โรงเรียนในสังกัด
121 โรง
บุคลากรในสังกัด
1,840 คน
บุคลากรในเขต
69 คน
นักเรียนในสังกัด
26,680 คน

โรงเรียนประชารัฐ

ประเด็นการประเมิน

1) กำหนดผู้รับผิดชอบ
2) กำหนดเป้าประสงค์ /ผลผลิต /ผลลัพธ์ของงาน
3) วิเคราะห์ความต้องการในการพัฒนา
4) เปรียบเทียบความแตกต่างของข้อมูลปัจจุบันและข้อมูลฐาน
5) หาจุดที่ต้องการพัฒนา
6) เลือกสิ่งที่ต้องการพัฒนา
7) กำหนดเครื่องมือที่นำมาใช้ในการพัฒนา
8) เปิดโอกาสให้บุคลากรมีส่วนร่วมในการกำหนดแนวทางการพัฒนา
9) กำหนดแนวทางแก้ปัญหาระยะยาว
10) ประชุมชี้แจงทำความเข้าใจ
11) ดำเนินการพัฒนาตามแนวทางที่กำหนดโดยการมีส่วนร่วมของบุคคลที่เกี่ยวข้อง
12) เปิดโอกาสให้ครูได้แลกเปลี่ยนเรียนรู้
13) การประเมินความก้าวหน้า
14) การนำสิ่งที่พัฒนามาใช้ประโยชน์
โรงเรียนขั้นตอน
วางแผนกำหนดแนวทาง
หรือวิธีการ
ดำเนินการตาม
แนวทางหรือ
วิธีการที่กำหนด
ติดตาม
ความก้าวหน้า
การใช้ประโยชน์
/ขยายผล
1234567891011121314
1. วัดบางใบไม้
2. บ้านไสตอ
3. บ้านควนนิมิต
4. วัดวังไทร
5. บ้านปากกะแดะ