โรงเรียนในสังกัด
121 โรง
บุคลากรในสังกัด
1,840 คน
บุคลากรในเขต
69 คน
นักเรียนในสังกัด
26,680 คน

11. การควบคุมดูแล บำรุงรักษาและจำหน่ายพัสดุ

ประเด็นการประเมิน

1. สถานศึกษาจัดทำทะเบียนคุมทรัพย์สินตามรูปแบบ ที่กรมบัญชีกลางกำหนดและเป็นปัจจุบัน
2. สถานศึกษาจัดทำบัญชีคุมวัสดุและใบเบิกพัสดุตาม รูปแบบที่กรมบัญชีกลางกำหนดและเป็นปัจจุบัน
3. สถานศึกษามีการตรวจสอบพัสดุประจำปีและรายงานต่อผู้บริหารสถานศึกษา ผู้บังคับบัญชา /สตง
4. มีทรัพย์สินจริงตามทะเบียนคุม
5. สถานที่เก็บทรัพย์สินมีความปลอดภัย เหมาะสม
โรงเรียนประเด็นที่ผลการประเมิน
12345
1. นิคมสร้างตนเองดี
2. บ้านควนยูงดีเยี่ยม
3. บ้านซอย 2ดีเยี่ยม
4. บ้านซอย 10ควรปรับปรุง
5. วัดนทีคมเขตดีมาก
6. วัดแหลมทองดี
7. วัดบุญบันเทิงดี
8. บ้านทอนหญ้าปล้องดีมาก
9. วัดโพธิ์นิมิตพอใช้
10. วัดท่าทองดี
11. บ้านโพหวายดีเยี่ยม
12. บ้านสันติสุขดี
13. บ้านคลองสุขควรปรับปรุง
14. วัดชลธารดี
15. วัดบางใบไม้ดีเยี่ยม
16. บ้านสุชนดี
17. วัดกลางใหม่ดีมาก
18. บ้านบางใหญ่ดี
19. บ้านท่าเพชรดี
20. อนุบาลสุราษฎร์ธานีดีเยี่ยม
21. ชุมชนวัดสุนทรนิวาสดี
22. วัดสมหวังดีมาก
23. บ้านบ่อน้ำร้อนควรปรับปรุง
24. บ้านแม่โมกข์ดีเยี่ยม
25. บ้านกำสนราษฎร์อุทิศดีมาก
26. วัดเขานางเภาดี
27. บ้านไสในควรปรับปรุง
28. วัดกาญจนารามดีเยี่ยม
29. บ้านคลองสระดีเยี่ยม
30. บ้านม่วงลีบดีเยี่ยม
31. วัดคงคาล้อมดี
32. บ้านมะม่วงหวานดีเยี่ยม
33. บ้านไสตอดีเยี่ยม
34. วัดพุฒดีมาก
35. บ้านหัวหมากล่างดีเยี่ยม
36. บ้านห้วยโศกดีเยี่ยม
37. บ้านควนราชาควรปรับปรุง
38. บ้านหัวหมากบนดีมาก
39. บ้านห้วยด่านดีมาก
40. วัดกงตากดีเยี่ยม
41. บ้านไสขามดีเยี่ยม
42. วัดปากคูดีมาก
43. วัดวชิรประดิษฐ์ดีเยี่ยม
44. วัดแสงประดิษฐ์ดีเยี่ยม
45. วัดนิกรประสาทดีมาก
46. บ้านดอนสนดี
47. วัดเขาพระนิ่มดีเยี่ยม
48. บ้านท่าโพธิ์ดีเยี่ยม
49. วัดดอนยางดีเยี่ยม
50. วัดประสพดีเยี่ยม
51. บ้านบางสำโรงดีเยี่ยม
52. วัดท่าไทร(ดิตถานุเคราะห์)ดีเยี่ยม
53. บ้านศิลางามดีมาก
54. วัดบ้านในดีเยี่ยม
55. วัดอุทยารามดีเยี่ยม
56. ไทยรัฐวิทยา 88 (บ้านคลองควน)ดีมาก
57. บ้านกงหนิงดีมาก
58. บ้านคลองนามิตรภาพที่ 201ดีเยี่ยม
59. บ้านดอนหลวงดีเยี่ยม
60. บ้านวังทองสามัคคีดี
61. บ้านทับท้อนดีเยี่ยม
62. วัดเขาแก้วดีมาก
63. บ้านวังหวายดีเยี่ยม
64. บ้านควนนิมิตดีมาก
65. บ้านคลองกรูดดี
66. วัดวังไทรดีมาก
67. บ้านคีรีรอบดี
68. บ้านกำสนประชาสรรค์ดีเยี่ยม
69. บ้านท่าเสาเภาดี
70. บ้านหนองเปลดี
71. บ้านปากกะแดะดีเยี่ยม
72. วัดพ่วงดีเยี่ยม
73. วัดชลครามดีเยี่ยม
74. วัดนทีวัฒนารามดีเยี่ยม
75. วัดนอกดีเยี่ยม
76. บ้านศรีชัยครามดีเยี่ยม
77. ชุมชนวัดวิสุทธิชลารามดีเยี่ยม
78. บ้านปากดอนสักดีเยี่ยม
79. อนุบาลวัดเขาสุวรรณประดิษฐ์ดีเยี่ยม
80. บ้านน้ำฉาดีมาก
81. บ้านห้วยเสียดดีมาก
82. วัดสิงขรดีมาก
83. บ้านเกาะนกเภาดีเยี่ยม
84. ชุมชนบ้านนางกำดีเยี่ยม
85. บ้านใหม่สามัคคีดี
86. วัดคีรีวงดีมาก
87. บ้านคอกช้างดีเยี่ยม
88. บ้านดอนเสาธงดี
89. บ้านคลองครามดีมาก
90. องค์การอุตสาหกรรมป่าไม้9ดี
91. บ้านดินแดงสามัคคีดี
92. วัดคีรีวงการามดีเยี่ยม
93. วัดสันติวรารามดีมาก
94. วัดสว่างอารมณ์ดีเยี่ยม
95. บ้านหาดงามดีมาก
96. วัดบุณฑริการามดีเยี่ยม
97. บ้านบ่อผุดดี
98. บ้านบางรักษ์ดีเยี่ยม
99. บ้านปลายแหลมพอใช้
100. บ้านหน้าค่ายดี
101. วัดภูเขาทองดีมาก
102. บ้านแหลมหอยดีมาก
103. บ้านดอนธูปดีมาก
104. วัดนาราเจริญสุขดีเยี่ยม
105. วัดกลางดี
106. วัดคุณารามดี
107. วัดประเดิมดี
108. วัดแจ้งดีเยี่ยม
109. บ้านเกาะพลวยดีเยี่ยม
110. บ้านอ่างทองดีเยี่ยม
111. บ้านเกาะเต่าดีเยี่ยม
112. บ้านโฉลกหลำดีเยี่ยม
113. บ้านมะเดื่อหวานดี
114. บ้านศรีธนูดีมาก
115. วัดสมัยคงคาดีเยี่ยม
116. วัดราษฎร์เจริญดีเยี่ยม
117. บ้านท้องนายปานดี
118. บ้านหาดริ้นดี
119. ชุมชนบ้านใต้ควรปรับปรุง