โรงเรียนในสังกัด
121 โรง
บุคลากรในสังกัด
1,840 คน
บุคลากรในเขต
69 คน
นักเรียนในสังกัด
26,680 คน

ข้อมูลสารสนเทศโรงเรียนบ้านดอนธูป

จำนวนนักเรียนทั้งหมดแยกชั้น เพศ และห้องเรียน

ชั้นชายหญิงรวม
อ.1141327
อ.2131225
อ.38715
ป.191322
ป.213720
ป.310919
ป.461218
ป.5101323
ป.6121628
รวม95102197

จำนวนนักเรียนเรียนรวมแยกชั้น เพศ และห้องเรียน

ชั้นชายหญิงรวม
ป.2213
ป.3202
ป.4213
ป.5202
รวม8210

จำนวนนักเรียนแยกตามศาสนา

ศาสนาจำนวน (คน)
พุทธ189
อิสลาม8
รวม197

จำนวนนักเรียนแยกตามสัญชาติ

สัญชาติจำนวน (คน)
พม่า2
ลาว2
ไทย192
ไม่ปรากฎสัญชาติ1
รวม197

ข้อมูลครูและบุคลากรทางการศึกษา

ที่ชื่อ - สกุลตำแหน่งวิทยฐานะวุฒิการศึกษาสาขาวิชาวิชาที่สอน
1น.ส.จันทร์เพ็ญ เพ็ญเกิดธุรการโรงเรียน-บธ.บ.บริหารคอมบุคลากรอื่นๆ
2น.ส.จริญญา ปิ่นพงค์คผช.-ศษ.บ.การประถมศึกษาประถมศึกษา
3น.ส.พิมพิศา จันทรมณีคผช.-ค.บ.การศึกษาปฐมวัยปฐมวัย
4น.ส.นลิษา ศรีมั่นคงครู-ค.บ.ภาษาไทยภาษาไทย
5น.ส.อรอุมา กะลาสีคผช.-ค.บ.ภาษาอังกฤษภาษาอังกฤษ
6น.ส.กุลฤดี จันทร์โชติครู-กศ.บ.คณิตศาสตร์คณิตศาสตร์
7น.ส.ดลพร ทองเหลือครู-บธ.ม. /ศศ.บ.การจัดการทั่วไป /รัฐศาสตร์สังคมศึกษา
8น.ส.ฤทัยพร จิตตวรพงศ์คผช.-ค.บ.วิทยาศาสตร์วิทยาศาสตร์
9น.ส.นันทนา ศรีนุ่นคผช.-บธ.บ.การจัดการสารสนเทศและคอมพิวเตอร์คอมพิวเตอร์
10นางสุดาวรรณ ศรีสันต์ครูชำนาญการค.บ.การศึกษาปฐมวัยปฐมวัย
11นายวิสาร บุญลี่ผอ.ร.ร.ชำนาญการพิเศษค.บ.การบริหารการศึกษาบร.
12นายมลตรา ศรแก้วครู-ค.บ.การประถมศึกษาภาษาไทย

จำนวนครูแยกตามวิชาที่สอน

วิชาที่สอนจำนวน (ครู)
คณิตศาสตร์1
คอมพิวเตอร์1
บร.1
บุคลากรอื่นๆ1
ปฐมวัย2
ประถมศึกษา1
ภาษาอังกฤษ1
ภาษาไทย2
วิทยาศาสตร์1
สังคมศึกษา1
รวม12

จำนวนครูแยกตามวิทยฐานะ

วิทยฐานะจำนวน (ครู)
ชำนาญการ1
ชำนาญการพิเศษ1
ไม่มีวิทยฐานะ10
รวม12

จำนวนครูแยกตามวุฒิการศึกษา

วุฒิการศึกษาจำนวน (ครู)
กศ.บ.1
ค.บ.7
บธ.บ.2
บธ.ม. /ศศ.บ.1
ศษ.บ.1
รวม12

จำนวนครู พรก ลูกจ้าง แยกตำแหน่ง

ตำแหน่งจำนวน (ครู)
ผู้อำนวยการโรงเรียน1
ครู5
ครูผู้ช่วย5
ธุรการโรงเรียน1
รวม12

ข้อมูลค่าสถิติพื้นฐานของการทดสอบ NT

ความสามารถรวมทั้ง 3 ด้าน

จำนวนผู้เข้าสอบ คะแนนเฉลี่ยร้อยละ SD. Max. Min. Mode Median
14 51.08 16.68 84 27 48.57 51.08

ความสามารถด้านภาษา

จำนวนผู้เข้าสอบ คะแนนเฉลี่ยร้อยละ SD. Max. Min. Mode Median
14 57.14 5.94 85 28 71.42 57.14

ความสามารถด้านคำนวณ

จำนวนผู้เข้าสอบ คะแนนเฉลี่ยร้อยละ SD. Max. Min. Mode Median
14 47.75 7.27 82 22 82.85 47.75

ความสามารถด้านเหตุผล

จำนวนผู้เข้าสอบ คะแนนเฉลี่ยร้อยละ SD. Max. Min. Mode Median
14 48.36 5.84 85 22 45.71 48.36

รายงานผลการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติขั้นพื้นฐาน (O-NET)

ระดับ ป.6

ชื่อโรงเรียน จำนวนผู้เข้าสอบ ภาษาไทย คณิตศาสตร์ วิทยาศาสตร์ ภาษาอังกฤษ รวมเฉลี่ย
ระดับประเทศ 701,484 55.9 37.5 39.93 39.24 43.14
ระดับกระทรวง : ศึกษาธิการ 618,251 56.02 37.80 40.09 39.40 43.33
ระดับสังกัด 443,839 54.61 35.65 38.83 35.47 41.14
ระดับจังหวัด 7,207 57.60 38.01 40.55 35.48 42.91
ระดับเขตพื้นที่ 2,293 57.53 37.12 40.84 36.40 42.97
บ้านดอนธูป 7 61 46.43 44.36 34.64 46.61

ข้อมูลผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน

ภาษาไทย
ชั้นจำนวน
นักเรียน
011.522.533.54ระดับ
3 ขึ้นไป
ร้อยละ
ป.121033133261152.38
ป.2210162101101152.38
ป.316002003381487.50
ป.422000143681777.27
ป.524003273361250.00
ป.61200123312650.00
รวม11604158181516407161.21
คณิตศาสตร์
ชั้นจำนวน
นักเรียน
011.522.533.54ระดับ
3 ขึ้นไป
ร้อยละ
ป.121022123291466.67
ป.221003430291152.38
ป.316011114261275.00
ป.422013332461254.55
ป.524000114144937.50
ป.61201111242866.67
รวม116051021141218366656.90
วิทยาศาสตร์
ชั้นจำนวน
นักเรียน
011.522.533.54ระดับ
3 ขึ้นไป
ร้อยละ
ป.121020133751571.43
ป.221004421191152.38
ป.31600028105637.50
ป.422001523741463.64
ป.524000459331562.50
ป.61200031512866.67
รวม11602519212219286959.48
สังคมศึกษา
ชั้นจำนวน
นักเรียน
011.522.533.54ระดับ
3 ขึ้นไป
ร้อยละ
ป.121022252441047.62
ป.221003613261152.38
ป.31606121024637.50
ป.422000143681777.27
ป.524000227672083.33
ป.612000013351191.67
รวม11608613141823347564.66
ประวัติศาสตร์
ชั้นจำนวน
นักเรียน
011.522.533.54ระดับ
3 ขึ้นไป
ร้อยละ
ป.121024312541152.38
ป.221004403281361.90
ป.316001326131062.50
ป.422000172841463.64
ป.52400286233833.33
ป.612000013441191.67
รวม116021119171823266757.76
สุขศึกษา
ชั้นจำนวน
นักเรียน
011.522.533.54ระดับ
3 ขึ้นไป
ร้อยละ
ป.121011253271257.14
ป.221013304371466.67
ป.316000014471593.75
ป.422000133691881.82
ป.524001118942187.50
ป.6120000023712100.00
รวม1160257102427419279.31
ศิลปะ
ชั้นจำนวน
นักเรียน
011.522.533.54ระดับ
3 ขึ้นไป
ร้อยละ
ป.121011228251571.43
ป.221002413381466.67
ป.316000113471487.50
ป.422000355451463.64
ป.524000058471979.17
ป.61200012117975.00
รวม11601311162818398573.28
การงานอาชีพ
ชั้นจำนวน
นักเรียน
011.522.533.54ระดับ
3 ขึ้นไป
ร้อยละ
ป.12103216423942.86
ป.221010621291257.14
ป.31605122123637.50
ป.4220001260131986.36
ป.524000174661666.67
ป.61200024222650.00
รวม11609313231814366858.62
ภาษาต่างประเทศ
ชั้นจำนวน
นักเรียน
011.522.533.54ระดับ
3 ขึ้นไป
ร้อยละ
ป.121021043561466.67
ป.22100354117942.86
ป.31601124305850.00
ป.422004423361254.55
ป.524000145681979.17
ป.61201023312650.00
รวม11604914211816346858.62

ข้อมูลสิ่งก่อสร้าง

ข้อมูลครุภัณฑ์