลิศดีดีดีดี
114. บ้านศรีธนูดีเยี่ยมยอดเยี่ยมดีเลิศดีเลิศดีเลิศดีเลิศดีเลิศดีเลิศดีเลิศ
115. วัดสมัยคงคาดียอดเยี่ยมยอดเยี่ยมยอดเยี่ยมยอดเยี่ยมดีเลิศดีเลิศดีเลิศดีเลิศ
116. วัดราษฎร์เจริญดีดีเลิศดีเลิศยอดเยี่ยมดีเลิศดีเลิศดีเลิศดีเลิศดีเลิศ
117. บ้านท้องนายปานดีมากยอดเยี่ยมยอดเยี่ยมยอดเยี่ยมยอดเยี่ยมดีเลิศดีเลิศดีเลิศดีเลิศ
118. บ้านหาดริ้นดียอดเยี่ยมยอดเยี่ยมยอดเยี่ยมยอดเยี่ยมดีดีดีดี
119. ชุมชนบ้านใต้ดีดีเลิศดีดีดีดีดีดีดี