โรงเรียนในสังกัด
121 โรง
บุคลากรในสังกัด
1,840 คน
บุคลากรในเขต
69 คน
นักเรียนในสังกัด
26,680 คน

ข้อมูลสารสนเทศโรงเรียนบ้านอ่างทอง

จำนวนนักเรียนทั้งหมดแยกชั้น เพศ และห้องเรียน

ชั้นชายหญิงรวม
อ.2101121
อ.3171431
ป.1241337
ป.2201333
ป.3181735
ป.4222345
ป.5242246
ป.6232851
ม.1243256
ม.282331
ม.3291948
รวม219215434

จำนวนนักเรียนเรียนรวมแยกชั้น เพศ และห้องเรียน

ชั้นชายหญิงรวม
ป.1112
ป.4101
ป.5202
ป.6404
ม.1101
ม.2101
ม.3112
รวม11213

จำนวนนักเรียนแยกตามศาสนา

ศาสนาจำนวน (คน)
คริสต์1
พุทธ413
อิสลาม20
รวม434

จำนวนนักเรียนแยกตามสัญชาติ

สัญชาติจำนวน (คน)
กัมพูชา2
พม่า1
ลาว1
ไทย430
รวม434

ข้อมูลครูและบุคลากรทางการศึกษา

ที่ชื่อ - สกุลตำแหน่งวิทยฐานะวุฒิการศึกษาสาขาวิชาวิชาที่สอน
1น.ส.อลิษา หอทองธุรการโรงเรียน-ค.บ.คอมพิวเตอร์ศึกษาบุคลากรอื่นๆ
2น.ส.กรรภิรมย์ ลิ่มสถาพรครู-ค.บ.ภาษาอังกฤษภาษาอังกฤษ
3น.ส.หทัยรัตน์ ชินบุรารัตน์ครู-ศศ.บ.ภาษาอังกฤษสื่อสารธุรกิจภาษาอังกฤษ
4น.ส.กนกกาญจน์ หนูทองคผช.-ค.บ.สังคมศึกษาสังคมศึกษา
5น.ส.กนกวรรณ อยู่สกุลคผช.-ค.บ.การศึกษาปฐมวัยปฐมวัย
6น.ส.กิตยนันท์ อุ่นเสียมครู-ค.บ.วิทยาศาสตร์วิทยาศาสตร์
7น.ส.ภาวินี สระแดงคผช.-ค.บ.คณิตศาสตร์คณิตศาสตร์
8นางสุดาวัลย์ พูลผลครูชำนาญการพิเศษคศ.บ.คหกรรมศาสตร์ศึกษาภาษาไทย
9นางวนิชชา นพกูลวงศ์ครูชำนาญการพิเศษศษ.บ.ประถมศึกษาภาษาอังกฤษ
10นางอัจฉรากร เพชรทองครูชำนาญการค.บ.สังคมศึกษาสังคมศึกษา
11นางศิรา คงคล้ายครู-ค.บ.การประถมศึกษาภาษาไทย
12นางจริยา บัวแย้มครู-ค.บ.ภาษาไทยภาษาไทย
13นางวลีรัตน์ สายแก้วครูชำนาญการพิเศษทล.บ. /ค.บ.เทคโนโลยีสารสนเทศธุรกิจ /คอมพิวเตอร์ศึกษาการงานพื้นฐานอาชีพ
14นางอุไรวรรณ พันธุ์แก้วครูชำนาญการค.บ.ธุรกิจศึกษาภาษาไทย
15นางวลีรักษ์ รุจิระธีพัฒน์ครูชำนาญการพิเศษค.บ.คณิตศาสตร์คณิตศาสตร์
16นางนวลจันทร์ บุญเกิดคผช.-ค.บ.การศึกษาปฐมวัยปฐมวัย
17นางอัมราภรณ์ เดือนจำรูญครู-ศษ.บ.ภาษาไทยภาษาไทย
18นางวาสนา สุขเจริญครูชำนาญการพิเศษคศ.บ.พัฒนาการเด็กและครอบครัวภาษาไทย
19นายธเนศ สมาพงษ์ครู-ค.บ.คณิตศาสตร์คณิตศาสตร์
20นายบัญญัติ พูลผลผอ.ร.ร.ชำนาญการพิเศษค.ม. /ค.บ.การบริหารการศึกษา /เทคโนโลยีและนวัตกรรมการศึกษาบร.
21นายเป็นต้น จินะกุลคผช.-ศศ.บ.ภาษาอังกฤษภาษาอังกฤษ
22นายจรัญ มะลิเผือกครูชำนาญการพิเศษค.บ.ชีววิทยาวิทยาศาสตร์
23นายเอกลักษณ์ ขวยเจริญคผช.-ศษ.บ.ดุริยางค์สากลศิลปะ
24นายศุภสิน สร้างผลคผช.-ศป.บ.ดนตรีไทยศิลปะ
25นายภูวเรศ มีศรีครู-ค.บ.ธุรกิจศึกษาสังคมศึกษา
26นายวรเทพ กามูนีครู-วท.บ.การฝึกและการจัดการกีฬาสุขศึกษา

จำนวนครูแยกตามวิชาที่สอน

วิชาที่สอนจำนวน (ครู)
การงานพื้นฐานอาชีพ1
คณิตศาสตร์3
บร.1
บุคลากรอื่นๆ1
ปฐมวัย2
ภาษาอังกฤษ4
ภาษาไทย6
วิทยาศาสตร์2
ศิลปะ2
สังคมศึกษา3
สุขศึกษา1
รวม26

จำนวนครูแยกตามวิทยฐานะ

วิทยฐานะจำนวน (ครู)
ชำนาญการ2
ชำนาญการพิเศษ7
ไม่มีวิทยฐานะ17
รวม26

จำนวนครูแยกตามวุฒิการศึกษา

วุฒิการศึกษาจำนวน (ครู)
ค.บ.15
ค.ม. /ค.บ.1
คศ.บ.2
ทล.บ. /ค.บ.1
วท.บ.1
ศป.บ.1
ศศ.บ.2
ศษ.บ.3
รวม26

จำนวนครู พรก ลูกจ้าง แยกตำแหน่ง

ตำแหน่งจำนวน (ครู)
ผู้อำนวยการโรงเรียน1
ครู17
ครูผู้ช่วย7
ธุรการโรงเรียน1
รวม26

ข้อมูลค่าสถิติพื้นฐานของการทดสอบ NT

ความสามารถรวมทั้ง 3 ด้าน

จำนวนผู้เข้าสอบ คะแนนเฉลี่ยร้อยละ SD. Max. Min. Mode Median
32 51.25 13.85 78 26 59.04 51.25

ความสามารถด้านภาษา

จำนวนผู้เข้าสอบ คะแนนเฉลี่ยร้อยละ SD. Max. Min. Mode Median
32 60.08 5.57 97 28 68.57 60.08

ความสามารถด้านคำนวณ

จำนวนผู้เข้าสอบ คะแนนเฉลี่ยร้อยละ SD. Max. Min. Mode Median
32 46.42 5.2 68 20 68.57 46.42

ความสามารถด้านเหตุผล

จำนวนผู้เข้าสอบ คะแนนเฉลี่ยร้อยละ SD. Max. Min. Mode Median
32 47.23 4.76 71 20 51.42 47.23

รายงานผลการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติขั้นพื้นฐาน (O-NET)

ระดับ ป.6

ชื่อโรงเรียน จำนวนผู้เข้าสอบ ภาษาไทย คณิตศาสตร์ วิทยาศาสตร์ ภาษาอังกฤษ รวมเฉลี่ย
ระดับประเทศ 701,484 55.9 37.5 39.93 39.24 43.14
ระดับกระทรวง : ศึกษาธิการ 618,251 56.02 37.80 40.09 39.40 43.33
ระดับสังกัด 443,839 54.61 35.65 38.83 35.47 41.14
ระดับจังหวัด 7,207 57.60 38.01 40.55 35.48 42.91
ระดับเขตพื้นที่ 2,293 57.53 37.12 40.84 36.40 42.97
บ้านอ่างทอง 60 52.96 38.92 41.08 34.5 41.87

ระดับ ม.3

ชื่อโรงเรียน จำนวนผู้เข้าสอบ ภาษาไทย คณิตศาสตร์ วิทยาศาสตร์ ภาษาอังกฤษ รวมเฉลี่ย
ระดับประเทศ 645,685 54.42 30.04 36.10 29.45 37.50
ระดับกระทรวง : ศึกษาธิการ 581,071 54.93 30.48 36.42 29.75 37.90
ระดับสังกัด 474,487 55.04 30.28 36.43 29.10 37.71
ระดับจังหวัด 7,962 56.20 30.05 32.83 28.68 36.94
ระดับเขตพื้นที่ 567 53.07 26.36 35.53 26.76 35.43
บ้านอ่างทอง 41 44.9 25.27 33.85 25.41 32.36

ข้อมูลผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน

ภาษาไทย
ชั้นจำนวน
นักเรียน
011.522.533.54ระดับ
3 ขึ้นไป
ร้อยละ
ป.1290031516132068.97
ป.232135425481753.13
ป.34213324413122969.05
ป.4451299112651328.89
ป.548198477571939.58
ป.661057412910143354.10
ม.13404101222311132.35
ม.25114191332451733.33
ม.34411015445411329.55
รวม38664079535037556617244.56
คณิตศาสตร์
ชั้นจำนวน
นักเรียน
011.522.533.54ระดับ
3 ขึ้นไป
ร้อยละ
ป.129024243591758.62
ป.23214793233825.00
ป.34214264104112559.52
ป.445045121111111328.89
ป.5481118995501020.83
ป.66108137106982337.70
ม.1340513425321029.41
ม.25111111541223815.69
ม.34411611521171125.00
รวม386156578584645334412532.38
วิทยาศาสตร์
ชั้นจำนวน
นักเรียน
011.522.533.54ระดับ
3 ขึ้นไป
ร้อยละ
ป.129033134691965.52
ป.232123837261546.88
ป.3421619511722047.62
ป.445031012512121533.33
ป.54813711106641633.33
ป.66105261298193659.02
ม.13415115621038.82
ม.2518121753211611.76
ม.34411514410361022.73
รวม386135468614853354914036.27
สังคมศึกษา
ชั้นจำนวน
นักเรียน
011.522.533.54ระดับ
3 ขึ้นไป
ร้อยละ
ป.129003255591965.52
ป.23212788024618.75
ป.3421436123851638.10
ป.4451299112651328.89
ป.5481139771192756.25
ป.6610066999224065.57
ม.134563635331132.35
ม.25161112547331325.49
ม.3441116278631738.64
รวม386163752536646536316241.97
ประวัติศาสตร์
ชั้นจำนวน
นักเรียน
011.522.533.54ระดับ
3 ขึ้นไป
ร้อยละ
ป.1290132163132275.86
ป.23214874125825.00
ป.3421325876102354.76
ป.44505251212272146.67
ป.5481893104761735.42
ป.66108129596122744.26
ม.134187443341029.41
ม.25151000000000.00
ม.3441368274132454.55
รวม386564049434649337015239.38
สุขศึกษา
ชั้นจำนวน
นักเรียน
011.522.533.54ระดับ
3 ขึ้นไป
ร้อยละ
ป.1290012448102275.86
ป.2321013410492371.88
ป.34212013168113583.33
ป.4450101077294395.56
ป.54810203117244287.50
ป.6610001366455793.44
ม.1340036221652676.47
ม.251019150311123670.59
ม.34400590315123784.09
รวม38634213819628215732183.16
ศิลปะ
ชั้นจำนวน
นักเรียน
011.522.533.54ระดับ
3 ขึ้นไป
ร้อยละ
ป.129002337682172.41
ป.232107542581546.88
ป.34210115812143480.95
ป.4450228136682044.44
ป.54811059154133266.67
ป.66104267108244268.85
ม.1341712620511029.41
ม.2514417744631631.37
ม.3440514725381840.91
รวม38682357484957558720853.89
การงานอาชีพ
ชั้นจำนวน
นักเรียน
011.522.533.54ระดับ
3 ขึ้นไป
ร้อยละ
ป.1290121444132172.41
ป.23210014114112681.25
ป.3421226571092661.90
ป.44501027137153577.78
ป.54811557114142960.42
ป.66100005146365691.80
ม.13403131114201441.18
ม.25116157371112039.22
ม.3441214844921943.18
รวม386516514140755710124663.73
ภาษาต่างประเทศ
ชั้นจำนวน
นักเรียน
011.522.533.54ระดับ
3 ขึ้นไป
ร้อยละ
ป.1291402353111965.52
ป.232122933391546.88
ป.34210227111093071.43
ป.4450105918393066.67
ป.5481557845132245.83
ป.66106597810163455.74
ม.13406149311038.82
ม.25181113432191325.49
ม.3441121772032715.91
รวม386134758544552397817344.82

ข้อมูลสิ่งก่อสร้าง

ข้อมูลครุภัณฑ์