โรงเรียนในสังกัด
121 โรง
บุคลากรในสังกัด
1,840 คน
บุคลากรในเขต
69 คน
นักเรียนในสังกัด
26,680 คน

โรงเรียนที่มีนักเรียน 1 - 20 คน จำนวน 5 โรงเรียน

ที่โรงเรียนจำนวนนักเรียน (คน)จำนวนครู/บุคลากรทางการศึกษา (คน)
1บ้านซอย 10145
2วัดบุญบันเทิง206
3บ้านคลองกรูด184
4วัดนทีวัฒนาราม94
5บ้านเกาะนกเภา95