โรงเรียนในสังกัด
121 โรง
บุคลากรในสังกัด
1,840 คน
บุคลากรในเขต
69 คน
นักเรียนในสังกัด
26,680 คน

ข้อมูลสารสนเทศโรงเรียนวัดกลาง

จำนวนนักเรียนทั้งหมดแยกชั้น เพศ และห้องเรียน

ชั้นชายหญิงรวม
อ.2191332
อ.3121123
ป.1213354
ป.2373370
ป.3292655
ป.4263056
ป.5392968
ป.6291746
รวม212192404

จำนวนนักเรียนเรียนรวมแยกชั้น เพศ และห้องเรียน

ชั้นชายหญิงรวม
ป.1101
รวม101

จำนวนนักเรียนแยกตามศาสนา

ศาสนาจำนวน (คน)
คริสต์3
พุทธ396
อิสลาม5
รวม404

จำนวนนักเรียนแยกตามสัญชาติ

สัญชาติจำนวน (คน)
กัมพูชา1
ลาว1
อื่นๆ3
ไทย398
ไม่ปรากฎสัญชาติ1
รวม404

ข้อมูลครูและบุคลากรทางการศึกษา

ที่ชื่อ - สกุลตำแหน่งวิทยฐานะวุฒิการศึกษาสาขาวิชาวิชาที่สอน
1น.ส.ปิยวดี อังศุกาญจนกุลครูวิกฤติ-ค.บ.ภาษาอังกฤษภาษาอังกฤษ
2น.ส.พรพิมล สุวรรณวงศ์คผช.-ค.บ.ภาษาอังกฤษภาษาอังกฤษ
3น.ส.อัซบียะ มามะครู-ค.บ.คณิตศาสตร์คณิตศาสตร์
4น.ส.ยาวารีเยาะ หะยีดาราแมครู-วท.บ.เคมีวิทยาศาสตร์
5น.ส.เอมอร รักถนอมครู-วท.บ.คณิตศาสตร์คณิตศาสตร์
6น.ส.พัชรี สนิทนอกคผช.-ศษ.บ.การปฐมวัยศึกษาปฐมวัย
7น.ส.รัชนี แขกเต๊ะคผช.-ค.บ.ภาษาไทยภาษาไทย
8น.ส.นงนภัส เพ็งสุทธิ์คผช.-ค.บ.พลศึกษาสุขศึกษา
9นางชมพู สนิทนอกครูชำนาญการพิเศษกศ.บ.วิทยาศาสตร์ - เคมีคณิตศาสตร์
10นางจาริณี ขนอมครูชำนาญการศษ.บ.ประถมศึกษาภาษาไทย
11นางณัฐรัชต์ คำรอดคผช.-บธ.บ.การจัดการทั่วไปสังคมศึกษา
12นางมลิวัลย์ บุญลี่ครูชำนาญการพิเศษค.บ.ภาษาไทยภาษาไทย
13นางธนิตา บุญสินครูชำนาญการพิเศษศษ.ม. /ศศ.บ.หลักสูตรและการสอน /ภาษาไทยภาษาไทย
14นางสมใจ ธรรมสุวรรณ์ครู-ศศ.บ.นาฏศิลป์และการละครศิลปะ
15นางรัชนี เจริญผลคผช.-ค.บ.การศึกษาปฐมวัยปฐมวัย
16นางมณฑา นาคพินคผช.-ค.บ.ภาษาอังกฤษภาษาอังกฤษ
17นายณัฐวุฒิ ณ แฉล้มคผช.-วท.บ.เทคโนโลยีคอมพิวเตอร์อุตสาหกรรมคอมพิวเตอร์
18นายเทพบรรจง พูลสวัสดิ์ผอ.ร.ร.ชำนาญการพิเศษค.ม. /กศ.บ.การบริหารการศึกษา /สังคมศึกษาบร.
19นายมูฮัมมัด มะสาแมครู-ค.บ.สังคมศึกษาสังคมศึกษา
20นายก้องยศ ทองโชติธุรการโรงเรียน-บธ.บ.การเงินการธนาคารบุคลากรอื่นๆ

จำนวนครูแยกตามวิชาที่สอน

วิชาที่สอนจำนวน (ครู)
คณิตศาสตร์3
คอมพิวเตอร์1
บร.1
บุคลากรอื่นๆ1
ปฐมวัย2
ภาษาอังกฤษ3
ภาษาไทย4
วิทยาศาสตร์1
ศิลปะ1
สังคมศึกษา2
สุขศึกษา1
รวม20

จำนวนครูแยกตามวิทยฐานะ

วิทยฐานะจำนวน (ครู)
ชำนาญการ1
ชำนาญการพิเศษ4
ไม่มีวิทยฐานะ15
รวม20

จำนวนครูแยกตามวุฒิการศึกษา

วุฒิการศึกษาจำนวน (ครู)
กศ.บ.1
ค.บ.9
ค.ม. /กศ.บ.1
บธ.บ.2
วท.บ.3
ศศ.บ.1
ศษ.บ.2
ศษ.ม. /ศศ.บ.1
รวม20

จำนวนครู พรก ลูกจ้าง แยกตำแหน่ง

ตำแหน่งจำนวน (ครู)
ผู้อำนวยการโรงเรียน1
ครู9
ครูผู้ช่วย8
ครูวิกฤติ1
ธุรการโรงเรียน1
รวม20

ข้อมูลค่าสถิติพื้นฐานของการทดสอบ NT

ความสามารถรวมทั้ง 3 ด้าน

จำนวนผู้เข้าสอบ คะแนนเฉลี่ยร้อยละ SD. Max. Min. Mode Median
55 56.69 14.1 86 27 47.61 56.69

ความสามารถด้านภาษา

จำนวนผู้เข้าสอบ คะแนนเฉลี่ยร้อยละ SD. Max. Min. Mode Median
55 60.05 6.09 88 17 77.14 60.05

ความสามารถด้านคำนวณ

จำนวนผู้เข้าสอบ คะแนนเฉลี่ยร้อยละ SD. Max. Min. Mode Median
55 56.25 6.01 91 31 54.28 56.25

ความสามารถด้านเหตุผล

จำนวนผู้เข้าสอบ คะแนนเฉลี่ยร้อยละ SD. Max. Min. Mode Median
55 53.76 4.77 80 20 65.71 53.76

รายงานผลการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติขั้นพื้นฐาน (O-NET)

ระดับ ป.6

ชื่อโรงเรียน จำนวนผู้เข้าสอบ ภาษาไทย คณิตศาสตร์ วิทยาศาสตร์ ภาษาอังกฤษ รวมเฉลี่ย
ระดับประเทศ 701,484 55.9 37.5 39.93 39.24 43.14
ระดับกระทรวง : ศึกษาธิการ 618,251 56.02 37.80 40.09 39.40 43.33
ระดับสังกัด 443,839 54.61 35.65 38.83 35.47 41.14
ระดับจังหวัด 7,207 57.60 38.01 40.55 35.48 42.91
ระดับเขตพื้นที่ 2,293 57.53 37.12 40.84 36.40 42.97
วัดกลาง 32 54.32 37.03 41.06 39.06 42.87

ข้อมูลผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน

ภาษาไทย
ชั้นจำนวน
นักเรียน
011.522.533.54ระดับ
3 ขึ้นไป
ร้อยละ
ป.1757025875415370.67
ป.2570035754334273.68
ป.35600157917174376.79
ป.465000021016376396.92
ป.54410001713224295.45
ป.64100031115213790.24
รวม3388061826496017128082.84
คณิตศาสตร์
ชั้นจำนวน
นักเรียน
011.522.533.54ระดับ
3 ขึ้นไป
ร้อยละ
ป.17571003611476485.33
ป.257013361110234477.19
ป.35602913158271730.36
ป.465081582156113249.23
ป.54417111034621227.27
ป.6410810347451639.02
รวม33882748373351399518554.73
วิทยาศาสตร์
ชั้นจำนวน
นักเรียน
011.522.533.54ระดับ
3 ขึ้นไป
ร้อยละ
ป.17570020616446688.00
ป.257012107931151933.33
ป.356015610616123460.71
ป.465033591016194569.23
ป.544144899541840.91
ป.6410565643121946.34
รวม338825283343385710620159.47
สังคมศึกษา
ชั้นจำนวน
นักเรียน
011.522.533.54ระดับ
3 ขึ้นไป
ร้อยละ
ป.17520225821356485.33
ป.25703856109163561.40
ป.35600276138204173.21
ป.465000021016376396.92
ป.5441147287142965.91
ป.6410116494162970.73
รวม33835172725586513826177.22
ประวัติศาสตร์
ชั้นจำนวน
นักเรียน
011.522.533.54ระดับ
3 ขึ้นไป
ร้อยละ
ป.17570107127416080.00
ป.25700113118335291.23
ป.356001031916175292.86
ป.465001221288143046.15
ป.5441055779102659.09
ป.64100001196153073.17
รวม3388092843665413025073.96
สุขศึกษา
ชั้นจำนวน
นักเรียน
011.522.533.54ระดับ
3 ขึ้นไป
ร้อยละ
ป.1756000159546890.67
ป.25700005814305291.23
ป.356000031015285394.64
ป.465000141215336092.31
ป.54410023710213886.36
ป.6410003256253687.80
รวม338700618476919130790.83
ศิลปะ
ชั้นจำนวน
นักเรียน
011.522.533.54ระดับ
3 ขึ้นไป
ร้อยละ
ป.1757005112311185269.33
ป.25700061084294171.93
ป.35600027198204783.93
ป.46500086208235178.46
ป.544100251112133681.82
ป.641000110107133073.17
รวม3388002449915011625776.04
การงานอาชีพ
ชั้นจำนวน
นักเรียน
011.522.533.54ระดับ
3 ขึ้นไป
ร้อยละ
ป.175700122321216586.67
ป.25700011812355596.49
ป.35600009209184783.93
ป.465000351612295787.69
ป.54410018610183477.27
ป.6410000234323995.12
รวม338800627766815329787.87
ภาษาต่างประเทศ
ชั้นจำนวน
นักเรียน
011.522.533.54ระดับ
3 ขึ้นไป
ร้อยละ
ป.17570313312466181.33
ป.257081011137621526.32
ป.356021314117541628.57
ป.46501019983791929.23
ป.5441810863441125.00
ป.6410161186361536.59
รวม33882961544929377113740.53

ข้อมูลสิ่งก่อสร้าง

ข้อมูลครุภัณฑ์