โรงเรียนในสังกัด
121 โรง
บุคลากรในสังกัด
1,840 คน
บุคลากรในเขต
69 คน
นักเรียนในสังกัด
26,680 คน

ข้อมูลสารสนเทศโรงเรียนบ้านเกาะเต่า

จำนวนนักเรียนทั้งหมดแยกชั้น เพศ และห้องเรียน

ชั้นชายหญิงรวม
อ.2312657
อ.3202343
ป.1252045
ป.2301949
ป.3192140
ป.4141731
ป.5131124
ป.6171330
ม.1131124
ม.25914
ม.313821
ม.45510
ม.5437
ม.6101
รวม210186396

จำนวนนักเรียนเรียนรวมแยกชั้น เพศ และห้องเรียน

ชั้นชายหญิงรวม
ป.28614
ป.310313
ป.47512
ป.5729
ป.69110
ม.1819
ม.2303
ม.3617
รวม581977

จำนวนนักเรียนแยกตามศาสนา

ศาสนาจำนวน (คน)
คริสต์3
พุทธ389
อิสลาม4
รวม396

จำนวนนักเรียนแยกตามสัญชาติ

สัญชาติจำนวน (คน)
ญี่ปุ่น1
พม่า2
อื่นๆ1
เกาหลีใต้2
ไทย388
ไม่ปรากฎสัญชาติ2
รวม396

ข้อมูลครูและบุคลากรทางการศึกษา

ที่ชื่อ - สกุลตำแหน่งวิทยฐานะวุฒิการศึกษาสาขาวิชาวิชาที่สอน
1น.ส.พรรษชนม์ สุดลึกครูวิกฤติ-ค.บ.วิทยาศาสตร์ประถมศึกษา
2น.ส.สุดาวรรณ์ บำรุงภักดิ์ครูวิกฤติ-วท.บ.เคมีประถมศึกษา
3น.ส.ฐาศิริ คงจันนักการภารโรง-ป.6บุคลากรอื่นๆ
4น.ส.ศศิวิมล ปลอดทองคผช.-ค.บ.การศึกษาปฐมวัยปฐมวัย
5น.ส.ณัฐธยาน์ อัศวโสวรรณครู-ศษ.ม. /ค.บ.การบริหารการศึกษา /วิทยาศาสตร์ทั่วไปวิทยาศาสตร์
6น.ส.สุกัญญา ขุนเจริญครูชำนาญการศษ.ม./ศษ.บ.การบริหารการศึกษา/การประถมศึกษาประถมศึกษา
7น.ส.กาญจนา แซ่หยับครู-วท.บ.วิทยาศาสตร์สิ่งแวดล้อมวิทยาศาสตร์
8น.ส.ธิดารัตน์ มุ่งเมืองครู-ค.บ.ภาษาไทยภาษาไทย
9น.ส.ทัศนีย์ ทองจำรูญครู-ค.บ.ภาษาไทยภาษาไทย
10น.ส.ปุณณดา ไชยสิทธิ์ครู-ค.บ.การศึกษาปฐมวัยปฐมวัย
11น.ส.ศิริพร รัตนวรรณครู-ค.บ.ภาษาอังกฤษภาษาอังกฤษ
12น.ส.ศิริพร บุญรักษ์ครู-ศศ.บ.ภาษาจีน(โท อังกฤษ)ประถมศึกษา
13น.ส.สุภาพร แสงไพฑูรย์ครูชำนาญการค.บ.คหกรรมศาสตร์คหกรรม
14น.ส.นิตยา ยังมณีครู-ค.บ.สังคมศึกษาสังคมศึกษา
15น.ส.เฉลิมขวัญ กุศลสุขครู-ศษ.บ.คณิตศาสตร์คณิตศาสตร์
16น.ส.ณิชมน บุญรัตน์ครู-ค.บ.คณิตศาสตร์คณิตศาสตร์
17น.ส.ณทรรศน์ ถิ่นนาคผช.-ค.บ.ภาษาอังกฤษภาษาอังกฤษ
18น.ส.จีรพัฒน์ จะราคผช.-บช.บ.การบัญชีบัญชี
19น.ส.ชนิยา ทรัพยาสารคผช.-ค.บ.การศึกษาปฐมวัยปฐมวัย
20น.ส.จิตชยา เดชะคผช.-ค.บ.คอมพิวเตอร์คอมพิวเตอร์
21น.ส.สุพัตรา สุวรรณมณีคผช.-ค.บ.ภาษาไทยภาษาไทย
22นางแสงจันทร์ บุณยเลขาครู-วท.บ.วิทยาการคอมพิวเตอร์คอมพิวเตอร์
23นางปุณยาวีร์ สีวะสุทธิ์ครู-ค.บ.การศึกษาปฐมวัยปฐมวัย
24นายวิโรจน์ ทองถึงผอ.ร.ร.ชำนาญการพิเศษค.บ.การบริหารการศึกษาบร.
25นายทรงยศ เพชรทองคผช.-ค.บ.คณิตศาสตร์ประถมศึกษา
26ว่าที่ ร.ต.เอกวิทย์ สรรเพชรคผช.-ศษ.บ.พลศึกษาพลศึกษา
27นายฉัตร ซ่อนกลิ่นคผช.-ศน.บ.สังคมวิทยาและมานุษยวิทยาสังคมศึกษา

จำนวนครูแยกตามวิชาที่สอน

วิชาที่สอนจำนวน (ครู)
คณิตศาสตร์2
คหกรรม1
คอมพิวเตอร์2
บร.1
บัญชี1
บุคลากรอื่นๆ1
ปฐมวัย4
ประถมศึกษา5
พลศึกษา1
ภาษาอังกฤษ2
ภาษาไทย3
วิทยาศาสตร์2
สังคมศึกษา2
รวม27

จำนวนครูแยกตามวิทยฐานะ

วิทยฐานะจำนวน (ครู)
ชำนาญการ2
ชำนาญการพิเศษ1
ไม่มีวิทยฐานะ24
รวม27

จำนวนครูแยกตามวุฒิการศึกษา

วุฒิการศึกษาจำนวน (ครู)
ค.บ.16
บช.บ.1
ป.61
วท.บ.3
ศน.บ.1
ศศ.บ.1
ศษ.บ.2
ศษ.ม. /ค.บ.1
ศษ.ม./ศษ.บ.1
รวม27

จำนวนครู พรก ลูกจ้าง แยกตำแหน่ง

ตำแหน่งจำนวน (ครู)
ผู้อำนวยการโรงเรียน1
ครู14
ครูผู้ช่วย9
ครูวิกฤติ2
นักการ1
รวม27

ข้อมูลค่าสถิติพื้นฐานของการทดสอบ NT

ความสามารถรวมทั้ง 3 ด้าน

จำนวนผู้เข้าสอบ คะแนนเฉลี่ยร้อยละ SD. Max. Min. Mode Median
23 49.97 13.85 71 23 49.52 49.97

ความสามารถด้านภาษา

จำนวนผู้เข้าสอบ คะแนนเฉลี่ยร้อยละ SD. Max. Min. Mode Median
23 48.81 5.08 74 20 57.14 48.81

ความสามารถด้านคำนวณ

จำนวนผู้เข้าสอบ คะแนนเฉลี่ยร้อยละ SD. Max. Min. Mode Median
23 51.3 5.55 80 22 34.28 51.3

ความสามารถด้านเหตุผล

จำนวนผู้เข้าสอบ คะแนนเฉลี่ยร้อยละ SD. Max. Min. Mode Median
23 49.81 5.3 82 14 51.42 49.81

รายงานผลการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติขั้นพื้นฐาน (O-NET)

ระดับ ป.6

ชื่อโรงเรียน จำนวนผู้เข้าสอบ ภาษาไทย คณิตศาสตร์ วิทยาศาสตร์ ภาษาอังกฤษ รวมเฉลี่ย
ระดับประเทศ 701,484 55.9 37.5 39.93 39.24 43.14
ระดับกระทรวง : ศึกษาธิการ 618,251 56.02 37.80 40.09 39.40 43.33
ระดับสังกัด 443,839 54.61 35.65 38.83 35.47 41.14
ระดับจังหวัด 7,207 57.60 38.01 40.55 35.48 42.91
ระดับเขตพื้นที่ 2,293 57.53 37.12 40.84 36.40 42.97
บ้านเกาะเต่า 25 53.46 44 40.34 46.5 46.08

ระดับ ม.3

ชื่อโรงเรียน จำนวนผู้เข้าสอบ ภาษาไทย คณิตศาสตร์ วิทยาศาสตร์ ภาษาอังกฤษ รวมเฉลี่ย
ระดับประเทศ 645,685 54.42 30.04 36.10 29.45 37.50
ระดับกระทรวง : ศึกษาธิการ 581,071 54.93 30.48 36.42 29.75 37.90
ระดับสังกัด 474,487 55.04 30.28 36.43 29.10 37.71
ระดับจังหวัด 7,962 56.20 30.05 32.83 28.68 36.94
ระดับเขตพื้นที่ 567 53.07 26.36 35.53 26.76 35.43
บ้านเกาะเต่า 12 59 25.67 40 27.67 38.09

ข้อมูลผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน

ภาษาไทย
ชั้นจำนวน
นักเรียน
011.522.533.54ระดับ
3 ขึ้นไป
ร้อยละ
ป.14610121429172860.87
ป.23700008105142978.38
ป.329000238792482.76
ป.422000228281881.82
ป.527000719371970.37
ป.6310005310852374.19
ม.116003303431168.75
ม.224003507451979.17
ม.320101106651890.00
ม.41001120222880.00
ม.51000000101100.00
รวม263219293165517519875.29
คณิตศาสตร์
ชั้นจำนวน
นักเรียน
011.522.533.54ระดับ
3 ขึ้นไป
ร้อยละ
ป.14610016107213882.61
ป.237000010114122772.97
ป.3290001396102586.21
ป.42200000731222100.00
ป.5270001573112177.78
ป.6310004386102477.42
ม.116002115521381.25
ม.224004824511770.83
ม.320102503451680.00
ม.41000140104990.00
ม.51000001001100.00
รวม263209253066438821380.99
วิทยาศาสตร์
ชั้นจำนวน
นักเรียน
011.522.533.54ระดับ
3 ขึ้นไป
ร้อยละ
ป.146151619000000.00
ป.23700006114163183.78
ป.3290003294112482.76
ป.4220001310441881.82
ป.52700000414927100.00
ป.6310000854142374.19
ม.11600452221956.25
ม.22401863312833.33
ม.320104622231155.00
ม.41000300223770.00
ม.51000000101100.00
รวม2632635402648386315960.46
สังคมศึกษา
ชั้นจำนวน
นักเรียน
011.522.533.54ระดับ
3 ขึ้นไป
ร้อยละ
ป.1461335465193065.22
ป.23700001163172670.27
ป.3290005644101862.07
ป.422000228281881.82
ป.52700000181827100.00
ป.6310003352182580.65
ม.11601037410531.25
ม.224004553341041.67
ม.320101018721785.00
ม.41000002242880.00
ม.51000000101100.00
รวม263248234147409818570.34
ประวัติศาสตร์
ชั้นจำนวน
นักเรียน
011.522.533.54ระดับ
3 ขึ้นไป
ร้อยละ
ป.14610543116163371.74
ป.23700001172172670.27
ป.329000259582275.86
ป.4220002134121986.36
ป.52700000671427100.00
ป.6310000473172787.10
ม.11600215521850.00
ม.22424000000000.00
ม.320101208621680.00
ม.41000011413880.00
ม.511000000000.00
รวม2632708123060369018670.72
สุขศึกษา
ชั้นจำนวน
นักเรียน
011.522.533.54ระดับ
3 ขึ้นไป
ร้อยละ
ป.1461000006394597.83
ป.23700000253037100.00
ป.32900000232429100.00
ป.4220000113172195.45
ป.52700000232227100.00
ป.63100000162431100.00
ม.1160001016816100.00
ม.2240051121411875.00
ม.3201030001061680.00
ม.41000020134990.00
ม.51000000011100.00
รวม26320842125917625095.06
ศิลปะ
ชั้นจำนวน
นักเรียน
011.522.533.54ระดับ
3 ขึ้นไป
ร้อยละ
ป.1461000087304597.83
ป.2370000573223286.49
ป.32900000252229100.00
ป.4220001011372195.45
ป.52700000152127100.00
ป.631000001021931100.00
ม.116001601621593.75
ม.224011634631875.00
ม.320100222581785.00
ม.41000121105880.00
ม.51000000011100.00
รวม2632131711474214024492.78
การงานอาชีพ
ชั้นจำนวน
นักเรียน
011.522.533.54ระดับ
3 ขึ้นไป
ร้อยละ
ป.14610014414224086.96
ป.23700002133193594.59
ป.3290002257132586.21
ป.4220000311171986.36
ป.52700000191727100.00
ป.6310000382182890.32
ม.116002512421168.75
ม.224003524731770.83
ม.320104203641575.00
ม.4100001014410100.00
ม.51000001001100.00
รวม2632091617535710922886.69
ภาษาต่างประเทศ
ชั้นจำนวน
นักเรียน
011.522.533.54ระดับ
3 ขึ้นไป
ร้อยละ
ป.1461133696173269.57
ป.23700006101203183.78
ป.3290001663132275.86
ป.4220002253101881.82
ป.5270000510572281.48
ป.6310003284142683.87
ม.116002317121275.00
ม.224005327341666.67
ม.320102228231575.00
ม.41000121231880.00
ม.51000001001100.00
รวม2632113193373319120377.19

ข้อมูลสิ่งก่อสร้าง

ข้อมูลครุภัณฑ์