โรงเรียนในสังกัด
121 โรง
บุคลากรในสังกัด
1,840 คน
บุคลากรในเขต
69 คน
นักเรียนในสังกัด
26,680 คน

ข้อมูลสารสนเทศโรงเรียนบ้านหาดริ้น

จำนวนนักเรียนทั้งหมดแยกชั้น เพศ และห้องเรียน

ชั้นชายหญิงรวม
อ.111617
อ.210818
อ.39413
ป.110414
ป.24711
ป.3639
ป.412719
ป.5448
ป.65712
รวม7150121

จำนวนนักเรียนเรียนรวมแยกชั้น เพศ และห้องเรียน

ชั้นชายหญิงรวม
ป.2112
ป.3314
ป.4303
ป.5213
ป.6314
รวม12416

จำนวนนักเรียนแยกตามศาสนา

ศาสนาจำนวน (คน)
พุทธ120
อื่นๆ1
รวม121

จำนวนนักเรียนแยกตามสัญชาติ

สัญชาติจำนวน (คน)
พม่า5
อื่นๆ3
ไทย113
รวม121

ข้อมูลครูและบุคลากรทางการศึกษา

ที่ชื่อ - สกุลตำแหน่งวิทยฐานะวุฒิการศึกษาสาขาวิชาวิชาที่สอน
1น.ส.กาญจนาวดี ทับทิมเดิมพี่เลี้ยงเด็กพิการ-นศ.บ.สื่อสารการตลาดบุคลากรอื่นๆ
2น.ส.วลัยพร สุรมาศธุรการโรงเรียน-ค.ม.เทคโนโลยีและสื่อสารการศึกษาบุคลากรอื่นๆ
3น.ส.กาญจนา อินทร์โสมนักการภารโรงsp2-ม.ต้นบุคลากรอื่นๆ
4น.ส.โสมฤดี พลอยขาวคผช.-ศศ.บ.ภาษาไทยภาษาไทย
5น.ส.กาญจนา กาญจนรักษ์ครูชำนาญการศศ.บ.บรรณารักษศาสตร์ภาษาไทย
6น.ส.จารุวรรณ ผิวล้วนครู-ค.บ.วิทยาศาสตร์วิทยาศาสตร์
7นางสิริภรณ์ พาทีธรรมผอ.ร.ร.ชำนาญการพิเศษศษ.ม. /ค.บ.บริหารการศึกษา /การประถมศึกษาบร.
8นางกาญจนา ชูแก้วครู-ค.บ.การศึกษาปฐมวัยปฐมวัย
9นางอมราวดี จันทนานนท์ เลย์ตันคผช.-ค.บ.ภาษาอังกฤษภาษาอังกฤษ
10นางจิราวดี คงเกษตรครู-ค.บ.คณิตศาสตร์คณิตศาสตร์

จำนวนครูแยกตามวิชาที่สอน

วิชาที่สอนจำนวน (ครู)
คณิตศาสตร์1
บร.1
บุคลากรอื่นๆ3
ปฐมวัย1
ภาษาอังกฤษ1
ภาษาไทย2
วิทยาศาสตร์1
รวม10

จำนวนครูแยกตามวิทยฐานะ

วิทยฐานะจำนวน (ครู)
ชำนาญการ1
ชำนาญการพิเศษ1
ไม่มีวิทยฐานะ8
รวม10

จำนวนครูแยกตามวุฒิการศึกษา

วุฒิการศึกษาจำนวน (ครู)
ค.บ.4
ค.ม.1
นศ.บ.1
ม.ต้น1
ศศ.บ.2
ศษ.ม. /ค.บ.1
รวม10

จำนวนครู พรก ลูกจ้าง แยกตำแหน่ง

ตำแหน่งจำนวน (ครู)
ผู้อำนวยการโรงเรียน1
ครู4
ครูผู้ช่วย2
พีืเลี้ยงเด็กพิการ1
ธุรการโรงเรียน1
นักการ1
รวม10

ข้อมูลค่าสถิติพื้นฐานของการทดสอบ NT

ความสามารถรวมทั้ง 3 ด้าน

จำนวนผู้เข้าสอบ คะแนนเฉลี่ยร้อยละ SD. Max. Min. Mode Median
15 45.71 17.3 79 24 34.28 45.71

ความสามารถด้านภาษา

จำนวนผู้เข้าสอบ คะแนนเฉลี่ยร้อยละ SD. Max. Min. Mode Median
15 52.76 6.35 88 31 31.42 52.76

ความสามารถด้านคำนวณ

จำนวนผู้เข้าสอบ คะแนนเฉลี่ยร้อยละ SD. Max. Min. Mode Median
15 40.19 6.7 91 14 40 40.19

ความสามารถด้านเหตุผล

จำนวนผู้เข้าสอบ คะแนนเฉลี่ยร้อยละ SD. Max. Min. Mode Median
15 44.19 5.41 71 22 37.14 44.19

รายงานผลการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติขั้นพื้นฐาน (O-NET)

ระดับ ป.6

ชื่อโรงเรียน จำนวนผู้เข้าสอบ ภาษาไทย คณิตศาสตร์ วิทยาศาสตร์ ภาษาอังกฤษ รวมเฉลี่ย
ระดับประเทศ 701,484 55.9 37.5 39.93 39.24 43.14
ระดับกระทรวง : ศึกษาธิการ 618,251 56.02 37.80 40.09 39.40 43.33
ระดับสังกัด 443,839 54.61 35.65 38.83 35.47 41.14
ระดับจังหวัด 7,207 57.60 38.01 40.55 35.48 42.91
ระดับเขตพื้นที่ 2,293 57.53 37.12 40.84 36.40 42.97
บ้านหาดริ้น 12 63.92 39.17 40.58 36.46 45.03

ข้อมูลผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน

ภาษาไทย
ชั้นจำนวน
นักเรียน
011.522.533.54ระดับ
3 ขึ้นไป
ร้อยละ
ป.11302200234969.23
ป.21203200007758.33
ป.32006620105630.00
ป.4700212011228.57
ป.51303220303646.15
ป.61200140133758.33
รวม77014159277233748.05
คณิตศาสตร์
ชั้นจำนวน
นักเรียน
011.522.533.54ระดับ
3 ขึ้นไป
ร้อยละ
ป.11300022018969.23
ป.21204010115758.33
ป.32008431211420.00
ป.4702011012342.86
ป.51303402013430.77
ป.61201241112433.33
รวม770181011746213140.26
วิทยาศาสตร์
ชั้นจำนวน
นักเรียน
011.522.533.54ระดับ
3 ขึ้นไป
ร้อยละ
ป.11300400243969.23
ป.21204010025758.33
ป.32001461215840.00
ป.4701002310457.14
ป.51303312202430.77
ป.61200241212541.67
รวม770913126119173748.05
สังคมศึกษา
ชั้นจำนวน
นักเรียน
011.522.533.54ระดับ
3 ขึ้นไป
ร้อยละ
ป.11301031116861.54
ป.21200005007758.33
ป.32005441123630.00
ป.4700212011228.57
ป.51303311311538.46
ป.612000013441191.67
รวม7709991189223950.65
ประวัติศาสตร์
ชั้นจำนวน
นักเรียน
011.522.533.54ระดับ
3 ขึ้นไป
ร้อยละ
ป.113001012361184.62
ป.21200301107866.67
ป.32003641123630.00
ป.477000000000.00
ป.51303011323861.54
ป.6120000022812100.00
รวม7776105499274558.44
สุขศึกษา
ชั้นจำนวน
นักเรียน
011.522.533.54ระดับ
3 ขึ้นไป
ร้อยละ
ป.113000010571292.31
ป.212000102181191.67
ป.3200100022151995.00
ป.47000001337100.00
ป.513020001281184.62
ป.61200000011112100.00
รวม7703011614527293.51
ศิลปะ
ชั้นจำนวน
นักเรียน
011.522.533.54ระดับ
3 ขึ้นไป
ร้อยละ
ป.113001012631184.62
ป.21200311115758.33
ป.32002642015630.00
ป.4700010114685.71
ป.51301014232753.85
ป.61200000021012100.00
รวม77031078614294963.64
การงานอาชีพ
ชั้นจำนวน
นักเรียน
011.522.533.54ระดับ
3 ขึ้นไป
ร้อยละ
ป.11300710014538.46
ป.21204001106758.33
ป.32006430034735.00
ป.4700001123685.71
ป.51301125103430.77
ป.61203212031433.33
รวม77014147939213342.86
ภาษาต่างประเทศ
ชั้นจำนวน
นักเรียน
011.522.533.54ระดับ
3 ขึ้นไป
ร้อยละ
ป.11301311016753.85
ป.21203110016758.33
ป.32006431213630.00
ป.4700110122571.43
ป.51303312013430.77
ป.61201030314866.67
รวม770141210467243748.05

ข้อมูลสิ่งก่อสร้าง

ข้อมูลครุภัณฑ์