โรงเรียนในสังกัด
121 โรง
บุคลากรในสังกัด
1,840 คน
บุคลากรในเขต
69 คน
นักเรียนในสังกัด
26,680 คน

โครงการตามนโยบายของกระทรวงศึกษาธิการและนโยบายสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขันพื้นฐาน

6. การจัดการเรียนรู้ตามแนวทางสะเต็มศึกษา

ประเด็นการประเมิน

1. มีโครงการ/แผนงาน/กิจกรรมที่ชัดเจน
2. มีผู้รับผิดชอบการดำเนินงานโดยเน้นการมีส่วนร่วม
3. มีการนิเทศภายใน กำกับ ติดตามผลการดำเนินงาน
4. ใช้กระบวนการ PLC ขับเคลื่อนกิจกรรม
5. มีข้อมูลสารสนเทศการจัดการเรียนรู้ตามแนวทางสะเต็มศึกษา
โรงเรียนประเด็นที่ผลการประเมิน
12345
1. นิคมสร้างตนเองดีเยี่ยม
2. บ้านควนยูงดีเยี่ยม
3. บ้านซอย 2ดีเยี่ยม
4. บ้านซอย 10ควรปรับปรุง
5. วัดนทีคมเขตควรปรับปรุง
6. วัดแหลมทองควรปรับปรุง
7. วัดบุญบันเทิงควรปรับปรุง
8. บ้านทอนหญ้าปล้องพอใช้
9. วัดโพธิ์นิมิตดีเยี่ยม
10. วัดท่าทองพอใช้
11. บ้านโพหวายดีเยี่ยม
12. บ้านสันติสุขดีเยี่ยม
13. บ้านคลองสุขควรปรับปรุง
14. วัดชลธารดีเยี่ยม
15. วัดบางใบไม้ดี
16. บ้านสุชนพอใช้
17. วัดกลางใหม่ดีมาก
18. บ้านบางใหญ่ดี
19. บ้านท่าเพชรควรปรับปรุง
20. อนุบาลสุราษฎร์ธานีดีเยี่ยม
21. ชุมชนวัดสุนทรนิวาสควรปรับปรุง
22. วัดสมหวังดีเยี่ยม
23. บ้านบ่อน้ำร้อนควรปรับปรุง
24. บ้านแม่โมกข์ดี
25. บ้านกำสนราษฎร์อุทิศควรปรับปรุง
26. วัดเขานางเภาควรปรับปรุง
27. บ้านไสในควรปรับปรุง
28. วัดกาญจนารามดีเยี่ยม
29. บ้านคลองสระดีเยี่ยม
30. บ้านม่วงลีบดีเยี่ยม
31. วัดคงคาล้อมดี
32. บ้านมะม่วงหวานพอใช้
33. บ้านไสตอดีเยี่ยม
34. วัดพุฒดีเยี่ยม
35. บ้านหัวหมากล่างดีเยี่ยม
36. บ้านห้วยโศกดี
37. บ้านควนราชาดี
38. บ้านหัวหมากบนดีมาก
39. บ้านห้วยด่านควรปรับปรุง
40. วัดกงตากดีเยี่ยม
41. บ้านไสขามพอใช้
42. วัดปากคูควรปรับปรุง
43. วัดวชิรประดิษฐ์ดีมาก
44. วัดแสงประดิษฐ์ดีเยี่ยม
45. วัดนิกรประสาทดีเยี่ยม
46. บ้านดอนสนดีเยี่ยม
47. วัดเขาพระนิ่มดีเยี่ยม
48. บ้านท่าโพธิ์ดีเยี่ยม
49. วัดดอนยางดีเยี่ยม
50. วัดประสพดีเยี่ยม
51. บ้านบางสำโรงดีเยี่ยม
52. วัดท่าไทร(ดิตถานุเคราะห์)ดีเยี่ยม
53. บ้านศิลางามดีเยี่ยม
54. วัดบ้านในดีเยี่ยม
55. วัดอุทยารามดีเยี่ยม
56. ไทยรัฐวิทยา 88 (บ้านคลองควน)ดีเยี่ยม
57. บ้านกงหนิงดีเยี่ยม
58. บ้านคลองนามิตรภาพที่ 201ดีเยี่ยม
59. บ้านดอนหลวงดีเยี่ยม
60. บ้านวังทองสามัคคีดีเยี่ยม
61. บ้านทับท้อนดีเยี่ยม
62. วัดเขาแก้วดีเยี่ยม
63. บ้านวังหวายควรปรับปรุง
64. บ้านควนนิมิตควรปรับปรุง
65. บ้านคลองกรูดควรปรับปรุง
66. วัดวังไทรควรปรับปรุง
67. บ้านคีรีรอบพอใช้
68. บ้านกำสนประชาสรรค์ดี
69. บ้านท่าเสาเภาดีเยี่ยม
70. บ้านหนองเปลดีเยี่ยม
71. บ้านปากกะแดะดีเยี่ยม
72. วัดพ่วงดีเยี่ยม
73. วัดชลครามดี
74. วัดนทีวัฒนารามควรปรับปรุง
75. วัดนอกดีเยี่ยม
76. บ้านศรีชัยครามดี
77. ชุมชนวัดวิสุทธิชลารามดี
78. บ้านปากดอนสักดี
79. อนุบาลวัดเขาสุวรรณประดิษฐ์ดีเยี่ยม
80. บ้านน้ำฉาดี
81. บ้านห้วยเสียดดี
82. วัดสิงขรดีมาก
83. บ้านเกาะนกเภาควรปรับปรุง
84. ชุมชนบ้านนางกำดีเยี่ยม
85. บ้านใหม่สามัคคีควรปรับปรุง
86. วัดคีรีวงดี
87. บ้านคอกช้างพอใช้
88. บ้านดอนเสาธงดี
89. บ้านคลองครามดีเยี่ยม
90. องค์การอุตสาหกรรมป่าไม้9พอใช้
91. บ้านดินแดงสามัคคีดี
92. วัดคีรีวงการามดีเยี่ยม
93. วัดสันติวรารามดี
94. วัดสว่างอารมณ์ดีเยี่ยม
95. บ้านหาดงามดีเยี่ยม
96. วัดบุณฑริการามดีเยี่ยม
97. บ้านบ่อผุดดีเยี่ยม
98. บ้านบางรักษ์ดีเยี่ยม
99. บ้านปลายแหลมดีเยี่ยม
100. บ้านหน้าค่ายดีมาก
101. วัดภูเขาทองดีเยี่ยม
102. บ้านแหลมหอยดีเยี่ยม
103. บ้านดอนธูปดีเยี่ยม
104. วัดนาราเจริญสุขดีเยี่ยม
105. วัดกลางดีเยี่ยม
106. วัดคุณารามควรปรับปรุง
107. วัดประเดิมดีเยี่ยม
108. วัดแจ้งดีเยี่ยม
109. บ้านเกาะพลวยดี
110. บ้านอ่างทองดีเยี่ยม
111. บ้านเกาะเต่าดีเยี่ยม
112. บ้านโฉลกหลำดีมาก
113. บ้านมะเดื่อหวานดี
114. บ้านศรีธนูดีมาก
115. วัดสมัยคงคาดีเยี่ยม
116. วัดราษฎร์เจริญดี
117. บ้านท้องนายปานพอใช้
118. บ้านหาดริ้นดีมาก
119. ชุมชนบ้านใต้พอใช้