โรงเรียนในสังกัด
121 โรง
บุคลากรในสังกัด
1,840 คน
บุคลากรในเขต
69 คน
นักเรียนในสังกัด
26,680 คน

ข้อมูลสารสนเทศโรงเรียนวัดสมัยคงคา

จำนวนนักเรียนทั้งหมดแยกชั้น เพศ และห้องเรียน

ชั้นชายหญิงรวม
อ.281220
อ.36612
ป.161319
ป.2131023
ป.39615
ป.46713
ป.58917
ป.66410
รวม6267129

จำนวนนักเรียนเรียนรวมแยกชั้น เพศ และห้องเรียน

ชั้นชายหญิงรวม
ป.2112
ป.3336
ป.4336
ป.5404
ป.6303
รวม14721

จำนวนนักเรียนแยกตามศาสนา

ศาสนาจำนวน (คน)
คริสต์1
พุทธ126
อิสลาม2
รวม129

จำนวนนักเรียนแยกตามสัญชาติ

สัญชาติจำนวน (คน)
พม่า7
ลาว8
ไทย114
รวม129

ข้อมูลครูและบุคลากรทางการศึกษา

ที่ชื่อ - สกุลตำแหน่งวิทยฐานะวุฒิการศึกษาสาขาวิชาวิชาที่สอน
1น.ส.อภัณตรี เพชรเจริญธุรการโรงเรียน-บช.บ.การบัญชีบุคลากรอื่นๆ
2น.ส.สรญา ธงชัยนักการภารโรง-ประถมปลายบุคลากรอื่นๆ
3น.ส.ประวิง ดอนนกลายครู-ศษ.ม. /ศศ.บ.การบริหารการศึกษา /ภาษาไทยภาษาไทย
4น.ส.ว.อัจฉรา พัวพันธ์คผช.-วท.บ.วิทยาศาสตร์(เคมี)วิทยาศาสตร์
5น.ส.วรรณภา ณ นครคผช.-ค.บ.การศึกษาปฐมวัยปฐมวัย
6น.ส.วรรณวนัช ราชรักษ์คผช.-ศษ.ม./วท.บ.คณิตศาสตร์/คณิตศาสตร์คณิตศาสตร์
7น.ส.ชบาไพร รักสถานครู-กศ.บ.ภาษาอังกฤษภาษาอังกฤษ
8น.ส.พรทิพย์ ย่องอั้นครู-บธ.บ.คอมพิวเตอร์ธุรกิจคอมพิวเตอร์
9นางกรรณิกา โอชมผอ.ร.ร.ชำนาญการศษ.ม. /ค.บ.การบริหารการศึกษา /ประถมศึกษาบร.
10นางสุปัญญา ภู่แดงครูชำนาญการค.บ.การศึกษาปฐมวัยปฐมวัย
11นายวัชธวุธ สมบูรณ์คผช.-กศ.บ.พลศึกษาพลศึกษา
12นายวรัญญู ผุดวัฒน์คผช.-ค.บ.สังคมศึกษาสังคมศึกษา

จำนวนครูแยกตามวิชาที่สอน

วิชาที่สอนจำนวน (ครู)
คณิตศาสตร์1
คอมพิวเตอร์1
บร.1
บุคลากรอื่นๆ2
ปฐมวัย2
พลศึกษา1
ภาษาอังกฤษ1
ภาษาไทย1
วิทยาศาสตร์1
สังคมศึกษา1
รวม12

จำนวนครูแยกตามวิทยฐานะ

วิทยฐานะจำนวน (ครู)
ชำนาญการ2
ไม่มีวิทยฐานะ10
รวม12

จำนวนครูแยกตามวุฒิการศึกษา

วุฒิการศึกษาจำนวน (ครู)
กศ.บ.2
ค.บ.3
บช.บ.1
บธ.บ.1
ประถมปลาย1
วท.บ.1
ศษ.ม. /ค.บ.1
ศษ.ม. /ศศ.บ.1
ศษ.ม./วท.บ.1
รวม12

จำนวนครู พรก ลูกจ้าง แยกตำแหน่ง

ตำแหน่งจำนวน (ครู)
ผู้อำนวยการโรงเรียน1
ครู4
ครูผู้ช่วย5
ธุรการโรงเรียน1
นักการ1
รวม12

ข้อมูลค่าสถิติพื้นฐานของการทดสอบ NT

ความสามารถรวมทั้ง 3 ด้าน

จำนวนผู้เข้าสอบ คะแนนเฉลี่ยร้อยละ SD. Max. Min. Mode Median
8 44.28 15.38 73 26 73.33 44.28

ความสามารถด้านภาษา

จำนวนผู้เข้าสอบ คะแนนเฉลี่ยร้อยละ SD. Max. Min. Mode Median
8 48.57 5.36 71 34 71.42 48.57

ความสามารถด้านคำนวณ

จำนวนผู้เข้าสอบ คะแนนเฉลี่ยร้อยละ SD. Max. Min. Mode Median
8 38.21 6.53 82 20 28.57 38.21

ความสามารถด้านเหตุผล

จำนวนผู้เข้าสอบ คะแนนเฉลี่ยร้อยละ SD. Max. Min. Mode Median
8 46.07 5.03 65 20 57.14 46.07

รายงานผลการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติขั้นพื้นฐาน (O-NET)

ระดับ ป.6

ชื่อโรงเรียน จำนวนผู้เข้าสอบ ภาษาไทย คณิตศาสตร์ วิทยาศาสตร์ ภาษาอังกฤษ รวมเฉลี่ย
ระดับประเทศ 701,484 55.9 37.5 39.93 39.24 43.14
ระดับกระทรวง : ศึกษาธิการ 618,251 56.02 37.80 40.09 39.40 43.33
ระดับสังกัด 443,839 54.61 35.65 38.83 35.47 41.14
ระดับจังหวัด 7,207 57.60 38.01 40.55 35.48 42.91
ระดับเขตพื้นที่ 2,293 57.53 37.12 40.84 36.40 42.97
วัดสมัยคงคา 12 60.17 35.83 42.04 36.25 43.57

ข้อมูลผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน

ภาษาไทย
ชั้นจำนวน
นักเรียน
011.522.533.54ระดับ
3 ขึ้นไป
ร้อยละ
ป.124032146351458.33
ป.21600322315956.25
ป.31400232124750.00
ป.4170400011111376.47
ป.51112041012327.27
ป.615000013291493.33
รวม9719710101410366061.86
คณิตศาสตร์
ชั้นจำนวน
นักเรียน
011.522.533.54ระดับ
3 ขึ้นไป
ร้อยละ
ป.124024044281458.33
ป.21600523204637.50
ป.31400041522964.29
ป.417040216041058.82
ป.51111222111327.27
ป.61502134131533.33
รวม9719121315198204748.45
วิทยาศาสตร์
ชั้นจำนวน
นักเรียน
011.522.533.54ระดับ
3 ขึ้นไป
ร้อยละ
ป.124011236471770.83
ป.21606251200212.50
ป.31400052313750.00
ป.41701234133741.18
ป.5111234001019.09
ป.61500702411640.00
รวม971101519121610144041.24
สังคมศึกษา
ชั้นจำนวน
นักเรียน
011.522.533.54ระดับ
3 ขึ้นไป
ร้อยละ
ป.124022144561562.50
ป.2160000043916100.00
ป.314000033261178.57
ป.4170400011111376.47
ป.51111021321654.55
ป.615000124531280.00
รวม971724101918367375.26
ประวัติศาสตร์
ชั้นจำนวน
นักเรียน
011.522.533.54ระดับ
3 ขึ้นไป
ร้อยละ
ป.1240112144111979.17
ป.216002223341062.50
ป.31400005135964.29
ป.41704140314847.06
ป.51111014013436.36
ป.6150123800116.67
รวม9717612201112285152.58
สุขศึกษา
ชั้นจำนวน
นักเรียน
011.522.533.54ระดับ
3 ขึ้นไป
ร้อยละ
ป.1240001130192291.67
ป.216000025271487.50
ป.3140000014914100.00
ป.417000024381588.24
ป.51110001009981.82
ป.61500000011415100.00
รวม97100161310668991.75
ศิลปะ
ชั้นจำนวน
นักเรียน
011.522.533.54ระดับ
3 ขึ้นไป
ร้อยละ
ป.1240001013192395.83
ป.2160000026816100.00
ป.3140000043714100.00
ป.417001331181058.82
ป.51110101233872.73
ป.61500000121215100.00
รวม97102441118578688.66
การงานอาชีพ
ชั้นจำนวน
นักเรียน
011.522.533.54ระดับ
3 ขึ้นไป
ร้อยละ
ป.1240000144152395.83
ป.216000033731381.25
ป.3140000034714100.00
ป.417021102291376.47
ป.51110011125872.73
ป.615000014551493.33
รวม97121261724448587.63
ภาษาต่างประเทศ
ชั้นจำนวน
นักเรียน
011.522.533.54ระดับ
3 ขึ้นไป
ร้อยละ
ป.124021447421354.17
ป.21602322214743.75
ป.31401213232750.00
ป.417040113171164.71
ป.51112130121436.36
ป.61502204412746.67
รวม97113911141912184950.52

ข้อมูลสิ่งก่อสร้าง

ข้อมูลครุภัณฑ์