โรงเรียนในสังกัด
121 โรง
บุคลากรในสังกัด
1,840 คน
บุคลากรในเขต
69 คน
นักเรียนในสังกัด
26,680 คน

โครงการตามแผนปฏิบัติราชการประจำปีงบประมาณ 2562 ของสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน

1. กระบวนการพัฒนาคุณธรรม จริยธรรมทั้งโรงเรียน

ประเด็นการประเมิน

1. โรงเรียนมีแผนงานคุณธรรมจริยธรรมที่ระบุคุณธรรมเป้าหมายและพฤติกรรมบ่งชี้เชิงบวก (คุณธรรมอัตลักษณ์) ครอบคลุมทั้งผู้บริหาร และครู นักเรียน
2. มีการปฏิบัติตามแผนงานคุณธรรมจริยธรรมของโรงเรียนได้ครบถ้วน ทุกกิจกรรม
3. กำกับติดตาม นิเทศภายในอย่างเป็น ระบบพร้อมทั้งรายงานผล การนิเทศอย่างต่อเนื่อง
4. มีการประเมินผลความสำเร็จตามแผนฯ ที่วางไว้ภายใต้ความร่วมมือของทุกฝ่าย
5. นำผลการประเมินไปใช้ในการปรับปรุง แก้ไขในปีถัดไป
โรงเรียนประเด็นที่ผลการประเมิน
12345
1. นิคมสร้างตนเองดีเยี่ยม
2. บ้านควนยูงดีเยี่ยม
3. บ้านซอย 2ดีเยี่ยม
4. บ้านซอย 10ดีเยี่ยม
5. วัดนทีคมเขตดี
6. วัดแหลมทองดี
7. วัดบุญบันเทิงดีมาก
8. บ้านทอนหญ้าปล้องดีมาก
9. วัดโพธิ์นิมิตดีเยี่ยม
10. วัดท่าทองดีเยี่ยม
11. บ้านโพหวายดีเยี่ยม
12. บ้านสันติสุขดีเยี่ยม
13. บ้านคลองสุขพอใช้
14. วัดชลธารดีเยี่ยม
15. วัดบางใบไม้ดีมาก
16. บ้านสุชนดี
17. วัดกลางใหม่ดีเยี่ยม
18. บ้านบางใหญ่ดีเยี่ยม
19. บ้านท่าเพชรดีเยี่ยม
20. อนุบาลสุราษฎร์ธานีดีเยี่ยม
21. ชุมชนวัดสุนทรนิวาสดีเยี่ยม
22. วัดสมหวังดีเยี่ยม
23. บ้านบ่อน้ำร้อนควรปรับปรุง
24. บ้านแม่โมกข์ดีเยี่ยม
25. บ้านกำสนราษฎร์อุทิศดีเยี่ยม
26. วัดเขานางเภาควรปรับปรุง
27. บ้านไสในดีเยี่ยม
28. วัดกาญจนารามดีเยี่ยม
29. บ้านคลองสระดีเยี่ยม
30. บ้านม่วงลีบดี
31. วัดคงคาล้อมดีเยี่ยม
32. บ้านมะม่วงหวานดี
33. บ้านไสตอควรปรับปรุง
34. วัดพุฒดีมาก
35. บ้านหัวหมากล่างดีเยี่ยม
36. บ้านห้วยโศกดี
37. บ้านควนราชาดีมาก
38. บ้านหัวหมากบนควรปรับปรุง
39. บ้านห้วยด่านดีเยี่ยม
40. วัดกงตากดี
41. บ้านไสขามดีเยี่ยม
42. วัดปากคูดี
43. วัดวชิรประดิษฐ์ดีเยี่ยม
44. วัดแสงประดิษฐ์ดีเยี่ยม
45. วัดนิกรประสาทดีเยี่ยม
46. บ้านดอนสนดีเยี่ยม
47. วัดเขาพระนิ่มดีเยี่ยม
48. บ้านท่าโพธิ์ดีเยี่ยม
49. วัดดอนยางดีเยี่ยม
50. วัดประสพดีเยี่ยม
51. บ้านบางสำโรงดีเยี่ยม
52. วัดท่าไทร(ดิตถานุเคราะห์)ดีเยี่ยม
53. บ้านศิลางามดีเยี่ยม
54. วัดบ้านในดีเยี่ยม
55. วัดอุทยารามดีเยี่ยม
56. ไทยรัฐวิทยา 88 (บ้านคลองควน)ดีเยี่ยม
57. บ้านกงหนิงดีเยี่ยม
58. บ้านคลองนามิตรภาพที่ 201ดีเยี่ยม
59. บ้านดอนหลวงดีเยี่ยม
60. บ้านวังทองสามัคคีดีเยี่ยม
61. บ้านทับท้อนดีเยี่ยม
62. วัดเขาแก้วดีเยี่ยม
63. บ้านวังหวายพอใช้
64. บ้านควนนิมิตดีเยี่ยม
65. บ้านคลองกรูดควรปรับปรุง
66. วัดวังไทรดี
67. บ้านคีรีรอบควรปรับปรุง
68. บ้านกำสนประชาสรรค์ดีเยี่ยม
69. บ้านท่าเสาเภาดีเยี่ยม
70. บ้านหนองเปลดีเยี่ยม
71. บ้านปากกะแดะดีเยี่ยม
72. วัดพ่วงดีเยี่ยม
73. วัดชลครามดี
74. วัดนทีวัฒนารามควรปรับปรุง
75. วัดนอกดีเยี่ยม
76. บ้านศรีชัยครามดีมาก
77. ชุมชนวัดวิสุทธิชลารามดีมาก
78. บ้านปากดอนสักพอใช้
79. อนุบาลวัดเขาสุวรรณประดิษฐ์ดีมาก
80. บ้านน้ำฉาดีเยี่ยม
81. บ้านห้วยเสียดพอใช้
82. วัดสิงขรดีเยี่ยม
83. บ้านเกาะนกเภาดีเยี่ยม
84. ชุมชนบ้านนางกำดีมาก
85. บ้านใหม่สามัคคีพอใช้
86. วัดคีรีวงดีมาก
87. บ้านคอกช้างดี
88. บ้านดอนเสาธงดีเยี่ยม
89. บ้านคลองครามดี
90. องค์การอุตสาหกรรมป่าไม้9ดีมาก
91. บ้านดินแดงสามัคคีดีมาก
92. วัดคีรีวงการามควรปรับปรุง
93. วัดสันติวรารามดีเยี่ยม
94. วัดสว่างอารมณ์ดีเยี่ยม
95. บ้านหาดงามดีเยี่ยม
96. วัดบุณฑริการามดีเยี่ยม
97. บ้านบ่อผุดดีเยี่ยม
98. บ้านบางรักษ์ดีเยี่ยม
99. บ้านปลายแหลมดีเยี่ยม
100. บ้านหน้าค่ายควรปรับปรุง
101. วัดภูเขาทองดีเยี่ยม
102. บ้านแหลมหอยดี
103. บ้านดอนธูปดีเยี่ยม
104. วัดนาราเจริญสุขดีเยี่ยม
105. วัดกลางดีเยี่ยม
106. วัดคุณารามดีเยี่ยม
107. วัดประเดิมดีเยี่ยม
108. วัดแจ้งดีเยี่ยม
109. บ้านเกาะพลวยดีมาก
110. บ้านอ่างทองดีเยี่ยม
111. บ้านเกาะเต่าดีเยี่ยม
112. บ้านโฉลกหลำดีมาก
113. บ้านมะเดื่อหวานพอใช้
114. บ้านศรีธนูดีเยี่ยม
115. วัดสมัยคงคาดีเยี่ยม
116. วัดราษฎร์เจริญพอใช้
117. บ้านท้องนายปานพอใช้
118. บ้านหาดริ้นควรปรับปรุง
119. ชุมชนบ้านใต้ควรปรับปรุง