โรงเรียนในสังกัด
121 โรง
บุคลากรในสังกัด
1,840 คน
บุคลากรในเขต
69 คน
นักเรียนในสังกัด
26,680 คน

โรงเรียนสุจริต ที่เข้าร่วมปี 2556 จำนวน 1 โรง

ที่รหัสโรงเรียนชื่อโรงเรียนปี พ.ศ.กลุ่มร้อยละ
184010016บ้านโพหวาย2556โรงเรียนต้นแบบ