โรงเรียนในสังกัด
121 โรง
บุคลากรในสังกัด
1,840 คน
บุคลากรในเขต
69 คน
นักเรียนในสังกัด
26,680 คน

ข้อมูลสารสนเทศโรงเรียนวัดคีรีวง

จำนวนนักเรียนทั้งหมดแยกชั้น เพศ และห้องเรียน

ชั้นชายหญิงรวม
อ.26915
อ.371421
ป.18412
ป.271320
ป.3131124
ป.4131124
ป.513316
ป.6171027
ม.1161531
ม.281119
ม.371522
รวม115116231

จำนวนนักเรียนเรียนรวมแยกชั้น เพศ และห้องเรียน

ชั้นชายหญิงรวม
ป.2224
ป.3325
ป.4202
ป.5303
ป.6303
ม.1314
ม.2202
ม.3303
รวม21526

จำนวนนักเรียนแยกตามศาสนา

ศาสนาจำนวน (คน)
พุทธ231
รวม231

จำนวนนักเรียนแยกตามสัญชาติ

สัญชาติจำนวน (คน)
ไทย231
รวม231

ข้อมูลครูและบุคลากรทางการศึกษา

ที่ชื่อ - สกุลตำแหน่งวิทยฐานะวุฒิการศึกษาสาขาวิชาวิชาที่สอน
1น.ส.วรรณิภา สอนขำธุรการโรงเรียน-วท.บ.วิศวกรรมซอฟต์แวร์บุคลากรอื่นๆ
2น.ส.ชลธิชา อินรินทร์คผช.-ค.บ.สังคมศึกษาสังคมศึกษา
3น.ส.สุภัสสร นวลกุลคผช.-ค.บ.ศิลปะปฐมวัย
4น.ส.เฌนิศา อันวิชาคผช.-ศศ.บ.ภาษาอังกฤษภาษาอังกฤษ
5น.ส.สุภรัตน์ หาญจิตครูชำนาญการศษ.ม. /วท.บ.การบริหารการศึกษา /พลศึกษาสุขศึกษา
6น.ส.ญาตา อรุณสวัสดิ์ครู-บธ.บ.คอมพิวเตอร์ธุรกิจคอมพิวเตอร์
7น.ส.สุกัญญา โต๊ะหมานคผช.-ศน.บ.การศึกษาปฐมวัยปฐมวัย
8น.ส.รัชฎา กำพวนคผช.-ค.บ.สังคมศึกษาสังคมศึกษา
9น.ส.เบ็ญจมาศ หนูไชยทองครู-ค.บ.ภาษาไทยภาษาไทย
10น.ส.สุภาวดี ทองสำฤทธิ์ครู-กศ.บ.คณิตศาสตร์คณิตศาสตร์
11น.ส.สุธาสินี สุทธินุ้ยครู-ศษ.บ.ภาษาอังกฤษภาษาอังกฤษ
12น.ส.กุลนิษฐ์ ปานเกลี้ยงครู-ค.บ.ภาษาไทยภาษาไทย
13นางเสาวภา ณ นครคผช.-ค.บ.การศึกษาปฐมวัยปฐมวัย
14นางฌานิกา กุกแก้วครูชำนาญการศศ.ม./ศศ.บ.การบริหารการศึกษา/นาฏศิลป์ไทยนาฏศิลป์
15นายศุภชัย เกตุแก้วครูชำนาญการค.บ.คณิตศาสตร์คณิตศาสตร์
16นายจำลอง คงสุขผอ.ร.ร.ชำนาญการพิเศษค.ม. /ค.บ.การบริหารการศึกษา /การบริหารการศึกษาบร.
17นายธีรวุฒิ ชุมทองโดครู-ค.ม. /ค.บ.การพัฒนาหลักสูตรการเรียนการสอน /วิทยาศาสตร์ทั่วไปวิทยาศาสตร์
18ว่าที่ ร.ต.สุเมธ ไทยกลางคผช.-กศ.บ.วิทยาศาสตร์ทั่วไปวิทยาศาสตร์

จำนวนครูแยกตามวิชาที่สอน

วิชาที่สอนจำนวน (ครู)
คณิตศาสตร์2
คอมพิวเตอร์1
นาฏศิลป์1
บร.1
บุคลากรอื่นๆ1
ปฐมวัย3
ภาษาอังกฤษ2
ภาษาไทย2
วิทยาศาสตร์2
สังคมศึกษา2
สุขศึกษา1
รวม18

จำนวนครูแยกตามวิทยฐานะ

วิทยฐานะจำนวน (ครู)
ชำนาญการ3
ชำนาญการพิเศษ1
ไม่มีวิทยฐานะ14
รวม18

จำนวนครูแยกตามวุฒิการศึกษา

วุฒิการศึกษาจำนวน (ครู)
กศ.บ.2
ค.บ.7
ค.ม. /ค.บ.2
บธ.บ.1
วท.บ.1
ศน.บ.1
ศศ.บ.1
ศศ.ม./ศศ.บ.1
ศษ.บ.1
ศษ.ม. /วท.บ.1
รวม18

จำนวนครู พรก ลูกจ้าง แยกตำแหน่ง

ตำแหน่งจำนวน (ครู)
ผู้อำนวยการโรงเรียน1
ครู9
ครูผู้ช่วย7
ธุรการโรงเรียน1
รวม18

ข้อมูลค่าสถิติพื้นฐานของการทดสอบ NT

ความสามารถรวมทั้ง 3 ด้าน

จำนวนผู้เข้าสอบ คะแนนเฉลี่ยร้อยละ SD. Max. Min. Mode Median
24 35.11 12.64 56 19 30.47 35.11

ความสามารถด้านภาษา

จำนวนผู้เข้าสอบ คะแนนเฉลี่ยร้อยละ SD. Max. Min. Mode Median
24 41.54 5.25 65 17 60 41.54

ความสามารถด้านคำนวณ

จำนวนผู้เข้าสอบ คะแนนเฉลี่ยร้อยละ SD. Max. Min. Mode Median
24 26.78 4.1 51 5 25.71 26.78

ความสามารถด้านเหตุผล

จำนวนผู้เข้าสอบ คะแนนเฉลี่ยร้อยละ SD. Max. Min. Mode Median
24 37.02 4.76 68 17 31.42 37.02

รายงานผลการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติขั้นพื้นฐาน (O-NET)

ระดับ ป.6

ชื่อโรงเรียน จำนวนผู้เข้าสอบ ภาษาไทย คณิตศาสตร์ วิทยาศาสตร์ ภาษาอังกฤษ รวมเฉลี่ย
ระดับประเทศ 701,484 55.9 37.5 39.93 39.24 43.14
ระดับกระทรวง : ศึกษาธิการ 618,251 56.02 37.80 40.09 39.40 43.33
ระดับสังกัด 443,839 54.61 35.65 38.83 35.47 41.14
ระดับจังหวัด 7,207 57.60 38.01 40.55 35.48 42.91
ระดับเขตพื้นที่ 2,293 57.53 37.12 40.84 36.40 42.97
วัดคีรีวง 31 53.45 31.29 37.23 29.44 37.85

ระดับ ม.3

ชื่อโรงเรียน จำนวนผู้เข้าสอบ ภาษาไทย คณิตศาสตร์ วิทยาศาสตร์ ภาษาอังกฤษ รวมเฉลี่ย
ระดับประเทศ 645,685 54.42 30.04 36.10 29.45 37.50
ระดับกระทรวง : ศึกษาธิการ 581,071 54.93 30.48 36.42 29.75 37.90
ระดับสังกัด 474,487 55.04 30.28 36.43 29.10 37.71
ระดับจังหวัด 7,962 56.20 30.05 32.83 28.68 36.94
ระดับเขตพื้นที่ 567 53.07 26.36 35.53 26.76 35.43
วัดคีรีวง 9 52.11 20.89 34.44 23.78 32.81

ข้อมูลผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน

ภาษาไทย
ชั้นจำนวน
นักเรียน
011.522.533.54ระดับ
3 ขึ้นไป
ร้อยละ
ป.123020237361669.57
ป.2270082421101348.15
ป.3260023451111765.38
ป.415004004251173.33
ป.526143254521142.31
ป.6360377301421644.44
ม.11916341130842.11
ม.22214166310627.27
ม.31200611031541.67
รวม20631934272726333710350.00
คณิตศาสตร์
ชั้นจำนวน
นักเรียน
011.522.533.54ระดับ
3 ขึ้นไป
ร้อยละ
ป.123021217371773.91
ป.227027531271037.04
ป.326001362302519.23
ป.41503141411640.00
ป.52618235502726.92
ป.6360132655321027.78
ม.11919520020210.53
ม.22211062201014.55
ม.3120570000000.00
รวม2063524430192512215828.16
วิทยาศาสตร์
ชั้นจำนวน
นักเรียน
011.522.533.54ระดับ
3 ขึ้นไป
ร้อยละ
ป.123014446131043.48
ป.227000636481866.67
ป.326021071510623.08
ป.41502443110213.33
ป.52613766300311.54
ป.636037845631438.89
ม.1191960300000.00
ม.2222964100000.00
ม.3120182010018.33
รวม2064305241252713145426.21
สังคมศึกษา
ชั้นจำนวน
นักเรียน
011.522.533.54ระดับ
3 ขึ้นไป
ร้อยละ
ป.1232596000000.00
ป.227023615191555.56
ป.32605753231623.08
ป.415004004251173.33
ป.52626000000000.00
ป.6360001414983186.11
ม.11910154521842.11
ม.22211181100000.00
ม.31200120234975.00
รวม20630132633233220288038.83
ประวัติศาสตร์
ชั้นจำนวน
นักเรียน
011.522.533.54ระดับ
3 ขึ้นไป
ร้อยละ
ป.123012069051460.87
ป.2270203624101659.26
ป.32600296252934.62
ป.415000314251173.33
ป.526115458111038.46
ป.63600013106163288.89
ม.119100254611157.89
ม.22222000000000.00
ม.31200312231650.00
รวม20624412233441274110952.91
สุขศึกษา
ชั้นจำนวน
นักเรียน
011.522.533.54ระดับ
3 ขึ้นไป
ร้อยละ
ป.123012016941982.61
ป.227000455851866.67
ป.326000686511246.15
ป.415000041551173.33
ป.526102423951765.38
ป.6360125557112363.89
ม.11911661013842.11
ม.222016600721254.55
ม.312002200441083.33
รวม2062420332626554013063.11
ศิลปะ
ชั้นจำนวน
นักเรียน
011.522.533.54ระดับ
3 ขึ้นไป
ร้อยละ
ป.123020114691982.61
ป.2270001354142385.19
ป.32600021010401453.85
ป.415002202451173.33
ป.526146052081038.46
ป.6360135737102055.56
ม.119116207201157.89
ม.222114705401672.73
ม.31200541110541.67
รวม2063926242739324612962.62
การงานอาชีพ
ชั้นจำนวน
นักเรียน
011.522.533.54ระดับ
3 ขึ้นไป
ร้อยละ
ป.1230200201091982.61
ป.227000249392177.78
ป.326001964241038.46
ป.415001130191066.67
ป.526113355261350.00
ป.6360337741021644.44
ม.11911832310526.32
ม.222101025220627.27
ม.31200351210541.67
รวม2063729323529323910550.97
ภาษาต่างประเทศ
ชั้นจำนวน
นักเรียน
011.522.533.54ระดับ
3 ขึ้นไป
ร้อยละ
ป.123020316561773.91
ป.227015342391451.85
ป.326005742351038.46
ป.41500224610746.67
ป.52615293213623.08
ป.636015643224822.22
ม.11918540100315.79
ม.2222854120029.09
ม.31203311022433.33
รวม2064423337212317297134.47

ข้อมูลสิ่งก่อสร้าง

ข้อมูลครุภัณฑ์