โรงเรียนในสังกัด
121 โรง
บุคลากรในสังกัด
1,840 คน
บุคลากรในเขต
69 คน
นักเรียนในสังกัด
26,680 คน

โรงเรียนที่มีนักเรียน 21 - 40 คน จำนวน 6 โรงเรียน

ที่โรงเรียนจำนวนนักเรียน (คน)จำนวนครู/บุคลากรทางการศึกษา (คน)
1วัดแหลมทอง386
2วัดชลธาร215
3บ้านมะม่วงหวาน365
4บ้านวังทองสามัคคี255
5บ้านหนองเปล245
6บ้านใหม่สามัคคี225