โรงเรียนในสังกัด
121 โรง
บุคลากรในสังกัด
1,840 คน
บุคลากรในเขต
69 คน
นักเรียนในสังกัด
26,680 คน

3. ส่งเสริมและพัฒนาบุคลากร

ประเด็นการประเมิน

1. ส่งเสริมให้ครูได้รับทุนการศึกษาหรือได้ศึกษาต่อด้วยตนเองในระดับที่สูงขึ้น
2. ครูและบุคลากรทางการศึกษามีแผนพัฒนาตนเอง (ID PLAN)
3. ส่งเสริมให้ครูและบุคลากรทางการศึกษา เข้าร่วม ประชุม อบรม สัมมนาเพื่อพัฒนาตนเอง ทั้งด้าน วิชาการและวิชาชีพอย่างต่อเนื่อง
4. ครูและบุคลากรทางการศึกษาผ่านการประเมิน เพื่อเลื่อนตำแหน่ง หรือเลื่อนวิทยฐานะ หรือปรับระดับลูกจ้างประจำให้สูงขึ้น
5. ส่งเสริมให้ครูและบุคลากรทางการศึกษา ให้ได้รับการยกย่องเชิดชูเกียรติ หรือได้รับรางวัล ในระดับต่าง ๆ
โรงเรียนประเด็นที่ผลการประเมิน
12345
1. นิคมสร้างตนเองดีเยี่ยม
2. บ้านควนยูงดีเยี่ยม
3. บ้านซอย 2ดีเยี่ยม
4. บ้านซอย 10ดีเยี่ยม
5. วัดนทีคมเขตดีเยี่ยม
6. วัดแหลมทองดีเยี่ยม
7. วัดบุญบันเทิงดี
8. บ้านทอนหญ้าปล้องดีเยี่ยม
9. วัดโพธิ์นิมิตดีเยี่ยม
10. วัดท่าทองดีเยี่ยม
11. บ้านโพหวายดีเยี่ยม
12. บ้านสันติสุขดีเยี่ยม
13. บ้านคลองสุขดีมาก
14. วัดชลธารดีเยี่ยม
15. วัดบางใบไม้ดีเยี่ยม
16. บ้านสุชนดีเยี่ยม
17. วัดกลางใหม่ดี
18. บ้านบางใหญ่ดีเยี่ยม
19. บ้านท่าเพชรดีเยี่ยม
20. อนุบาลสุราษฎร์ธานีดีเยี่ยม
21. ชุมชนวัดสุนทรนิวาสดี
22. วัดสมหวังดีเยี่ยม
23. บ้านบ่อน้ำร้อนพอใช้
24. บ้านแม่โมกข์ดีมาก
25. บ้านกำสนราษฎร์อุทิศดี
26. วัดเขานางเภาดีเยี่ยม
27. บ้านไสในดี
28. วัดกาญจนารามดีเยี่ยม
29. บ้านคลองสระดีมาก
30. บ้านม่วงลีบดีมาก
31. วัดคงคาล้อมดีมาก
32. บ้านมะม่วงหวานพอใช้
33. บ้านไสตอดีมาก
34. วัดพุฒดี
35. บ้านหัวหมากล่างดีมาก
36. บ้านห้วยโศกดีมาก
37. บ้านควนราชาดี
38. บ้านหัวหมากบนดีเยี่ยม
39. บ้านห้วยด่านดีมาก
40. วัดกงตากดีเยี่ยม
41. บ้านไสขามดีเยี่ยม
42. วัดปากคูพอใช้
43. วัดวชิรประดิษฐ์ดีเยี่ยม
44. วัดแสงประดิษฐ์ดีมาก
45. วัดนิกรประสาทดีมาก
46. บ้านดอนสนดีเยี่ยม
47. วัดเขาพระนิ่มดีเยี่ยม
48. บ้านท่าโพธิ์ดีเยี่ยม
49. วัดดอนยางดีเยี่ยม
50. วัดประสพดีมาก
51. บ้านบางสำโรงดีเยี่ยม
52. วัดท่าไทร(ดิตถานุเคราะห์)ดีเยี่ยม
53. บ้านศิลางามดีเยี่ยม
54. วัดบ้านในดีมาก
55. วัดอุทยารามดีมาก
56. ไทยรัฐวิทยา 88 (บ้านคลองควน)ดีเยี่ยม
57. บ้านกงหนิงดีเยี่ยม
58. บ้านคลองนามิตรภาพที่ 201ดีเยี่ยม
59. บ้านดอนหลวงดีเยี่ยม
60. บ้านวังทองสามัคคีดี
61. บ้านทับท้อนดี
62. วัดเขาแก้วดีเยี่ยม
63. บ้านวังหวายดีมาก
64. บ้านควนนิมิตดีมาก
65. บ้านคลองกรูดดี
66. วัดวังไทรดีมาก
67. บ้านคีรีรอบดี
68. บ้านกำสนประชาสรรค์ควรปรับปรุง
69. บ้านท่าเสาเภาดีมาก
70. บ้านหนองเปลดีมาก
71. บ้านปากกะแดะดีเยี่ยม
72. วัดพ่วงดีมาก
73. วัดชลครามดีเยี่ยม
74. วัดนทีวัฒนารามดีมาก
75. วัดนอกดี
76. บ้านศรีชัยครามดีเยี่ยม
77. ชุมชนวัดวิสุทธิชลารามดี
78. บ้านปากดอนสักดีเยี่ยม
79. อนุบาลวัดเขาสุวรรณประดิษฐ์ดีเยี่ยม
80. บ้านน้ำฉาพอใช้
81. บ้านห้วยเสียดดีเยี่ยม
82. วัดสิงขรดีเยี่ยม
83. บ้านเกาะนกเภาดี
84. ชุมชนบ้านนางกำดีเยี่ยม
85. บ้านใหม่สามัคคีดีมาก
86. วัดคีรีวงดีเยี่ยม
87. บ้านคอกช้างดีเยี่ยม
88. บ้านดอนเสาธงดีเยี่ยม
89. บ้านคลองครามดีเยี่ยม
90. องค์การอุตสาหกรรมป่าไม้9ดีเยี่ยม
91. บ้านดินแดงสามัคคีดีเยี่ยม
92. วัดคีรีวงการามดี
93. วัดสันติวรารามดีมาก
94. วัดสว่างอารมณ์ดีมาก
95. บ้านหาดงามดีมาก
96. วัดบุณฑริการามดี
97. บ้านบ่อผุดดีเยี่ยม
98. บ้านบางรักษ์ดีมาก
99. บ้านปลายแหลมดี
100. บ้านหน้าค่ายดีเยี่ยม
101. วัดภูเขาทองดีเยี่ยม
102. บ้านแหลมหอยดี
103. บ้านดอนธูปดีเยี่ยม
104. วัดนาราเจริญสุขดี
105. วัดกลางดีมาก
106. วัดคุณารามดี
107. วัดประเดิมดีมาก
108. วัดแจ้งดีเยี่ยม
109. บ้านเกาะพลวยดีมาก
110. บ้านอ่างทองดีเยี่ยม
111. บ้านเกาะเต่าดีมาก
112. บ้านโฉลกหลำดีเยี่ยม
113. บ้านมะเดื่อหวานดีเยี่ยม
114. บ้านศรีธนูดีมาก
115. วัดสมัยคงคาดีมาก
116. วัดราษฎร์เจริญดี
117. บ้านท้องนายปานดี
118. บ้านหาดริ้นดีเยี่ยม
119. ชุมชนบ้านใต้ดี