โรงเรียนในสังกัด
121 โรง
บุคลากรในสังกัด
1,840 คน
บุคลากรในเขต
69 คน
นักเรียนในสังกัด
26,680 คน

ข้อมูลสารสนเทศโรงเรียนอนุบาลวัดเขาสุวรรณประดิษฐ์

จำนวนนักเรียนทั้งหมดแยกชั้น เพศ และห้องเรียน

ชั้นชายหญิงรวม
อ.2322759
อ.3132134
ป.1433982
ป.2454287
ป.3364076
ป.4543993
ป.5484391
ป.6385896
รวม309309618

จำนวนนักเรียนเรียนรวมแยกชั้น เพศ และห้องเรียน

ชั้นชายหญิงรวม
ป.1325
ป.2505
ป.3404
ป.420424
ป.515621
ป.614620
รวม611879

จำนวนนักเรียนแยกตามศาสนา

ศาสนาจำนวน (คน)
พุทธ608
อิสลาม10
รวม618

จำนวนนักเรียนแยกตามสัญชาติ

สัญชาติจำนวน (คน)
กัมพูชา1
พม่า7
ลาว2
ไทย608
รวม618

ข้อมูลครูและบุคลากรทางการศึกษา

ที่ชื่อ - สกุลตำแหน่งวิทยฐานะวุฒิการศึกษาสาขาวิชาวิชาที่สอน
1น.ส.วัชรินทร์ แปลกยอดพี่เลี้ยงเด็กพิการ-ปวช.ธุรกิจพยาบาลบุคลากรอื่นๆ
2น.ส.อุไรวรรณ หนูสุดธุรการโรงเรียน-บธ.บ.การตลาดบุคลากรอื่นๆ
3น.ส.อัสนี มีเผือกครู-ค.บ.การศึกษาปฐมวัยปฐมวัย
4น.ส.จิรารัตน์ มุขดาคผช.-ค.บ.การศึกษาปฐมวัยปฐมวัย
5น.ส.นันทนพร ชูนินทร์คผช.-ค.บ.คณิตศาสตร์คณิตศาสตร์
6น.ส.ธิดารัตน์ รัฐวิเศษครู-ศษ.ม. /กศ.บ.พัฒนศึกษา /สังคมศึกษาสังคมศึกษา
7น.ส.ดาวรัชดา ทิพย์เสภาคผช.-ค.บ.ภาษาอังกฤษภาษาอังกฤษ
8น.ส.อันตา เวลาดีคผช.-วท.บ.คณิตศาสตร์คณิตศาสตร์
9น.ส.ศุภมาส แซ่เดี่ยวคผช.-ค.บ.วิทยาศาสตร์ทั่วไปคณิตศาสตร์
10น.ส.พรรทิวา ธรฤทธิ์ครู-กศ.บ.ภาษาไทยภาษาไทย
11น.ส.ชวนพิศ คชรินครู-ค.ม. /วท.บ.การบริหารนวัตกรรมเพื่อการพัฒนา /วิทยาการคอมพิวเตอร์คอมพิวเตอร์
12น.ส.กชพรรณ จันทฤทธิ์ครู-ศษ.บ.การศึกษาปฐมวัยปฐมวัย
13น.ส.สุรินทร์ธร วัฎฎกะโปดกครู-กศ.ม. /ค.บ.การบริหารการศึกษา /คอมพิวเตอร์ศึกษาภาษาไทย
14น.ส.ขวัญหทัย ไชยทองครู-ศศ.บ.ประวัติศาสตร์สังคมศึกษา
15น.ส.อุบลวรรณ หลินมาครู-ศษ.บ.นาฏศิลป์นาฏศิลป์
16น.ส.มณฑา นาคพันธุ์ครู-ศศ.บ.ภาษาไทยภาษาไทย
17น.ส.สายพิณ ช่างสนั่นครู-ศศ.บ.ภาษาไทยภาษาไทย
18น.ส.อรอุมา มหรรณพคผช.-ค.บ.คณิตศาสตร์คณิตศาสตร์
19นางธิดารัตน์ แก้วชะฎาครูชำนาญการวท.บ.เทคโนโลยีการจัดการทรัพยากรทะเลวิทยาศาสตร์
20นางชะอ้อน พฤกษวานิชครูชำนาญการค.บ.ภาษาไทยภาษาไทย
21นางอัมภา ทองเผือกครูชำนาญการพิเศษศษ.ม. /ค.บ.การประถมศึกษา /สังคมศึกษาปฐมวัย
22นางกรรณิการ์ บุษบรรณครู-ค.บ.การศึกษาปฐมวัยปฐมวัย
23นางทิพย์วรรณ นิยะกิจครูชำนาญการพิเศษศษ.บ.บริหารการศึกษาคณิตศาสตร์
24นางอริยา รักภู่ครูชำนาญการพิเศษกศ.ม. /กศ.บ.จิตวิทยาการแนะแนว /การประถมศึกษาภาษาไทย
25นางวิชชุตา บุญดีครูชำนาญการพิเศษค.บ.คหกรรมศาสตร์การงานพื้นฐานอาชีพ
26นางสุมาลี รัตนศศิกานต์ครู-ค.บ.ภาษาอังกฤษภาษาอังกฤษ
27นางหทัยภัทร โถวรุ่งเรืองครูชำนาญการศศ.บ.การจัดการทั่วไปคณิตศาสตร์
28นางเพ็ญภาวรรณ ทวีทรัพย์ครูชำนาญการศศ.บ.บริหารรัฐกิจภาษาไทย
29นางศารีนา จำปากลายครู-ศศ.บ.ศิลปกรรมศิลปะ
30นายอนันต์ ปานสังข์ผอ.ร.ร.ชำนาญการพิเศษค.ม. /ค.บ.การบริหารการศึกษา /ชีววิทยาบร.
31นายปราโมทย์ สุทธินุ่นครูชำนาญการศษ.บ.บริหารการศึกษาพลศึกษา
32นายสนทร เกตุดำคผช.-ศษ.บ.พลศึกษาพลศึกษา

จำนวนครูแยกตามวิชาที่สอน

วิชาที่สอนจำนวน (ครู)
การงานพื้นฐานอาชีพ1
คณิตศาสตร์6
คอมพิวเตอร์1
นาฏศิลป์1
บร.1
บุคลากรอื่นๆ2
ปฐมวัย5
พลศึกษา2
ภาษาอังกฤษ2
ภาษาไทย7
วิทยาศาสตร์1
ศิลปะ1
สังคมศึกษา2
รวม32

จำนวนครูแยกตามวิทยฐานะ

วิทยฐานะจำนวน (ครู)
ชำนาญการ5
ชำนาญการพิเศษ5
ไม่มีวิทยฐานะ22
รวม32

จำนวนครูแยกตามวุฒิการศึกษา

วุฒิการศึกษาจำนวน (ครู)
กศ.บ.1
กศ.ม. /กศ.บ.1
กศ.ม. /ค.บ.1
ค.บ.10
ค.ม. /ค.บ.1
ค.ม. /วท.บ.1
บธ.บ.1
ปวช.1
วท.บ.2
ศศ.บ.6
ศษ.บ.5
ศษ.ม. /กศ.บ.1
ศษ.ม. /ค.บ.1
รวม32

จำนวนครู พรก ลูกจ้าง แยกตำแหน่ง

ตำแหน่งจำนวน (ครู)
ผู้อำนวยการโรงเรียน1
ครู22
ครูผู้ช่วย7
พีืเลี้ยงเด็กพิการ1
ธุรการโรงเรียน1
รวม32

ข้อมูลค่าสถิติพื้นฐานของการทดสอบ NT

ความสามารถรวมทั้ง 3 ด้าน

จำนวนผู้เข้าสอบ คะแนนเฉลี่ยร้อยละ SD. Max. Min. Mode Median
64 51.44 17.4 87 20 47.61 51.44

ความสามารถด้านภาษา

จำนวนผู้เข้าสอบ คะแนนเฉลี่ยร้อยละ SD. Max. Min. Mode Median
64 54.33 6.85 88 11 68.57 54.33

ความสามารถด้านคำนวณ

จำนวนผู้เข้าสอบ คะแนนเฉลี่ยร้อยละ SD. Max. Min. Mode Median
64 47.81 6.73 94 8 34.28 47.81

ความสามารถด้านเหตุผล

จำนวนผู้เข้าสอบ คะแนนเฉลี่ยร้อยละ SD. Max. Min. Mode Median
64 52.18 5.61 80 17 51.42 52.18

รายงานผลการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติขั้นพื้นฐาน (O-NET)

ระดับ ป.6

ชื่อโรงเรียน จำนวนผู้เข้าสอบ ภาษาไทย คณิตศาสตร์ วิทยาศาสตร์ ภาษาอังกฤษ รวมเฉลี่ย
ระดับประเทศ 701,484 55.9 37.5 39.93 39.24 43.14
ระดับกระทรวง : ศึกษาธิการ 618,251 56.02 37.80 40.09 39.40 43.33
ระดับสังกัด 443,839 54.61 35.65 38.83 35.47 41.14
ระดับจังหวัด 7,207 57.60 38.01 40.55 35.48 42.91
ระดับเขตพื้นที่ 2,293 57.53 37.12 40.84 36.40 42.97
อนุบาลวัดเขาสุวรรณประดิษฐ์ 73 51.63 33.22 36.61 34.14 38.90

ข้อมูลผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน

ภาษาไทย
ชั้นจำนวน
นักเรียน
011.522.533.54ระดับ
3 ขึ้นไป
ร้อยละ
ป.197164547711436162.89
ป.276268681610204660.53
ป.39018161413199103842.22
ป.4912310141788294549.45
ป.5961510221829744041.67
ป.69513916192210154749.47
รวม54523295876821015512127750.83
คณิตศาสตร์
ชั้นจำนวน
นักเรียน
011.522.533.54ระดับ
3 ขึ้นไป
ร้อยละ
ป.197176691366344647.42
ป.276268717163173647.37
ป.39011618961215134044.44
ป.491211181913104142830.77
ป.5961152025237411212.50
ป.69511718281310171818.95
รวม545247188978561338618033.03
วิทยาศาสตร์
ชั้นจำนวน
นักเรียน
011.522.533.54ระดับ
3 ขึ้นไป
ร้อยละ
ป.1977441111149376061.86
ป.2762151516914143748.68
ป.39010919162312104550.00
ป.49120611181220225459.34
ป.59611311192118673132.29
ป.69512091010278104547.37
รวม54514384485921036910027249.91
สังคมศึกษา
ชั้นจำนวน
นักเรียน
011.522.533.54ระดับ
3 ขึ้นไป
ร้อยละ
ป.1977081471217326162.89
ป.2762810131615662735.53
ป.39011020151719442730.00
ป.4912310141788294549.45
ป.5961341211851783031.25
ป.6951361076131483536.84
รวม545149170747172668722541.28
ประวัติศาสตร์
ชั้นจำนวน
นักเรียน
011.522.533.54ระดับ
3 ขึ้นไป
ร้อยละ
ป.197951110101010325253.61
ป.27626131015117123039.47
ป.390131126101210173943.33
ป.49122101891820125054.95
ป.5961131611121221104344.79
ป.695114918131017134042.11
รวม545164370936973859625446.61
สุขศึกษา
ชั้นจำนวน
นักเรียน
011.522.533.54ระดับ
3 ขึ้นไป
ร้อยละ
ป.1974137101020427274.23
ป.276200222261595065.79
ป.39010010172017256268.89
ป.4912015141419366975.82
ป.5961005231622296769.79
ป.695100022324459296.84
รวม5451114298810911718641275.60
ศิลปะ
ชั้นจำนวน
นักเรียน
011.522.533.54ระดับ
3 ขึ้นไป
ร้อยละ
ป.1976257182026135960.82
ป.276201520251584863.16
ป.3901001827241194448.89
ป.49120712162417135459.34
ป.596111218201321104445.83
ป.69518812121413275456.84
รวม545131133721131201038030355.60
การงานอาชีพ
ชั้นจำนวน
นักเรียน
011.522.533.54ระดับ
3 ขึ้นไป
ร้อยละ
ป.197514781116457274.23
ป.2762106111314295673.68
ป.3901005202620186471.11
ป.4912019131821276672.53
ป.59612310211318285961.46
ป.6951227151928216871.58
รวม54512610448810011716838570.64
ภาษาต่างประเทศ
ชั้นจำนวน
นักเรียน
011.522.533.54ระดับ
3 ขึ้นไป
ร้อยละ
ป.1977271032015336870.10
ป.2762313171416652735.53
ป.39014711131421195460.00
ป.491211740127841920.88
ป.596101250147661919.79
ป.6951861819217154345.26
รวม5451418621467585638223042.20

ข้อมูลสิ่งก่อสร้าง

ข้อมูลครุภัณฑ์