โรงเรียนในสังกัด
121 โรง
บุคลากรในสังกัด
1,840 คน
บุคลากรในเขต
69 คน
นักเรียนในสังกัด
26,680 คน

5. งานส่งเสริมกิจการนักเรียน

ประเด็นการประเมิน

1. สถานศึกษามีการจัดระบบช่วยเหลือดูแลนักเรียน
2. สถานศึกษามีการจัดกิจกรรมการเรียน การสอนลูกเสือ เนตรนารี ตามหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน พุทธศักราช 2551 (ฉบับปรับปรุง พ.ศ. 2560 )
3. สถานศึกษามีการจัดตั้งสภานักเรียน และดำเนินงาน ตามมาตรการในการดำเนินงานกิจกรรมสภานักเรียน ระดับสถานศึกษา ของสำนักงานคณะกรรมการการศึกษา ขั้นพื้นฐาน
4. สถานศึกษาดำเนินงานการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติดในสถานศึกษาตาม 5 มาตรการกลยุทธ์ 4 ต้อง 2 ไม่ ของกระทรวงศึกษาธิการ
5. สถานศึกษามีการดำเนินงานโครงการสถานศึกษาสีขาว
โรงเรียนประเด็นที่ผลการประเมิน
12345
1. นิคมสร้างตนเองดีเยี่ยม
2. บ้านควนยูงดีเยี่ยม
3. บ้านซอย 2ดีเยี่ยม
4. บ้านซอย 10ดี
5. วัดนทีคมเขตดีเยี่ยม
6. วัดแหลมทองดีเยี่ยม
7. วัดบุญบันเทิงดี
8. บ้านทอนหญ้าปล้องดีมาก
9. วัดโพธิ์นิมิตดีมาก
10. วัดท่าทองดีเยี่ยม
11. บ้านโพหวายดีเยี่ยม
12. บ้านสันติสุขดีเยี่ยม
13. บ้านคลองสุขดี
14. วัดชลธารดีเยี่ยม
15. วัดบางใบไม้ดีเยี่ยม
16. บ้านสุชนดีเยี่ยม
17. วัดกลางใหม่ดีเยี่ยม
18. บ้านบางใหญ่ดี
19. บ้านท่าเพชรดีเยี่ยม
20. อนุบาลสุราษฎร์ธานีดีเยี่ยม
21. ชุมชนวัดสุนทรนิวาสดีมาก
22. วัดสมหวังดีเยี่ยม
23. บ้านบ่อน้ำร้อนดี
24. บ้านแม่โมกข์ดี
25. บ้านกำสนราษฎร์อุทิศดีมาก
26. วัดเขานางเภาดีมาก
27. บ้านไสในดี
28. วัดกาญจนารามดีเยี่ยม
29. บ้านคลองสระดีมาก
30. บ้านม่วงลีบดีมาก
31. วัดคงคาล้อมดี
32. บ้านมะม่วงหวานดี
33. บ้านไสตอดีมาก
34. วัดพุฒดีเยี่ยม
35. บ้านหัวหมากล่างดีมาก
36. บ้านห้วยโศกดี
37. บ้านควนราชาดี
38. บ้านหัวหมากบนดี
39. บ้านห้วยด่านดีเยี่ยม
40. วัดกงตากดีมาก
41. บ้านไสขามดีมาก
42. วัดปากคูพอใช้
43. วัดวชิรประดิษฐ์ดีเยี่ยม
44. วัดแสงประดิษฐ์ดีมาก
45. วัดนิกรประสาทดี
46. บ้านดอนสนดีเยี่ยม
47. วัดเขาพระนิ่มดีเยี่ยม
48. บ้านท่าโพธิ์ดีมาก
49. วัดดอนยางดีเยี่ยม
50. วัดประสพดีเยี่ยม
51. บ้านบางสำโรงดีมาก
52. วัดท่าไทร(ดิตถานุเคราะห์)ดีเยี่ยม
53. บ้านศิลางามดีมาก
54. วัดบ้านในดีเยี่ยม
55. วัดอุทยารามดีมาก
56. ไทยรัฐวิทยา 88 (บ้านคลองควน)ดีเยี่ยม
57. บ้านกงหนิงดีมาก
58. บ้านคลองนามิตรภาพที่ 201ดีเยี่ยม
59. บ้านดอนหลวงดี
60. บ้านวังทองสามัคคีดีเยี่ยม
61. บ้านทับท้อนดีเยี่ยม
62. วัดเขาแก้วพอใช้
63. บ้านวังหวายพอใช้
64. บ้านควนนิมิตดีเยี่ยม
65. บ้านคลองกรูดพอใช้
66. วัดวังไทรดีมาก
67. บ้านคีรีรอบดี
68. บ้านกำสนประชาสรรค์ดี
69. บ้านท่าเสาเภาควรปรับปรุง
70. บ้านหนองเปลพอใช้
71. บ้านปากกะแดะดีเยี่ยม
72. วัดพ่วงดีเยี่ยม
73. วัดชลครามดีเยี่ยม
74. วัดนทีวัฒนารามดี
75. วัดนอกดีเยี่ยม
76. บ้านศรีชัยครามดีเยี่ยม
77. ชุมชนวัดวิสุทธิชลารามดีมาก
78. บ้านปากดอนสักดีเยี่ยม
79. อนุบาลวัดเขาสุวรรณประดิษฐ์ดีเยี่ยม
80. บ้านน้ำฉาดีเยี่ยม
81. บ้านห้วยเสียดดีเยี่ยม
82. วัดสิงขรดีเยี่ยม
83. บ้านเกาะนกเภาดีมาก
84. ชุมชนบ้านนางกำดีเยี่ยม
85. บ้านใหม่สามัคคีดีเยี่ยม
86. วัดคีรีวงดีมาก
87. บ้านคอกช้างดีเยี่ยม
88. บ้านดอนเสาธงดีเยี่ยม
89. บ้านคลองครามดีมาก
90. องค์การอุตสาหกรรมป่าไม้9ดีเยี่ยม
91. บ้านดินแดงสามัคคีดีเยี่ยม
92. วัดคีรีวงการามดีเยี่ยม
93. วัดสันติวรารามดีมาก
94. วัดสว่างอารมณ์ดีมาก
95. บ้านหาดงามพอใช้
96. วัดบุณฑริการามพอใช้
97. บ้านบ่อผุดดี
98. บ้านบางรักษ์ดีมาก
99. บ้านปลายแหลมดีมาก
100. บ้านหน้าค่ายดีเยี่ยม
101. วัดภูเขาทองดีมาก
102. บ้านแหลมหอยดี
103. บ้านดอนธูปดีเยี่ยม
104. วัดนาราเจริญสุขดีเยี่ยม
105. วัดกลางดี
106. วัดคุณารามดีมาก
107. วัดประเดิมดีเยี่ยม
108. วัดแจ้งดีเยี่ยม
109. บ้านเกาะพลวยดีเยี่ยม
110. บ้านอ่างทองดีเยี่ยม
111. บ้านเกาะเต่าดีเยี่ยม
112. บ้านโฉลกหลำดีเยี่ยม
113. บ้านมะเดื่อหวานดี
114. บ้านศรีธนูดีมาก
115. วัดสมัยคงคาดีเยี่ยม
116. วัดราษฎร์เจริญดีเยี่ยม
117. บ้านท้องนายปานดีเยี่ยม
118. บ้านหาดริ้นพอใช้
119. ชุมชนบ้านใต้ดีมาก