โรงเรียนในสังกัด
121 โรง
บุคลากรในสังกัด
1,840 คน
บุคลากรในเขต
69 คน
นักเรียนในสังกัด
26,680 คน

6. การวิจัยเพื่อพัฒนาคุณภาพการศึกษาในสถานศึกษา การส่งเสริมความรู้ด้านวิชาการแก่ชุมชน

ประเด็นการประเมิน

1. กำหนดนโยบายและแนวทางการใช้การวิจัย เป็นส่วนหนึ่งของกระบวนการเรียนรู้
2. พัฒนาครูให้มีความรู้เกี่ยวกับการปฏิรูปการเรียนรู้ โดยใช้กระบวนการวิจัยเป็นสำคัญ
3. ใช้กระบวนการวิจัย ในการพัฒนาการเรียนรู้ ของผู้เรียน
4. รวบรวมและจัดทำรายงานผลการวิจัย
5. มีการนำผลการวิจัย แลกเปลี่ยนเรียนรู้และเผยแพร่
โรงเรียนประเด็นที่ผลการประเมิน
12345
1. นิคมสร้างตนเองดีเยี่ยม
2. บ้านควนยูงดีเยี่ยม
3. บ้านซอย 2ดีเยี่ยม
4. บ้านซอย 10ดี
5. วัดนทีคมเขตดีเยี่ยม
6. วัดแหลมทองดีมาก
7. วัดบุญบันเทิงดี
8. บ้านทอนหญ้าปล้องดี
9. วัดโพธิ์นิมิตดีเยี่ยม
10. วัดท่าทองดีเยี่ยม
11. บ้านโพหวายดีเยี่ยม
12. บ้านสันติสุขดีเยี่ยม
13. บ้านคลองสุขดี
14. วัดชลธารดีเยี่ยม
15. วัดบางใบไม้ดี
16. บ้านสุชนดีเยี่ยม
17. วัดกลางใหม่ดีมาก
18. บ้านบางใหญ่ดีเยี่ยม
19. บ้านท่าเพชรดีเยี่ยม
20. อนุบาลสุราษฎร์ธานีดีเยี่ยม
21. ชุมชนวัดสุนทรนิวาสดีมาก
22. วัดสมหวังดีเยี่ยม
23. บ้านบ่อน้ำร้อนพอใช้
24. บ้านแม่โมกข์ดี
25. บ้านกำสนราษฎร์อุทิศดี
26. วัดเขานางเภาพอใช้
27. บ้านไสในควรปรับปรุง
28. วัดกาญจนารามดีเยี่ยม
29. บ้านคลองสระดี
30. บ้านม่วงลีบดี
31. วัดคงคาล้อมควรปรับปรุง
32. บ้านมะม่วงหวานควรปรับปรุง
33. บ้านไสตอดีเยี่ยม
34. วัดพุฒดีเยี่ยม
35. บ้านหัวหมากล่างดีเยี่ยม
36. บ้านห้วยโศกดี
37. บ้านควนราชาควรปรับปรุง
38. บ้านหัวหมากบนดีมาก
39. บ้านห้วยด่านดีเยี่ยม
40. วัดกงตากดีเยี่ยม
41. บ้านไสขามพอใช้
42. วัดปากคูดีเยี่ยม
43. วัดวชิรประดิษฐ์ดีเยี่ยม
44. วัดแสงประดิษฐ์ดีมาก
45. วัดนิกรประสาทดี
46. บ้านดอนสนดีมาก
47. วัดเขาพระนิ่มดีเยี่ยม
48. บ้านท่าโพธิ์ดี
49. วัดดอนยางดีมาก
50. วัดประสพดี
51. บ้านบางสำโรงดีมาก
52. วัดท่าไทร(ดิตถานุเคราะห์)ดีเยี่ยม
53. บ้านศิลางามดีมาก
54. วัดบ้านในดีเยี่ยม
55. วัดอุทยารามดี
56. ไทยรัฐวิทยา 88 (บ้านคลองควน)ดีมาก
57. บ้านกงหนิงดีมาก
58. บ้านคลองนามิตรภาพที่ 201ดีเยี่ยม
59. บ้านดอนหลวงดี
60. บ้านวังทองสามัคคีดี
61. บ้านทับท้อนพอใช้
62. วัดเขาแก้วดี
63. บ้านวังหวายดีมาก
64. บ้านควนนิมิตดีมาก
65. บ้านคลองกรูดดีเยี่ยม
66. วัดวังไทรควรปรับปรุง
67. บ้านคีรีรอบพอใช้
68. บ้านกำสนประชาสรรค์ดี
69. บ้านท่าเสาเภาดี
70. บ้านหนองเปลดี
71. บ้านปากกะแดะดีเยี่ยม
72. วัดพ่วงดีเยี่ยม
73. วัดชลครามดีเยี่ยม
74. วัดนทีวัฒนารามดี
75. วัดนอกดีมาก
76. บ้านศรีชัยครามดีเยี่ยม
77. ชุมชนวัดวิสุทธิชลารามดีเยี่ยม
78. บ้านปากดอนสักดีเยี่ยม
79. อนุบาลวัดเขาสุวรรณประดิษฐ์ดีเยี่ยม
80. บ้านน้ำฉาดี
81. บ้านห้วยเสียดดีมาก
82. วัดสิงขรดีมาก
83. บ้านเกาะนกเภาดีเยี่ยม
84. ชุมชนบ้านนางกำดีเยี่ยม
85. บ้านใหม่สามัคคีดีเยี่ยม
86. วัดคีรีวงดีเยี่ยม
87. บ้านคอกช้างดีเยี่ยม
88. บ้านดอนเสาธงดีมาก
89. บ้านคลองครามดี
90. องค์การอุตสาหกรรมป่าไม้9ดี
91. บ้านดินแดงสามัคคีดีเยี่ยม
92. วัดคีรีวงการามดีมาก
93. วัดสันติวรารามดีมาก
94. วัดสว่างอารมณ์ดีมาก
95. บ้านหาดงามดีมาก
96. วัดบุณฑริการามดีมาก
97. บ้านบ่อผุดดีเยี่ยม
98. บ้านบางรักษ์ดีมาก
99. บ้านปลายแหลมดีมาก
100. บ้านหน้าค่ายดีมาก
101. วัดภูเขาทองดีมาก
102. บ้านแหลมหอยดีมาก
103. บ้านดอนธูปดีมาก
104. วัดนาราเจริญสุขดีมาก
105. วัดกลางดี
106. วัดคุณารามดีมาก
107. วัดประเดิมดีมาก
108. วัดแจ้งดีมาก
109. บ้านเกาะพลวยดีมาก
110. บ้านอ่างทองดีมาก
111. บ้านเกาะเต่าดีเยี่ยม
112. บ้านโฉลกหลำดี
113. บ้านมะเดื่อหวานดี
114. บ้านศรีธนูดี
115. วัดสมัยคงคาดี
116. วัดราษฎร์เจริญดี
117. บ้านท้องนายปานดี
118. บ้านหาดริ้นดี
119. ชุมชนบ้านใต้ควรปรับปรุง