โรงเรียนในสังกัด
121 โรง
บุคลากรในสังกัด
1,840 คน
บุคลากรในเขต
69 คน
นักเรียนในสังกัด
26,680 คน

1. การพัฒนาระบบเครือข่ายข้อมูลสารสนเทศ

ประเด็นการประเมิน

1. สถานศึกษามีการจัดทำฐานข้อมูลเพื่อใช้ในการบริหาร จัดการในระบบต่าง ๆ ได้อย่างครบถ้วน ถูกต้อง และเป็นปัจจุบัน
2. สถานศึกษาใช้ประโยชน์จากข้อมูลสารสนเทศที่มีอยู่อย่างมีประสิทธิภาพ
3. สถานศึกษาสนับสนุนข้อมูลสารสนเทศให้แก่หน่วยงาน ในพื้นที่ในการจัดกิจกรรมต่าง ๆ เช่น โรงพยาบาล สถานีตำรวจ องค์การบริหารส่วนท้องถิ่น
4. สถานศึกษามีการพัฒนาระบบเครือข่ายข้อมูล สารสนเทศให้มีความพร้อมและเชื่อมโยงข้อมูลกับ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา
5. สถานศึกษามีการเผยแพร่ ประชาสัมพันธ์ ข้อมูล สารสนเทศให้แก่ผู้สนใจและหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง อย่างสม่ำเสมอ
6. สถานศึกษามีการประเมินความพึงพอใจจากผู้รับบริการข้อมูลสารสนเทศ และมีการพัฒนาเป็นระยะ ๆ
โรงเรียนประเด็นที่ผลการประเมิน
123456
1. นิคมสร้างตนเองดีเยี่ยม
2. บ้านควนยูงดีเยี่ยม
3. บ้านซอย 2ดีเยี่ยม
4. บ้านซอย 10ดี
5. วัดนทีคมเขตดีเยี่ยม
6. วัดแหลมทองดีเยี่ยม
7. วัดบุญบันเทิงดีมาก
8. บ้านทอนหญ้าปล้องดีเยี่ยม
9. วัดโพธิ์นิมิตดีเยี่ยม
10. วัดท่าทองดีเยี่ยม
11. บ้านโพหวายดีเยี่ยม
12. บ้านสันติสุขดีเยี่ยม
13. บ้านคลองสุขดีเยี่ยม
14. วัดชลธารดีเยี่ยม
15. วัดบางใบไม้ดีเยี่ยม
16. บ้านสุชนดีมาก
17. วัดกลางใหม่ดีเยี่ยม
18. บ้านบางใหญ่ดีเยี่ยม
19. บ้านท่าเพชรดีเยี่ยม
20. อนุบาลสุราษฎร์ธานีดีเยี่ยม
21. ชุมชนวัดสุนทรนิวาสดีมาก
22. วัดสมหวังดีเยี่ยม
23. บ้านบ่อน้ำร้อนดีมาก
24. บ้านแม่โมกข์ดีมาก
25. บ้านกำสนราษฎร์อุทิศดีเยี่ยม
26. วัดเขานางเภาดีมาก
27. บ้านไสในดีมาก
28. วัดกาญจนารามดีเยี่ยม
29. บ้านคลองสระดีมาก
30. บ้านม่วงลีบดีมาก
31. วัดคงคาล้อมดีมาก
32. บ้านมะม่วงหวานดีมาก
33. บ้านไสตอดีมาก
34. วัดพุฒดีมาก
35. บ้านหัวหมากล่างดีมาก
36. บ้านห้วยโศกดีมาก
37. บ้านควนราชาดีมาก
38. บ้านหัวหมากบนดีมาก
39. บ้านห้วยด่านดีมาก
40. วัดกงตากดีเยี่ยม
41. บ้านไสขามดีมาก
42. วัดปากคูดีมาก
43. วัดวชิรประดิษฐ์ดีเยี่ยม
44. วัดแสงประดิษฐ์ดีเยี่ยม
45. วัดนิกรประสาทดีเยี่ยม
46. บ้านดอนสนดีเยี่ยม
47. วัดเขาพระนิ่มดีเยี่ยม
48. บ้านท่าโพธิ์ดีเยี่ยม
49. วัดดอนยางดีเยี่ยม
50. วัดประสพดีเยี่ยม
51. บ้านบางสำโรงดีเยี่ยม
52. วัดท่าไทร(ดิตถานุเคราะห์)ดีเยี่ยม
53. บ้านศิลางามดีเยี่ยม
54. วัดบ้านในดีเยี่ยม
55. วัดอุทยารามดีเยี่ยม
56. ไทยรัฐวิทยา 88 (บ้านคลองควน)ดีเยี่ยม
57. บ้านกงหนิงดีมาก
58. บ้านคลองนามิตรภาพที่ 201ดีเยี่ยม
59. บ้านดอนหลวงดีเยี่ยม
60. บ้านวังทองสามัคคีดีมาก
61. บ้านทับท้อนดีมาก
62. วัดเขาแก้วดีเยี่ยม
63. บ้านวังหวายดีมาก
64. บ้านควนนิมิตดีเยี่ยม
65. บ้านคลองกรูดดีมาก
66. วัดวังไทรดีมาก
67. บ้านคีรีรอบดีมาก
68. บ้านกำสนประชาสรรค์ดีมาก
69. บ้านท่าเสาเภาควรปรับปรุง
70. บ้านหนองเปลดีมาก
71. บ้านปากกะแดะดีเยี่ยม
72. วัดพ่วงดีมาก
73. วัดชลครามดีเยี่ยม
74. วัดนทีวัฒนารามดีเยี่ยม
75. วัดนอกดีเยี่ยม
76. บ้านศรีชัยครามดีเยี่ยม
77. ชุมชนวัดวิสุทธิชลารามดีมาก
78. บ้านปากดอนสักดีเยี่ยม
79. อนุบาลวัดเขาสุวรรณประดิษฐ์ดีเยี่ยม
80. บ้านน้ำฉาดีมาก
81. บ้านห้วยเสียดดีเยี่ยม
82. วัดสิงขรดีมาก
83. บ้านเกาะนกเภาดีเยี่ยม
84. ชุมชนบ้านนางกำดีเยี่ยม
85. บ้านใหม่สามัคคีดีมาก
86. วัดคีรีวงดีมาก
87. บ้านคอกช้างดีเยี่ยม
88. บ้านดอนเสาธงดีมาก
89. บ้านคลองครามดีเยี่ยม
90. องค์การอุตสาหกรรมป่าไม้9ดีเยี่ยม
91. บ้านดินแดงสามัคคีดีเยี่ยม
92. วัดคีรีวงการามดีมาก
93. วัดสันติวรารามดีมาก
94. วัดสว่างอารมณ์ดีมาก
95. บ้านหาดงามดีมาก
96. วัดบุณฑริการามดีมาก
97. บ้านบ่อผุดควรปรับปรุง
98. บ้านบางรักษ์ดีมาก
99. บ้านปลายแหลมดี
100. บ้านหน้าค่ายดีมาก
101. วัดภูเขาทองดีมาก
102. บ้านแหลมหอยดี
103. บ้านดอนธูปดีเยี่ยม
104. วัดนาราเจริญสุขดีเยี่ยม
105. วัดกลางดีมาก
106. วัดคุณารามดีมาก
107. วัดประเดิมดี
108. วัดแจ้งดีเยี่ยม
109. บ้านเกาะพลวยดีเยี่ยม
110. บ้านอ่างทองดีเยี่ยม
111. บ้านเกาะเต่าดีมาก
112. บ้านโฉลกหลำดีเยี่ยม
113. บ้านมะเดื่อหวานดีมาก
114. บ้านศรีธนูดีมาก
115. วัดสมัยคงคาดีมาก
116. วัดราษฎร์เจริญดีมาก
117. บ้านท้องนายปานดีมาก
118. บ้านหาดริ้นดีมาก
119. ชุมชนบ้านใต้ดีเยี่ยม