โรงเรียนในสังกัด
121 โรง
บุคลากรในสังกัด
1,840 คน
บุคลากรในเขต
69 คน
นักเรียนในสังกัด
26,680 คน

ข้อมูลสารสนเทศโรงเรียนวัดคีรีวงการาม

จำนวนนักเรียนทั้งหมดแยกชั้น เพศ และห้องเรียน

ชั้นชายหญิงรวม
อ.2134
อ.3268
ป.13912
ป.2459
ป.3347
ป.410313
ป.58513
ป.65712
รวม364278

จำนวนนักเรียนเรียนรวมแยกชั้น เพศ และห้องเรียน

ชั้นชายหญิงรวม
ป.3112
รวม112

จำนวนนักเรียนแยกตามศาสนา

ศาสนาจำนวน (คน)
คริสต์2
พุทธ76
รวม78

จำนวนนักเรียนแยกตามสัญชาติ

สัญชาติจำนวน (คน)
พม่า2
ลาว2
ไทย74
รวม78

ข้อมูลครูและบุคลากรทางการศึกษา

ที่ชื่อ - สกุลตำแหน่งวิทยฐานะวุฒิการศึกษาสาขาวิชาวิชาที่สอน
1น.ส.ศุภิสรา ปรีชาบุคลากรวิทย์และคณิต-ค.บ.วิทยาศาสตร์ทั่วไปวิทยาศาสตร์
2น.ส.ศิริวรรณ พรหมมากธุรการโรงเรียน-วท.บ.วิทยาการคอมพิวเตอร์บุคลากรอื่นๆ
3น.ส.ศิริพร บุญฤทธิ์คผช.-ค.บ.การศึกษาปฐมวัยปฐมวัย
4น.ส.โสภิตา ปลอดภัยครูชำนาญการค.ม. /ค.บ.การบริหารการศึกษา /ภาษาไทยภาษาไทย
5น.ส.ดาราพร รัตนโสภาครู-ศษ.บ.การประถมศึกษาคณิตศาสตร์
6น.ส.อภิชญา จันทร์หลีครู-ค.บ.ภาษาอังกฤษสังคมศึกษา
7นายดำรงพล อินทจันทร์ครูชำนาญการศษ.ม. /วท.บ.การบริหารการศึกษา /เกษตรศาสตร์คณิตศาสตร์
8นายพุทธพันธุ์ พรหมรักษ์ผอ.ร.ร.ชำนาญการค.ม. /กศ.บ.การบริหารการศึกษา /วิทยาศาสตร์กายภาพชีวภาพบร.

จำนวนครูแยกตามวิชาที่สอน

วิชาที่สอนจำนวน (ครู)
คณิตศาสตร์2
บร.1
บุคลากรอื่นๆ1
ปฐมวัย1
ภาษาไทย1
วิทยาศาสตร์1
สังคมศึกษา1
รวม8

จำนวนครูแยกตามวิทยฐานะ

วิทยฐานะจำนวน (ครู)
ชำนาญการ3
ไม่มีวิทยฐานะ5
รวม8

จำนวนครูแยกตามวุฒิการศึกษา

วุฒิการศึกษาจำนวน (ครู)
ค.บ.3
ค.ม. /กศ.บ.1
ค.ม. /ค.บ.1
วท.บ.1
ศษ.บ.1
ศษ.ม. /วท.บ.1
รวม8

จำนวนครู พรก ลูกจ้าง แยกตำแหน่ง

ตำแหน่งจำนวน (ครู)
ผู้อำนวยการโรงเรียน1
ครู4
ครูผู้ช่วย1
บุคลากรวิทย์-คณิต1
ธุรการโรงเรียน1
รวม8

ข้อมูลค่าสถิติพื้นฐานของการทดสอบ NT

ความสามารถรวมทั้ง 3 ด้าน

จำนวนผู้เข้าสอบ คะแนนเฉลี่ยร้อยละ SD. Max. Min. Mode Median
12 61.58 19.46 87 23 65.71 61.58

ความสามารถด้านภาษา

จำนวนผู้เข้าสอบ คะแนนเฉลี่ยร้อยละ SD. Max. Min. Mode Median
12 67.14 7.5 97 17 71.42 67.14

ความสามารถด้านคำนวณ

จำนวนผู้เข้าสอบ คะแนนเฉลี่ยร้อยละ SD. Max. Min. Mode Median
12 63.33 7.98 94 28 60 63.33

ความสามารถด้านเหตุผล

จำนวนผู้เข้าสอบ คะแนนเฉลี่ยร้อยละ SD. Max. Min. Mode Median
12 54.28 5.46 77 25 54.28 54.28

รายงานผลการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติขั้นพื้นฐาน (O-NET)

ระดับ ป.6

ชื่อโรงเรียน จำนวนผู้เข้าสอบ ภาษาไทย คณิตศาสตร์ วิทยาศาสตร์ ภาษาอังกฤษ รวมเฉลี่ย
ระดับประเทศ 701,484 55.9 37.5 39.93 39.24 43.14
ระดับกระทรวง : ศึกษาธิการ 618,251 56.02 37.80 40.09 39.40 43.33
ระดับสังกัด 443,839 54.61 35.65 38.83 35.47 41.14
ระดับจังหวัด 7,207 57.60 38.01 40.55 35.48 42.91
ระดับเขตพื้นที่ 2,293 57.53 37.12 40.84 36.40 42.97
วัดคีรีวงการาม 6 51.08 46.67 44.33 44.17 46.56

ข้อมูลผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน

ภาษาไทย
ชั้นจำนวน
นักเรียน
011.522.533.54ระดับ
3 ขึ้นไป
ร้อยละ
ป.1910000206888.89
ป.2810301102337.50
ป.3120000013812100.00
ป.413000113351184.62
ป.512000207031083.33
ป.6801101023562.50
รวม6221433148274979.03
คณิตศาสตร์
ชั้นจำนวน
นักเรียน
011.522.533.54ระดับ
3 ขึ้นไป
ร้อยละ
ป.1910001034777.78
ป.2800120113562.50
ป.31200000111012100.00
ป.41300122314861.54
ป.51200024321650.00
ป.6800021023562.50
รวม6210288810254369.35
วิทยาศาสตร์
ชั้นจำนวน
นักเรียน
011.522.533.54ระดับ
3 ขึ้นไป
ร้อยละ
ป.1910000008888.89
ป.2800121211450.00
ป.3120000012912100.00
ป.413001002641292.31
ป.512000018121191.67
ป.6800020114675.00
รวม62102421411285385.48
สังคมศึกษา
ชั้นจำนวน
นักเรียน
011.522.533.54ระดับ
3 ขึ้นไป
ร้อยละ
ป.1910000251888.89
ป.2800211022450.00
ป.31200000111012100.00
ป.413000113351184.62
ป.512000113611083.33
ป.6800110132675.00
รวม62103431020215182.26
ประวัติศาสตร์
ชั้นจำนวน
นักเรียน
011.522.533.54ระดับ
3 ขึ้นไป
ร้อยละ
ป.1910000260888.89
ป.2800001232787.50
ป.3120000032712100.00
ป.413001001381292.31
ป.5120000019212100.00
ป.6802001023562.50
รวม6212102925225690.32
สุขศึกษา
ชั้นจำนวน
นักเรียน
011.522.533.54ระดับ
3 ขึ้นไป
ร้อยละ
ป.1910000035888.89
ป.28000000448100.00
ป.31200000011112100.00
ป.4130000023813100.00
ป.512000013081191.67
ป.68000001258100.00
รวม6210001613416096.77
ศิลปะ
ชั้นจำนวน
นักเรียน
011.522.533.54ระดับ
3 ขึ้นไป
ร้อยละ
ป.1910002330666.67
ป.2800002042675.00
ป.3120000015612100.00
ป.413000113441184.62
ป.51200004431866.67
ป.6802000132675.00
รวม62120191222154979.03
การงานอาชีพ
ชั้นจำนวน
นักเรียน
011.522.533.54ระดับ
3 ขึ้นไป
ร้อยละ
ป.1910000431888.89
ป.2800002114675.00
ป.31200000001212100.00
ป.4131010001101184.62
ป.5120000025512100.00
ป.6800002015675.00
รวม6220104711375588.71
ภาษาต่างประเทศ
ชั้นจำนวน
นักเรียน
011.522.533.54ระดับ
3 ขึ้นไป
ร้อยละ
ป.1910031211444.44
ป.2800130130450.00
ป.312000011191191.67
ป.413000105341292.31
ป.51200025311541.67
ป.6800021212562.50
รวม621011181410174166.13

ข้อมูลสิ่งก่อสร้าง

ข้อมูลครุภัณฑ์