โรงเรียนในสังกัด
121 โรง
บุคลากรในสังกัด
1,840 คน
บุคลากรในเขต
69 คน
นักเรียนในสังกัด
26,680 คน

โครงการตามแผนปฏิบัติราชการประจำปีงบประมาณ 2562 ของสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน

4. ผู้บริหาร ครู และนักเรียนมีพฤติกรรมทีไม่พึงประสงค์ในโรงเรียนลดลง

ประเด็นการประเมิน

1. นักเรียน มีพฤติกรรมที่ไม่พึงประสงค์ ไม่เกินร้อยละ 5
2. นักเรียน มีพฤติกรรมที่ไม่พึงประสงค์ และขัดแย้งกับคุณธรรมอัตลักษณ์ของโรงเรียนไม่เกินร้อยละ 5
3. ครูทุกคนไม่มีพฤติกรรมที่ไม่พึงประสงค์ ขัดแย้งกับคุณธรรมอัตลักษณ์ของโรงเรียน
4. ผู้บริหารไม่มีพฤติกรรมที่ไม่พึงประสงค์ ขัดแย้งกับคุณธรรมอัตลักษณ์ของโรงเรียน
โรงเรียนประเด็นที่ผลการประเมิน
1234
1. นิคมสร้างตนเองดีมาก
2. บ้านควนยูงดีมาก
3. บ้านซอย 2ดีมาก
4. บ้านซอย 10ดีมาก
5. วัดนทีคมเขตดีมาก
6. วัดแหลมทองดีมาก
7. วัดบุญบันเทิงดี
8. บ้านทอนหญ้าปล้องดีมาก
9. วัดโพธิ์นิมิตดีมาก
10. วัดท่าทองดีมาก
11. บ้านโพหวายดีมาก
12. บ้านสันติสุขดีมาก
13. บ้านคลองสุขดีมาก
14. วัดชลธารดีมาก
15. วัดบางใบไม้ดีมาก
16. บ้านสุชนดีมาก
17. วัดกลางใหม่ดีมาก
18. บ้านบางใหญ่ดีมาก
19. บ้านท่าเพชรดีมาก
20. อนุบาลสุราษฎร์ธานีดีมาก
21. ชุมชนวัดสุนทรนิวาสดีมาก
22. วัดสมหวังดีมาก
23. บ้านบ่อน้ำร้อนดีมาก
24. บ้านแม่โมกข์พอใช้
25. บ้านกำสนราษฎร์อุทิศดีมาก
26. วัดเขานางเภาควรปรับปรุง
27. บ้านไสในดีมาก
28. วัดกาญจนารามดีมาก
29. บ้านคลองสระดีมาก
30. บ้านม่วงลีบดีมาก
31. วัดคงคาล้อมดีมาก
32. บ้านมะม่วงหวานดีมาก
33. บ้านไสตอควรปรับปรุง
34. วัดพุฒดีมาก
35. บ้านหัวหมากล่างดีมาก
36. บ้านห้วยโศกดี
37. บ้านควนราชาดีมาก
38. บ้านหัวหมากบนดีมาก
39. บ้านห้วยด่านดีมาก
40. วัดกงตากดีมาก
41. บ้านไสขามดีมาก
42. วัดปากคูดีมาก
43. วัดวชิรประดิษฐ์ดีมาก
44. วัดแสงประดิษฐ์ดีมาก
45. วัดนิกรประสาทดีมาก
46. บ้านดอนสนดีมาก
47. วัดเขาพระนิ่มดีมาก
48. บ้านท่าโพธิ์ดีมาก
49. วัดดอนยางดีมาก
50. วัดประสพดีมาก
51. บ้านบางสำโรงดีมาก
52. วัดท่าไทร(ดิตถานุเคราะห์)ดีมาก
53. บ้านศิลางามดีมาก
54. วัดบ้านในดีมาก
55. วัดอุทยารามดีมาก
56. ไทยรัฐวิทยา 88 (บ้านคลองควน)ดีมาก
57. บ้านกงหนิงดีมาก
58. บ้านคลองนามิตรภาพที่ 201ดีมาก
59. บ้านดอนหลวงดีมาก
60. บ้านวังทองสามัคคีดีมาก
61. บ้านทับท้อนดีมาก
62. วัดเขาแก้วดีมาก
63. บ้านวังหวายดีมาก
64. บ้านควนนิมิตดี
65. บ้านคลองกรูดดี
66. วัดวังไทรควรปรับปรุง
67. บ้านคีรีรอบควรปรับปรุง
68. บ้านกำสนประชาสรรค์ดีมาก
69. บ้านท่าเสาเภาดีมาก
70. บ้านหนองเปลดีมาก
71. บ้านปากกะแดะดีมาก
72. วัดพ่วงดีมาก
73. วัดชลครามดี
74. วัดนทีวัฒนารามพอใช้
75. วัดนอกดีมาก
76. บ้านศรีชัยครามดีมาก
77. ชุมชนวัดวิสุทธิชลารามดีมาก
78. บ้านปากดอนสักดีมาก
79. อนุบาลวัดเขาสุวรรณประดิษฐ์ดีมาก
80. บ้านน้ำฉาดีมาก
81. บ้านห้วยเสียดดีมาก
82. วัดสิงขรดี
83. บ้านเกาะนกเภาดีมาก
84. ชุมชนบ้านนางกำดีมาก
85. บ้านใหม่สามัคคีดีมาก
86. วัดคีรีวงพอใช้
87. บ้านคอกช้างดีมาก
88. บ้านดอนเสาธงดี
89. บ้านคลองครามดีมาก
90. องค์การอุตสาหกรรมป่าไม้9ดีมาก
91. บ้านดินแดงสามัคคีดีมาก
92. วัดคีรีวงการามควรปรับปรุง
93. วัดสันติวรารามดีมาก
94. วัดสว่างอารมณ์ดีมาก
95. บ้านหาดงามดีมาก
96. วัดบุณฑริการามดีมาก
97. บ้านบ่อผุดดีมาก
98. บ้านบางรักษ์ดีมาก
99. บ้านปลายแหลมดีมาก
100. บ้านหน้าค่ายดีมาก
101. วัดภูเขาทองดีมาก
102. บ้านแหลมหอยดีมาก
103. บ้านดอนธูปดีมาก
104. วัดนาราเจริญสุขดีมาก
105. วัดกลางดีมาก
106. วัดคุณารามดีมาก
107. วัดประเดิมดีมาก
108. วัดแจ้งควรปรับปรุง
109. บ้านเกาะพลวยดี
110. บ้านอ่างทองดีมาก
111. บ้านเกาะเต่าดีมาก
112. บ้านโฉลกหลำดีมาก
113. บ้านมะเดื่อหวานดีมาก
114. บ้านศรีธนูดีมาก
115. วัดสมัยคงคาดีมาก
116. วัดราษฎร์เจริญดีมาก
117. บ้านท้องนายปานดีมาก
118. บ้านหาดริ้นดีมาก
119. ชุมชนบ้านใต้ดีมาก