โรงเรียนในสังกัด
121 โรง
บุคลากรในสังกัด
1,840 คน
บุคลากรในเขต
69 คน
นักเรียนในสังกัด
26,680 คน

4. บำเหน็จความชอบและทะเบียนประวัติ

ประเด็นการประเมิน

1. ตรวจสอบและจัดทำประวัติของข้าราชการครูและบุคลากรเป็นรายบุคคล และปรับปรุงข้อมูลประวัติให้เป็นปัจจุบัน
2. ประเมินประสิทธิภาพ ประสิทธิผลการปฏิบัติงาน ของข้าราชการและลูกจ้างประจำพนักงานราชการและลูกจ้างชั่วคราวประเภทต่าง ๆ ตามระเบียบ กฎหมายที่กำหนด
3. เสนอขอพระราชทานเครื่องราชอิสริยาภรณ์ให้แก่ข้าราชการลูกจ้างประจำ พนักราชการ
4. เสนอขอค่าตอบแทนพิเศษและบำเหน็จความชอบเป็นกรณีพิเศษ
5. เสนอขอปรับวุฒิและอัตราเงินเดือนตามคุณวุฒิที่ ก.ค.ศ.รับรอง ให้แก่ข้าราชการครูที่ได้รับคุณวุฒิที่สูงขึ้น
6. ออกหนังสือรับรองการเป็นข้าราชการหรือรับรองเงินเดือนแก่ข้าราชการพนักงานราชการและลูกจ้างชั่วคราวเพื่อใช้รับรองในกรณีต่าง ๆ
7. พิจารณาอนุมัติการลา/ไปราชการ
โรงเรียนประเด็นที่ผลการประเมิน
1234567
1. นิคมสร้างตนเองดีเยี่ยม
2. บ้านควนยูงดีเยี่ยม
3. บ้านซอย 2ดีเยี่ยม
4. บ้านซอย 10ดีเยี่ยม
5. วัดนทีคมเขตดีเยี่ยม
6. วัดแหลมทองดีเยี่ยม
7. วัดบุญบันเทิงดี
8. บ้านทอนหญ้าปล้องดีมาก
9. วัดโพธิ์นิมิตดีเยี่ยม
10. วัดท่าทองดีมาก
11. บ้านโพหวายดีเยี่ยม
12. บ้านสันติสุขดีเยี่ยม
13. บ้านคลองสุขดีเยี่ยม
14. วัดชลธารพอใช้
15. วัดบางใบไม้ดีเยี่ยม
16. บ้านสุชนดี
17. วัดกลางใหม่ดี
18. บ้านบางใหญ่ดีเยี่ยม
19. บ้านท่าเพชรดีเยี่ยม
20. อนุบาลสุราษฎร์ธานีดีเยี่ยม
21. ชุมชนวัดสุนทรนิวาสพอใช้
22. วัดสมหวังดีเยี่ยม
23. บ้านบ่อน้ำร้อนดี
24. บ้านแม่โมกข์ดี
25. บ้านกำสนราษฎร์อุทิศดีมาก
26. วัดเขานางเภาพอใช้
27. บ้านไสในดี
28. วัดกาญจนารามดีเยี่ยม
29. บ้านคลองสระดี
30. บ้านม่วงลีบดี
31. วัดคงคาล้อมดี
32. บ้านมะม่วงหวานดีมาก
33. บ้านไสตอดี
34. วัดพุฒดี
35. บ้านหัวหมากล่างดี
36. บ้านห้วยโศกดีเยี่ยม
37. บ้านควนราชาดี
38. บ้านหัวหมากบนดี
39. บ้านห้วยด่านดีมาก
40. วัดกงตากดี
41. บ้านไสขามดีเยี่ยม
42. วัดปากคูดี
43. วัดวชิรประดิษฐ์ดีเยี่ยม
44. วัดแสงประดิษฐ์ดี
45. วัดนิกรประสาทดี
46. บ้านดอนสนดี
47. วัดเขาพระนิ่มดีเยี่ยม
48. บ้านท่าโพธิ์ดีเยี่ยม
49. วัดดอนยางดี
50. วัดประสพดี
51. บ้านบางสำโรงดีเยี่ยม
52. วัดท่าไทร(ดิตถานุเคราะห์)ดีเยี่ยม
53. บ้านศิลางามดี
54. วัดบ้านในดีเยี่ยม
55. วัดอุทยารามดี
56. ไทยรัฐวิทยา 88 (บ้านคลองควน)ดีเยี่ยม
57. บ้านกงหนิงดีเยี่ยม
58. บ้านคลองนามิตรภาพที่ 201ดีเยี่ยม
59. บ้านดอนหลวงดีมาก
60. บ้านวังทองสามัคคีดีเยี่ยม
61. บ้านทับท้อนดี
62. วัดเขาแก้วดี
63. บ้านวังหวายดีมาก
64. บ้านควนนิมิตดีมาก
65. บ้านคลองกรูดดีเยี่ยม
66. วัดวังไทรดีมาก
67. บ้านคีรีรอบพอใช้
68. บ้านกำสนประชาสรรค์ดี
69. บ้านท่าเสาเภาดี
70. บ้านหนองเปลดี
71. บ้านปากกะแดะดีเยี่ยม
72. วัดพ่วงดี
73. วัดชลครามดีมาก
74. วัดนทีวัฒนารามดี
75. วัดนอกดี
76. บ้านศรีชัยครามดี
77. ชุมชนวัดวิสุทธิชลารามดี
78. บ้านปากดอนสักดีเยี่ยม
79. อนุบาลวัดเขาสุวรรณประดิษฐ์ดีเยี่ยม
80. บ้านน้ำฉาดีมาก
81. บ้านห้วยเสียดดี
82. วัดสิงขรดีมาก
83. บ้านเกาะนกเภาดี
84. ชุมชนบ้านนางกำดี
85. บ้านใหม่สามัคคีดี
86. วัดคีรีวงดีเยี่ยม
87. บ้านคอกช้างดีเยี่ยม
88. บ้านดอนเสาธงดี
89. บ้านคลองครามดีเยี่ยม
90. องค์การอุตสาหกรรมป่าไม้9ดีมาก
91. บ้านดินแดงสามัคคีดี
92. วัดคีรีวงการามดี
93. วัดสันติวรารามพอใช้
94. วัดสว่างอารมณ์พอใช้
95. บ้านหาดงามดีมาก
96. วัดบุณฑริการามพอใช้
97. บ้านบ่อผุดดี
98. บ้านบางรักษ์ดี
99. บ้านปลายแหลมพอใช้
100. บ้านหน้าค่ายดี
101. วัดภูเขาทองดี
102. บ้านแหลมหอยพอใช้
103. บ้านดอนธูปดี
104. วัดนาราเจริญสุขดี
105. วัดกลางดี
106. วัดคุณารามพอใช้
107. วัดประเดิมดี
108. วัดแจ้งดีมาก
109. บ้านเกาะพลวยดีมาก
110. บ้านอ่างทองดี
111. บ้านเกาะเต่าดี
112. บ้านโฉลกหลำดีมาก
113. บ้านมะเดื่อหวานดี
114. บ้านศรีธนูดี
115. วัดสมัยคงคาดี
116. วัดราษฎร์เจริญดี
117. บ้านท้องนายปานดี
118. บ้านหาดริ้นดี
119. ชุมชนบ้านใต้พอใช้