โรงเรียนในสังกัด
121 โรง
บุคลากรในสังกัด
1,840 คน
บุคลากรในเขต
69 คน
นักเรียนในสังกัด
26,680 คน

โรงเรียนคุณภาพประจำตำบล

ประเด็นการประเมิน

1) กำหนดผู้รับผิดชอบ
2) กำหนดเป้าประสงค์ /ผลผลิต /ผลลัพธ์ของงาน
3) วิเคราะห์ความต้องการในการพัฒนา
4) เปรียบเทียบความแตกต่างของข้อมูลปัจจุบันและข้อมูลฐาน
5) หาจุดที่ต้องการพัฒนา
6) เลือกสิ่งที่ต้องการพัฒนา
7) กำหนดเครื่องมือที่นำมาใช้ในการพัฒนา
8) เปิดโอกาสให้บุคลากรมีส่วนร่วมในการกำหนดแนวทางการพัฒนา
9) กำหนดแนวทางแก้ปัญหาระยะยาว
10) ประชุมชี้แจงทำความเข้าใจ
11) ดำเนินการพัฒนาตามแนวทางที่กำหนดโดยการมีส่วนร่วมของบุคคลที่เกี่ยวข้อง
12) เปิดโอกาสให้ครูได้แลกเปลี่ยนเรียนรู้
13) การประเมินความก้าวหน้า
14) การนำสิ่งที่พัฒนามาใช้ประโยชน์
โรงเรียนขั้นตอน
วางแผนกำหนดแนวทาง
หรือวิธีการ
ดำเนินการตาม
แนวทางหรือ
วิธีการที่กำหนด
ติดตาม
ความก้าวหน้า
การใช้ประโยชน์
/ขยายผล
1234567891011121314
1. นิคมสร้างตนเอง
2. วัดนทีคมเขต
3. บ้านทอนหญ้าปล้อง
4. บ้านโพหวาย
5. บ้านคลองสุข
6. วัดชลธาร
7. วัดบางใบไม้
8. บ้านท่าเพชร
9. วัดสมหวัง
10. บ้านแม่โมกข์
11. วัดกาญจนาราม
12. บ้านคลองสระ
13. บ้านไสตอ
14. บ้านห้วยด่าน
15. วัดวชิรประดิษฐ์
16. วัดประสพ
17. วัดท่าไทร(ดิตถานุเคราะห์)
18. บ้านคลองนามิตรภาพที่ 201
19. วัดเขาแก้ว
20. บ้านควนนิมิต
21. วัดวังไทร
22. บ้านปากกะแดะ
23. วัดชลคราม
24. บ้านศรีชัยคราม
25. อนุบาลวัดเขาสุวรรณประดิษฐ์
26. วัดคีรีวง
27. วัดคีรีวงการาม
28. วัดสว่างอารมณ์
29. บ้านหน้าค่าย
30. วัดภูเขาทอง
31. บ้านดอนธูป
32. วัดกลาง
33. บ้านอ่างทอง
34. บ้านเกาะเต่า
35. วัดสมัยคงคา
36. บ้านหาดริ้น