โรงเรียนในสังกัด
121 โรง
บุคลากรในสังกัด
1,840 คน
บุคลากรในเขต
69 คน
นักเรียนในสังกัด
26,680 คน

7. การดูแลอาคารสถานที่และสภาพแวดล้อม

ประเด็นการประเมิน

1. สถานศึกษามีอาคารเรียนและอาคารประกอบเพียงพอต่อการจัดการเรียนการสอน
2. มีการกำหนดหน้าที่ความรู้รับผิดชอบของครู/บุคลากร /นักเรียน และเวลาที่แน่นอนในการดูแลรักษาความสะอาด ความเป็นระเบียบเรียบร้อย ทั้งที่เป็นบริเวณที่มี ผู้รับผิดชอบเฉพาะและบริเวณความรู้รับผิดชอบทั่วไป ที่ทุกคนต้องปฏิบัติ
3. มีการกำหนดพื้นที่ใช้งานอย่างชัดเจน เช่น ห้องเรียน ห้องละหมาด ห้องพักครูห้องพยาบาล ห้องสมุด ห้องส้วมโรงอาหาร พร้อมทั้งมีป้ายแสดงบอกไว้
4. มีการตรวจสอบและซ่อมแซมบำรุงรักษาอาคารและวัสดุอุปกรณ์ต่าง ๆ เช่น ประตูหน้าต่าง ขั้นบันได ราวบันไดโต๊ะ-เก้าอี้ หลอดไฟฟ้า สวิตช์ สายไฟให้อยู่ในสภาพที่ดี มั่นคง ปลอดภัย และมีการทำ ความสะอาดอยู่เสมอ
5. โรงอาหาร มีความสะอาดเป็นระเบียบเรียบร้อย โต๊ะ เก้าอี้สะอาด แข็งแรงและจัดเป็นระเบียบ บริเวณที่เตรียมปรุงอาหารต้องสะอาด มีการระบายอากาศรวมทั้งกลิ่น และควันจากการทำอาหารได้ดี ภาชนะ อุปกรณ์ เช่น จาน ชาม ช้อน ส้อม แก้วน้ำ ต้องทำจากวัสดุที่ไม่เป็น อันตราย และมีการทำความสะอาดอย่างถูกต้อง
6. ห้องน้ำ-ห้องส้วม มีการรักษาความสะอาดอยู่เสมอทั้ง พื้นผนัง โถส้วม-โถปัสสาวะไม่มีคราบสกปรก อ่างล้างมือ ก๊อกน้ำกระจก อยู่ในสภาพดี ใช้งานได้ และมีแสงสว่าง เพียงพอสามารถมองเห็นได้ชัดเจนทั่วบริเวณ มีการระบาย อากาศที่ดี ไม่มีกลิ่นเหม็น กรณีมีห้องส้วมแยก ชาย-หญิง ต้องติดป้ายบอกหรือสัญลักษณ์ที่ชัดเจน และจัดให้มีการทำความสะอาดเป็นประจำ
7. สนามหญ้า สวนหย่อม สนามกีฬา มีการดูแลรักษา มีการจัดตกแต่งให้อยู่ในสภาพที่เรียบร้อย สวยงาม และปลอดภัย มีการจัดการสิ่งแวดล้อมทางกายภาพ เช่น เสียง แสงสว่าง อุณหภูมิรวมทั้งสารเคมีอย่างเหมาะสม ไม่ก่อให้เกิดอันตรายต่อสุขภาพ
โรงเรียนประเด็นที่ผลการประเมิน
1234567
1. นิคมสร้างตนเองดีเยี่ยม
2. บ้านควนยูงดีเยี่ยม
3. บ้านซอย 2ดีเยี่ยม
4. บ้านซอย 10ดี
5. วัดนทีคมเขตดีเยี่ยม
6. วัดแหลมทองดีเยี่ยม
7. วัดบุญบันเทิงดี
8. บ้านทอนหญ้าปล้องดีเยี่ยม
9. วัดโพธิ์นิมิตดีเยี่ยม
10. วัดท่าทองดีเยี่ยม
11. บ้านโพหวายดีเยี่ยม
12. บ้านสันติสุขดีเยี่ยม
13. บ้านคลองสุขพอใช้
14. วัดชลธารดีเยี่ยม
15. วัดบางใบไม้ดีเยี่ยม
16. บ้านสุชนดี
17. วัดกลางใหม่ดีเยี่ยม
18. บ้านบางใหญ่ดีเยี่ยม
19. บ้านท่าเพชรดีเยี่ยม
20. อนุบาลสุราษฎร์ธานีดีเยี่ยม
21. ชุมชนวัดสุนทรนิวาสดีเยี่ยม
22. วัดสมหวังดีเยี่ยม
23. บ้านบ่อน้ำร้อนดีมาก
24. บ้านแม่โมกข์ดีเยี่ยม
25. บ้านกำสนราษฎร์อุทิศดีเยี่ยม
26. วัดเขานางเภาดีเยี่ยม
27. บ้านไสในดีเยี่ยม
28. วัดกาญจนารามดีเยี่ยม
29. บ้านคลองสระดีเยี่ยม
30. บ้านม่วงลีบดีเยี่ยม
31. วัดคงคาล้อมดีเยี่ยม
32. บ้านมะม่วงหวานดีมาก
33. บ้านไสตอดีมาก
34. วัดพุฒดีเยี่ยม
35. บ้านหัวหมากล่างดีมาก
36. บ้านห้วยโศกดีเยี่ยม
37. บ้านควนราชาดีเยี่ยม
38. บ้านหัวหมากบนดีเยี่ยม
39. บ้านห้วยด่านดีเยี่ยม
40. วัดกงตากดีเยี่ยม
41. บ้านไสขามดีเยี่ยม
42. วัดปากคูดีเยี่ยม
43. วัดวชิรประดิษฐ์ดีเยี่ยม
44. วัดแสงประดิษฐ์ดีมาก
45. วัดนิกรประสาทดีเยี่ยม
46. บ้านดอนสนดีมาก
47. วัดเขาพระนิ่มดีเยี่ยม
48. บ้านท่าโพธิ์ดีเยี่ยม
49. วัดดอนยางดีเยี่ยม
50. วัดประสพดีเยี่ยม
51. บ้านบางสำโรงดีเยี่ยม
52. วัดท่าไทร(ดิตถานุเคราะห์)ดีเยี่ยม
53. บ้านศิลางามดีเยี่ยม
54. วัดบ้านในดีมาก
55. วัดอุทยารามดีเยี่ยม
56. ไทยรัฐวิทยา 88 (บ้านคลองควน)ดีมาก
57. บ้านกงหนิงดีเยี่ยม
58. บ้านคลองนามิตรภาพที่ 201ดีเยี่ยม
59. บ้านดอนหลวงดี
60. บ้านวังทองสามัคคีดีเยี่ยม
61. บ้านทับท้อนดีมาก
62. วัดเขาแก้วดี
63. บ้านวังหวายดีมาก
64. บ้านควนนิมิตดีมาก
65. บ้านคลองกรูดดีเยี่ยม
66. วัดวังไทรดีเยี่ยม
67. บ้านคีรีรอบดีเยี่ยม
68. บ้านกำสนประชาสรรค์ดีเยี่ยม
69. บ้านท่าเสาเภาดีมาก
70. บ้านหนองเปลดีเยี่ยม
71. บ้านปากกะแดะดีเยี่ยม
72. วัดพ่วงดีเยี่ยม
73. วัดชลครามดีเยี่ยม
74. วัดนทีวัฒนารามดีมาก
75. วัดนอกดีเยี่ยม
76. บ้านศรีชัยครามดีเยี่ยม
77. ชุมชนวัดวิสุทธิชลารามดีเยี่ยม
78. บ้านปากดอนสักดีเยี่ยม
79. อนุบาลวัดเขาสุวรรณประดิษฐ์ดีเยี่ยม
80. บ้านน้ำฉาดีเยี่ยม
81. บ้านห้วยเสียดดีมาก
82. วัดสิงขรดีเยี่ยม
83. บ้านเกาะนกเภาดีมาก
84. ชุมชนบ้านนางกำดีเยี่ยม
85. บ้านใหม่สามัคคีดีเยี่ยม
86. วัดคีรีวงดีเยี่ยม
87. บ้านคอกช้างดีเยี่ยม
88. บ้านดอนเสาธงดีเยี่ยม
89. บ้านคลองครามดีเยี่ยม
90. องค์การอุตสาหกรรมป่าไม้9ดีเยี่ยม
91. บ้านดินแดงสามัคคีดีมาก
92. วัดคีรีวงการามดีมาก
93. วัดสันติวรารามพอใช้
94. วัดสว่างอารมณ์ดี
95. บ้านหาดงามดีมาก
96. วัดบุณฑริการามดี
97. บ้านบ่อผุดดีเยี่ยม
98. บ้านบางรักษ์พอใช้
99. บ้านปลายแหลมพอใช้
100. บ้านหน้าค่ายดีเยี่ยม
101. วัดภูเขาทองดีมาก
102. บ้านแหลมหอยดีมาก
103. บ้านดอนธูปดีมาก
104. วัดนาราเจริญสุขพอใช้
105. วัดกลางดีมาก
106. วัดคุณารามดีมาก
107. วัดประเดิมดีเยี่ยม
108. วัดแจ้งดีเยี่ยม
109. บ้านเกาะพลวยดีเยี่ยม
110. บ้านอ่างทองดีเยี่ยม
111. บ้านเกาะเต่าดีเยี่ยม
112. บ้านโฉลกหลำดีเยี่ยม
113. บ้านมะเดื่อหวานดี
114. บ้านศรีธนูดีมาก
115. วัดสมัยคงคาดีมาก
116. วัดราษฎร์เจริญดี
117. บ้านท้องนายปานดีเยี่ยม
118. บ้านหาดริ้นดีเยี่ยม
119. ชุมชนบ้านใต้ดีเยี่ยม