โรงเรียนในสังกัด
121 โรง
บุคลากรในสังกัด
1,840 คน
บุคลากรในเขต
69 คน
นักเรียนในสังกัด
26,680 คน

8. การจัดทำรายงานการเงินและการตรวจสอบรับ-จ่าย ประจำวัน

ประเด็นการประเมิน

1. นำส่งรายงานเงินคงเหลือประจำวัน ณ วันทำการสุดท้ายของเดือนให้สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาทราบ เพื่อตรวจสอบและกำกับดูแล ภายในวันที่ 15 ของเดือน ถัดไป
2. ยอดเงินคงเหลือแต่ละประเภทในรายงานเงินคงเหลือประจำวันถูกต้องตรงกับทะเบียนคุมทุกทะเบียน
3. นำส่งรายงานการรับ-จ่ายเงินรายได้สถานศึกษา ประจำปีงบประมาณ ตามแบบที่กำหนด เสนอให้สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาทราบภายใน 30 วัน นับแต่วันสิ้นปีงบประมาณ
4. มีการแต่งตั้งหรือมอบหมายให้มีผู้ทำหน้าที่ตรวจสอบ การรับ-จ่ายประจำวันตามระเบียบการเก็บรักษาเงินและการนำเงินส่งคลังในหน้าที่ของอำเภอ พ.ศ. 2520 ข้อ 20 และข้อ 37
5. ผู้ที่ได้รับมอบหมายมีการตรวจสอบการรับ-จ่าย ประจำวันตามที่ระเบียบกำหนด
โรงเรียนประเด็นที่ผลการประเมิน
12345
1. นิคมสร้างตนเองดีมาก
2. บ้านควนยูงดีเยี่ยม
3. บ้านซอย 2ดีเยี่ยม
4. บ้านซอย 10พอใช้
5. วัดนทีคมเขตดีมาก
6. วัดแหลมทองดีมาก
7. วัดบุญบันเทิงดีเยี่ยม
8. บ้านทอนหญ้าปล้องพอใช้
9. วัดโพธิ์นิมิตพอใช้
10. วัดท่าทองดีมาก
11. บ้านโพหวายดีเยี่ยม
12. บ้านสันติสุขดีมาก
13. บ้านคลองสุขดี
14. วัดชลธารดี
15. วัดบางใบไม้ดีมาก
16. บ้านสุชนพอใช้
17. วัดกลางใหม่ดีมาก
18. บ้านบางใหญ่ดีเยี่ยม
19. บ้านท่าเพชรดี
20. อนุบาลสุราษฎร์ธานีดีเยี่ยม
21. ชุมชนวัดสุนทรนิวาสดีมาก
22. วัดสมหวังดีเยี่ยม
23. บ้านบ่อน้ำร้อนดี
24. บ้านแม่โมกข์ดีเยี่ยม
25. บ้านกำสนราษฎร์อุทิศดีมาก
26. วัดเขานางเภาดี
27. บ้านไสในควรปรับปรุง
28. วัดกาญจนารามดีเยี่ยม
29. บ้านคลองสระดี
30. บ้านม่วงลีบดี
31. วัดคงคาล้อมดี
32. บ้านมะม่วงหวานดีมาก
33. บ้านไสตอดี
34. วัดพุฒพอใช้
35. บ้านหัวหมากล่างดีเยี่ยม
36. บ้านห้วยโศกดีเยี่ยม
37. บ้านควนราชาควรปรับปรุง
38. บ้านหัวหมากบนดี
39. บ้านห้วยด่านดีมาก
40. วัดกงตากดีเยี่ยม
41. บ้านไสขามดี
42. วัดปากคูดี
43. วัดวชิรประดิษฐ์ดีเยี่ยม
44. วัดแสงประดิษฐ์ดีเยี่ยม
45. วัดนิกรประสาทดีมาก
46. บ้านดอนสนดี
47. วัดเขาพระนิ่มดีเยี่ยม
48. บ้านท่าโพธิ์ดีมาก
49. วัดดอนยางควรปรับปรุง
50. วัดประสพดี
51. บ้านบางสำโรงดีมาก
52. วัดท่าไทร(ดิตถานุเคราะห์)ดีเยี่ยม
53. บ้านศิลางามดี
54. วัดบ้านในดีเยี่ยม
55. วัดอุทยารามดีมาก
56. ไทยรัฐวิทยา 88 (บ้านคลองควน)ดีมาก
57. บ้านกงหนิงดีเยี่ยม
58. บ้านคลองนามิตรภาพที่ 201ดีเยี่ยม
59. บ้านดอนหลวงดีมาก
60. บ้านวังทองสามัคคีดีเยี่ยม
61. บ้านทับท้อนดีมาก
62. วัดเขาแก้วดีมาก
63. บ้านวังหวายดี
64. บ้านควนนิมิตดี
65. บ้านคลองกรูดดีมาก
66. วัดวังไทรดีมาก
67. บ้านคีรีรอบดีมาก
68. บ้านกำสนประชาสรรค์ควรปรับปรุง
69. บ้านท่าเสาเภาดีมาก
70. บ้านหนองเปลดีเยี่ยม
71. บ้านปากกะแดะดีมาก
72. วัดพ่วงดีมาก
73. วัดชลครามดีมาก
74. วัดนทีวัฒนารามดีเยี่ยม
75. วัดนอกดีเยี่ยม
76. บ้านศรีชัยครามดีเยี่ยม
77. ชุมชนวัดวิสุทธิชลารามดีเยี่ยม
78. บ้านปากดอนสักดีเยี่ยม
79. อนุบาลวัดเขาสุวรรณประดิษฐ์ดีเยี่ยม
80. บ้านน้ำฉาดีมาก
81. บ้านห้วยเสียดดีมาก
82. วัดสิงขรดีเยี่ยม
83. บ้านเกาะนกเภาดีเยี่ยม
84. ชุมชนบ้านนางกำดีมาก
85. บ้านใหม่สามัคคีดีเยี่ยม
86. วัดคีรีวงดีมาก
87. บ้านคอกช้างดีเยี่ยม
88. บ้านดอนเสาธงดีมาก
89. บ้านคลองครามดีมาก
90. องค์การอุตสาหกรรมป่าไม้9ดีมาก
91. บ้านดินแดงสามัคคีดีเยี่ยม
92. วัดคีรีวงการามดีมาก
93. วัดสันติวรารามดีเยี่ยม
94. วัดสว่างอารมณ์ดีเยี่ยม
95. บ้านหาดงามดีเยี่ยม
96. วัดบุณฑริการามดีมาก
97. บ้านบ่อผุดดีเยี่ยม
98. บ้านบางรักษ์ดีเยี่ยม
99. บ้านปลายแหลมดีเยี่ยม
100. บ้านหน้าค่ายดีเยี่ยม
101. วัดภูเขาทองดีเยี่ยม
102. บ้านแหลมหอยดีเยี่ยม
103. บ้านดอนธูปดีเยี่ยม
104. วัดนาราเจริญสุขดีเยี่ยม
105. วัดกลางดีเยี่ยม
106. วัดคุณารามดีเยี่ยม
107. วัดประเดิมดีเยี่ยม
108. วัดแจ้งดีเยี่ยม
109. บ้านเกาะพลวยดีเยี่ยม
110. บ้านอ่างทองดีเยี่ยม
111. บ้านเกาะเต่าดีเยี่ยม
112. บ้านโฉลกหลำดีเยี่ยม
113. บ้านมะเดื่อหวานดีมาก
114. บ้านศรีธนูดี
115. วัดสมัยคงคาดี
116. วัดราษฎร์เจริญดีมาก
117. บ้านท้องนายปานดี
118. บ้านหาดริ้นดี
119. ชุมชนบ้านใต้ควรปรับปรุง