โรงเรียนในสังกัด
121 โรง
บุคลากรในสังกัด
1,840 คน
บุคลากรในเขต
69 คน
นักเรียนในสังกัด
26,680 คน

9. การควบคุมใบเสร็จรับเงิน

ประเด็นการประเมิน

1. มีการจัดทำทะเบียนคุมใบเสร็จรับเงิน โดยบันทึก รายงานถูกต้องครบถ้วน เป็นปัจจุบัน
2. ใบเสร็จรับเงินที่ลงรายการผิดพลาด สถานศึกษาใช้วิธีการขีดฆ่าจำนวนเงิน และเขียนใหม่ทั้งจำนวน โดย ผู้รับเงินลงลายมือชื่อกำกับกรณียกเลิกใบเสร็จรับเงิน มีการแนบใบเสร็จรับเงินไว้สำเนาในเล่ม
3. ไม่มีการใช้ใบเสร็จข้ามปีงบประมาณ
4. ใบเสร็จรับเงินของปีงบประมาณก่อนที่ใช้ไม่หมดเล่ม มีการประทับตราเลิกใช้ ปรุ หรือเจาะรูใบเสร็จรับเงินฉบับที่เหลือติดอยู่กับเล่มไม่ให้นำมาใช้รับเงินได้อีก
5. สิ้นปีงบประมาณ มีการรายงานการใช้ใบเสร็จรับเงิน ให้ผู้อำนวยการสถานศึกษาและสพป. ทราบ ไม่เกินวันที่ 15 ตุลาคมของปีงบประมาณถัดไป
โรงเรียนประเด็นที่ผลการประเมิน
12345
1. นิคมสร้างตนเองดี
2. บ้านควนยูงดีเยี่ยม
3. บ้านซอย 2ดีเยี่ยม
4. บ้านซอย 10ดี
5. วัดนทีคมเขตดีมาก
6. วัดแหลมทองดีเยี่ยม
7. วัดบุญบันเทิงดีเยี่ยม
8. บ้านทอนหญ้าปล้องดีเยี่ยม
9. วัดโพธิ์นิมิตดีมาก
10. วัดท่าทองดีเยี่ยม
11. บ้านโพหวายดีมาก
12. บ้านสันติสุขดีมาก
13. บ้านคลองสุขดี
14. วัดชลธารดีมาก
15. วัดบางใบไม้ดีมาก
16. บ้านสุชนดีมาก
17. วัดกลางใหม่ดีเยี่ยม
18. บ้านบางใหญ่ดีมาก
19. บ้านท่าเพชรดีเยี่ยม
20. อนุบาลสุราษฎร์ธานีดีเยี่ยม
21. ชุมชนวัดสุนทรนิวาสดีเยี่ยม
22. วัดสมหวังดีเยี่ยม
23. บ้านบ่อน้ำร้อนดี
24. บ้านแม่โมกข์ดีมาก
25. บ้านกำสนราษฎร์อุทิศดีเยี่ยม
26. วัดเขานางเภาพอใช้
27. บ้านไสในพอใช้
28. วัดกาญจนารามดีเยี่ยม
29. บ้านคลองสระดีเยี่ยม
30. บ้านม่วงลีบดีเยี่ยม
31. วัดคงคาล้อมดี
32. บ้านมะม่วงหวานดีเยี่ยม
33. บ้านไสตอดีมาก
34. วัดพุฒดี
35. บ้านหัวหมากล่างดีเยี่ยม
36. บ้านห้วยโศกดีมาก
37. บ้านควนราชาควรปรับปรุง
38. บ้านหัวหมากบนดีเยี่ยม
39. บ้านห้วยด่านดี
40. วัดกงตากดีมาก
41. บ้านไสขามดี
42. วัดปากคูดีมาก
43. วัดวชิรประดิษฐ์ดีเยี่ยม
44. วัดแสงประดิษฐ์ดีมาก
45. วัดนิกรประสาทดีมาก
46. บ้านดอนสนดีเยี่ยม
47. วัดเขาพระนิ่มดีเยี่ยม
48. บ้านท่าโพธิ์ดีเยี่ยม
49. วัดดอนยางดีมาก
50. วัดประสพดีเยี่ยม
51. บ้านบางสำโรงดีมาก
52. วัดท่าไทร(ดิตถานุเคราะห์)ดีเยี่ยม
53. บ้านศิลางามดีมาก
54. วัดบ้านในดีเยี่ยม
55. วัดอุทยารามดีเยี่ยม
56. ไทยรัฐวิทยา 88 (บ้านคลองควน)ดีมาก
57. บ้านกงหนิงดีเยี่ยม
58. บ้านคลองนามิตรภาพที่ 201ดีเยี่ยม
59. บ้านดอนหลวงดีมาก
60. บ้านวังทองสามัคคีดีเยี่ยม
61. บ้านทับท้อนดีเยี่ยม
62. วัดเขาแก้วดีมาก
63. บ้านวังหวายดีเยี่ยม
64. บ้านควนนิมิตดีมาก
65. บ้านคลองกรูดดีมาก
66. วัดวังไทรดี
67. บ้านคีรีรอบดี
68. บ้านกำสนประชาสรรค์ควรปรับปรุง
69. บ้านท่าเสาเภาดีเยี่ยม
70. บ้านหนองเปลดีเยี่ยม
71. บ้านปากกะแดะดีเยี่ยม
72. วัดพ่วงดีเยี่ยม
73. วัดชลครามดีเยี่ยม
74. วัดนทีวัฒนารามดีเยี่ยม
75. วัดนอกดีเยี่ยม
76. บ้านศรีชัยครามดีเยี่ยม
77. ชุมชนวัดวิสุทธิชลารามดีเยี่ยม
78. บ้านปากดอนสักดีเยี่ยม
79. อนุบาลวัดเขาสุวรรณประดิษฐ์ดีเยี่ยม
80. บ้านน้ำฉาดีเยี่ยม
81. บ้านห้วยเสียดดีเยี่ยม
82. วัดสิงขรดีเยี่ยม
83. บ้านเกาะนกเภาดีเยี่ยม
84. ชุมชนบ้านนางกำดีเยี่ยม
85. บ้านใหม่สามัคคีดีเยี่ยม
86. วัดคีรีวงดีเยี่ยม
87. บ้านคอกช้างดีเยี่ยม
88. บ้านดอนเสาธงดีเยี่ยม
89. บ้านคลองครามดีเยี่ยม
90. องค์การอุตสาหกรรมป่าไม้9ดีเยี่ยม
91. บ้านดินแดงสามัคคีดีเยี่ยม
92. วัดคีรีวงการามดี
93. วัดสันติวรารามดีเยี่ยม
94. วัดสว่างอารมณ์ดีเยี่ยม
95. บ้านหาดงามดีเยี่ยม
96. วัดบุณฑริการามดีเยี่ยม
97. บ้านบ่อผุดดี
98. บ้านบางรักษ์ดีเยี่ยม
99. บ้านปลายแหลมดีเยี่ยม
100. บ้านหน้าค่ายดีมาก
101. วัดภูเขาทองดีเยี่ยม
102. บ้านแหลมหอยดีเยี่ยม
103. บ้านดอนธูปดีเยี่ยม
104. วัดนาราเจริญสุขดีเยี่ยม
105. วัดกลางดีมาก
106. วัดคุณารามดีเยี่ยม
107. วัดประเดิมดีมาก
108. วัดแจ้งดีเยี่ยม
109. บ้านเกาะพลวยดีเยี่ยม
110. บ้านอ่างทองดีเยี่ยม
111. บ้านเกาะเต่าดีเยี่ยม
112. บ้านโฉลกหลำดีเยี่ยม
113. บ้านมะเดื่อหวานดีเยี่ยม
114. บ้านศรีธนูดีมาก
115. วัดสมัยคงคาดีเยี่ยม
116. วัดราษฎร์เจริญดีเยี่ยม
117. บ้านท้องนายปานดีมาก
118. บ้านหาดริ้นดีเยี่ยม
119. ชุมชนบ้านใต้ดีเยี่ยม