โรงเรียนในสังกัด
121 โรง
บุคลากรในสังกัด
1,840 คน
บุคลากรในเขต
69 คน
นักเรียนในสังกัด
26,680 คน

โครงการตามแผนปฏิบัติราชการประจำปีงบประมาณ 2562 ของสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน

6. มีองค์ความรู้/นวัตกรรมการสร้างเสริมคุณธรรม และมีการบูรณาการกับการจัดการเรียนรู้ในชั้นเรียน

ประเด็นการประเมิน

1. โรงเรียนมีการสรุปองค์ความรู้/นวัตกรรมการสร้างเสริมคุณธรรมที่ได้จากการพัฒนาโครงงานคุณธรรม และได้เผยแพร่สู่สาธารณชน
2. มีกิจกรรมการสร้างเสริมคุณธรรมจริยธรรมผนวกไว้โนแผนการจัดการเรียนรู้ในชั้นเรียน
3. มีการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ระหว่างผู้ปฏิบัติงาน เพื่อสร้างกลุ่มชุมชนแห่งการเรียนรู้ทางวิชาชีพ(ProfessionalLearningCommunity :PLC)
4. มีการพัฒนาคุณธรรมที่บูรณาการหรือสอดแทรกอยู่ทั้งในการเรียน การสอน
5. บุคลากรในโรงเรียนนำคุณธรรมบูรณาการกับการทำงานจนเป็นวัฒนธรรมของหน่วยงาน
โรงเรียนประเด็นที่ผลการประเมิน
12345
1. นิคมสร้างตนเองดีเยี่ยม
2. นิคมสร้างตนเองดีเยี่ยม
3. บ้านควนยูงดีเยี่ยม
4. บ้านควนยูงดีเยี่ยม
5. บ้านซอย 2ดีเยี่ยม
6. บ้านซอย 2ดีเยี่ยม
7. บ้านซอย 10ดี
8. บ้านซอย 10ดี
9. วัดนทีคมเขตดีมาก
10. วัดนทีคมเขตดีเยี่ยม
11. วัดแหลมทองพอใช้
12. วัดแหลมทองดี
13. วัดบุญบันเทิงดีเยี่ยม
14. วัดบุญบันเทิงดีเยี่ยม
15. บ้านทอนหญ้าปล้องพอใช้
16. บ้านทอนหญ้าปล้องดีมาก
17. วัดโพธิ์นิมิตดีเยี่ยม
18. วัดโพธิ์นิมิตดีเยี่ยม
19. วัดท่าทองดีเยี่ยม
20. วัดท่าทองดีเยี่ยม
21. บ้านโพหวายดีเยี่ยม
22. บ้านโพหวายดีเยี่ยม
23. บ้านสันติสุขดีเยี่ยม
24. บ้านสันติสุขดีเยี่ยม
25. บ้านคลองสุขพอใช้
26. บ้านคลองสุขพอใช้
27. วัดชลธารดีมาก
28. วัดชลธารดีมาก
29. วัดบางใบไม้ดีเยี่ยม
30. วัดบางใบไม้ดีมาก
31. บ้านสุชนดีเยี่ยม
32. บ้านสุชนดี
33. วัดกลางใหม่พอใช้
34. วัดกลางใหม่ดีมาก
35. บ้านบางใหญ่ดีมาก
36. บ้านบางใหญ่ดีเยี่ยม
37. บ้านท่าเพชรดีเยี่ยม
38. บ้านท่าเพชรดีเยี่ยม
39. อนุบาลสุราษฎร์ธานีดีเยี่ยม
40. อนุบาลสุราษฎร์ธานีดีเยี่ยม
41. ชุมชนวัดสุนทรนิวาสดีเยี่ยม
42. ชุมชนวัดสุนทรนิวาสดีเยี่ยม
43. วัดสมหวังดีเยี่ยม
44. วัดสมหวังดีเยี่ยม
45. บ้านบ่อน้ำร้อนดีมาก
46. บ้านบ่อน้ำร้อนควรปรับปรุง
47. บ้านแม่โมกข์ดีมาก
48. บ้านแม่โมกข์ดี
49. บ้านกำสนราษฎร์อุทิศดี
50. บ้านกำสนราษฎร์อุทิศดีมาก
51. วัดเขานางเภาควรปรับปรุง
52. วัดเขานางเภาควรปรับปรุง
53. บ้านไสในดีเยี่ยม
54. บ้านไสในพอใช้
55. วัดกาญจนารามดีเยี่ยม
56. วัดกาญจนารามดีเยี่ยม
57. บ้านคลองสระดีเยี่ยม
58. บ้านคลองสระดีเยี่ยม
59. บ้านม่วงลีบพอใช้
60. บ้านม่วงลีบดีเยี่ยม
61. วัดคงคาล้อมพอใช้
62. วัดคงคาล้อมดีเยี่ยม
63. บ้านมะม่วงหวานดี
64. บ้านมะม่วงหวานดี
65. บ้านไสตอควรปรับปรุง
66. บ้านไสตอควรปรับปรุง
67. วัดพุฒดีมาก
68. วัดพุฒดีมาก
69. บ้านหัวหมากล่างดีเยี่ยม
70. บ้านหัวหมากล่างดี
71. บ้านห้วยโศกดี
72. บ้านห้วยโศกควรปรับปรุง
73. บ้านควนราชาควรปรับปรุง
74. บ้านควนราชาดีมาก
75. บ้านหัวหมากบนพอใช้
76. บ้านหัวหมากบนดี
77. บ้านห้วยด่านควรปรับปรุง
78. บ้านห้วยด่านดีมาก
79. วัดกงตากดีมาก
80. วัดกงตากดีเยี่ยม
81. บ้านไสขามดีเยี่ยม
82. บ้านไสขามดีเยี่ยม
83. วัดปากคูดีเยี่ยม
84. วัดปากคูดีเยี่ยม
85. วัดวชิรประดิษฐ์ดีเยี่ยม
86. วัดวชิรประดิษฐ์ดีเยี่ยม
87. วัดแสงประดิษฐ์พอใช้
88. วัดแสงประดิษฐ์ดีเยี่ยม
89. วัดนิกรประสาทดีเยี่ยม
90. วัดนิกรประสาทดีเยี่ยม
91. บ้านดอนสนดีเยี่ยม
92. บ้านดอนสนดีเยี่ยม
93. วัดเขาพระนิ่มดีเยี่ยม
94. วัดเขาพระนิ่มดีเยี่ยม
95. บ้านท่าโพธิ์ดีเยี่ยม
96. บ้านท่าโพธิ์ดีเยี่ยม
97. วัดดอนยางดีเยี่ยม
98. วัดดอนยางดีเยี่ยม
99. วัดประสพดีเยี่ยม
100. วัดประสพดีเยี่ยม
101. บ้านบางสำโรงดีเยี่ยม
102. บ้านบางสำโรงดีเยี่ยม
103. วัดท่าไทร(ดิตถานุเคราะห์)ดีเยี่ยม
104. วัดท่าไทร(ดิตถานุเคราะห์)ดีเยี่ยม
105. บ้านศิลางามดีเยี่ยม
106. บ้านศิลางามดีเยี่ยม
107. วัดบ้านในดีเยี่ยม
108. วัดบ้านในดีเยี่ยม
109. วัดอุทยารามดีเยี่ยม
110. วัดอุทยารามดีเยี่ยม
111. ไทยรัฐวิทยา 88 (บ้านคลองควน)ดีเยี่ยม
112. ไทยรัฐวิทยา 88 (บ้านคลองควน)ดีเยี่ยม
113. บ้านกงหนิงดีเยี่ยม
114. บ้านกงหนิงดีเยี่ยม
115. บ้านคลองนามิตรภาพที่ 201ดีเยี่ยม
116. บ้านคลองนามิตรภาพที่ 201ดีเยี่ยม
117. บ้านดอนหลวงดีเยี่ยม
118. บ้านดอนหลวงดีเยี่ยม
119. บ้านวังทองสามัคคีดีเยี่ยม
120. บ้านวังทองสามัคคีดีเยี่ยม
121. บ้านทับท้อนดีเยี่ยม
122. บ้านทับท้อนดีเยี่ยม
123. วัดเขาแก้วดีเยี่ยม
124. วัดเขาแก้วดีเยี่ยม
125. บ้านวังหวายพอใช้
126. บ้านวังหวายควรปรับปรุง
127. บ้านควนนิมิตพอใช้
128. บ้านควนนิมิตดีมาก
129. บ้านคลองกรูดควรปรับปรุง
130. บ้านคลองกรูดพอใช้
131. วัดวังไทรควรปรับปรุง
132. วัดวังไทรควรปรับปรุง
133. บ้านคีรีรอบควรปรับปรุง
134. บ้านคีรีรอบควรปรับปรุง
135. บ้านกำสนประชาสรรค์ดีเยี่ยม
136. บ้านกำสนประชาสรรค์ดีเยี่ยม
137. บ้านท่าเสาเภาดีเยี่ยม
138. บ้านท่าเสาเภาดีเยี่ยม
139. บ้านหนองเปลดีเยี่ยม
140. บ้านหนองเปลดีเยี่ยม
141. บ้านปากกะแดะดีเยี่ยม
142. บ้านปากกะแดะดีเยี่ยม
143. วัดพ่วงดีเยี่ยม
144. วัดพ่วงดีเยี่ยม
145. วัดชลครามดีเยี่ยม
146. วัดชลครามดี
147. วัดนทีวัฒนารามพอใช้
148. วัดนทีวัฒนารามพอใช้
149. วัดนอกดีเยี่ยม
150. วัดนอกดีเยี่ยม
151. บ้านศรีชัยครามดี
152. บ้านศรีชัยครามดีเยี่ยม
153. ชุมชนวัดวิสุทธิชลารามดี
154. ชุมชนวัดวิสุทธิชลารามดี
155. บ้านปากดอนสักดี
156. บ้านปากดอนสักดีมาก
157. อนุบาลวัดเขาสุวรรณประดิษฐ์ดีมาก
158. อนุบาลวัดเขาสุวรรณประดิษฐ์ดี
159. บ้านน้ำฉาดีเยี่ยม
160. บ้านน้ำฉาพอใช้
161. บ้านห้วยเสียดพอใช้
162. บ้านห้วยเสียดพอใช้
163. วัดสิงขรดีมาก
164. วัดสิงขรดีมาก
165. บ้านเกาะนกเภาควรปรับปรุง
166. บ้านเกาะนกเภาดี
167. ชุมชนบ้านนางกำดีมาก
168. ชุมชนบ้านนางกำดี
169. บ้านใหม่สามัคคีดี
170. บ้านใหม่สามัคคีดีเยี่ยม
171. วัดคีรีวงดี
172. วัดคีรีวงดีมาก
173. บ้านคอกช้างดีมาก
174. บ้านคอกช้างดีมาก
175. บ้านดอนเสาธงดีเยี่ยม
176. บ้านดอนเสาธงควรปรับปรุง
177. บ้านคลองครามดีเยี่ยม
178. บ้านคลองครามดี
179. องค์การอุตสาหกรรมป่าไม้9พอใช้
180. องค์การอุตสาหกรรมป่าไม้9ดี
181. บ้านดินแดงสามัคคีควรปรับปรุง
182. บ้านดินแดงสามัคคีดีเยี่ยม
183. วัดคีรีวงการามควรปรับปรุง
184. วัดคีรีวงการามควรปรับปรุง
185. วัดสันติวรารามดีมาก
186. วัดสันติวรารามดีเยี่ยม
187. วัดสว่างอารมณ์ดีเยี่ยม
188. วัดสว่างอารมณ์ดีเยี่ยม
189. บ้านหาดงามดีเยี่ยม
190. บ้านหาดงามดีเยี่ยม
191. วัดบุณฑริการามดีเยี่ยม
192. วัดบุณฑริการามดีเยี่ยม
193. บ้านบ่อผุดควรปรับปรุง
194. บ้านบ่อผุดดีมาก
195. บ้านบางรักษ์ดีเยี่ยม
196. บ้านบางรักษ์ดีเยี่ยม
197. บ้านปลายแหลมดีมาก
198. บ้านปลายแหลมดีเยี่ยม
199. บ้านหน้าค่ายดี
200. บ้านหน้าค่ายดีเยี่ยม
201. วัดภูเขาทองดีเยี่ยม
202. วัดภูเขาทองดีเยี่ยม
203. บ้านแหลมหอยดีมาก
204. บ้านแหลมหอยพอใช้
205. บ้านดอนธูปดีเยี่ยม
206. บ้านดอนธูปดีเยี่ยม
207. วัดนาราเจริญสุขดีเยี่ยม
208. วัดนาราเจริญสุขดีเยี่ยม
209. วัดกลางดี
210. วัดกลางดีเยี่ยม
211. วัดคุณารามควรปรับปรุง
212. วัดคุณารามดี
213. วัดประเดิมดีเยี่ยม
214. วัดประเดิมดีเยี่ยม
215. วัดแจ้งดีมาก
216. วัดแจ้งควรปรับปรุง
217. บ้านเกาะพลวยดี
218. บ้านเกาะพลวยดี
219. บ้านอ่างทองดีเยี่ยม
220. บ้านอ่างทองดีเยี่ยม
221. บ้านเกาะเต่าดีเยี่ยม
222. บ้านเกาะเต่าดีเยี่ยม
223. บ้านโฉลกหลำพอใช้
224. บ้านโฉลกหลำดีมาก
225. บ้านมะเดื่อหวานควรปรับปรุง
226. บ้านมะเดื่อหวานดี
227. บ้านศรีธนูพอใช้
228. บ้านศรีธนูดีมาก
229. วัดสมัยคงคาพอใช้
230. วัดสมัยคงคาดีเยี่ยม
231. วัดราษฎร์เจริญควรปรับปรุง
232. วัดราษฎร์เจริญดี
233. บ้านท้องนายปานควรปรับปรุง
234. บ้านท้องนายปานดี
235. บ้านหาดริ้นควรปรับปรุง
236. บ้านหาดริ้นดี
237. ชุมชนบ้านใต้พอใช้
238. ชุมชนบ้านใต้ควรปรับปรุง