โรงเรียนในสังกัด
121 โรง
บุคลากรในสังกัด
1,840 คน
บุคลากรในเขต
69 คน
นักเรียนในสังกัด
26,680 คน

โครงการตามนโยบายของกระทรวงศึกษาธิการและนโยบายสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขันพื้นฐาน

2. การจัดกิจกรรมลดเวลาเรียนเพิ่มเวลารู้

ประเด็นการประเมิน

1. สถานศึกษามีการบูรณาการมาตรฐานการเรียนรู้ และตัวชี้วัดตามบริบทของโรงเรียน
2. กำหนดกิจกรรมการเรียนรู้ที่ครอบคลุมหลักองค์ 4 แห่งการศึกษา( Head, Heart, Hand, Health)
3. ครูได้พัฒนานักเรียนด้านวิชาการ ด้านทักษะการปฏิบัติ ได้เต็มตามศักยภาพ ตามความสนใจและความถนัดของนักเรียนแต่ละบุคคล
4. นักเรียนได้ปฏิบัติกิจกรรมลดเวลาเรียน เพิ่มเวลารู้ เป็นกิจกรรมที่มีประสิทธิภาพและเกิดความคงทน
5. สรุปรายงานผลการจัดกิจกรรม (บันทึกการปฏิบัติกิจกรรม ภาพกิจกรรม สรุปผลความพึงพอใจของครู, ผู้ปกครอง,นักเรียน และ แบบบันทึก AAR)
โรงเรียนประเด็นที่ผลการประเมิน
12345
1. นิคมสร้างตนเองดีเยี่ยม
2. บ้านควนยูงดีมาก
3. บ้านซอย 2ดีเยี่ยม
4. บ้านซอย 10ดีเยี่ยม
5. วัดนทีคมเขตดีมาก
6. วัดแหลมทองดีมาก
7. วัดบุญบันเทิงดีเยี่ยม
8. บ้านทอนหญ้าปล้องดีเยี่ยม
9. วัดโพธิ์นิมิตดีเยี่ยม
10. วัดท่าทองควรปรับปรุง
11. บ้านโพหวายดีมาก
12. บ้านสันติสุขดีเยี่ยม
13. บ้านคลองสุขควรปรับปรุง
14. วัดชลธารดีเยี่ยม
15. วัดบางใบไม้ดีเยี่ยม
16. บ้านสุชนดีเยี่ยม
17. วัดกลางใหม่ควรปรับปรุง
18. บ้านบางใหญ่ดีมาก
19. บ้านท่าเพชรดีเยี่ยม
20. อนุบาลสุราษฎร์ธานีดีเยี่ยม
21. ชุมชนวัดสุนทรนิวาสดีเยี่ยม
22. วัดสมหวังดีเยี่ยม
23. บ้านบ่อน้ำร้อนควรปรับปรุง
24. บ้านแม่โมกข์ควรปรับปรุง
25. บ้านกำสนราษฎร์อุทิศควรปรับปรุง
26. วัดเขานางเภาควรปรับปรุง
27. บ้านไสในควรปรับปรุง
28. วัดกาญจนารามดีเยี่ยม
29. บ้านคลองสระดีเยี่ยม
30. บ้านม่วงลีบควรปรับปรุง
31. วัดคงคาล้อมควรปรับปรุง
32. บ้านมะม่วงหวานควรปรับปรุง
33. บ้านไสตอควรปรับปรุง
34. วัดพุฒดีมาก
35. บ้านหัวหมากล่างควรปรับปรุง
36. บ้านห้วยโศกควรปรับปรุง
37. บ้านควนราชาควรปรับปรุง
38. บ้านหัวหมากบนควรปรับปรุง
39. บ้านห้วยด่านควรปรับปรุง
40. วัดกงตากควรปรับปรุง
41. บ้านไสขามควรปรับปรุง
42. วัดปากคูควรปรับปรุง
43. วัดวชิรประดิษฐ์พอใช้
44. วัดแสงประดิษฐ์ดีเยี่ยม
45. วัดนิกรประสาทดีเยี่ยม
46. บ้านดอนสนดีเยี่ยม
47. วัดเขาพระนิ่มดีเยี่ยม
48. บ้านท่าโพธิ์ดีเยี่ยม
49. วัดดอนยางดีเยี่ยม
50. วัดประสพดีเยี่ยม
51. บ้านบางสำโรงดีเยี่ยม
52. วัดท่าไทร(ดิตถานุเคราะห์)ดีเยี่ยม
53. บ้านศิลางามดีเยี่ยม
54. วัดบ้านในดีเยี่ยม
55. วัดอุทยารามดีเยี่ยม
56. ไทยรัฐวิทยา 88 (บ้านคลองควน)ดีเยี่ยม
57. บ้านกงหนิงดีเยี่ยม
58. บ้านคลองนามิตรภาพที่ 201ดีเยี่ยม
59. บ้านดอนหลวงดีเยี่ยม
60. บ้านวังทองสามัคคีดีเยี่ยม
61. บ้านทับท้อนดีเยี่ยม
62. วัดเขาแก้วดีเยี่ยม
63. บ้านวังหวายควรปรับปรุง
64. บ้านควนนิมิตควรปรับปรุง
65. บ้านคลองกรูดควรปรับปรุง
66. วัดวังไทรควรปรับปรุง
67. บ้านคีรีรอบควรปรับปรุง
68. บ้านกำสนประชาสรรค์ควรปรับปรุง
69. บ้านท่าเสาเภาดีเยี่ยม
70. บ้านหนองเปลดีเยี่ยม
71. บ้านปากกะแดะดีเยี่ยม
72. วัดพ่วงดีเยี่ยม
73. วัดชลครามดีมาก
74. วัดนทีวัฒนารามควรปรับปรุง
75. วัดนอกดีเยี่ยม
76. บ้านศรีชัยครามดีเยี่ยม
77. ชุมชนวัดวิสุทธิชลารามดี
78. บ้านปากดอนสักดีเยี่ยม
79. อนุบาลวัดเขาสุวรรณประดิษฐ์ดีเยี่ยม
80. บ้านน้ำฉาควรปรับปรุง
81. บ้านห้วยเสียดดีมาก
82. วัดสิงขรดีมาก
83. บ้านเกาะนกเภาดีเยี่ยม
84. ชุมชนบ้านนางกำดีเยี่ยม
85. บ้านใหม่สามัคคีดี
86. วัดคีรีวงดีเยี่ยม
87. บ้านคอกช้างดีเยี่ยม
88. บ้านดอนเสาธงดีมาก
89. บ้านคลองครามดีเยี่ยม
90. องค์การอุตสาหกรรมป่าไม้9ดีมาก
91. บ้านดินแดงสามัคคีดีมาก
92. วัดคีรีวงการามดีเยี่ยม
93. วัดสันติวรารามดีเยี่ยม
94. วัดสว่างอารมณ์ดีเยี่ยม
95. บ้านหาดงามดีเยี่ยม
96. วัดบุณฑริการามดีเยี่ยม
97. บ้านบ่อผุดดีเยี่ยม
98. บ้านบางรักษ์ดีเยี่ยม
99. บ้านปลายแหลมดีเยี่ยม
100. บ้านหน้าค่ายดีเยี่ยม
101. วัดภูเขาทองดีเยี่ยม
102. บ้านแหลมหอยควรปรับปรุง
103. บ้านดอนธูปดีเยี่ยม
104. วัดนาราเจริญสุขดีเยี่ยม
105. วัดกลางดีเยี่ยม
106. วัดคุณารามดีเยี่ยม
107. วัดประเดิมดีเยี่ยม
108. วัดแจ้งดีเยี่ยม
109. บ้านเกาะพลวยดีมาก
110. บ้านอ่างทองดีเยี่ยม
111. บ้านเกาะเต่าดีเยี่ยม
112. บ้านโฉลกหลำดีเยี่ยม
113. บ้านมะเดื่อหวานดีมาก
114. บ้านศรีธนูดีเยี่ยม
115. วัดสมัยคงคาดีเยี่ยม
116. วัดราษฎร์เจริญดีเยี่ยม
117. บ้านท้องนายปานดีมาก
118. บ้านหาดริ้นดีมาก
119. ชุมชนบ้านใต้ควรปรับปรุง