โรงเรียนในสังกัด
121 โรง
บุคลากรในสังกัด
1,840 คน
บุคลากรในเขต
69 คน
นักเรียนในสังกัด
26,680 คน

7. การจัดทำบัญชี

ประเด็นการประเมิน

1. มีการจัดทำทะเบียนคุมการรับและนำส่งเงินรายได้ แผ่นดินเป็นปัจจุบัน และบันทึกรายการรับและนำส่งเงิน ถูกต้องตรงตามหลักฐาน
2. มีการจัดทำทะเบียนคุมเงินนอกงบประมาณ เพื่อ ควบคุมเงินแต่ละประเภท ครบถ้วน เป็นปัจจุบันและการบันทึกรายการรับ-จ่าย ถูกต้องตรงตามหลักฐาน
3. มีการจัดทำทะเบียนคุมเงินโครงการตามแผนปฏิบัติ ราชการประจำปี
4. การจัดทำสมุดคู่ฝาก (ส่วนราชการผู้เบิก) เป็นปัจจุบัน และมีการบันทึกควบคุมการฝากถอนเงินกับสำนักงาน เขตพื้นที่การศึกษาถูกต้องครบถ้วน
5. ทุกสิ้นวันทำการผู้อำนวยการสถานศึกษาหรือผู้ที่ได้รับมอบหมายทำการตรวจสอบการบันทึกรายการเคลื่อนไหวในทะเบียนต่าง ๆ ตามที่ระบบการควบคุม การเงินของหน่วยงานย่อยกำหนด
โรงเรียนประเด็นที่ผลการประเมิน
12345
1. นิคมสร้างตนเองดี
2. บ้านควนยูงดีเยี่ยม
3. บ้านซอย 2ดีเยี่ยม
4. บ้านซอย 10พอใช้
5. วัดนทีคมเขตดีเยี่ยม
6. วัดแหลมทองดีมาก
7. วัดบุญบันเทิงดีมาก
8. บ้านทอนหญ้าปล้องดีมาก
9. วัดโพธิ์นิมิตดี
10. วัดท่าทองดี
11. บ้านโพหวายดีเยี่ยม
12. บ้านสันติสุขดีมาก
13. บ้านคลองสุขควรปรับปรุง
14. วัดชลธารดี
15. วัดบางใบไม้ดีมาก
16. บ้านสุชนดี
17. วัดกลางใหม่ดี
18. บ้านบางใหญ่ดีเยี่ยม
19. บ้านท่าเพชรดี
20. อนุบาลสุราษฎร์ธานีดีเยี่ยม
21. ชุมชนวัดสุนทรนิวาสดีมาก
22. วัดสมหวังดีมาก
23. บ้านบ่อน้ำร้อนดีมาก
24. บ้านแม่โมกข์ดีเยี่ยม
25. บ้านกำสนราษฎร์อุทิศดีมาก
26. วัดเขานางเภาพอใช้
27. บ้านไสในควรปรับปรุง
28. วัดกาญจนารามดีเยี่ยม
29. บ้านคลองสระดีมาก
30. บ้านม่วงลีบดีมาก
31. วัดคงคาล้อมดีมาก
32. บ้านมะม่วงหวานดีเยี่ยม
33. บ้านไสตอดีเยี่ยม
34. วัดพุฒดี
35. บ้านหัวหมากล่างดีเยี่ยม
36. บ้านห้วยโศกดีเยี่ยม
37. บ้านควนราชาควรปรับปรุง
38. บ้านหัวหมากบนดีมาก
39. บ้านห้วยด่านดี
40. วัดกงตากดีเยี่ยม
41. บ้านไสขามดีเยี่ยม
42. วัดปากคูดี
43. วัดวชิรประดิษฐ์ดีเยี่ยม
44. วัดแสงประดิษฐ์ดีมาก
45. วัดนิกรประสาทดีมาก
46. บ้านดอนสนดีเยี่ยม
47. วัดเขาพระนิ่มดีเยี่ยม
48. บ้านท่าโพธิ์ดีมาก
49. วัดดอนยางดีมาก
50. วัดประสพดีเยี่ยม
51. บ้านบางสำโรงดีมาก
52. วัดท่าไทร(ดิตถานุเคราะห์)ดีเยี่ยม
53. บ้านศิลางามดีมาก
54. วัดบ้านในดีมาก
55. วัดอุทยารามดี
56. ไทยรัฐวิทยา 88 (บ้านคลองควน)ดีเยี่ยม
57. บ้านกงหนิงดีเยี่ยม
58. บ้านคลองนามิตรภาพที่ 201ดีเยี่ยม
59. บ้านดอนหลวงดีเยี่ยม
60. บ้านวังทองสามัคคีดีเยี่ยม
61. บ้านทับท้อนดี
62. วัดเขาแก้วดีมาก
63. บ้านวังหวายดี
64. บ้านควนนิมิตดีเยี่ยม
65. บ้านคลองกรูดดี
66. วัดวังไทรดีมาก
67. บ้านคีรีรอบดีเยี่ยม
68. บ้านกำสนประชาสรรค์ควรปรับปรุง
69. บ้านท่าเสาเภาดี
70. บ้านหนองเปลดีมาก
71. บ้านปากกะแดะดีเยี่ยม
72. วัดพ่วงดีเยี่ยม
73. วัดชลครามดีเยี่ยม
74. วัดนทีวัฒนารามดีเยี่ยม
75. วัดนอกดีเยี่ยม
76. บ้านศรีชัยครามดีเยี่ยม
77. ชุมชนวัดวิสุทธิชลารามดีเยี่ยม
78. บ้านปากดอนสักดีเยี่ยม
79. อนุบาลวัดเขาสุวรรณประดิษฐ์ดีเยี่ยม
80. บ้านน้ำฉาดีเยี่ยม
81. บ้านห้วยเสียดดีมาก
82. วัดสิงขรดี
83. บ้านเกาะนกเภาดีเยี่ยม
84. ชุมชนบ้านนางกำดีเยี่ยม
85. บ้านใหม่สามัคคีดีเยี่ยม
86. วัดคีรีวงดีเยี่ยม
87. บ้านคอกช้างดีมาก
88. บ้านดอนเสาธงดีมาก
89. บ้านคลองครามดีมาก
90. องค์การอุตสาหกรรมป่าไม้9ดีเยี่ยม
91. บ้านดินแดงสามัคคีดีเยี่ยม
92. วัดคีรีวงการามดีเยี่ยม
93. วัดสันติวรารามดีเยี่ยม
94. วัดสว่างอารมณ์ดีเยี่ยม
95. บ้านหาดงามดีเยี่ยม
96. วัดบุณฑริการามดีมาก
97. บ้านบ่อผุดดี
98. บ้านบางรักษ์ดีเยี่ยม
99. บ้านปลายแหลมดีเยี่ยม
100. บ้านหน้าค่ายดี
101. วัดภูเขาทองดีมาก
102. บ้านแหลมหอยดีมาก
103. บ้านดอนธูปดีเยี่ยม
104. วัดนาราเจริญสุขดีมาก
105. วัดกลางดีเยี่ยม
106. วัดคุณารามดี
107. วัดประเดิมดีเยี่ยม
108. วัดแจ้งดีเยี่ยม
109. บ้านเกาะพลวยดีเยี่ยม
110. บ้านอ่างทองดีเยี่ยม
111. บ้านเกาะเต่าดีเยี่ยม
112. บ้านโฉลกหลำดีมาก
113. บ้านมะเดื่อหวานดีมาก
114. บ้านศรีธนูดีมาก
115. วัดสมัยคงคาดีมาก
116. วัดราษฎร์เจริญดีเยี่ยม
117. บ้านท้องนายปานดีมาก
118. บ้านหาดริ้นดีเยี่ยม
119. ชุมชนบ้านใต้ควรปรับปรุง