โรงเรียนในสังกัด
121 โรง
บุคลากรในสังกัด
1,840 คน
บุคลากรในเขต
69 คน
นักเรียนในสังกัด
26,680 คน

โครงการตามแผนปฏิบัติราชการประจำปีงบประมาณ 2562 ของสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน

7. เป็นแหล่งเรียนรู้ของโรงเรียนคุณธรรม สพฐ.

ประเด็นการประเมิน

1. มีโครงงานคุณธรรม/กิจกรรมของนักเรียนครูและผู้บริหารที่เป็นแบบอย่างในการศึกษาดูงาน
2. มีการเผยแพร่โครงงานที่เป็นแบบอย่างสู่สาธารณะในรูปแบบต่าง ๆ เช่นเอกสารแผ่นพับสื่อสิ่งพิมพ์ วีดิทัศน์เสียงตามสายเป็นต้น
3. มีความพร้อมในการบริหารจัดการ เพื่อให้ความรู้แก่ผู้มาเยี่ยมชม
4. มีแนวทางพัฒนาโรงเรียนเป็นศูนย์เรียนรู้ด้านคุณธรรมที่ยั่งยืน
5. มีกระบวนการพัฒนาโรงเรียนคุณธรรมที่เป็นระบบ มีความชัดเจน และนำไปใช้เป็นแบบอย่างได้)
โรงเรียนประเด็นที่ผลการประเมิน
12345