โรงเรียนในสังกัด
121 โรง
บุคลากรในสังกัด
1,840 คน
บุคลากรในเขต
69 คน
นักเรียนในสังกัด
26,680 คน

การจัดสรรงบประมาณที่ดินและสิ่งก่อสร้างปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 (งบปีเดียว)
รายการค่าก่อสร้าง ปรับปรุงซ่อมแซม อาคารเรียน อาคารประกอบ สิ่งก่อสร้างอื่น และอาคารสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา
งบลงทุน ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง

ลำดับที่โรงเรียนตำบลอำเภอรายการงบประมาณ
1นิคมสร้างตนเองขุนทะเลเมืองสุราษฎร์ธานีโรงอาหาร-หอประชุม แบบ 100/277,990,200
2บ้านซอย 2ขุนทะเลเมืองสุราษฎร์ธานีอาคารเรียน 105/58 (ข)ต้านแผ่นดินไหว ขนาด 4 ห้องเรียน3,987,700
3บ้านซอย 2ขุนทะเลเมืองสุราษฎร์ธานีอาคารเรียน 105/58 (ข)ต้านแผ่นดินไหว ขนาด 4 ห้องเรียน3,987,700
4วัดโพธิ์นิมิตบางกุ้งเมืองสุราษฎร์ธานีปรับปรุง ซ่อมแซมอาคารเรียน อาคารประกอบและสิ่งก่อสร้างอื่น 156,000
5บ้านท่าเพชรมะขามเตี้ยเมืองสุราษฎร์ธานีถนนคอนกรีตเสริมเหล็กบนผิวถนนเดิม หนา 0.12 เมตร กว้าง 4 เมตร339,800
6ชุมชนวัดสุนทรนิวาสวัดประดู่เมืองสุราษฎร์ธานีปรับปรุง ซ่อมแซมอาคารเรียน อาคารประกอบและสิ่งก่อสร้างอื่น 288,000
7บ้านบ่อน้ำร้อนกรูดกาญจนดิษฐ์อาคาร สพฐ.4 (ส้วม 4 ที่นั่ง)389,000
8วัดกาญจนารามกะแดะกาญจนดิษฐ์ปรับปรุง ซ่อมแซมอาคารเรียน อาคารประกอบและสิ่งก่อสร้างอื่น 297,000
9บ้านคลองสระคลองสระกาญจนดิษฐ์อาคารอเนกประสงค์ แบบ สปช.205/262,433,400
10วัดพุฒช้างขวากาญจนดิษฐ์ปรับปรุง ซ่อมแซมอาคารเรียน อาคารประกอบและสิ่งก่อสร้างอื่น 141,000
11วัดกงตากช้างซ้ายกาญจนดิษฐ์ปรับปรุง ซ่อมแซมอาคารเรียน อาคารประกอบและสิ่งก่อสร้างอื่น 439,000
12บ้านไสขามช้างซ้ายกาญจนดิษฐ์ปรับปรุง ซ่อมแซมอาคารเรียน อาคารประกอบและสิ่งก่อสร้างอื่น 176,000
13บ้านดอนสนท่าทองกาญจนดิษฐ์ปรับปรุง ซ่อมแซมอาคารเรียน อาคารประกอบและสิ่งก่อสร้างอื่น 397,500
14วัดเขาพระนิ่มท่าทองกาญจนดิษฐ์ปรับปรุง ซ่อมแซมอาคารเรียน อาคารประกอบและสิ่งก่อสร้างอื่น 424,700
15บ้านท่าโพธิ์ท่าทองกาญจนดิษฐ์ปรับปรุง ซ่อมแซมอาคารเรียน อาคารประกอบและสิ่งก่อสร้างอื่น 137,000
16วัดประสพท่าทองกาญจนดิษฐ์ถนนคอนกรีตเสริมเหล็กบนผิวถนนเดิม หนา 0.12 เมตร กว้าง 4 เมตร244,400
17บ้านบางสำโรงท่าทองใหม่กาญจนดิษฐ์อาคารเรียน 105/58 (ข)ต้านแผ่นดินไหว ขนาด 5 ห้องเรียน5,381,600
18วัดวังไทรป่าร่อนกาญจนดิษฐ์อาคารอเนกประสงค์ แบบ สปช.205/262,433,400
19บ้านปากกะแดะพลายวาสกาญจนดิษฐ์ปรับปรุง ซ่อมแซมอาคารเรียน อาคารประกอบและสิ่งก่อสร้างอื่น 267,200
20วัดชลครามชลครามดอนสักปรับปรุง ซ่อมแซมอาคารเรียน อาคารประกอบและสิ่งก่อสร้างอื่น 109,000
21วัดนทีวัฒนารามชลครามดอนสักปรับปรุง ซ่อมแซมอาคารเรียน อาคารประกอบและสิ่งก่อสร้างอื่น 298,000
22วัดนอกไชยครามดอนสักส้วมนักเรียนหญิง 4 ที่/49383,900
23บ้านปากดอนสักดอนสักดอนสักปรับปรุง ซ่อมแซมอาคารเรียน อาคารประกอบและสิ่งก่อสร้างอื่น 865,000
24บ้านเกาะนกเภาดอนสักดอนสักปรับปรุง ซ่อมแซมอาคารเรียน อาคารประกอบและสิ่งก่อสร้างอื่น 223,000
25วัดสว่างอารมณ์บ่อผุดเกาะสมุยบ้านพักครู 207938,600
26บ้านบ่อผุดบ่อผุดเกาะสมุยอาคาร สพฐ.4 (ส้วม 4 ที่นั่ง)389,000
27วัดภูเขาทองแม่น้ำเกาะสมุยอาคารเรียนแบบพิเศษ26,202,000
28บ้านแหลมหอยแม่น้ำเกาะสมุยอาคารเรียน 105/58 (ข)ต้านแผ่นดินไหว ขนาด 4 ห้องเรียน3,987,700
29วัดกลางหน้าเมืองเกาะสมุยส้วมนักเรียนหญิง 6 ที่/49501,100
30บ้านเกาะพลวยอ่างทองเกาะสมุยปรับปรุง ซ่อมแซมอาคารเรียน อาคารประกอบและสิ่งก่อสร้างอื่น 363,200
31บ้านเกาะเต่าเกาะเต่าเกาะพะงันบ้านพักครู 207938,600
32บ้านศรีธนูเกาะพะงันเกาะพะงันอาคารเรียน 105/58 (ข)ต้านแผ่นดินไหว ขนาด 4 ห้องเรียน3,987,700
33วัดสมัยคงคาเกาะพะงันเกาะพะงันปรับปรุง ซ่อมแซมอาคารเรียน อาคารประกอบและสิ่งก่อสร้างอื่น 605,300
34ชุมชนบ้านใต้บ้านใต้เกาะพะงันบ้านพักครู 207938,600

การจัดสรรครุภัณฑ์ ปีงบประมาณ 2562
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสุราษฎร์ธานี เขต 1

ลำดับที่รายการจำนวน
ต่อหน่วย
งบประมาณ
ต่อหน่วย
งบประมาณ
1เครื่องคอมพิวเตอร์โน้ตบุ๊ก สำหรับงานประมวลผล
ประเภท : ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์
1021,000210,000
2เครื่องพิมพ์ Multifunction ชนิดเลเซอร์/ชนิด LED ขาวดำ
ประเภท : ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์
59,00045,000
3เครื่องพิมพ์ชนิดเลเซอร์/ชนิด LED ขาวดำ ชนิด Network แบบที่ 2 (33 หน้า/นาที)
ประเภท : ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์
215,00030,000
4 สแกนเนอร์ สำหรับงานเก็บเอกสารระดับศูนย์บริการ แบบที่ 1
ประเภท : ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์
220,00040,000
5เครื่องปรับอากาศ แบบแยกส่วน ชนิดตั้งพื้นหรือชนิดแขวน (มีระบบฟอกอากาศ) ขนาด 24,000 บีทียู.
ประเภท : ครุภัณฑ์สำนักงาน
432,400129,600
6เครื่องสำรองไฟฟ้า ขนาด 800 VA
ประเภท : ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์
162,80044,800

การจัดสรรครุภัณฑ์ ปีงบประมาณ 2562
ก่อนประถมศึกษา

ลำดับที่โรงเรียนรายการจำนวน
ต่อหน่วย
งบประมาณ
ต่อหน่วย
งบประมาณ
1บ้านปากกะแดะโต๊ะ-เก้าอี้นักเรียนระดับก่อนประถมศึกษา
ประเภท : ครุภัณฑ์การศึกษา
251,48037,000
2บ้านใหม่สามัคคีโต๊ะ-เก้าอี้นักเรียนระดับก่อนประถมศึกษา
ประเภท : ครุภัณฑ์การศึกษา
61,4808,880
3บ้านไสขามโต๊ะ-เก้าอี้นักเรียนระดับก่อนประถมศึกษา
ประเภท : ครุภัณฑ์การศึกษา
131,48019,240
4บ้านคอกช้างโต๊ะ-เก้าอี้นักเรียน ระดับก่อนประถมศึกษา
ประเภท : ครุภัณฑ์การศึกษา
271,48039,960
5บ้านศรีชัยครามโต๊ะ-เก้าอี้นักเรียน ระดับก่อนประถมศึกษา
ประเภท : ครุภัณฑ์การศึกษา
201,48029,600
6ชุมชนวัดวิสุทธิชลารามโต๊ะ-เก้าอี้นักเรียน ระดับก่อนประถมศึกษา
ประเภท : ครุภัณฑ์การศึกษา
201,48029,600
7วัดภูเขาทองโต๊ะ-เก้าอี้นักเรียน ระดับก่อนประถมศึกษา
ประเภท : ครุภัณฑ์การศึกษา
501,48074,000
8วัดบ้านในโต๊ะ-เก้าอี้นักเรียน ระดับก่อนประถมศึกษา
ประเภท : ครุภัณฑ์การศึกษา
151,48022,200
9บ้านไสในโต๊ะ-เก้าอี้นักเรียน ระดับก่อนประถมศึกษา
ประเภท : ครุภัณฑ์การศึกษา
151,48022,200
10วัดวังไทรโต๊ะ-เก้าอี้นักเรียน ระดับก่อนประถมศึกษา
ประเภท : ครุภัณฑ์การศึกษา
501,48074,000
11บ้านม่วงลีบโต๊ะ-เก้าอี้นักเรียน ระดับก่อนประถมศึกษา
ประเภท : ครุภัณฑ์การศึกษา
201,48029,600
12วัดกาญจนารามโต๊ะ-เก้าอี้นักเรียน ระดับก่อนประถมศึกษา
ประเภท : ครุภัณฑ์การศึกษา
351,48051,800
13วัดกลางใหม่โต๊ะ-เก้าอี้นักเรียน ระดับก่อนประถมศึกษา
ประเภท : ครุภัณฑ์การศึกษา
201,48029,600

การจัดสรรครุภัณฑ์ ปีงบประมาณ 2562
ภาคบังคับ

ลำดับที่โรงเรียนรายการจำนวน
ต่อหน่วย
งบประมาณ
ต่อหน่วย
งบประมาณ
1วัดประเดิมโต๊ะ-เก้าอี้นักเรียน ระดับประถมศึกษา
ประเภท : ครุภัณฑ์การศึกษา
501,58079,000
2บ้านบ่อน้ำร้อนโต๊ะ-เก้าอี้นักเรียน ระดับประถมศึกษา
ประเภท : ครุภัณฑ์การศึกษา
151,58023,700
3วัดสิงขรโต๊ะ-เก้าอี้นักเรียน ระดับประถมศึกษา
ประเภท : ครุภัณฑ์การศึกษา
131,58020,540
4วัดนอกโต๊ะ-เก้าอี้นักเรียน ระดับประถมศึกษา
ประเภท : ครุภัณฑ์การศึกษา
401,58063,200
5บ้านดินแดงสามัคคีโต๊ะ-เก้าอี้นักเรียน ระดับประถมศึกษา
ประเภท : ครุภัณฑ์การศึกษา
501,58079,000
6วัดสว่างอารมณ์โต๊ะ-เก้าอี้นักเรียน ระดับประถมศึกษา
ประเภท : ครุภัณฑ์การศึกษา
1001,580158,000
7บ้านห้วยด่านโต๊ะ-เก้าอี้นักเรียน ระดับประถมศึกษา
ประเภท : ครุภัณฑ์การศึกษา
501,58079,000
8วัดอุทยารามโต๊ะ-เก้าอี้นักเรียน ระดับประถมศึกษา
ประเภท : ครุภัณฑ์การศึกษา
301,58047,400
9บ้านกงหนิงโต๊ะ-เก้าอี้นักเรียน ระดับประถมศึกษา
ประเภท : ครุภัณฑ์การศึกษา
141,58022,120
10วัดปากคูโต๊ะ-เก้าอี้นักเรียน ระดับประถมศึกษา
ประเภท : ครุภัณฑ์การศึกษา
401,58063,200
11วัดวชิรประดิษฐ์โต๊ะ-เก้าอี้นักเรียน ระดับประถมศึกษา
ประเภท : ครุภัณฑ์การศึกษา
201,58031,600
12วัดบางใบไม้โต๊ะ-เก้าอี้นักเรียน ระดับประถมศึกษา
ประเภท : ครุภัณฑ์การศึกษา
401,58063,200
13ชุมชนวัดสุนทรนิวาสโต๊ะ-เก้าอี้นักเรียน ระดับประถมศึกษา
ประเภท : ครุภัณฑ์การศึกษา
401,58063,200
14วัดสมหวังโต๊ะ-เก้าอี้นักเรียน ระดับประถมศึกษา
ประเภท : ครุภัณฑ์การศึกษา
1001,580158,000
15บ้านโพหวายโต๊ะ-เก้าอี้นักเรียน ระดับประถมศึกษา
ประเภท : ครุภัณฑ์การศึกษา
901,580142,200
16วัดนทีคมเขตโต๊ะ-เก้าอี้นักเรียน ระดับประถมศึกษา
ประเภท : ครุภัณฑ์การศึกษา
451,58071,100
17วัดดอนยางโต๊ะ-เก้าอี้นักเรียน ระดับประถมศึกษา
ประเภท : ครุภัณฑ์การศึกษา
181,58028,440
18วัดบุณฑริการามโต๊ะ-เก้าอี้นักเรียน ระดับประถมศึกษา
ประเภท : ครุภัณฑ์การศึกษา
701,580110,600
19บ้านแหลมหอยโต๊ะ-เก้าอี้นักเรียน ระดับประถมศึกษา
ประเภท : ครุภัณฑ์การศึกษา
301,58047,400
20บ้านหน้าค่ายโต๊ะ-เก้าอี้นักเรียน ระดับมัธยมศึกษา
ประเภท : ครุภัณฑ์การศึกษา
501,68084,000
21วัดเขาพระนิ่มโต๊ะ-เก้าอี้นักเรียน ระดับมัธยมศึกษา
ประเภท : ครุภัณฑ์การศึกษา
251,68042,000
22วัดโพธิ์นิมิตอุปกรณ์พัฒนาทักษะคิดวิเคราะห์ระดับก่อนประถมศึกษา
ประเภท : ครุภัณฑ์การศึกษา
159,80059,800
23ชุมชนบ้านนางกำอุปกรณ์พัฒนาทักษะคิดวิเคราะห์ระดับก่อนประถมศึกษา
ประเภท : ครุภัณฑ์การศึกษา
159,80059,800
24บ้านบางรักษ์อุปกรณ์พัฒนาทักษะคิดวิเคราะห์ระดับก่อนประถมศึกษา
ประเภท : ครุภัณฑ์การศึกษา
159,80059,800
25บ้านคีรีรอบอุปกรณ์พัฒนาทักษะคิดวิเคราะห์ระดับก่อนประถมศึกษา
ประเภท : ครุภัณฑ์การศึกษา
159,80059,800
26บ้านน้ำฉาอุปกรณ์พัฒนาทักษะคิดวิเคราะห์ระดับประถมศึกษา
ประเภท : ครุภัณฑ์การศึกษา
165,50065,500
27บ้านท่าโพธิ์อุปกรณ์พัฒนาทักษะคิดวิเคราะห์ระดับประถมศึกษา
ประเภท : ครุภัณฑ์การศึกษา
165,50065,500
28ไทยรัฐวิทยา 88 (บ้านคลองควน)อุปกรณ์ห้องสมุดโรงเรียนระดับประถมศึกษา (Shopping List)
ประเภท : ครุภัณฑ์การศึกษา
1135,000135,000
29ชุมชนบ้านใต้อุปกรณ์ห้องสมุดโรงเรียนระดับประถมศึกษา (Shopping List)
ประเภท : ครุภัณฑ์การศึกษา
1135,000135,000
30บ้านควนยูงอุปกรณ์ห้องสมุดโรงเรียนระดับประถมศึกษา (Shopping List)
ประเภท : ครุภัณฑ์การศึกษา
1135,000135,000
31วัดคีรีวงอุปกรณ์ห้องปฏิบัติการวิทยาศาสตร์ (ประถมศึกษา) (Shopping List)
ประเภท : ครุภัณฑ์การศึกษา
1126,000126,000
32วัดกลางใหม่อุปกรณ์ห้องปฏิบัติการวิทยาศาสตร์ (ประถมศึกษา) (Shopping List)
ประเภท : ครุภัณฑ์การศึกษา
1126,000126,000
33วัดพุฒอุปกรณ์ห้องปฏิบัติการวิทยาศาสตร์ (ประถมศึกษา) (Shopping List)
ประเภท : ครุภัณฑ์การศึกษา
1126,000126,000
34วัดคงคาล้อมอุปกรณ์ห้องศูนย์การเรียนโรงเรียนขนาดเล็ก (Shopping List)
ประเภท : ครุภัณฑ์การศึกษา
1108,000108,000
35บ้านแหลมหอยครุภัณฑ์สำหรับดนตรีไทย (Shopping List)
ประเภท : ครุภัณฑ์การศึกษา
1100,000100,000
36อนุบาลวัดเขาสุวรรณประดิษฐ์ครุภัณฑ์สำหรับดนตรีไทย (Shopping List)
ประเภท : ครุภัณฑ์การศึกษา
1100,000100,000
37บ้านบางใหญ่ครุภัณฑ์สำหรับดนตรีไทย (Shopping List)
ประเภท : ครุภัณฑ์การศึกษา
1100,000100,000
38บ้านบ่อน้ำร้อนครุภัณฑ์สำหรับห้องสมุด (Shopping List)
ประเภท : ครุภัณฑ์การศึกษา
160,00060,000
39วัดนทีวัฒนารามครุภัณฑ์สำหรับห้องสมุด (Shopping List)
ประเภท : ครุภัณฑ์การศึกษา
160,00060,000
40บ้านไสขามอุปกรณ์วิชางานเกษตร (Shopping List)
ประเภท : ครุภัณฑ์การศึกษา
143,00043,000
41วัดสิงขรอุปกรณ์วิชางานเกษตร (Shopping List)
ประเภท : ครุภัณฑ์การศึกษา
143,00043,000
42วัดกลางใหม่อุปกรณ์วิชางานเกษตร (Shopping List)
ประเภท : ครุภัณฑ์การศึกษา
143,00043,000
43บ้านดินแดงสามัคคีอุปกรณ์วิชางานเกษตร (Shopping List)
ประเภท : ครุภัณฑ์การศึกษา
143,00043,000
44วัดสันติวรารามอุปกรณ์วิชางานเกษตร (Shopping List)
ประเภท : ครุภัณฑ์การศึกษา
143,00043,000
45บ้านหาดงามอุปกรณ์วิชางานเกษตร (Shopping List)
ประเภท : ครุภัณฑ์การศึกษา
143,00043,000
46บ้านหัวหมากบนอุปกรณ์วิชางานเกษตร (Shopping List)
ประเภท : ครุภัณฑ์การศึกษา
143,00043,000
47บ้านมะม่วงหวานอุปกรณ์วิชางานเกษตร (Shopping List)
ประเภท : ครุภัณฑ์การศึกษา
143,00043,000
48วัดท่าไทร(ดิตถานุเคราะห์)ครุภัณฑ์สำหรับห้องวิทยาศาสตร์ (Shopping List)
ประเภท : ครุภัณฑ์การศึกษา
1150,000150,000
49นิคมสร้างตนเองอุปกรณ์ห้องสมุดโรงเรียนระดับประถมศึกษา-มัธยมศึกษา (Shopping List)
ประเภท : ครุภัณฑ์การศึกษา
1135,000135,000
50บ้านทอนหญ้าปล้องอุปกรณ์วิทยาศาสตร์ ม.ต้น (Shopping List)
ประเภท : ครุภัณฑ์การศึกษา
175,00075,000
51ชุมชนวัดสุนทรนิวาสเครื่องโทรสาร แบบใช้กระดาษธรรมดา ส่งเอกสารได้ครั้งละ 20 แผ่น
ประเภท : ครุภัณฑ์สำนักงาน
118,00018,000
52วัดประเดิมเครื่องโทรสาร แบบใช้กระดาษธรรมดา ส่งเอกสารได้ครั้งละ 20 แผ่น
ประเภท : ครุภัณฑ์สำนักงาน
118,00018,000
53วัดนาราเจริญสุขเครื่องโทรสาร แบบใช้กระดาษธรรมดา ส่งเอกสารได้ครั้งละ 20 แผ่น
ประเภท : ครุภัณฑ์สำนักงาน
118,00018,000
54บ้านซอย 10เครื่องโทรสาร แบบใช้กระดาษธรรมดา ส่งเอกสารได้ครั้งละ 20 แผ่น
ประเภท : ครุภัณฑ์สำนักงาน
118,00018,000
55วัดประสพถังน้ำ แบบสเตนเลส ขนาดความจุ 2,000 ลิตร
ประเภท : ครุภัณฑ์สำนักงาน
115,00015,000
56บ้านควนนิมิตถังน้ำ แบบสเตนเลส ขนาดความจุ 2000 ลิตร
ประเภท : ครุภัณฑ์สำนักงาน
115,00015,000
57บ้านดอนสนกล้องถ่ายภาพนิ่ง ระบบดิจิตอลความละเอียดไม่น้อยกว่า 20 ล้านพิกเซล
ประเภท : ครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร่
114,00014,000
58บ้านคลองกรูดกล้องถ่ายภาพนิ่ง ระบบดิจิตอลความละเอียดไม่น้อยกว่า 20 ล้านพิกเซล
ประเภท : ครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร่
114,00014,000
59วัดชลธารกล้องถ่ายภาพนิ่ง ระบบดิจิตอลความละเอียดไม่น้อยกว่า 20 ล้านพิกเซล
ประเภท : ครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร่
114,00014,000
60บ้านโฉลกหลำกล้องถ่ายภาพนิ่ง ระบบดิจิตอลความละเอียดไม่น้อยกว่า 20 ล้านพิกเซล
ประเภท : ครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร่
114,00014,000
61บ้านท่าเพชรกล้องถ่ายภาพนิ่ง ระบบดิจิตอลความละเอียดไม่น้อยกว่า 20 ล้านพิกเซล
ประเภท : ครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร่
114,00014,000
62วัดท่าไทร(ดิตถานุเคราะห์)เครื่องฉายภาพ 3 มิติ
ประเภท : ครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร่
124,00024,000
63บ้านคลองครามเครื่องฉายภาพ 3 มิติ
ประเภท : ครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร่
124,00024,000
64วัดวชิรประดิษฐ์เครื่องมัลติมิเดียโปรเจคเตอร์ ระดับ XGA ขนาด 2,000 ANSI Lumens
ประเภท : ครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร่
117,00017,000
65บ้านกำสนประชาสรรค์เครื่องมัลติมิเดียโปรเจคเตอร์ ระดับ XGA ขนาด 2,000 ANSI Lumens
ประเภท : ครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร่
117,00017,000
66บ้านโพหวายเครื่องมัลติมิเดียโปรเจคเตอร์ ระดับ XGA ขนาด 2,500 ANSI Lumens
ประเภท : ครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร่
124,00024,000
67วัดท่าทองเครื่องมัลติมิเดียโปรเจคเตอร์ ระดับ XGA ขนาด 3,000 ANSI Lumens
ประเภท : ครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร่
133,00033,000
68บ้านไสตอเครื่องมัลติมีเดียโปรเจคเตอร์ ระดับ XGA ขนาด 3,000 ANSI Lumens
ประเภท : ครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร่
133,00033,000
69บ้านท้องนายปานเครื่องมัลติมิเดียโปรเจคเตอร์ ระดับ XGA ขนาด 4,000 ANSI Lumens
ประเภท : ครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร่
158,00058,000
70บ้านบางสำโรงเครื่องมัลติมิเดียโปรเจคเตอร์ ระดับ XGA ขนาด 4,000 ANSI Lumens
ประเภท : ครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร่
158,00058,000
71บ้านคีรีรอบเครื่องมัลติมีเดียโปรเจคเตอร์ ระดับ XGA ขนาด 4,000 ANSI Lumens
ประเภท : ครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร่
158,00058,000
72วัดพ่วงโทรทัศน์สี แอลอีดี (LED TV) ระดับความละเอียดจอภาพ 1920x1080 พิกเซล ขนาด 40 นิ้ว
ประเภท : ครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร่
215,00030,000
73บ้านซอย 2โทรทัศน์สี แอลอีดี (LED TV) ระดับความละเอียดจอภาพ 1920x1080 พิกเซล ขนาด 48 นิ้ว
ประเภท : ครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร่
323,00069,000
74วัดกงตากโทรทัศน์สี แอลอีดี (LED TV) ระดับความละเอียดจอภาพ 1920x1080 พิกเซล ขนาด 48 นิ้ว
ประเภท : ครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร่
523,000115,000
75บ้านกำสนราษฎร์อุทิศโทรทัศน์สี แอลอีดี (LED TV) ระดับความละเอียดจอภาพ 1920x1080 พิกเซล ขนาด 50 นิ้ว
ประเภท : ครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร่
227,00054,000
76บ้านปากดอนสักโทรทัศน์สี แอลอีดี (LED TV) ระดับความละเอียดจอภาพ 1920x1080 พิกเซล ขนาด 50 นิ้ว
ประเภท : ครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร่
227,00054,000
77บ้านศรีธนูโทรทัศน์สี แอลอีดี (LED TV) ระดับความละเอียดจอภาพ 1920x1080 พิกเซล ขนาด 50 นิ้ว
ประเภท : ครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร่
227,00054,000
78บ้านสันติสุขโทรทัศน์สี แอลอีดี (LED TV) ระดับความละเอียดจอภาพ 1920x1080 พิกเซล ขนาด 50 นิ้ว
ประเภท : ครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร่
227,00054,000
79บ้านดอนเสาธงโทรทัศน์สี แอลอีดี (LED TV) ระดับความละเอียดจอภาพ 1920x1080 พิกเซล ขนาด 50 นิ้ว
ประเภท : ครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร่
227,00054,000
80บ้านโฉลกหลำโทรทัศน์สี แอลอีดี (LED TV) ระดับความละเอียดจอภาพ 1920x1080 พิกเซล ขนาด 50 นิ้ว
ประเภท : ครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร่
127,00027,000
81บ้านวังหวายโทรทัศน์สี แอลอีดี (LED TV) ระดับความละเอียดจอภาพ 1920x1080 พิกเซล ขนาด 55 นิ้ว
ประเภท : ครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร่
130,00030,000
82บ้านหาดงามโทรทัศน์สี แอลอีดี (LED TV) ระดับความละเอียดจอภาพ 1920x1080 พิกเซล ขนาด 55 นิ้ว
ประเภท : ครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร่
230,00060,000
83อนุบาลสุราษฎร์ธานีโทรทัศน์สี แอลอีดี (LED TV) ระดับความละเอียดจอภาพ 1920x1080 พิกเซล ขนาด 60 นิ้ว
ประเภท : ครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร่
537,000185,000
84บ้านคลองนามิตรภาพที่ 201โทรทัศน์สี แอลอีดี (LED TV) ระดับความละเอียดจอภาพ 1920x1080 พิกเซล ขนาด 60 นิ้ว
ประเภท : ครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร่
237,00074,000
85วัดสมัยคงคาโทรทัศน์สี แอลอีดี (LED TV) ระดับความละเอียดจอภาพ 1920x1080 พิกเซล ขนาด 60 นิ้ว
ประเภท : ครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร่
137,00037,000
86ชุมชนบ้านนางกำเครื่องตัดหญ้า แบบข้อแข็ง
ประเภท : ครุภัณฑ์งานบ้านงานครัว
19,5009,500
87บ้านบางใหญ่เครื่องตัดหญ้า แบบข้อแข็ง
ประเภท : ครุภัณฑ์งานบ้านงานครัว
19,5009,500
88บ้านมะม่วงหวานเครื่องตัดหญ้า แบบข้อแข็ง
ประเภท : ครุภัณฑ์งานบ้านงานครัว
19,5009,500
89บ้านกงหนิงเครื่องตัดหญ้า แบบข้อแข็ง
ประเภท : ครุภัณฑ์งานบ้านงานครัว
19,5009,500
90บ้านคลองกรูดเครื่องตัดหญ้า แบบข้อแข็ง
ประเภท : ครุภัณฑ์งานบ้านงานครัว
19,5009,500
91บ้านแหลมหอยเครื่องตัดหญ้า แบบข้อแข็ง
ประเภท : ครุภัณฑ์งานบ้านงานครัว
19,5009,500
92บ้านกำสนราษฎร์อุทิศเครื่องตัดหญ้า แบบข้อแข็ง
ประเภท : ครุภัณฑ์งานบ้านงานครัว
19,5009,500
93วัดนทีวัฒนารามเครื่องตัดหญ้า แบบข้อแข็ง
ประเภท : ครุภัณฑ์งานบ้านงานครัว
19,5009,500
94บ้านปากดอนสักเครื่องตัดหญ้า แบบข้อแข็ง
ประเภท : ครุภัณฑ์งานบ้านงานครัว
19,5009,500
95บ้านใหม่สามัคคีเครื่องตัดหญ้า แบบข้อแข็ง
ประเภท : ครุภัณฑ์งานบ้านงานครัว
19,5009,500
96บ้านโพหวายเครื่องตัดหญ้า แบบข้อแข็ง
ประเภท : ครุภัณฑ์งานบ้านงานครัว
19,5009,500
97บ้านกำสนประชาสรรค์เครื่องตัดหญ้า แบบข้อแข็ง
ประเภท : ครุภัณฑ์งานบ้านงานครัว
19,5009,500
98บ้านหน้าค่ายเครื่องตัดหญ้า แบบล้อจักรยาน
ประเภท : ครุภัณฑ์งานบ้านงานครัว
112,00012,000
99บ้านซอย 10เครื่องตัดหญ้า แบบล้อจักรยาน
ประเภท : ครุภัณฑ์งานบ้านงานครัว
112,00012,000
100บ้านคลองสระเครื่องตัดหญ้า แบบล้อจักรยาน
ประเภท : ครุภัณฑ์งานบ้านงานครัว
112,00012,000
101วัดดอนยางเครื่องตัดหญ้า แบบล้อจักรยาน
ประเภท : ครุภัณฑ์งานบ้านงานครัว
112,00012,000
102วัดบางใบไม้เครื่องตัดหญ้า แบบล้อจักรยาน
ประเภท : ครุภัณฑ์งานบ้านงานครัว
112,00012,000
103บ้านดอนสนเครื่องตัดหญ้า แบบล้อจักรยาน
ประเภท : ครุภัณฑ์งานบ้านงานครัว
112,00012,000
104บ้านท่าโพธิ์เครื่องตัดหญ้า แบบล้อจักรยาน
ประเภท : ครุภัณฑ์งานบ้านงานครัว
112,00012,000
105ชุมชนบ้านใต้เครื่องตัดหญ้าแบบล้อจักรยาน
ประเภท : ครุภัณฑ์งานบ้านงานครัว
112,00012,000

ข้อมูลสิ่งก่อสร้าง

ข้อมูลครุภัณฑ์