โรงเรียนในสังกัด
121 โรง
บุคลากรในสังกัด
1,840 คน
บุคลากรในเขต
69 คน
นักเรียนในสังกัด
26,680 คน

ข้อมูลสารสนเทศโรงเรียนวัดสว่างอารมณ์

จำนวนนักเรียนทั้งหมดแยกชั้น เพศ และห้องเรียน

ชั้นชายหญิงรวม
อ.116925
อ.2203353
อ.3191231
ป.16454118
ป.26873141
ป.37650126
ป.45157108
ป.57667143
ป.67278150
รวม462433895

จำนวนนักเรียนเรียนรวมแยกชั้น เพศ และห้องเรียน

ชั้นชายหญิงรวม
ป.1101
ป.2022
ป.318220
ป.4516
ป.5224
ป.610313
รวม361046

จำนวนนักเรียนแยกตามศาสนา

ศาสนาจำนวน (คน)
คริสต์7
พราหมณ์/ฮินดู1
พุทธ855
อิสลาม30
อื่นๆ2
รวม895

จำนวนนักเรียนแยกตามสัญชาติ

สัญชาติจำนวน (คน)
พม่า9
ฟิลิปปิน3
ลาว1
อื่นๆ4
เนปาล1
ไทย871
ไม่ปรากฎสัญชาติ6
รวม895

ข้อมูลครูและบุคลากรทางการศึกษา

ที่ชื่อ - สกุลตำแหน่งวิทยฐานะวุฒิการศึกษาสาขาวิชาวิชาที่สอน
1น.ส.วราพร พลวิชัยครูวิกฤติ-ค.บ.ภาษาอังกฤษภาษาอังกฤษ
2น.ส.ศิรินทรา ทองศรีธุรการโรงเรียน-บธ.บ.การบริหารธุรกิจบุคลากรอื่นๆ
3น.ส.เบญจวรรณ บุญสินผอ.ร.ร.ชำนาญการพิเศษกศ.ม. /ศษ.บ.การประถมศึกษา /การประถมศึกษาบร.
4น.ส.สาลีนะห์ ศรีทวีครู-ค.บ.ฟิสิกส์ภาษาไทย
5น.ส.มันทนา โตะแบคผช.-วท.บ.ชีววิทยาภาษาไทย
6น.ส.กฤติยา สุวรรณ์คผช.-ค.บ.ภาษาอังกฤษภาษาอังกฤษ
7น.ส.วราภรณ์ สุขเฉวงครู-ค.บ.การศึกษาปฐมวัยปฐมวัย
8น.ส.พิริยาพร สายช่วยครู-ค.บ.สังคมศึกษาสังคมศึกษา
9น.ส.เจนจิรา ไชยคงทองครู-กศ.บ.ภาษาไทยภาษาไทย
10น.ส.พรรณรมณ ทองสีนุ่นคผช.-ค.บ.ภาษาไทยภาษาไทย
11น.ส.ลัดดาวรรณ ปรีชาโรจน์คผช.-ศษ.บ.การสอนภาษาจีนภาษาไทย
12น.ส.ยูรีตา เทศอาเส็นครู-วท.บ.คณิตศาสตร์คณิตศาสตร์
13น.ส.สุธาทิพย์ คงกระพันธ์คผช.-ค.บ.คณิตศาสตร์คณิตศาสตร์
14น.ส.จูวัยนีย์ เอส เอคผช.-ศศ.บ.ภาษาไทยภาษาไทย
15น.ส.มาลินี ลือชาคผช.-ค.บ.คณิตศาสตร์คณิตศาสตร์
16น.ส.ต้องตา ขวัญเมืองครู-ค.บ.ภาษาอังกฤษภาษาไทย
17น.ส.อัญชลี สุภารัตนพงศ์คผช.-วท.บ.วิทยาการคอมพิวเตอร์คณิตศาสตร์
18น.ส.อ้อมน้อย ทองด้วงครู-ค.บ.สังคมศึกษาสังคมศึกษา
19น.ส.วิไลวรรณ ชุมทองคผช.-ค.บ.ภาษาอังกฤษภาษาอังกฤษ
20น.ส.ซอฟีย๊ะ มาลินีครู-วท.บ.คณิตศาสตร์คณิตศาสตร์
21น.ส.ภาวินี ร่างถิ่นแก้วคผช.-ค.บ.การศึกษาปฐมวัยปฐมวัย
22น.ส.สิรินันท์ จันทร์โสมครู-ค.บ.การประถมศึกษาภาษาไทย
23น.ส.วานิตา ภารพบคผช.-ค.บ.ภาษาอังกฤษภาษาอังกฤษ
24น.ส.วรรณา แก้วชลครู-ค.บ.การศึกษาปฐมวัยปฐมวัย
25น.ส.วาธิณีย์ นกแก้วครู-กศ.บ.ภาษาไทยภาษาไทย
26น.ส.กมลชนก รุ่งฟ้าคผช.-วท.บ.คณิตศาสตร์คณิตศาสตร์
27น.ส.กุลวดี ขุนทองคผช.-ค.บ.การศึกษาปฐมวัยปฐมวัย
28น.ส.กณิกนันต์ ปาลสุวรรณวัฒน์คผช.-ศศ.บ.การบริหารทรัพยากรมนุษย์(บรรจุสังคม)สังคมศึกษา
29น.ส.สุธิดา วาสินธุ์คผช.-ค.บ.ศิลปศึกษาศิลปะ
30นางมาลัย ตอบุญธงนักการภารโรง-ป.4บุคลากรอื่นๆ
31นางอาภรณ์ เฉิดฉิ้มครูชำนาญการพิเศษค.บ.การบริหารการศึกษาภาษาไทย
32นางพิมประภา หมื่นรัญญ์ครู-ค.ม. /ค.บ.การบริหารการศึกษา /คหกรรมศาสตร์คณิตศาสตร์
33นางสุพรรณี มีเดชครู-ค.บ.ภาษาอังกฤษภาษาอังกฤษ
34นางจงจิตร์ เรืองศรีครูชำนาญการค.บ.การประถมศึกษาภาษาอังกฤษ
35นางลิณา ลีฬหคุณากรครูชำนาญการค.บ.สังคมศึกษาสังคมศึกษา
36นางยศริตา อัครวีรเศรษฐ์ครู-ค.บ.การศึกษาศิลปกรรมนาฏศิลป์นาฏศิลป์
37นางวันดี แทนโชติครู-วท.บ.ชีววิทยาวิทยาศาสตร์
38นางพัชรพรรณ ถนนแก้วครู-ค.บ.พระพุทธศาสนาประถมศึกษา
39นายธรรมเนียม สุดอียดคผช.-ค.บ.คณิตศาสตร์คณิตศาสตร์
40ว่าที่ร.ต.ชุกรี ลำโปครู-คอ.บ.คอมพิวเตอร์คอมพิวเตอร์
41นายฐากร ปรีชาชาญครู-ค.บ.พลศึกษาพลศึกษา
42นายณรงค์ฤทธิ์ โยฆะวัฒน์คผช.-ค.บ.ภาษาอังกฤษภาษาอังกฤษ
43นายณัฐพงษ์ ทวยเจริญพนักงานราชการ-วท.บ.สิ่งแวดล้อมวิทยาศาสตร์
44นายรัชพล เมืองแก้วคผช.-วท.บ.วาริชศาสตร์วิทยาศาสตร์
45นายนราฤทธิ์ ทองอุกฤษฎ์ครู-ค.บ.ศิลปกรรมศิลปะ

จำนวนครูแยกตามวิชาที่สอน

วิชาที่สอนจำนวน (ครู)
คณิตศาสตร์8
คอมพิวเตอร์1
นาฏศิลป์1
บร.1
บุคลากรอื่นๆ2
ปฐมวัย4
ประถมศึกษา1
พลศึกษา1
ภาษาอังกฤษ7
ภาษาไทย10
วิทยาศาสตร์3
ศิลปะ2
สังคมศึกษา4
รวม45

จำนวนครูแยกตามวิทยฐานะ

วิทยฐานะจำนวน (ครู)
ชำนาญการ2
ชำนาญการพิเศษ2
ไม่มีวิทยฐานะ41
รวม45

จำนวนครูแยกตามวุฒิการศึกษา

วุฒิการศึกษาจำนวน (ครู)
กศ.บ.2
กศ.ม. /ศษ.บ.1
ค.บ.27
ค.ม. /ค.บ.1
คอ.บ.1
บธ.บ.1
ป.41
วท.บ.8
ศศ.บ.2
ศษ.บ.1
รวม45

จำนวนครู พรก ลูกจ้าง แยกตำแหน่ง

ตำแหน่งจำนวน (ครู)
ผู้อำนวยการโรงเรียน1
ครู22
ครูผู้ช่วย18
พนักงานราชการ1
ครูวิกฤติ1
ธุรการโรงเรียน1
นักการ1
รวม45

ข้อมูลค่าสถิติพื้นฐานของการทดสอบ NT

ความสามารถรวมทั้ง 3 ด้าน

จำนวนผู้เข้าสอบ คะแนนเฉลี่ยร้อยละ SD. Max. Min. Mode Median
88 56.25 16.47 86 24 73.33 56.25

ความสามารถด้านภาษา

จำนวนผู้เข้าสอบ คะแนนเฉลี่ยร้อยละ SD. Max. Min. Mode Median
88 61.88 6.02 91 25 62.85 61.88

ความสามารถด้านคำนวณ

จำนวนผู้เข้าสอบ คะแนนเฉลี่ยร้อยละ SD. Max. Min. Mode Median
88 50.77 7.21 97 11 34.28 50.77

ความสามารถด้านเหตุผล

จำนวนผู้เข้าสอบ คะแนนเฉลี่ยร้อยละ SD. Max. Min. Mode Median
88 56.1 5.29 91 17 57.14 56.1

รายงานผลการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติขั้นพื้นฐาน (O-NET)

ระดับ ป.6

ชื่อโรงเรียน จำนวนผู้เข้าสอบ ภาษาไทย คณิตศาสตร์ วิทยาศาสตร์ ภาษาอังกฤษ รวมเฉลี่ย
ระดับประเทศ 701,484 55.9 37.5 39.93 39.24 43.14
ระดับกระทรวง : ศึกษาธิการ 618,251 56.02 37.80 40.09 39.40 43.33
ระดับสังกัด 443,839 54.61 35.65 38.83 35.47 41.14
ระดับจังหวัด 7,207 57.60 38.01 40.55 35.48 42.91
ระดับเขตพื้นที่ 2,293 57.53 37.12 40.84 36.40 42.97
วัดสว่างอารมณ์ 109 59.13 35.05 38.06 36.38 42.16

ข้อมูลผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน

ภาษาไทย
ชั้นจำนวน
นักเรียน
011.522.533.54ระดับ
3 ขึ้นไป
ร้อยละ
ป.1134121513161617548764.93
ป.2127116172421256174837.80
ป.311601410264813396051.72
ป.41442281511202318276947.92
ป.5151371826332611276442.38
ป.6134061227183018237152.99
รวม806773871271121288318739949.50
คณิตศาสตร์
ชั้นจำนวน
นักเรียน
011.522.533.54ระดับ
3 ขึ้นไป
ร้อยละ
ป.1134121111202126428966.42
ป.21270181213251816255946.46
ป.31160111820121812255547.41
ป.41443131019302719236947.92
ป.5151422353124171083523.18
ป.61341222119261716124533.58
รวม8069881071131371189913535243.67
วิทยาศาสตร์
ชั้นจำนวน
นักเรียน
011.522.533.54ระดับ
3 ขึ้นไป
ร้อยละ
ป.1134116821231710386548.51
ป.2127022111482022307256.69
ป.31160101221142412225850.00
ป.414411223373915893222.22
ป.5151391621312924187147.02
ป.6134018182031261384735.07
รวม806587881341461318912534542.80
สังคมศึกษา
ชั้นจำนวน
นักเรียน
011.522.533.54ระดับ
3 ขึ้นไป
ร้อยละ
ป.11341151622151416356548.51
ป.2127061710122321388264.57
ป.3116071126141515285850.00
ป.41442281511202318276947.92
ป.515139823263925188254.30
ป.613430111626730417858.21
รวม8069657810811312112518743453.85
ประวัติศาสตร์
ชั้นจำนวน
นักเรียน
011.522.533.54ระดับ
3 ขึ้นไป
ร้อยละ
ป.11341161914151714386951.49
ป.2127041717152031237458.27
ป.3116061228211517174942.24
ป.41440241714192120297048.61
ป.5151321330232328298052.98
ป.613410161416152024196347.01
รวม80614689211910811613415540550.25
สุขศึกษา
ชั้นจำนวน
นักเรียน
011.522.533.54ระดับ
3 ขึ้นไป
ร้อยละ
ป.11341000215239313197.76
ป.21273011214268012195.28
ป.311641314814915396354.31
ป.41442333131211713291.67
ป.51517002415566713891.39
ป.6134100000512813399.25
รวม80618161814235613752471889.08
ศิลปะ
ชั้นจำนวน
นักเรียน
011.522.533.54ระดับ
3 ขึ้นไป
ร้อยละ
ป.113411132322616256750.00
ป.212700022152437299070.87
ป.3116082715151316225143.97
ป.41441121021222922277854.17
ป.51514282019241824145637.09
ป.61340151225161916316649.25
รวม8066647013412412913114840850.62
การงานอาชีพ
ชั้นจำนวน
นักเรียน
011.522.533.54ระดับ
3 ขึ้นไป
ร้อยละ
ป.113411325302621277455.22
ป.212711292281919377559.06
ป.3116071621101514326152.59
ป.4144031121181928358256.94
ป.5151335819132615327348.34
ป.6134023719102113417555.97
รวม8065109551177912611020444054.59
ภาษาต่างประเทศ
ชั้นจำนวน
นักเรียน
011.522.533.54ระดับ
3 ขึ้นไป
ร้อยละ
ป.11341101520172819247152.99
ป.212709222582311296450.39
ป.3116051317282012215345.69
ป.4144121726292319186041.67
ป.515143634222377183221.19
ป.6134131315152424398764.93
รวม8067841041251201259214936745.53

ข้อมูลสิ่งก่อสร้าง

ข้อมูลครุภัณฑ์