โรงเรียนในสังกัด
121 โรง
บุคลากรในสังกัด
1,840 คน
บุคลากรในเขต
69 คน
นักเรียนในสังกัด
26,680 คน

4. การเก็บรักษาเงิน

ประเด็นการประเมิน

1. การเก็บรักษาเงินสด เงินฝากธนาคารของเงิน แต่ละประเภทเป็นไปตามวงเงินอำนาจการเก็บรักษา ที่กระทรวงการคลังอนุมัติและระเบียบที่เกี่ยวข้อง
2. กรณีสถานศึกษาไม่มีตู้นิรภัย มีเงินสดในมือได้จัดทำ “ บันทึกการรับเงินเพื่อเก็บรักษา ”
3. เสนอ “ บันทึกการรับเงินเพื่อเก็บรักษา ” ให้ผู้อำนวยการสถานศึกษาลงนามพร้อมทั้งนำเงิน มอบให้ผู้อำนวยการสถานศึกษารับไปเก็บรักษา
4. นำเงินส่งรายได้แผ่นดิน อย่างน้อยเดือนละ 1 ครั้ง วันใดมีเงินรายได้เกินกว่า 10,000 บาท มีการนำเงิน ส่งคลังอย่างช้าไม่เกิน 7 วันทำการ
5. เงินภาษีหัก ณ ที่จ่าย มีการนำส่งสรรพากรในท้องที่ภายใน 7 วัน นับแต่วันสิ้นเดือนของเดือนที่จ่ายเงิน
โรงเรียนประเด็นที่ผลการประเมิน
12345
1. นิคมสร้างตนเองดี
2. บ้านควนยูงดีมาก
3. บ้านซอย 2ดีเยี่ยม
4. บ้านซอย 10ดี
5. วัดนทีคมเขตดี
6. วัดแหลมทองดี
7. วัดบุญบันเทิงดีเยี่ยม
8. บ้านทอนหญ้าปล้องพอใช้
9. วัดโพธิ์นิมิตดี
10. วัดท่าทองพอใช้
11. บ้านโพหวายดีเยี่ยม
12. บ้านสันติสุขดี
13. บ้านคลองสุขควรปรับปรุง
14. วัดชลธารดี
15. วัดบางใบไม้ดี
16. บ้านสุชนควรปรับปรุง
17. วัดกลางใหม่พอใช้
18. บ้านบางใหญ่ดี
19. บ้านท่าเพชรดี
20. อนุบาลสุราษฎร์ธานีดีเยี่ยม
21. ชุมชนวัดสุนทรนิวาสดี
22. วัดสมหวังดีเยี่ยม
23. บ้านบ่อน้ำร้อนควรปรับปรุง
24. บ้านแม่โมกข์พอใช้
25. บ้านกำสนราษฎร์อุทิศดีเยี่ยม
26. วัดเขานางเภาควรปรับปรุง
27. บ้านไสในควรปรับปรุง
28. วัดกาญจนารามดีเยี่ยม
29. บ้านคลองสระดีเยี่ยม
30. บ้านม่วงลีบควรปรับปรุง
31. วัดคงคาล้อมดี
32. บ้านมะม่วงหวานดีมาก
33. บ้านไสตอดีเยี่ยม
34. วัดพุฒพอใช้
35. บ้านหัวหมากล่างพอใช้
36. บ้านห้วยโศกดีเยี่ยม
37. บ้านควนราชาควรปรับปรุง
38. บ้านหัวหมากบนควรปรับปรุง
39. บ้านห้วยด่านควรปรับปรุง
40. วัดกงตากดีมาก
41. บ้านไสขามดีเยี่ยม
42. วัดปากคูดี
43. วัดวชิรประดิษฐ์ดีเยี่ยม
44. วัดแสงประดิษฐ์ดี
45. วัดนิกรประสาทดีมาก
46. บ้านดอนสนดี
47. วัดเขาพระนิ่มดีเยี่ยม
48. บ้านท่าโพธิ์ดี
49. วัดดอนยางดีเยี่ยม
50. วัดประสพดี
51. บ้านบางสำโรงดีเยี่ยม
52. วัดท่าไทร(ดิตถานุเคราะห์)ดีเยี่ยม
53. บ้านศิลางามดี
54. วัดบ้านในดีมาก
55. วัดอุทยารามดี
56. ไทยรัฐวิทยา 88 (บ้านคลองควน)ดีเยี่ยม
57. บ้านกงหนิงดี
58. บ้านคลองนามิตรภาพที่ 201ดีเยี่ยม
59. บ้านดอนหลวงดี
60. บ้านวังทองสามัคคีดี
61. บ้านทับท้อนดีเยี่ยม
62. วัดเขาแก้วพอใช้
63. บ้านวังหวายพอใช้
64. บ้านควนนิมิตพอใช้
65. บ้านคลองกรูดดีมาก
66. วัดวังไทรควรปรับปรุง
67. บ้านคีรีรอบดี
68. บ้านกำสนประชาสรรค์ควรปรับปรุง
69. บ้านท่าเสาเภาพอใช้
70. บ้านหนองเปลดี
71. บ้านปากกะแดะพอใช้
72. วัดพ่วงดี
73. วัดชลครามดีเยี่ยม
74. วัดนทีวัฒนารามดีเยี่ยม
75. วัดนอกดีเยี่ยม
76. บ้านศรีชัยครามดี
77. ชุมชนวัดวิสุทธิชลารามดีเยี่ยม
78. บ้านปากดอนสักดีเยี่ยม
79. อนุบาลวัดเขาสุวรรณประดิษฐ์ดีเยี่ยม
80. บ้านน้ำฉาดี
81. บ้านห้วยเสียดดีเยี่ยม
82. วัดสิงขรดีมาก
83. บ้านเกาะนกเภาดีเยี่ยม
84. ชุมชนบ้านนางกำดีเยี่ยม
85. บ้านใหม่สามัคคีดีเยี่ยม
86. วัดคีรีวงพอใช้
87. บ้านคอกช้างดีเยี่ยม
88. บ้านดอนเสาธงพอใช้
89. บ้านคลองครามดี
90. องค์การอุตสาหกรรมป่าไม้9ดีมาก
91. บ้านดินแดงสามัคคีดีเยี่ยม
92. วัดคีรีวงการามดีเยี่ยม
93. วัดสันติวรารามดี
94. วัดสว่างอารมณ์ดีเยี่ยม
95. บ้านหาดงามดีเยี่ยม
96. วัดบุณฑริการามดี
97. บ้านบ่อผุดดี
98. บ้านบางรักษ์ดีเยี่ยม
99. บ้านปลายแหลมดีเยี่ยม
100. บ้านหน้าค่ายดี
101. วัดภูเขาทองดีมาก
102. บ้านแหลมหอยดี
103. บ้านดอนธูปดีเยี่ยม
104. วัดนาราเจริญสุขดี
105. วัดกลางดี
106. วัดคุณารามดี
107. วัดประเดิมดีมาก
108. วัดแจ้งดีเยี่ยม
109. บ้านเกาะพลวยดีเยี่ยม
110. บ้านอ่างทองดีเยี่ยม
111. บ้านเกาะเต่าดีเยี่ยม
112. บ้านโฉลกหลำดีเยี่ยม
113. บ้านมะเดื่อหวานดีเยี่ยม
114. บ้านศรีธนูดีเยี่ยม
115. วัดสมัยคงคาดีมาก
116. วัดราษฎร์เจริญดีเยี่ยม
117. บ้านท้องนายปานดีมาก
118. บ้านหาดริ้นดีเยี่ยม
119. ชุมชนบ้านใต้ควรปรับปรุง