โรงเรียนในสังกัด
121 โรง
บุคลากรในสังกัด
1,840 คน
บุคลากรในเขต
69 คน
นักเรียนในสังกัด
26,680 คน

ข้อมูลสารสนเทศโรงเรียนบ้านหน้าค่าย

จำนวนนักเรียนทั้งหมดแยกชั้น เพศ และห้องเรียน

ชั้นชายหญิงรวม
อ.271320
อ.3151025
ป.1131427
ป.281119
ป.3141327
ป.48816
ป.5121123
ป.6101020
ม.19918
ม.211819
ม.37714
รวม114114228

จำนวนนักเรียนเรียนรวมแยกชั้น เพศ และห้องเรียน

ชั้นชายหญิงรวม
ป.2415
ป.3628
ป.4527
ป.5347
ป.6808
ม.1112
ม.2112
รวม281139

จำนวนนักเรียนแยกตามศาสนา

ศาสนาจำนวน (คน)
คริสต์1
พุทธ62
อิสลาม164
อื่นๆ1
รวม228

จำนวนนักเรียนแยกตามสัญชาติ

สัญชาติจำนวน (คน)
พม่า2
อื่นๆ1
ไทย225
รวม228

ข้อมูลครูและบุคลากรทางการศึกษา

ที่ชื่อ - สกุลตำแหน่งวิทยฐานะวุฒิการศึกษาสาขาวิชาวิชาที่สอน
1น.ส.อริสา เมฆาสวัสดิ์พนักงานราชการ-ค.บ.ภาษาอังกฤษภาษาอังกฤษ
2น.ส.ดาราภรณ์ พรหมชาติครู-ศษ.ม. /ค.บ.การบริหารการศึกษา /วิทยาศาสตร์วิทยาศาสตร์
3น.ส.พัชราภา ไชยรักษ์คผช.-ศษ.บ.พลศึกษาพลศึกษา
4น.ส.นิลดา ชูพันธ์คผช.-ศษ.บ.คณิตศาสตร์คณิตศาสตร์
5น.ส.ภัควลัญชญ์ บุญแสนครู-ศษ.บ.ภาษาไทยภาษาไทย
6น.ส.วรรณพร ถาวรกัลป์คผช.-ศศ.บ.ศิลปกรรมทัศนศิลป์
7น.ส.กนกรัชต์ หิตโกเมทครู-กศ.บ.ภาษาอังกฤษภาษาอังกฤษ
8น.ส.ทิตติยา เฟื่องเกษมครู-กศ.บ.สังคมศึกษาสังคมศึกษา
9น.ส.เกศรินทร์ สนทองครู-ศศ.บ.อุตสาหกรรมท่องเที่ยวภาษาไทย
10น.ส.วันวิสา ด้วงฉุ้ยครู-กศ.บ.สังคมศึกษาสังคมศึกษา
11น.ส.ณัฐวรา ยะภักดีคผช.-ค.บ.ภาษาอังกฤษภาษาอังกฤษ
12น.ส.ปวีณา สมนวลคผช.-บธ.บ.ระบบสารสนเทศทางคอมพิวเตอร์คอมพิวเตอร์
13นางณัทชพร สุดคิดธุรการโรงเรียน-ศษ.บ.ประวัติศาสตร์บุคลากรอื่นๆ
14นางจิรวดี ศรีใหม่ครู-ศศ.บ.ภาษาไทยภาษาไทย
15นางสุมณฑา บูรณากูลครู-ค.บ.การศึกษาปฐมวัยปฐมวัย
16นางพิไลวรรณ ไชยราชครูชำนาญการพิเศษกศ.บ.ชีววิทยาวิทยาศาสตร์
17นายไชยภพ ห้งเขียบครู-ค.บ.คณิตศาสตร์คณิตศาสตร์
18นายโกศล สมคะเนผอ.ร.ร.ชำนาญการพิเศษกศ.ม./ค.บ.การบริหารการศึกษา/สังคมศึกษาบร.
19นายเตชสิทธิ์ ศรีสุเมธารัสมิ์ครูชำนาญการศษ.ม.เทคโนโลยีการศึกษาภาษาอังกฤษ

จำนวนครูแยกตามวิชาที่สอน

วิชาที่สอนจำนวน (ครู)
คณิตศาสตร์2
คอมพิวเตอร์1
ทัศนศิลป์1
บร.1
บุคลากรอื่นๆ1
ปฐมวัย1
พลศึกษา1
ภาษาอังกฤษ4
ภาษาไทย3
วิทยาศาสตร์2
สังคมศึกษา2
รวม19

จำนวนครูแยกตามวิทยฐานะ

วิทยฐานะจำนวน (ครู)
ชำนาญการ1
ชำนาญการพิเศษ2
ไม่มีวิทยฐานะ16
รวม19

จำนวนครูแยกตามวุฒิการศึกษา

วุฒิการศึกษาจำนวน (ครู)
กศ.บ.4
กศ.ม./ค.บ.1
ค.บ.4
บธ.บ.1
ศศ.บ.3
ศษ.บ.4
ศษ.ม.1
ศษ.ม. /ค.บ.1
รวม19

จำนวนครู พรก ลูกจ้าง แยกตำแหน่ง

ตำแหน่งจำนวน (ครู)
ผู้อำนวยการโรงเรียน1
ครู11
ครูผู้ช่วย5
พนักงานราชการ1
ธุรการโรงเรียน1
รวม19

ข้อมูลค่าสถิติพื้นฐานของการทดสอบ NT

ความสามารถรวมทั้ง 3 ด้าน

จำนวนผู้เข้าสอบ คะแนนเฉลี่ยร้อยละ SD. Max. Min. Mode Median
9 45.39 15.15 72 24 72.38 45.39

ความสามารถด้านภาษา

จำนวนผู้เข้าสอบ คะแนนเฉลี่ยร้อยละ SD. Max. Min. Mode Median
9 43.49 5.41 68 17 42.85 43.49

ความสามารถด้านคำนวณ

จำนวนผู้เข้าสอบ คะแนนเฉลี่ยร้อยละ SD. Max. Min. Mode Median
9 53.65 5.76 82 25 60 53.65

ความสามารถด้านเหตุผล

จำนวนผู้เข้าสอบ คะแนนเฉลี่ยร้อยละ SD. Max. Min. Mode Median
9 39.04 5.61 68 14 68.57 39.04

รายงานผลการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติขั้นพื้นฐาน (O-NET)

ระดับ ป.6

ชื่อโรงเรียน จำนวนผู้เข้าสอบ ภาษาไทย คณิตศาสตร์ วิทยาศาสตร์ ภาษาอังกฤษ รวมเฉลี่ย
ระดับประเทศ 701,484 55.9 37.5 39.93 39.24 43.14
ระดับกระทรวง : ศึกษาธิการ 618,251 56.02 37.80 40.09 39.40 43.33
ระดับสังกัด 443,839 54.61 35.65 38.83 35.47 41.14
ระดับจังหวัด 7,207 57.60 38.01 40.55 35.48 42.91
ระดับเขตพื้นที่ 2,293 57.53 37.12 40.84 36.40 42.97
บ้านหน้าค่าย 19 51.28 32.63 38.47 33.29 38.92

ระดับ ม.3

ชื่อโรงเรียน จำนวนผู้เข้าสอบ ภาษาไทย คณิตศาสตร์ วิทยาศาสตร์ ภาษาอังกฤษ รวมเฉลี่ย
ระดับประเทศ 645,685 54.42 30.04 36.10 29.45 37.50
ระดับกระทรวง : ศึกษาธิการ 581,071 54.93 30.48 36.42 29.75 37.90
ระดับสังกัด 474,487 55.04 30.28 36.43 29.10 37.71
ระดับจังหวัด 7,962 56.20 30.05 32.83 28.68 36.94
ระดับเขตพื้นที่ 567 53.07 26.36 35.53 26.76 35.43
บ้านหน้าค่าย 11 52.91 21.45 36.36 23.82 33.64

ข้อมูลผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน

ภาษาไทย
ชั้นจำนวน
นักเรียน
011.522.533.54ระดับ
3 ขึ้นไป
ร้อยละ
ป.12243142701836.36
ป.22605473520726.92
ป.31800441522950.00
ป.42307232225939.13
ป.51701233125847.06
ป.622000175361463.64
ม.12267322200313.64
ม.21523420201533.33
ม.31100240230872.73
รวม17612262230203114207140.34
คณิตศาสตร์
ชั้นจำนวน
นักเรียน
011.522.533.54ระดับ
3 ขึ้นไป
ร้อยละ
ป.122430124081254.55
ป.226023324481661.54
ป.31801135125844.44
ป.42309244130417.39
ป.51706201413847.06
ป.622001343291463.64
ม.1226653100029.09
ม.21552221111320.00
ม.31104201013436.36
รวม17615331819211814377140.34
วิทยาศาสตร์
ชั้นจำนวน
นักเรียน
011.522.533.54ระดับ
3 ขึ้นไป
ร้อยละ
ป.12243124332836.36
ป.226032327631661.54
ป.31803250323844.44
ป.423020733351147.83
ป.51700082115741.18
ป.622000523481568.18
ม.12265500420627.27
ม.21512700021320.00
ม.31100232220654.55
รวม17611181933152625278045.45
สังคมศึกษา
ชั้นจำนวน
นักเรียน
011.522.533.54ระดับ
3 ขึ้นไป
ร้อยละ
ป.122412105541463.64
ป.226020574441246.15
ป.31800164034738.89
ป.42307232225939.13
ป.51700036026847.06
ป.6220000444101881.82
ม.12254331132627.27
ม.21531122402640.00
ม.31100012323872.73
รวม1761215924282325408850.00
ประวัติศาสตร์
ชั้นจำนวน
นักเรียน
011.522.533.54ระดับ
3 ขึ้นไป
ร้อยละ
ป.122001077341463.64
ป.226002329191973.08
ป.318000155431266.67
ป.423000651381252.17
ป.51700054215847.06
ป.622000342671568.18
ม.12252631311522.73
ม.21515000000000.00
ม.31100332021327.27
รวม1762021224302921388850.00
สุขศึกษา
ชั้นจำนวน
นักเรียน
011.522.533.54ระดับ
3 ขึ้นไป
ร้อยละ
ป.12200000501722100.00
ป.2260022220182076.92
ป.3180001034101794.44
ป.4230201223131878.26
ป.517000024561588.24
ป.62200000091322100.00
ม.122601001050522.73
ม.21510511043853.33
ม.3110000005611100.00
รวม17672175816358613878.41
ศิลปะ
ชั้นจำนวน
นักเรียน
011.522.533.54ระดับ
3 ขึ้นไป
ร้อยละ
ป.1220012313121672.73
ป.226020263671661.54
ป.318011022571477.78
ป.4230202133121878.26
ป.517001153071058.82
ป.6220002262101881.82
ม.12264510024731.82
ม.21520540013746.67
ม.3110002006311100.00
รวม1768913161918286511766.48
การงานอาชีพ
ชั้นจำนวน
นักเรียน
011.522.533.54ระดับ
3 ขึ้นไป
ร้อยละ
ป.122014246231150.00
ป.226020467521453.85
ป.31802326023527.78
ป.42300000104923100.00
ป.51701432025741.18
ป.6220000244122090.91
ม.12262750020313.64
ม.21521621110320.00
ม.3110063110019.09
รวม176893021222922348749.43
ภาษาต่างประเทศ
ชั้นจำนวน
นักเรียน
011.522.533.54ระดับ
3 ขึ้นไป
ร้อยละ
ป.122422006441463.64
ป.226022472361142.31
ป.318001163341055.56
ป.423011263191356.52
ป.51702622104529.41
ป.622000157181672.73
ม.12268320102418.18
ม.21542402111320.00
ม.31101340111436.36
รวม17614182216282514398045.45

ข้อมูลสิ่งก่อสร้าง

ข้อมูลครุภัณฑ์