โรงเรียนในสังกัด
121 โรง
บุคลากรในสังกัด
1,840 คน
บุคลากรในเขต
69 คน
นักเรียนในสังกัด
26,680 คน

ข้อมูลสารสนเทศโรงเรียนบ้านศรีชัยคราม

จำนวนนักเรียนทั้งหมดแยกชั้น เพศ และห้องเรียน

ชั้นชายหญิงรวม
อ.261218
อ.312921
ป.141418
ป.210414
ป.310717
ป.48715
ป.510616
ป.65813
รวม6567132

จำนวนนักเรียนเรียนรวมแยกชั้น เพศ และห้องเรียน

ชั้นชายหญิงรวม
ป.2404
ป.3011
ป.4011
ป.5303
ป.6112
รวม8311

จำนวนนักเรียนแยกตามศาสนา

ศาสนาจำนวน (คน)
พุทธ132
รวม132

จำนวนนักเรียนแยกตามสัญชาติ

สัญชาติจำนวน (คน)
ไทย132
รวม132

ข้อมูลครูและบุคลากรทางการศึกษา

ที่ชื่อ - สกุลตำแหน่งวิทยฐานะวุฒิการศึกษาสาขาวิชาวิชาที่สอน
1น.ส.มัลลิกา สุขเกิดพนักงานราชการ-ศษ.บ.การศึกษาปฐมวัยปฐมวัย
2น.ส.อรอุมา เรืองเพชรธุรการโรงเรียน-วท.บ.สาธารณสุขชุมชนบุคลากรอื่นๆ
3น.ส.ญาณิกา เหล่าโกทาครูชำนาญการศษ.ม./ค.บ.การบริหารการศึกษา/คอมพิวเตอร์ศึกษาภาษาไทย
4น.ส.ลัดดาวัลย์ เอียดเงินครู-ค.บ.สังคมศึกษาคณิตศาสตร์
5น.ส.เมร์ธญา หนูมากคผช.-ค.บ.ภาษาอังกฤษคณิตศาสตร์
6น.ส.ศิริรัตน์ เพชรพรหมคผช.-ค.บ.คณิตศาสตร์คณิตศาสตร์
7น.ส.จริยาวดี โอโลรัมย์ครู-ค.บ.ภาษาไทยภาษาไทย
8น.ส.สุณีรัตน์ สังข์สิงห์ครู-ศ.น.บการศึกษาปฐมวัยปฐมวัย
9นางอนงค์นาฎ ทองยวนผอ.ร.ร.ชำนาญการศษ.ม. /วท.บ.การบริหารการศึกษา /สถิติบร.
10นางกัลยา ศรีชูครูชำนาญการศษ.ม./ศษ.บ./ค.บ.การบริหารการศึกษา/ปฐมวัย/การประถมศึกษาภาษาไทย
11นางภาวนา สินกันครูชำนาญการพิเศษค.บ.การวัดผลการศึกษาภาษาอังกฤษ

จำนวนครูแยกตามวิชาที่สอน

วิชาที่สอนจำนวน (ครู)
คณิตศาสตร์3
บร.1
บุคลากรอื่นๆ1
ปฐมวัย2
ภาษาอังกฤษ1
ภาษาไทย3
รวม11

จำนวนครูแยกตามวิทยฐานะ

วิทยฐานะจำนวน (ครู)
ชำนาญการ3
ชำนาญการพิเศษ1
ไม่มีวิทยฐานะ7
รวม11

จำนวนครูแยกตามวุฒิการศึกษา

วุฒิการศึกษาจำนวน (ครู)
ค.บ.5
วท.บ.1
ศ.น.บ1
ศษ.บ.1
ศษ.ม. /วท.บ.1
ศษ.ม./ค.บ.1
ศษ.ม./ศษ.บ./ค.บ.1
รวม11

จำนวนครู พรก ลูกจ้าง แยกตำแหน่ง

ตำแหน่งจำนวน (ครู)
ผู้อำนวยการโรงเรียน1
ครู6
ครูผู้ช่วย2
พนักงานราชการ1
ธุรการโรงเรียน1
รวม11

ข้อมูลค่าสถิติพื้นฐานของการทดสอบ NT

ความสามารถรวมทั้ง 3 ด้าน

จำนวนผู้เข้าสอบ คะแนนเฉลี่ยร้อยละ SD. Max. Min. Mode Median
14 46.12 14.58 69 26 33.33 46.12

ความสามารถด้านภาษา

จำนวนผู้เข้าสอบ คะแนนเฉลี่ยร้อยละ SD. Max. Min. Mode Median
14 50.2 6.12 82 20 57.14 50.2

ความสามารถด้านคำนวณ

จำนวนผู้เข้าสอบ คะแนนเฉลี่ยร้อยละ SD. Max. Min. Mode Median
14 40.81 4.81 60 22 57.14 40.81

ความสามารถด้านเหตุผล

จำนวนผู้เข้าสอบ คะแนนเฉลี่ยร้อยละ SD. Max. Min. Mode Median
14 47.34 4.67 68 22 68.57 47.34

รายงานผลการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติขั้นพื้นฐาน (O-NET)

ระดับ ป.6

ชื่อโรงเรียน จำนวนผู้เข้าสอบ ภาษาไทย คณิตศาสตร์ วิทยาศาสตร์ ภาษาอังกฤษ รวมเฉลี่ย
ระดับประเทศ 701,484 55.9 37.5 39.93 39.24 43.14
ระดับกระทรวง : ศึกษาธิการ 618,251 56.02 37.80 40.09 39.40 43.33
ระดับสังกัด 443,839 54.61 35.65 38.83 35.47 41.14
ระดับจังหวัด 7,207 57.60 38.01 40.55 35.48 42.91
ระดับเขตพื้นที่ 2,293 57.53 37.12 40.84 36.40 42.97
บ้านศรีชัยคราม 12 51.42 34.17 37.12 26.04 37.19

ข้อมูลผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน

ภาษาไทย
ชั้นจำนวน
นักเรียน
011.522.533.54ระดับ
3 ขึ้นไป
ร้อยละ
ป.115000012661493.33
ป.2170001123101588.24
ป.315000012391493.33
ป.416001124261275.00
ป.51300032233861.54
ป.617002225151164.71
รวม93003791718397479.57
คณิตศาสตร์
ชั้นจำนวน
นักเรียน
011.522.533.54ระดับ
3 ขึ้นไป
ร้อยละ
ป.115000011581493.33
ป.2170101032101588.24
ป.315000032641280.00
ป.416000205271487.50
ป.513000013541292.31
ป.617003036321164.71
รวม93013382023357883.87
วิทยาศาสตร์
ชั้นจำนวน
นักเรียน
011.522.533.54ระดับ
3 ขึ้นไป
ร้อยละ
ป.115000011581493.33
ป.2170011004111588.24
ป.315000111391386.67
ป.416010213271275.00
ป.513000021191184.62
ป.617020123541270.59
รวม9303157920487782.80
สังคมศึกษา
ชั้นจำนวน
นักเรียน
011.522.533.54ระดับ
3 ขึ้นไป
ร้อยละ
ป.115000012751493.33
ป.2170002020131588.24
ป.315000122371280.00
ป.416001124261275.00
ป.51300000031013100.00
ป.617002213271270.59
รวม93003661317487883.87
ประวัติศาสตร์
ชั้นจำนวน
นักเรียน
011.522.533.54ระดับ
3 ขึ้นไป
ร้อยละ
ป.1150000027615100.00
ป.217002004471588.24
ป.315000123181280.00
ป.416001031291275.00
ป.5130000014813100.00
ป.6170030003111482.35
รวม93006151121498187.10
สุขศึกษา
ชั้นจำนวน
นักเรียน
011.522.533.54ระดับ
3 ขึ้นไป
ร้อยละ
ป.11500000121215100.00
ป.21700000131317100.00
ป.3150001004101493.33
ป.4160000016916100.00
ป.5130000022913100.00
ป.6170001023111694.12
รวม9300020720649197.85
ศิลปะ
ชั้นจำนวน
นักเรียน
011.522.533.54ระดับ
3 ขึ้นไป
ร้อยละ
ป.11500000131115100.00
ป.217150000011211.76
ป.315000011491493.33
ป.416000013391593.75
ป.51300000031013100.00
ป.6170001123101588.24
รวม93150013717507479.57
การงานอาชีพ
ชั้นจำนวน
นักเรียน
011.522.533.54ระดับ
3 ขึ้นไป
ร้อยละ
ป.11500000121215100.00
ป.2170002131011482.35
ป.315000122371280.00
ป.4160010122101487.50
ป.51300000001313100.00
ป.6170001121121588.24
รวม93001451018558389.25
ภาษาต่างประเทศ
ชั้นจำนวน
นักเรียน
011.522.533.54ระดับ
3 ขึ้นไป
ร้อยละ
ป.115001122361173.33
ป.217100204191482.35
ป.315000203281386.67
ป.416001312361168.75
ป.51300014224861.54
ป.61700415232741.18
รวม9310610121514356468.82

ข้อมูลสิ่งก่อสร้าง

ข้อมูลครุภัณฑ์