โรงเรียนในสังกัด
121 โรง
บุคลากรในสังกัด
1,840 คน
บุคลากรในเขต
69 คน
นักเรียนในสังกัด
26,680 คน

โครงการตามแผนปฏิบัติราชการประจำปีงบประมาณ 2562 ของสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน

3. ผู้บริหาร ครู และนักเรียนมีพฤติกรรมที่พึงประสงค์ในโรงเรียนเพิ่มขึ้น

ประเด็นการประเมิน

1. จำนวนนักเรียน มีคุณลักษณะที่พึงประสงค์ตามหลักสูตรแกนกลางร้อยละ 75 ขึ้นไป
2. จำนวนนักเรียน มีพฤติกรรมบ่งชี้เชิงบวกที่กำหนดในตารางคุณธรรมอัตลักษณ์ ร้อยละ 85 ขึ้นไป
3. จำนวนครูมีพฤติกรรมบ่งชี้เชิงบวกที่กำหนดในตารางคุณธรรมอัตลักษณ์ ร้อยละ 90ขึ้นไป
4. ผู้บริหารมีพฤติกรรมบ่งชี้เชิงบวกที่กำหนดในตารางคุณธรรมอัตลักษณ์ร้อยละ 100
โรงเรียนประเด็นที่ผลการประเมิน
1234
1. นิคมสร้างตนเองดีมาก
2. บ้านควนยูงดีมาก
3. บ้านซอย 2ดีมาก
4. บ้านซอย 10ดีมาก
5. วัดนทีคมเขตดีมาก
6. วัดแหลมทองดีมาก
7. วัดบุญบันเทิงดี
8. บ้านทอนหญ้าปล้องดีมาก
9. วัดโพธิ์นิมิตดีมาก
10. วัดท่าทองดีมาก
11. บ้านโพหวายดีมาก
12. บ้านสันติสุขดีมาก
13. บ้านคลองสุขดีมาก
14. วัดชลธารดีมาก
15. วัดบางใบไม้ดีมาก
16. บ้านสุชนดีมาก
17. วัดกลางใหม่ดีมาก
18. บ้านบางใหญ่ดีมาก
19. บ้านท่าเพชรดีมาก
20. อนุบาลสุราษฎร์ธานีดีมาก
21. ชุมชนวัดสุนทรนิวาสดีมาก
22. วัดสมหวังดีมาก
23. บ้านบ่อน้ำร้อนดีมาก
24. บ้านแม่โมกข์ดีมาก
25. บ้านกำสนราษฎร์อุทิศดีมาก
26. วัดเขานางเภาควรปรับปรุง
27. บ้านไสในดีมาก
28. วัดกาญจนารามดีมาก
29. บ้านคลองสระดีมาก
30. บ้านม่วงลีบดีมาก
31. วัดคงคาล้อมดีมาก
32. บ้านมะม่วงหวานดีมาก
33. บ้านไสตอควรปรับปรุง
34. วัดพุฒดีมาก
35. บ้านหัวหมากล่างพอใช้
36. บ้านห้วยโศกดี
37. บ้านควนราชาดี
38. บ้านหัวหมากบนดีมาก
39. บ้านห้วยด่านดีมาก
40. วัดกงตากดีมาก
41. บ้านไสขามดีมาก
42. วัดปากคูดีมาก
43. วัดวชิรประดิษฐ์ดีมาก
44. วัดแสงประดิษฐ์ดีมาก
45. วัดนิกรประสาทดีมาก
46. บ้านดอนสนดีมาก
47. วัดเขาพระนิ่มดีมาก
48. บ้านท่าโพธิ์ดีมาก
49. วัดดอนยางดีมาก
50. วัดประสพดีมาก
51. บ้านบางสำโรงดีมาก
52. วัดท่าไทร(ดิตถานุเคราะห์)ดีมาก
53. บ้านศิลางามดีมาก
54. วัดบ้านในดีมาก
55. วัดอุทยารามดีมาก
56. ไทยรัฐวิทยา 88 (บ้านคลองควน)ดีมาก
57. บ้านกงหนิงดีมาก
58. บ้านคลองนามิตรภาพที่ 201ดีมาก
59. บ้านดอนหลวงดีมาก
60. บ้านวังทองสามัคคีดีมาก
61. บ้านทับท้อนดีมาก
62. วัดเขาแก้วดีมาก
63. บ้านวังหวายควรปรับปรุง
64. บ้านควนนิมิตดีมาก
65. บ้านคลองกรูดดี
66. วัดวังไทรควรปรับปรุง
67. บ้านคีรีรอบควรปรับปรุง
68. บ้านกำสนประชาสรรค์ดีมาก
69. บ้านท่าเสาเภาดีมาก
70. บ้านหนองเปลดีมาก
71. บ้านปากกะแดะดีมาก
72. วัดพ่วงดีมาก
73. วัดชลครามดี
74. วัดนทีวัฒนารามดี
75. วัดนอกดีมาก
76. บ้านศรีชัยครามดีมาก
77. ชุมชนวัดวิสุทธิชลารามดีมาก
78. บ้านปากดอนสักดีมาก
79. อนุบาลวัดเขาสุวรรณประดิษฐ์ดีมาก
80. บ้านน้ำฉาดีมาก
81. บ้านห้วยเสียดดีมาก
82. วัดสิงขรดี
83. บ้านเกาะนกเภาดีมาก
84. ชุมชนบ้านนางกำดีมาก
85. บ้านใหม่สามัคคีดีมาก
86. วัดคีรีวงพอใช้
87. บ้านคอกช้างดีมาก
88. บ้านดอนเสาธงดีมาก
89. บ้านคลองครามดีมาก
90. องค์การอุตสาหกรรมป่าไม้9ดีมาก
91. บ้านดินแดงสามัคคีดีมาก
92. วัดคีรีวงการามดีมาก
93. วัดสันติวรารามดีมาก
94. วัดสว่างอารมณ์ดีมาก
95. บ้านหาดงามดีมาก
96. วัดบุณฑริการามดีมาก
97. บ้านบ่อผุดดีมาก
98. บ้านบางรักษ์ดีมาก
99. บ้านปลายแหลมดีมาก
100. บ้านหน้าค่ายดี
101. วัดภูเขาทองดีมาก
102. บ้านแหลมหอยดีมาก
103. บ้านดอนธูปดีมาก
104. วัดนาราเจริญสุขดีมาก
105. วัดกลางดีมาก
106. วัดคุณารามดีมาก
107. วัดประเดิมดีมาก
108. วัดแจ้งดี
109. บ้านเกาะพลวยดี
110. บ้านอ่างทองดีมาก
111. บ้านเกาะเต่าดีมาก
112. บ้านโฉลกหลำดีมาก
113. บ้านมะเดื่อหวานดีมาก
114. บ้านศรีธนูดีมาก
115. วัดสมัยคงคาดีมาก
116. วัดราษฎร์เจริญดีมาก
117. บ้านท้องนายปานดีมาก
118. บ้านหาดริ้นดีมาก
119. ชุมชนบ้านใต้ดี