โรงเรียนในสังกัด
121 โรง
บุคลากรในสังกัด
1,840 คน
บุคลากรในเขต
69 คน
นักเรียนในสังกัด
26,680 คน

โรงเรียนที่มีนักเรียน 41 - 60 คน จำนวน 7 โรงเรียน

ที่โรงเรียนจำนวนนักเรียน (คน)จำนวนครู/บุคลากรทางการศึกษา (คน)
1บ้านควนราชา545
2บ้านท่าโพธิ์426
3บ้านท่าเสาเภา476
4วัดพ่วง587
5บ้านห้วยเสียด418
6บ้านดอนเสาธง506
7บ้านเกาะพลวย5310