โรงเรียนในสังกัด
121 โรง
บุคลากรในสังกัด
1,840 คน
บุคลากรในเขต
69 คน
นักเรียนในสังกัด
26,680 คน

ข้อมูลสารสนเทศโรงเรียนวัดภูเขาทอง

จำนวนนักเรียนทั้งหมดแยกชั้น เพศ และห้องเรียน

ชั้นชายหญิงรวม
อ.2323163
อ.3282957
ป.1514495
ป.26042102
ป.3394483
ป.4514697
ป.55747104
ป.6435194
ม.1231639
ม.2292150
ม.371623
รวม420387807

จำนวนนักเรียนเรียนรวมแยกชั้น เพศ และห้องเรียน

ชั้นชายหญิงรวม
ป.216723
ป.381018
ป.415722
ป.58311
ป.67512
ม.1101
ม.2112
ม.3101
รวม573390

จำนวนนักเรียนแยกตามศาสนา

ศาสนาจำนวน (คน)
คริสต์1
พุทธ790
อิสลาม16
รวม807

จำนวนนักเรียนแยกตามสัญชาติ

สัญชาติจำนวน (คน)
กัมพูชา7
พม่า2
ฟิลิปปิน1
ไทย796
ไม่ปรากฎสัญชาติ1
รวม807

ข้อมูลครูและบุคลากรทางการศึกษา

ที่ชื่อ - สกุลตำแหน่งวิทยฐานะวุฒิการศึกษาสาขาวิชาวิชาที่สอน
1น.ส.กัณวัล สวัสดีพนักงานราชการ-ค.บ.คอมพิวเตอร์คณิตศาสตร์
2น.ส.ธิติยา เกาะสมันครู-วท.บ.เคมีวิทยาศาสตร์
3น.ส.วรากร ถิรธนานุรักษ์ครูชำนาญการค.บ.การศึกษาปฐมวัยปฐมวัย
4น.ส.อธิดา คงภูชงค์คผช.-ค.บ.สังคมศึกษาสังคมศึกษา
5น.ส.ภาวิณี ใจแท้ครู-กศ.บ.ภาษาอังกฤษภาษาอังกฤษ
6น.ส.จันทร์ศิริ วงศ์สุวัฒน์ครู-บธ.บ.ระบบสารสนเทศทางคอมพิวเตอร์การงานพื้นฐานอาชีพ
7น.ส.จารุวรรณ แก้วพฤกษ์คผช.-ค.บ.ภาษาไทยภาษาไทย
8น.ส.กัลยา กกแก้วครู-ค.บ.การประถมศึกษาภาษาอังกฤษ
9น.ส.พิทยา ทองมากครูชำนาญการศษ.บ.สังคมศึกษาภาษาไทย
10น.ส.วิรัญดา ทองใบใหญ่คผช.-ค.บ.การศึกษาปฐมวัยปฐมวัย
11น.ส.เจ๊ะหม๊ะ เจ๊ะมะแซครูชำนาญการค.ม./ศษ.บ.บริหารการศึกษา/การประถมศึกษาคณิตศาสตร์
12น.ส.ดวงทิพย์ อนุรักษ์ครู-กศ.บ.คณิตศาสตร์คณิตศาสตร์
13น.ส.วศิณีย์ รุ่งรังษีครู-ค.บ.ภาษาไทยภาษาไทย
14น.ส.พรทิพย์ รักนุ้ยครู-วท.บ.การจัดการอุตสาหกรรมชีวภาพวิทยาศาสตร์
15น.ส.อาภาภรณ์ พรมกุลครู-ศษ.บ.การศึกษาปฐมวัยปฐมวัย
16น.ส.ณิชกานต์ วัฒนวิถีครู-ค.บ.ภาษาไทยภาษาไทย
17น.ส.อารีวรรณ สันสาหัดครู-กศ.บ.สังคมศึกษาสังคมศึกษา
18น.ส.ปภานัน เต็มรัตน์คผช.-กศ.บ.คณิตศาสตร์คณิตศาสตร์
19น.ส.สุธิดา เปรมประชาคผช.-ศศ.บ.ภาษาอังกฤษภาษาอังกฤษ
20น.ส.ปาริตา รักดีครู-ค.บ.การศึกษาปฐมวัยปฐมวัย
21น.ส.พรทิพย์ เผ่าจินดาคผช.-ศศ.บ.การท่องเที่ยว(บรรจุอังกฤษ)ภาษาอังกฤษ
22น.ส.ภิรดาพร ไชยชำนิคผช.-ค.บ.ภาษาไทยภาษาไทย
23น.ส.โสภิตา ศรีสุขใสคผช.-ค.บ.ภาษาอังกฤษภาษาอังกฤษ
24น.ส.ปัทมา สุขโขคผช.-ศศ.บ.ภาษาไทยภาษาไทย
25น.ส.มาเรียม ยูโซ๊ะคผช.-ค.บ.คณิตศาสตร์คณิตศาสตร์
26น.ส.กรกช เทพณรงค์คผช.-วท.บ.เทคโนโลยีอาหาร(บรรจุคหกรรม)คหกรรม
27นางวณิชชา เดี่ยววาณิชย์ผอ.ร.ร.ชำนาญการพิเศษค.ม. /ค.บ.การบริหารการศึกษา /การบริหารการศึกษาบร.
28นางจิราพรรณ ดีฮกเคี่ยนครูชำนาญการค.บ.คณิตศาสตร์คณิตศาสตร์
29นางกัณย์ลภัส ตั้งศรีทองกุลครู-ศศ.บ.การพัฒนาชุมชนภาษาไทย
30นางวราภรณ์ บุญมากครูชำนาญการพิเศษค.บ.คณิตศาสตร์คณิตศาสตร์
31นางอัญชนา นาคเพชรพูลครูชำนาญการศษ.บ.ประถมศึกษาภาษาไทย
32นางนิลรัตน์ สนิทไทยครูชำนาญการค.บ.วิทยาศาสตร์ทั่วไปวิทยาศาสตร์
33นางเตือนใจ สังข์กูลครู-ค.บ.วิทยาศาสตร์ทั่วไปภาษาไทย
34นายพงศธร พรหมพิชัยครู-วท.ม./วท.บ.การจัดการเทคโนโลยีสารสนเทศ/เทคโนโลยีสารสนเทศคอมพิวเตอร์
35นายบรรพต ชาดงครู-ค.บ.ดนตรีศึกษาดนตรี
36นายนพนรินทร์ นันโชว์คผช.-กศ.บ.พลศึกษาพลศึกษา
37นายโกวิท กุกแก้วครู-ค.บ.พลศึกษาพลศึกษา
38นายสมบุญ พรหมคีรีคผช.-ศป.บ.จิตรกรรมศิลปะ
39นายไรน่าน ชายเต๊ะครู-ค.บ.ประวัติศาสตร์สังคมศึกษา
40นายนิพนธ์ จิตมุ่งพนักงานบริการ บ 2-ปวช.บุคลากรอื่นๆ
41นายนันทวิทย์ ชูเชื้อธุรการโรงเรียน-วท.บ.คอมพิวเตอร์บุคลากรอื่นๆ

จำนวนครูแยกตามวิชาที่สอน

วิชาที่สอนจำนวน (ครู)
การงานพื้นฐานอาชีพ1
คณิตศาสตร์7
คหกรรม1
คอมพิวเตอร์1
ดนตรี1
บร.1
บุคลากรอื่นๆ2
ปฐมวัย4
พลศึกษา2
ภาษาอังกฤษ5
ภาษาไทย9
วิทยาศาสตร์3
ศิลปะ1
สังคมศึกษา3
รวม41

จำนวนครูแยกตามวิทยฐานะ

วิทยฐานะจำนวน (ครู)
ชำนาญการ6
ชำนาญการพิเศษ2
ไม่มีวิทยฐานะ33
รวม41

จำนวนครูแยกตามวุฒิการศึกษา

วุฒิการศึกษาจำนวน (ครู)
กศ.บ.5
ค.บ.19
ค.ม. /ค.บ.1
ค.ม./ศษ.บ.1
บธ.บ.1
ปวช.1
วท.บ.4
วท.ม./วท.บ.1
ศป.บ.1
ศศ.บ.4
ศษ.บ.3
รวม41

จำนวนครู พรก ลูกจ้าง แยกตำแหน่ง

ตำแหน่งจำนวน (ครู)
ลูกจ้างชั่วคราว1
ผู้อำนวยการโรงเรียน1
ครู24
ครูผู้ช่วย13
พนักงานราชการ1
ธุรการโรงเรียน1
รวม41

ข้อมูลค่าสถิติพื้นฐานของการทดสอบ NT

ความสามารถรวมทั้ง 3 ด้าน

จำนวนผู้เข้าสอบ คะแนนเฉลี่ยร้อยละ SD. Max. Min. Mode Median
80 49.44 14.42 85 18 47.61 49.44

ความสามารถด้านภาษา

จำนวนผู้เข้าสอบ คะแนนเฉลี่ยร้อยละ SD. Max. Min. Mode Median
80 52.78 5.65 91 17 51.42 52.78

ความสามารถด้านคำนวณ

จำนวนผู้เข้าสอบ คะแนนเฉลี่ยร้อยละ SD. Max. Min. Mode Median
80 43.42 5.85 88 14 31.42 43.42

ความสามารถด้านเหตุผล

จำนวนผู้เข้าสอบ คะแนนเฉลี่ยร้อยละ SD. Max. Min. Mode Median
80 52.1 5.34 85 14 57.14 52.1

รายงานผลการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติขั้นพื้นฐาน (O-NET)

ระดับ ป.6

ชื่อโรงเรียน จำนวนผู้เข้าสอบ ภาษาไทย คณิตศาสตร์ วิทยาศาสตร์ ภาษาอังกฤษ รวมเฉลี่ย
ระดับประเทศ 701,484 55.9 37.5 39.93 39.24 43.14
ระดับกระทรวง : ศึกษาธิการ 618,251 56.02 37.80 40.09 39.40 43.33
ระดับสังกัด 443,839 54.61 35.65 38.83 35.47 41.14
ระดับจังหวัด 7,207 57.60 38.01 40.55 35.48 42.91
ระดับเขตพื้นที่ 2,293 57.53 37.12 40.84 36.40 42.97
วัดภูเขาทอง 84 60.36 39.94 43.32 42.26 46.47

ระดับ ม.3

ชื่อโรงเรียน จำนวนผู้เข้าสอบ ภาษาไทย คณิตศาสตร์ วิทยาศาสตร์ ภาษาอังกฤษ รวมเฉลี่ย
ระดับประเทศ 645,685 54.42 30.04 36.10 29.45 37.50
ระดับกระทรวง : ศึกษาธิการ 581,071 54.93 30.48 36.42 29.75 37.90
ระดับสังกัด 474,487 55.04 30.28 36.43 29.10 37.71
ระดับจังหวัด 7,962 56.20 30.05 32.83 28.68 36.94
ระดับเขตพื้นที่ 567 53.07 26.36 35.53 26.76 35.43
วัดภูเขาทอง 24 59.29 30.33 37 27.58 38.55

ข้อมูลผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน

ภาษาไทย
ชั้นจำนวน
นักเรียน
011.522.533.54ระดับ
3 ขึ้นไป
ร้อยละ
ป.194151083107506771.28
ป.285012791916316677.65
ป.3108191516171613215046.30
ป.49731081519201394243.30
ป.59802822121010882626.53
ป.6102281212182012185049.02
ม.15741320734401017.54
ม.233116621222824.24
ม.3250311602301040.00
รวม699228310685801037813932947.07
คณิตศาสตร์
ชั้นจำนวน
นักเรียน
011.522.533.54ระดับ
3 ขึ้นไป
ร้อยละ
ป.194118677610395558.51
ป.285002371712447385.88
ป.310818913111310436661.11
ป.4970892511247134445.36
ป.59802325101315392727.55
ป.6102231281482891918.63
ม.15713111574232814.04
ม.233147520013412.12
ม.32514923105624.00
รวม699321101088364805416730243.20
วิทยาศาสตร์
ชั้นจำนวน
นักเรียน
011.522.533.54ระดับ
3 ขึ้นไป
ร้อยละ
ป.19411613496546973.40
ป.285023865713234350.59
ป.31081272211313497569.44
ป.49717111618251094445.36
ป.59801722191294152828.57
ป.6102217201213167153837.25
ม.1571714213011047.02
ม.233134451211618.18
ม.325128101210728.00
รวม699361121028655845616631444.92
สังคมศึกษา
ชั้นจำนวน
นักเรียน
011.522.533.54ระดับ
3 ขึ้นไป
ร้อยละ
ป.1941412771019346367.02
ป.2850011913241995261.18
ป.3108108157723477771.30
ป.49731081519201394243.30
ป.59805162121181073535.71
ป.6102281710271013153837.25
ม.1575197146411610.53
ม.233811451301412.12
ม.325011229731976.00
รวม69920587410810310510512633648.07
ประวัติศาสตร์
ชั้นจำนวน
นักเรียน
011.522.533.54ระดับ
3 ขึ้นไป
ร้อยละ
ป.1941119381128236265.96
ป.28500110141922196070.59
ป.310811473102133197367.59
ป.49711492022137113131.96
ป.5980142831191143434.69
ป.610222162412172724645.10
ม.15782799210123.51
ม.23333000000000.00
ม.325031255811456.00
รวม699466266991041061368032246.07
สุขศึกษา
ชั้นจำนวน
นักเรียน
011.522.533.54ระดับ
3 ขึ้นไป
ร้อยละ
ป.19410001613739297.87
ป.285000471811457487.06
ป.3108104791010678780.56
ป.497001031118649395.88
ป.598000092328388990.82
ป.61022155122017407775.49
ม.15728261022321221.05
ม.233661260101515.15
ม.325015231671560.00
รวม69912165334469210633754477.83
ศิลปะ
ชั้นจำนวน
นักเรียน
011.522.533.54ระดับ
3 ขึ้นไป
ร้อยละ
ป.19400613221913215356.38
ป.28501014251716124552.94
ป.31081004193220328477.78
ป.49700121232212185253.61
ป.59800219192118195859.18
ป.61022161483114267169.61
ม.157233482151814.04
ม.233301664031721.21
ม.325006201791872.00
รวม699857110112214410813939656.65
การงานอาชีพ
ชั้นจำนวน
นักเรียน
011.522.533.54ระดับ
3 ขึ้นไป
ร้อยละ
ป.1940051151012517377.66
ป.2850124112420236778.82
ป.3108161123839475954.63
ป.4970362327241133839.18
ป.5980824182018462828.57
ป.6102061414211810194746.08
ม.157206208110147.02
ม.23318820020139.09
ม.325103355531664.00
รวม699403887104981057115433547.93
ภาษาต่างประเทศ
ชั้นจำนวน
นักเรียน
011.522.533.54ระดับ
3 ขึ้นไป
ร้อยละ
ป.194086341111517377.66
ป.28585000000000.00
ป.310811617148810345248.15
ป.497041822171510113637.11
ป.598017362278261616.33
ป.610221824199411153029.41
ม.157253341021047.02
ม.233361523103515.15
ม.325018813221248.00
รวม69993751579459524712222832.62

ข้อมูลสิ่งก่อสร้าง

ข้อมูลครุภัณฑ์