โรงเรียนในสังกัด
121 โรง
บุคลากรในสังกัด
1,840 คน
บุคลากรในเขต
69 คน
นักเรียนในสังกัด
26,680 คน

5. วินัยและนิติการ

ประเด็นการประเมิน

1. ส่งเสริมให้ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา มีวินัยในตนเอง ยอมรับและนับถือ ปฏิบัติตามกฎ กติกา มารยาท ขนบธรรมเนียมและแบบแผนอันดีของสังคม รวมทั้งเป็นแบบอย่างที่ดี
2. สร้างความตระหนักให้ครูและบุคลากรทางการศึกษาได้ปฏิบัติตนให้เหมาะสมตามมาตรฐานวิชาชีพ และจรรยาบรรณ
3. มีแผน หรือมาตรการป้องกันและปราบปรามการทุจริตในสถานศึกษา
4. เผยแพร่และให้ความรู้ด้านกฎหมายการศึกษาและ กฎหมายอื่น ๆ ให้แก่ครูและบุคลากรในสถานศึกษา
5. รับเรื่องร้องทุกข์ /ร้องเรียน และดำเนินการทาง วินัยตามอำนาจหน้าที่
โรงเรียนประเด็นที่ผลการประเมิน
12345
1. นิคมสร้างตนเองดีเยี่ยม
2. บ้านควนยูงดีเยี่ยม
3. บ้านซอย 2ดีเยี่ยม
4. บ้านซอย 10ดีมาก
5. วัดนทีคมเขตดีเยี่ยม
6. วัดแหลมทองดีเยี่ยม
7. วัดบุญบันเทิงดี
8. บ้านทอนหญ้าปล้องดีเยี่ยม
9. วัดโพธิ์นิมิตดีเยี่ยม
10. วัดท่าทองดีเยี่ยม
11. บ้านโพหวายดีเยี่ยม
12. บ้านสันติสุขดีเยี่ยม
13. บ้านคลองสุขดีเยี่ยม
14. วัดชลธารดี
15. วัดบางใบไม้ดีเยี่ยม
16. บ้านสุชนดี
17. วัดกลางใหม่ดีเยี่ยม
18. บ้านบางใหญ่ดีเยี่ยม
19. บ้านท่าเพชรดีเยี่ยม
20. อนุบาลสุราษฎร์ธานีดีเยี่ยม
21. ชุมชนวัดสุนทรนิวาสดีเยี่ยม
22. วัดสมหวังดีเยี่ยม
23. บ้านบ่อน้ำร้อนดี
24. บ้านแม่โมกข์ดีมาก
25. บ้านกำสนราษฎร์อุทิศดีเยี่ยม
26. วัดเขานางเภาดี
27. บ้านไสในดี
28. วัดกาญจนารามดีเยี่ยม
29. บ้านคลองสระดีมาก
30. บ้านม่วงลีบดีมาก
31. วัดคงคาล้อมดี
32. บ้านมะม่วงหวานดีมาก
33. บ้านไสตอดี
34. วัดพุฒดีมาก
35. บ้านหัวหมากล่างดีมาก
36. บ้านห้วยโศกดีเยี่ยม
37. บ้านควนราชาดี
38. บ้านหัวหมากบนดีเยี่ยม
39. บ้านห้วยด่านดีมาก
40. วัดกงตากดีมาก
41. บ้านไสขามดีเยี่ยม
42. วัดปากคูดีมาก
43. วัดวชิรประดิษฐ์ดีเยี่ยม
44. วัดแสงประดิษฐ์ดีมาก
45. วัดนิกรประสาทดีมาก
46. บ้านดอนสนดีมาก
47. วัดเขาพระนิ่มดีเยี่ยม
48. บ้านท่าโพธิ์ดีเยี่ยม
49. วัดดอนยางดีมาก
50. วัดประสพดีเยี่ยม
51. บ้านบางสำโรงดีมาก
52. วัดท่าไทร(ดิตถานุเคราะห์)ดีเยี่ยม
53. บ้านศิลางามดีเยี่ยม
54. วัดบ้านในดีเยี่ยม
55. วัดอุทยารามดีมาก
56. ไทยรัฐวิทยา 88 (บ้านคลองควน)ดีเยี่ยม
57. บ้านกงหนิงดีเยี่ยม
58. บ้านคลองนามิตรภาพที่ 201ดีเยี่ยม
59. บ้านดอนหลวงดีมาก
60. บ้านวังทองสามัคคีพอใช้
61. บ้านทับท้อนดีมาก
62. วัดเขาแก้วดีมาก
63. บ้านวังหวายดีเยี่ยม
64. บ้านควนนิมิตดี
65. บ้านคลองกรูดดี
66. วัดวังไทรดี
67. บ้านคีรีรอบดีมาก
68. บ้านกำสนประชาสรรค์ดี
69. บ้านท่าเสาเภาควรปรับปรุง
70. บ้านหนองเปลดี
71. บ้านปากกะแดะดีเยี่ยม
72. วัดพ่วงดีเยี่ยม
73. วัดชลครามดีเยี่ยม
74. วัดนทีวัฒนารามดีมาก
75. วัดนอกดี
76. บ้านศรีชัยครามดีมาก
77. ชุมชนวัดวิสุทธิชลารามดีเยี่ยม
78. บ้านปากดอนสักดีเยี่ยม
79. อนุบาลวัดเขาสุวรรณประดิษฐ์ดีมาก
80. บ้านน้ำฉาพอใช้
81. บ้านห้วยเสียดดีเยี่ยม
82. วัดสิงขรดีเยี่ยม
83. บ้านเกาะนกเภาดีมาก
84. ชุมชนบ้านนางกำดีเยี่ยม
85. บ้านใหม่สามัคคีดีเยี่ยม
86. วัดคีรีวงดีเยี่ยม
87. บ้านคอกช้างดีเยี่ยม
88. บ้านดอนเสาธงดีมาก
89. บ้านคลองครามดีเยี่ยม
90. องค์การอุตสาหกรรมป่าไม้9ดีมาก
91. บ้านดินแดงสามัคคีดีมาก
92. วัดคีรีวงการามดีมาก
93. วัดสันติวรารามดี
94. วัดสว่างอารมณ์ดี
95. บ้านหาดงามดีมาก
96. วัดบุณฑริการามดี
97. บ้านบ่อผุดดีมาก
98. บ้านบางรักษ์ดี
99. บ้านปลายแหลมดี
100. บ้านหน้าค่ายพอใช้
101. วัดภูเขาทองดีมาก
102. บ้านแหลมหอยพอใช้
103. บ้านดอนธูปพอใช้
104. วัดนาราเจริญสุขดี
105. วัดกลางดี
106. วัดคุณารามดีมาก
107. วัดประเดิมดีมาก
108. วัดแจ้งดีเยี่ยม
109. บ้านเกาะพลวยดีมาก
110. บ้านอ่างทองดีเยี่ยม
111. บ้านเกาะเต่าดี
112. บ้านโฉลกหลำดีมาก
113. บ้านมะเดื่อหวานดี
114. บ้านศรีธนูดี
115. วัดสมัยคงคาดี
116. วัดราษฎร์เจริญดี
117. บ้านท้องนายปานดี
118. บ้านหาดริ้นดี
119. ชุมชนบ้านใต้พอใช้