โรงเรียนในสังกัด
121 โรง
บุคลากรในสังกัด
1,840 คน
บุคลากรในเขต
69 คน
นักเรียนในสังกัด
26,680 คน

การคิดเลขในใจ/ท่องสูตรคูณ

ประเด็นการประเมิน

1) กำหนดผู้รับผิดชอบ
2) กำหนดเป้าประสงค์ /ผลผลิต /ผลลัพธ์ของงาน
3) วิเคราะห์ความต้องการในการพัฒนา
4) เปรียบเทียบความแตกต่างของข้อมูลปัจจุบันและข้อมูลฐาน
5) หาจุดที่ต้องการพัฒนา
6) เลือกสิ่งที่ต้องการพัฒนา
7) กำหนดเครื่องมือที่นำมาใช้ในการพัฒนา
8) เปิดโอกาสให้บุคลากรมีส่วนร่วมในการกำหนดแนวทางการพัฒนา
9) กำหนดแนวทางแก้ปัญหาระยะยาว
10) ประชุมชี้แจงทำความเข้าใจ
11) ดำเนินการพัฒนาตามแนวทางที่กำหนดโดยการมีส่วนร่วมของบุคคลที่เกี่ยวข้อง
12) เปิดโอกาสให้ครูได้แลกเปลี่ยนเรียนรู้
13) การประเมินความก้าวหน้า
14) การนำสิ่งที่พัฒนามาใช้ประโยชน์
โรงเรียนขั้นตอน
วางแผนกำหนดแนวทาง
หรือวิธีการ
ดำเนินการตาม
แนวทางหรือ
วิธีการที่กำหนด
ติดตาม
ความก้าวหน้า
การใช้ประโยชน์
/ขยายผล
1234567891011121314
1. นิคมสร้างตนเอง
2. บ้านควนยูง
3. บ้านซอย 2
4. บ้านซอย 10
5. วัดนทีคมเขต
6. วัดแหลมทอง
7. วัดบุญบันเทิง
8. บ้านทอนหญ้าปล้อง
9. วัดโพธิ์นิมิต
10. วัดท่าทอง
11. บ้านโพหวาย
12. บ้านสันติสุข
13. บ้านคลองสุข
14. วัดชลธาร
15. วัดบางใบไม้
16. บ้านสุชน
17. วัดกลางใหม่
18. บ้านบางใหญ่
19. บ้านท่าเพชร
20. อนุบาลสุราษฎร์ธานี
21. ชุมชนวัดสุนทรนิวาส
22. วัดสมหวัง
23. บ้านบ่อน้ำร้อน
24. บ้านแม่โมกข์
25. บ้านกำสนราษฎร์อุทิศ
26. วัดเขานางเภา
27. บ้านไสใน
28. วัดกาญจนาราม
29. บ้านคลองสระ
30. บ้านม่วงลีบ
31. วัดคงคาล้อม
32. บ้านมะม่วงหวาน
33. บ้านไสตอ
34. วัดพุฒ
35. บ้านหัวหมากล่าง
36. บ้านห้วยโศก
37. บ้านควนราชา
38. บ้านหัวหมากบน
39. บ้านห้วยด่าน
40. วัดกงตาก
41. บ้านไสขาม
42. วัดปากคู
43. วัดวชิรประดิษฐ์
44. วัดแสงประดิษฐ์
45. วัดนิกรประสาท
46. บ้านดอนสน
47. วัดเขาพระนิ่ม
48. บ้านท่าโพธิ์
49. วัดดอนยาง
50. วัดประสพ
51. บ้านบางสำโรง
52. วัดท่าไทร(ดิตถานุเคราะห์)
53. บ้านศิลางาม
54. วัดบ้านใน
55. วัดอุทยาราม
56. ไทยรัฐวิทยา 88 (บ้านคลองควน)
57. บ้านกงหนิง
58. บ้านคลองนามิตรภาพที่ 201
59. บ้านดอนหลวง
60. บ้านวังทองสามัคคี
61. บ้านทับท้อน
62. วัดเขาแก้ว
63. บ้านวังหวาย
64. บ้านควนนิมิต
65. บ้านคลองกรูด
66. วัดวังไทร
67. บ้านคีรีรอบ
68. บ้านกำสนประชาสรรค์
69. บ้านท่าเสาเภา
70. บ้านหนองเปล
71. บ้านปากกะแดะ
72. วัดพ่วง
73. วัดชลคราม
74. วัดนทีวัฒนาราม
75. วัดนอก
76. บ้านศรีชัยคราม
77. ชุมชนวัดวิสุทธิชลาราม
78. บ้านปากดอนสัก
79. อนุบาลวัดเขาสุวรรณประดิษฐ์
80. บ้านน้ำฉา
81. บ้านห้วยเสียด
82. วัดสิงขร
83. บ้านเกาะนกเภา
84. ชุมชนบ้านนางกำ
85. บ้านใหม่สามัคคี
86. วัดคีรีวง
87. บ้านคอกช้าง
88. บ้านดอนเสาธง
89. บ้านคลองคราม
90. องค์การอุตสาหกรรมป่าไม้9
91. บ้านดินแดงสามัคคี
92. วัดคีรีวงการาม
93. วัดสันติวราราม
94. วัดสว่างอารมณ์
95. บ้านหาดงาม
96. วัดบุณฑริการาม
97. บ้านบ่อผุด
98. บ้านบางรักษ์
99. บ้านปลายแหลม
100. บ้านหน้าค่าย
101. วัดภูเขาทอง
102. บ้านแหลมหอย
103. บ้านดอนธูป
104. วัดนาราเจริญสุข
105. วัดกลาง
106. วัดคุณาราม
107. วัดประเดิม
108. วัดแจ้ง
109. บ้านเกาะพลวย
110. บ้านอ่างทอง
111. บ้านเกาะเต่า
112. บ้านโฉลกหลำ
113. บ้านมะเดื่อหวาน
114. บ้านศรีธนู
115. วัดสมัยคงคา
116. วัดราษฎร์เจริญ
117. บ้านท้องนายปาน
118. บ้านหาดริ้น
119. ชุมชนบ้านใต้