โรงเรียนในสังกัด
121 โรง
บุคลากรในสังกัด
1,840 คน
บุคลากรในเขต
69 คน
นักเรียนในสังกัด
26,680 คน

ข้อมูลสารสนเทศโรงเรียนบ้านปากกะแดะ

จำนวนนักเรียนทั้งหมดแยกชั้น เพศ และห้องเรียน

ชั้นชายหญิงรวม
อ.2171027
อ.313720
ป.1111425
ป.2131225
ป.38614
ป.410717
ป.516824
ป.67512
รวม9569164

จำนวนนักเรียนเรียนรวมแยกชั้น เพศ และห้องเรียน

ชั้นชายหญิงรวม
ป.3415
ป.4404
ป.5347
ป.6101
รวม12517

จำนวนนักเรียนแยกตามศาสนา

ศาสนาจำนวน (คน)
พุทธ163
อิสลาม1
รวม164

จำนวนนักเรียนแยกตามสัญชาติ

สัญชาติจำนวน (คน)
ลาว6
ไทย158
รวม164

ข้อมูลครูและบุคลากรทางการศึกษา

ที่ชื่อ - สกุลตำแหน่งวิทยฐานะวุฒิการศึกษาสาขาวิชาวิชาที่สอน
1น.ส.วีดา สาแลแมพนักงานราชการ-ค.บ.ภาษาอังกฤษภาษาอังกฤษ
2น.ส.วาสนา ช่างปานพี่เลี้ยงเด็กพิการ-ปวส.การตลาดบุคลากรอื่นๆ
3น.ส.เจตน์สุดา คำทองคผช.-ค.บ.วิทยาศาสตร์ทั่วไปวิทยาศาสตร์
4น.ส.วิชชุณี คงเอียงคผช.-ศษ.บ.การศึกษาปฐมวัยปฐมวัย
5นางพวงรัตน์ ยวนเกิดครูผู้ทรงคุณค่าแห่งแผ่นดิน-ศษ.บ.ประถมศึกษาภาษาไทย
6นางพิลาวรรณ ชัยรัตน์ผอ.ร.ร.ชำนาญการพิเศษค.ม. /ศศ.บ.การบริหารการศึกษา /การพัฒนาชุมชนบร.
7นางพิกุล เมืองน้อยครูชำนาญการศศ.บ.ภาษาไทยภาษาไทย
8นางสุนันทา สมพันธ์ครูชำนาญการพิเศษค.บ.การพัฒนาชุมชนภาษาไทย
9นางอรพรรณ ใต้ร่มบุญครูชำนาญการศษ.ม.การประถมศึกษาภาษาไทย
10นายพัฒพงค์ เพ็ชรหอมครู-ค.บ.คณิตศาสตร์คณิตศาสตร์
11นายอรัญ หลิมทองครูชำนาญการพิเศษค.บ.เทคโนโลยีและนวัตกรรมทางการศึกษาภาษาไทย
12นายจีระพนธ์ รินเกลื่อนครูชำนาญการพิเศษศษ.บ.ประถมศึกษาภาษาไทย
13นายธนิษฐา หนูกล่ำธุรการโรงเรียน-บุคลากรอื่นๆ
14นายอุดมศักดิ์ หนูเกื้อนักการภารโรง-ประถมต้นบุคลากรอื่นๆ

จำนวนครูแยกตามวิชาที่สอน

วิชาที่สอนจำนวน (ครู)
คณิตศาสตร์1
บร.1
บุคลากรอื่นๆ3
ปฐมวัย1
ภาษาอังกฤษ1
ภาษาไทย6
วิทยาศาสตร์1
รวม14

จำนวนครูแยกตามวิทยฐานะ

วิทยฐานะจำนวน (ครู)
ชำนาญการ2
ชำนาญการพิเศษ4
ไม่มีวิทยฐานะ8
รวม14

จำนวนครูแยกตามวุฒิการศึกษา

วุฒิการศึกษาจำนวน (ครู)
1
ค.บ.5
ค.ม. /ศศ.บ.1
ประถมต้น1
ปวส.1
ศศ.บ.1
ศษ.บ.3
ศษ.ม.1
รวม14

จำนวนครู พรก ลูกจ้าง แยกตำแหน่ง

ตำแหน่งจำนวน (ครู)
ผู้อำนวยการโรงเรียน1
ครู6
ครูผู้ช่วย2
ครูผู้ทรงคุณค่าแห่งแผ่นดิน1
พนักงานราชการ1
พีืเลี้ยงเด็กพิการ1
ธุรการโรงเรียน1
นักการ1
รวม14

ข้อมูลค่าสถิติพื้นฐานของการทดสอบ NT

ความสามารถรวมทั้ง 3 ด้าน

จำนวนผู้เข้าสอบ คะแนนเฉลี่ยร้อยละ SD. Max. Min. Mode Median
9 66.87 7.25 78 56 67.61 66.87

ความสามารถด้านภาษา

จำนวนผู้เข้าสอบ คะแนนเฉลี่ยร้อยละ SD. Max. Min. Mode Median
9 73.01 3.4 88 60 71.42 73.01

ความสามารถด้านคำนวณ

จำนวนผู้เข้าสอบ คะแนนเฉลี่ยร้อยละ SD. Max. Min. Mode Median
9 61.58 3.8 82 45 57.14 61.58

ความสามารถด้านเหตุผล

จำนวนผู้เข้าสอบ คะแนนเฉลี่ยร้อยละ SD. Max. Min. Mode Median
9 66.03 2.46 80 54 71.42 66.03

รายงานผลการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติขั้นพื้นฐาน (O-NET)

ระดับ ป.6

ชื่อโรงเรียน จำนวนผู้เข้าสอบ ภาษาไทย คณิตศาสตร์ วิทยาศาสตร์ ภาษาอังกฤษ รวมเฉลี่ย
ระดับประเทศ 701,484 55.9 37.5 39.93 39.24 43.14
ระดับกระทรวง : ศึกษาธิการ 618,251 56.02 37.80 40.09 39.40 43.33
ระดับสังกัด 443,839 54.61 35.65 38.83 35.47 41.14
ระดับจังหวัด 7,207 57.60 38.01 40.55 35.48 42.91
ระดับเขตพื้นที่ 2,293 57.53 37.12 40.84 36.40 42.97
บ้านปากกะแดะ 11 58.93 31.36 34.41 28.41 38.28

ข้อมูลผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน

ภาษาไทย
ชั้นจำนวน
นักเรียน
011.522.533.54ระดับ
3 ขึ้นไป
ร้อยละ
ป.123012223581669.57
ป.215000132361173.33
ป.31501221522960.00
ป.42206160018940.91
ป.514010117221178.57
ป.61502321304746.67
รวม10401181482013306360.58
คณิตศาสตร์
ชั้นจำนวน
นักเรียน
011.522.533.54ระดับ
3 ขึ้นไป
ร้อยละ
ป.123012250491356.52
ป.215001311181066.67
ป.31504101135960.00
ป.42209122116836.36
ป.51405130122535.71
ป.61505111016746.67
รวม10402471110412365250.00
วิทยาศาสตร์
ชั้นจำนวน
นักเรียน
011.522.533.54ระดับ
3 ขึ้นไป
ร้อยละ
ป.123001077801565.22
ป.21500015720960.00
ป.31500051450960.00
ป.42205264302522.73
ป.51400016430750.00
ป.61501253310426.67
รวม1040651826281924947.12
สังคมศึกษา
ชั้นจำนวน
นักเรียน
011.522.533.54ระดับ
3 ขึ้นไป
ร้อยละ
ป.12300149630939.13
ป.215000121561280.00
ป.31500155301426.67
ป.42206160018940.91
ป.51400115511750.00
ป.61500531222640.00
รวม10406920221712184745.19
ประวัติศาสตร์
ชั้นจำนวน
นักเรียน
011.522.533.54ระดับ
3 ขึ้นไป
ร้อยละ
ป.12300484700730.43
ป.21500015360960.00
ป.31500343131533.33
ป.42205435221522.73
ป.51400227111321.43
ป.61501323222640.00
รวม10406162027161453533.65
สุขศึกษา
ชั้นจำนวน
นักเรียน
011.522.533.54ระดับ
3 ขึ้นไป
ร้อยละ
ป.123001018672191.30
ป.215000035341280.00
ป.31500124341853.33
ป.422031233371359.09
ป.514000105621392.86
ป.6150000027615100.00
รวม1040335112629278278.85
ศิลปะ
ชั้นจำนวน
นักเรียน
011.522.533.54ระดับ
3 ขึ้นไป
ร้อยละ
ป.1230101341131878.26
ป.215000038401280.00
ป.31500034422853.33
ป.42202238430731.82
ป.514001034511071.43
ป.61500026214746.67
รวม1040339272626106259.62
การงานอาชีพ
ชั้นจำนวน
นักเรียน
011.522.533.54ระดับ
3 ขึ้นไป
ร้อยละ
ป.123010365441356.52
ป.2150000024915100.00
ป.315000134341173.33
ป.422012253181254.55
ป.514001214421071.43
ป.615000035431280.00
รวม1040238182320307370.19
ภาษาต่างประเทศ
ชั้นจำนวน
นักเรียน
011.522.533.54ระดับ
3 ขึ้นไป
ร้อยละ
ป.1230000228112191.30
ป.2150000062715100.00
ป.315000213271280.00
ป.42201684111313.64
ป.5140013901017.14
ป.61500543210320.00
รวม104011217191415265552.88

ข้อมูลสิ่งก่อสร้าง

ข้อมูลครุภัณฑ์