โรงเรียนในสังกัด
121 โรง
บุคลากรในสังกัด
1,840 คน
บุคลากรในเขต
69 คน
นักเรียนในสังกัด
26,680 คน

2. สรรหา บรรจุ และแต่งตั้ง

ประเด็นการประเมิน

1. รับการบรรจุและแต่งตั้งข้าราชการครูสายงานการสอนและสายบริหารสถานศึกษา
2. จัดจ้างพนักงานราชการลูกจ้างชั่วคราวทุก ประเภท
3. ควบคุมและบริหารอัตราจ้างเหมาบริการ
4. ประเมินครูผู้ช่วยเพื่อแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งครูตามหลักเกณฑ์ที่กำหนด
5. เสนอแต่งตั้งผู้รักษาการในตำแหน่งผู้อำนวยการสถานศึกษากรณีผู้อำนวยการสถานศึกษาไม่อยู่หรืออยู่แต่ไม่สามารถปฏิบัติหน้าที่ได้
6. ดำเนินการเกี่ยวกับการเกษียณอายุราชการ การลาออก และการพ้นจากราชการของข้าราชการครูพนักงานราชการและลูกจ้างชั่วคราวทุกประเภท
7. สนับสนุนให้พนักงานราชการและลูกจ้างชั่วคราว เข้ารับการคัดเลือก เพื่อบรรจุเป็นข้าราชการเมื่อมีการประกาศรับสมัคร
โรงเรียนประเด็นที่ผลการประเมิน
1234567
1. นิคมสร้างตนเองดีมาก
2. บ้านควนยูงดีมาก
3. บ้านซอย 2ดีมาก
4. บ้านซอย 10ดี
5. วัดนทีคมเขตดีมาก
6. วัดแหลมทองดีมาก
7. วัดบุญบันเทิงดี
8. บ้านทอนหญ้าปล้องดี
9. วัดโพธิ์นิมิตดีมาก
10. วัดท่าทองดีมาก
11. บ้านโพหวายดีมาก
12. บ้านสันติสุขดีมาก
13. บ้านคลองสุขดีมาก
14. วัดชลธารดีมาก
15. วัดบางใบไม้ดีมาก
16. บ้านสุชนดี
17. วัดกลางใหม่ดี
18. บ้านบางใหญ่ดีมาก
19. บ้านท่าเพชรดีมาก
20. อนุบาลสุราษฎร์ธานีดีมาก
21. ชุมชนวัดสุนทรนิวาสดี
22. วัดสมหวังดีมาก
23. บ้านบ่อน้ำร้อนดี
24. บ้านแม่โมกข์ดีมาก
25. บ้านกำสนราษฎร์อุทิศดีมาก
26. วัดเขานางเภาพอใช้
27. บ้านไสในพอใช้
28. วัดกาญจนารามดีมาก
29. บ้านคลองสระดีมาก
30. บ้านม่วงลีบดี
31. วัดคงคาล้อมดีมาก
32. บ้านมะม่วงหวานดี
33. บ้านไสตอดีมาก
34. วัดพุฒพอใช้
35. บ้านหัวหมากล่างดี
36. บ้านห้วยโศกดีมาก
37. บ้านควนราชาพอใช้
38. บ้านหัวหมากบนดี
39. บ้านห้วยด่านดี
40. วัดกงตากดีมาก
41. บ้านไสขามดี
42. วัดปากคูดี
43. วัดวชิรประดิษฐ์ดีมาก
44. วัดแสงประดิษฐ์ดีมาก
45. วัดนิกรประสาทพอใช้
46. บ้านดอนสนดีมาก
47. วัดเขาพระนิ่มดีมาก
48. บ้านท่าโพธิ์ดีมาก
49. วัดดอนยางดี
50. วัดประสพดีมาก
51. บ้านบางสำโรงดีมาก
52. วัดท่าไทร(ดิตถานุเคราะห์)ดีมาก
53. บ้านศิลางามดี
54. วัดบ้านในดี
55. วัดอุทยารามดีมาก
56. ไทยรัฐวิทยา 88 (บ้านคลองควน)ดีมาก
57. บ้านกงหนิงดีมาก
58. บ้านคลองนามิตรภาพที่ 201ดีมาก
59. บ้านดอนหลวงดีมาก
60. บ้านวังทองสามัคคีดีมาก
61. บ้านทับท้อนพอใช้
62. วัดเขาแก้วดี
63. บ้านวังหวายดี
64. บ้านควนนิมิตดี
65. บ้านคลองกรูดดีมาก
66. วัดวังไทรดี
67. บ้านคีรีรอบพอใช้
68. บ้านกำสนประชาสรรค์ดี
69. บ้านท่าเสาเภาดี
70. บ้านหนองเปลดี
71. บ้านปากกะแดะดีมาก
72. วัดพ่วงดี
73. วัดชลครามดี
74. วัดนทีวัฒนารามดีมาก
75. วัดนอกพอใช้
76. บ้านศรีชัยครามดี
77. ชุมชนวัดวิสุทธิชลารามดีมาก
78. บ้านปากดอนสักดีมาก
79. อนุบาลวัดเขาสุวรรณประดิษฐ์ดี
80. บ้านน้ำฉาดี
81. บ้านห้วยเสียดดี
82. วัดสิงขรดีมาก
83. บ้านเกาะนกเภาดี
84. ชุมชนบ้านนางกำดี
85. บ้านใหม่สามัคคีพอใช้
86. วัดคีรีวงดีมาก
87. บ้านคอกช้างดี
88. บ้านดอนเสาธงดี
89. บ้านคลองครามดีมาก
90. องค์การอุตสาหกรรมป่าไม้9ดี
91. บ้านดินแดงสามัคคีดีมาก
92. วัดคีรีวงการามดีมาก
93. วัดสันติวรารามดี
94. วัดสว่างอารมณ์ดี
95. บ้านหาดงามดีมาก
96. วัดบุณฑริการามดี
97. บ้านบ่อผุดดี
98. บ้านบางรักษ์ดีมาก
99. บ้านปลายแหลมดี
100. บ้านหน้าค่ายดี
101. วัดภูเขาทองดีมาก
102. บ้านแหลมหอยดี
103. บ้านดอนธูปดี
104. วัดนาราเจริญสุขดี
105. วัดกลางพอใช้
106. วัดคุณารามพอใช้
107. วัดประเดิมดี
108. วัดแจ้งดีมาก
109. บ้านเกาะพลวยดี
110. บ้านอ่างทองดีมาก
111. บ้านเกาะเต่าดี
112. บ้านโฉลกหลำดีมาก
113. บ้านมะเดื่อหวานดี
114. บ้านศรีธนูดี
115. วัดสมัยคงคาดี
116. วัดราษฎร์เจริญดี
117. บ้านท้องนายปานดี
118. บ้านหาดริ้นดี
119. ชุมชนบ้านใต้ดี