โรงเรียนในสังกัด
121 โรง
บุคลากรในสังกัด
1,840 คน
บุคลากรในเขต
69 คน
นักเรียนในสังกัด
26,680 คน

ข้อมูลสารสนเทศโรงเรียนวัดชลคราม

จำนวนนักเรียนทั้งหมดแยกชั้น เพศ และห้องเรียน

ชั้นชายหญิงรวม
อ.2257
อ.310414
ป.18715
ป.26713
ป.312315
ป.4268
ป.57815
ป.610616
รวม5746103

จำนวนนักเรียนเรียนรวมแยกชั้น เพศ และห้องเรียน

ชั้นชายหญิงรวม
ป.1202
ป.2415
ป.3202
ป.4202
ป.5246
ป.6303
รวม15520

จำนวนนักเรียนแยกตามศาสนา

ศาสนาจำนวน (คน)
คริสต์2
พุทธ101
รวม103

จำนวนนักเรียนแยกตามสัญชาติ

สัญชาติจำนวน (คน)
ลาว3
ไทย100
รวม103

ข้อมูลครูและบุคลากรทางการศึกษา

ที่ชื่อ - สกุลตำแหน่งวิทยฐานะวุฒิการศึกษาสาขาวิชาวิชาที่สอน
1น.ส.ศิวพร ชูแสงศรีครูวิกฤติ-ค.บ.ภาษาอังกฤษภาษาอังกฤษ
2น.ส.เจนจิรา สังสันไทยบุคลากรวิทย์และคณิต-วท.บ.คณิตศาสตร์คณิตศาสตร์
3น.ส.วรรณวิสาข์ ชูประดิษฐ์ธุรการโรงเรียน-ศศ.บ.การตลาดบุคลากรอื่นๆ
4น.ส.จารุณี แซ่ภู่ครูชำนาญการพิเศษค.บ.การประถมศึกษาภาษาไทย
5น.ส.วิไลวรรณ วิริยะกิจคผช.-ค.บ.ภาษาอังกฤษภาษาอังกฤษ
6น.ส.ปิตินันท์ ทองนอกครู-บธ.ม. /วท.บ.บริหารธุรกิจ /วิศวกรรมแปรรูปอาหารวิทยาศาสตร์
7นางจาริณี บุญร่มผอ.ร.ร.ชำนาญการค.ม./ค.บ.การบริหารการศึกษา/ภาษาอังกฤษบร.
8นางปรีดา แก้วมณีครู-ค.บ.การศึกษาปฐมวัยปฐมวัย
9นางสุจารีย์ กระมลครูชำนาญการค.บ.สุขศึกษาภาษาไทย
10นายสำราญ ศรีอภัยครูชำนาญการพิเศษศษ.ม. /ค.บ.การบริหารการศึกษา /สังคมศึกษาสังคมศึกษา
11นายนพพร ชัยคุ้มช่างปูน ช 2-มัธยมต้นบุคลากรอื่นๆ

จำนวนครูแยกตามวิชาที่สอน

วิชาที่สอนจำนวน (ครู)
คณิตศาสตร์1
บร.1
บุคลากรอื่นๆ2
ปฐมวัย1
ภาษาอังกฤษ2
ภาษาไทย2
วิทยาศาสตร์1
สังคมศึกษา1
รวม11

จำนวนครูแยกตามวิทยฐานะ

วิทยฐานะจำนวน (ครู)
ชำนาญการ2
ชำนาญการพิเศษ2
ไม่มีวิทยฐานะ7
รวม11

จำนวนครูแยกตามวุฒิการศึกษา

วุฒิการศึกษาจำนวน (ครู)
ค.บ.5
ค.ม./ค.บ.1
บธ.ม. /วท.บ.1
มัธยมต้น1
วท.บ.1
ศศ.บ.1
ศษ.ม. /ค.บ.1
รวม11

จำนวนครู พรก ลูกจ้าง แยกตำแหน่ง

ตำแหน่งจำนวน (ครู)
ลูกจ้างประจำ1
ผู้อำนวยการโรงเรียน1
ครู5
ครูผู้ช่วย1
ครูวิกฤติ1
บุคลากรวิทย์-คณิต1
ธุรการโรงเรียน1
รวม11

ข้อมูลค่าสถิติพื้นฐานของการทดสอบ NT

ความสามารถรวมทั้ง 3 ด้าน

จำนวนผู้เข้าสอบ คะแนนเฉลี่ยร้อยละ SD. Max. Min. Mode Median
5 33.14 8.72 46 25 46.66 33.14

ความสามารถด้านภาษา

จำนวนผู้เข้าสอบ คะแนนเฉลี่ยร้อยละ SD. Max. Min. Mode Median
5 40 4.77 62 22 62.85 40

ความสามารถด้านคำนวณ

จำนวนผู้เข้าสอบ คะแนนเฉลี่ยร้อยละ SD. Max. Min. Mode Median
5 29.14 2.78 40 20 20 29.14

ความสามารถด้านเหตุผล

จำนวนผู้เข้าสอบ คะแนนเฉลี่ยร้อยละ SD. Max. Min. Mode Median
5 30.28 1.95 37 25 25.71 30.28

รายงานผลการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติขั้นพื้นฐาน (O-NET)

ระดับ ป.6

ชื่อโรงเรียน จำนวนผู้เข้าสอบ ภาษาไทย คณิตศาสตร์ วิทยาศาสตร์ ภาษาอังกฤษ รวมเฉลี่ย
ระดับประเทศ 701,484 55.9 37.5 39.93 39.24 43.14
ระดับกระทรวง : ศึกษาธิการ 618,251 56.02 37.80 40.09 39.40 43.33
ระดับสังกัด 443,839 54.61 35.65 38.83 35.47 41.14
ระดับจังหวัด 7,207 57.60 38.01 40.55 35.48 42.91
ระดับเขตพื้นที่ 2,293 57.53 37.12 40.84 36.40 42.97
วัดชลคราม 8 54.62 32.5 39.56 33.44 40.03

ข้อมูลผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน

ภาษาไทย
ชั้นจำนวน
นักเรียน
011.522.533.54ระดับ
3 ขึ้นไป
ร้อยละ
ป.11403121205750.00
ป.214010212441071.43
ป.3700022003342.86
ป.415020125231066.67
ป.516003032261062.50
ป.61001121014550.00
รวม76075910119254559.21
คณิตศาสตร์
ชั้นจำนวน
นักเรียน
011.522.533.54ระดับ
3 ขึ้นไป
ร้อยละ
ป.11403111125857.14
ป.21401014314857.14
ป.3700022012342.86
ป.41501042134853.33
ป.51602421223743.75
ป.61001010404880.00
รวม760851110119224255.26
วิทยาศาสตร์
ชั้นจำนวน
นักเรียน
011.522.533.54ระดับ
3 ขึ้นไป
ร้อยละ
ป.114003013341071.43
ป.21401122224857.14
ป.3700121102342.86
ป.415010132441066.67
ป.516003113261168.75
ป.61001003114660.00
รวม760386111212244863.16
สังคมศึกษา
ชั้นจำนวน
นักเรียน
011.522.533.54ระดับ
3 ขึ้นไป
ร้อยละ
ป.11400032342964.29
ป.214010032441071.43
ป.3700200113571.43
ป.415020125231066.67
ป.516000231281168.75
ป.61000101215880.00
รวม760336111414255369.74
ประวัติศาสตร์
ชั้นจำนวน
นักเรียน
011.522.533.54ระดับ
3 ขึ้นไป
ร้อยละ
ป.11401221242857.14
ป.214010035321071.43
ป.3700201022457.14
ป.41501023333960.00
ป.516013022441062.50
ป.61000110323880.00
รวม760485101518164964.47
สุขศึกษา
ชั้นจำนวน
นักเรียน
011.522.533.54ระดับ
3 ขึ้นไป
ร้อยละ
ป.1140100012101392.86
ป.2140000102111392.86
ป.37000001247100.00
ป.4150000101131493.33
ป.5160000008816100.00
ป.61000100036990.00
รวม7601102218527294.74
ศิลปะ
ชั้นจำนวน
นักเรียน
011.522.533.54ระดับ
3 ขึ้นไป
ร้อยละ
ป.114000042261071.43
ป.214000101571392.86
ป.3700011032571.43
ป.415000107341493.33
ป.516000143261168.75
ป.61000010315990.00
รวม76000591616306281.58
การงานอาชีพ
ชั้นจำนวน
นักเรียน
011.522.533.54ระดับ
3 ขึ้นไป
ร้อยละ
ป.114000112281285.71
ป.214000100491392.86
ป.3700100114685.71
ป.415000104821493.33
ป.516000213281381.25
ป.61000100018990.00
รวม76002521018396788.16
ภาษาต่างประเทศ
ชั้นจำนวน
นักเรียน
011.522.533.54ระดับ
3 ขึ้นไป
ร้อยละ
ป.11402112413857.14
ป.21400122324964.29
ป.3703101002228.57
ป.41501124124746.67
ป.51601304350850.00
ป.61002202400440.00
รวม760995151510133850.00

ข้อมูลสิ่งก่อสร้าง

ข้อมูลครุภัณฑ์