โรงเรียนในสังกัด
121 โรง
บุคลากรในสังกัด
1,840 คน
บุคลากรในเขต
69 คน
นักเรียนในสังกัด
26,680 คน

ข้อมูลสารสนเทศโรงเรียนวัดวังไทร

จำนวนนักเรียนทั้งหมดแยกชั้น เพศ และห้องเรียน

ชั้นชายหญิงรวม
อ.115823
อ.2192645
อ.3292756
ป.1283058
ป.2232851
ป.3202848
ป.4231841
ป.5221941
ป.6232649
รวม202210412

จำนวนนักเรียนเรียนรวมแยกชั้น เพศ และห้องเรียน

ชั้นชายหญิงรวม
ป.29716
ป.38614
ป.412214
ป.5729
ป.6729
รวม431962

จำนวนนักเรียนแยกตามศาสนา

ศาสนาจำนวน (คน)
คริสต์1
พุทธ313
อิสลาม98
รวม412

จำนวนนักเรียนแยกตามสัญชาติ

สัญชาติจำนวน (คน)
พม่า4
ลาว9
ไทย399
รวม412

ข้อมูลครูและบุคลากรทางการศึกษา

ที่ชื่อ - สกุลตำแหน่งวิทยฐานะวุฒิการศึกษาสาขาวิชาวิชาที่สอน
1น.ส.สุภาพร ด้วงเมฆพี่เลี้ยงเด็กพิการ-วท.บ.วิทยาการคอมพิวเตอร์บุคลากรอื่นๆ
2น.ส.จิราวดี ชนาชนธุรการโรงเรียน-บธ.บ.การบริหารทรัพยากรมนุษย์บุคลากรอื่นๆ
3น.ส.ฐิติภรณ์ เพิงใหญ่ครูชำนาญการค.บ.วิทยาศาสตร์ทั่วไปวิทยาศาสตร์
4น.ส.วรรณลดา เชาว์เหมคผช.-ค.บ.คอมพิวเตอร์คอมพิวเตอร์
5น.ส.กรกฎ ชูทวดครูชำนาญการพิเศษศษ.ม. /วท.บ.หลักสูตรและการสอน /เทคโนโลยีการเกษตรภาษาไทย
6น.ส.ปิยดา สุขศรีครู-ค.บ.คณิตศาสตร์คณิตศาสตร์
7น.ส.พิมพ์ขวัญ บุญชูวงศ์ครู-ค.บ.ภาษาอังกฤษภาษาอังกฤษ
8น.ส.สิรินาฎ จันทร์สว่างคผช.-ค.บ.การศึกษาปฐมวัยปฐมวัย
9น.ส.วิไลวรรณ หิรัญรัตน์คผช.-วท.บ.คณิตศาสตร์-เคมี(บรรจุคณิต)คณิตศาสตร์
10น.ส.อรินดา ส้มเมืองคผช.-ค.บ.ภาษาไทยภาษาไทย
11นางสำอางค์ สมวงศ์ครูวิกฤติ-ค.บ.ปฐมวัยปฐมวัย
12นางเบญจวรรณ พรหมจันทร์ครูชำนาญการพิเศษคอ.ม. /ค.บ.เทคโนโลยีการเรียนรู้และสื่อสารมวลชน /การประถมศึกษาภาษาไทย
13นางวนิดา เมษสุวรรณครูชำนาญการพิเศษกศ.บ.ภาษาไทยภาษาไทย
14นางอุมารี ยุธิษยานุวัฒน์ครูชำนาญการพิเศษศษ.บ.ประถมศึกษาภาษาอังกฤษ
15นางกิ่งแก้ว กล่ำนครครูชำนาญการศษ.ม. /ศษ.บ.การประถมศึกษา /การประถมศึกษาปฐมวัย
16นางสุดารัตน์ อินริสพงค์ครู-ค.บ.การศึกษาปฐมวัยปฐมวัย
17นายลือชาย จิตรรักษ์ครูชำนาญการค.บ.เกษตรกรรมคณิตศาสตร์
18นายสุติยะ ชูหนูผอ.ร.ร.ชำนาญการพิเศษค.ม. /กศ.บ.การบริหารการศึกษา /สุขศึกษาบร.
19นายทิวา วงศ์สวัสดิ์ครูชำนาญการค.บ.การประถมศึกษาปฐมวัย
20นายสุรวุฒิ อารีชลครู-วท.บ.พลศึกษาพลศึกษา
21นายสาเรศ ศรีเมืองครูชำนาญการพิเศษค.บ.การประถมศึกษาภาษาไทย
22นายธีระศักดิ์ ล่องสุนทรครู-ค.บ.อุตสาหกรรมศิลป์สังคมศึกษา
23นายจรัญ คิดขยันคผช.-บธ.บ.บริหารทรัพยากรมนุษย์สังคมศึกษา
24นายสุรินทร์ มุขดาช่างปูน ช 3-ประถมต้นบุคลากรอื่นๆ

จำนวนครูแยกตามวิชาที่สอน

วิชาที่สอนจำนวน (ครู)
คณิตศาสตร์3
คอมพิวเตอร์1
บร.1
บุคลากรอื่นๆ3
ปฐมวัย5
พลศึกษา1
ภาษาอังกฤษ2
ภาษาไทย5
วิทยาศาสตร์1
สังคมศึกษา2
รวม24

จำนวนครูแยกตามวิทยฐานะ

วิทยฐานะจำนวน (ครู)
ชำนาญการ4
ชำนาญการพิเศษ6
ไม่มีวิทยฐานะ14
รวม24

จำนวนครูแยกตามวุฒิการศึกษา

วุฒิการศึกษาจำนวน (ครู)
กศ.บ.1
ค.บ.12
ค.ม. /กศ.บ.1
คอ.ม. /ค.บ.1
บธ.บ.2
ประถมต้น1
วท.บ.3
ศษ.บ.1
ศษ.ม. /วท.บ.1
ศษ.ม. /ศษ.บ.1
รวม24

จำนวนครู พรก ลูกจ้าง แยกตำแหน่ง

ตำแหน่งจำนวน (ครู)
ลูกจ้างประจำ1
ผู้อำนวยการโรงเรียน1
ครู14
ครูผู้ช่วย5
ครูวิกฤติ1
พีืเลี้ยงเด็กพิการ1
ธุรการโรงเรียน1
รวม24

ข้อมูลค่าสถิติพื้นฐานของการทดสอบ NT

ความสามารถรวมทั้ง 3 ด้าน

จำนวนผู้เข้าสอบ คะแนนเฉลี่ยร้อยละ SD. Max. Min. Mode Median
25 54.09 13.92 76 25 58.09 54.09

ความสามารถด้านภาษา

จำนวนผู้เข้าสอบ คะแนนเฉลี่ยร้อยละ SD. Max. Min. Mode Median
25 60 4.89 82 20 71.42 60

ความสามารถด้านคำนวณ

จำนวนผู้เข้าสอบ คะแนนเฉลี่ยร้อยละ SD. Max. Min. Mode Median
25 46.85 6.16 85 20 54.28 46.85

ความสามารถด้านเหตุผล

จำนวนผู้เข้าสอบ คะแนนเฉลี่ยร้อยละ SD. Max. Min. Mode Median
25 55.42 4.68 85 31 62.85 55.42

รายงานผลการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติขั้นพื้นฐาน (O-NET)

ระดับ ป.6

ชื่อโรงเรียน จำนวนผู้เข้าสอบ ภาษาไทย คณิตศาสตร์ วิทยาศาสตร์ ภาษาอังกฤษ รวมเฉลี่ย
ระดับประเทศ 701,484 55.9 37.5 39.93 39.24 43.14
ระดับกระทรวง : ศึกษาธิการ 618,251 56.02 37.80 40.09 39.40 43.33
ระดับสังกัด 443,839 54.61 35.65 38.83 35.47 41.14
ระดับจังหวัด 7,207 57.60 38.01 40.55 35.48 42.91
ระดับเขตพื้นที่ 2,293 57.53 37.12 40.84 36.40 42.97
วัดวังไทร 22 60.31 42.05 45.77 46.02 48.54

ข้อมูลผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน

ภาษาไทย
ชั้นจำนวน
นักเรียน
011.522.533.54ระดับ
3 ขึ้นไป
ร้อยละ
ป.16041077912292338.33
ป.2471038615772961.70
ป.3401004711982870.00
ป.4472134585281531.91
ป.55001110297381836.00
ป.634093359141441.18
รวม27884327294459244412745.68
คณิตศาสตร์
ชั้นจำนวน
นักเรียน
011.522.533.54ระดับ
3 ขึ้นไป
ร้อยละ
ป.1604899884102236.67
ป.247119967862144.68
ป.34011413614101537.50
ป.4472118623871838.30
ป.5500691558341530.00
ป.634010285423926.47
รวม27883741603231294010035.97
วิทยาศาสตร์
ชั้นจำนวน
นักเรียน
011.522.533.54ระดับ
3 ขึ้นไป
ร้อยละ
ป.1604897796102541.67
ป.24710085166113370.21
ป.34010038106122870.00
ป.44721051174621225.53
ป.55009131166231224.00
ป.6340101475251235.29
รวม27883728444050284312243.88
สังคมศึกษา
ชั้นจำนวน
นักเรียน
011.522.533.54ระดับ
3 ขึ้นไป
ร้อยละ
ป.1604811789582236.67
ป.24710138151183472.34
ป.3401003693183075.00
ป.4472134585281531.91
ป.550005141512401632.00
ป.634054557621544.12
รวม27882625375057314413247.48
ประวัติศาสตร์
ชั้นจำนวน
นักเรียน
011.522.533.54ระดับ
3 ขึ้นไป
ร้อยละ
ป.16041497115281525.00
ป.247100651010153574.47
ป.34010025134153280.00
ป.44721981111411634.04
ป.55002712185511122.00
ป.634026259641955.88
รวม27881931375553314412846.04
สุขศึกษา
ชั้นจำนวน
นักเรียน
011.522.533.54ระดับ
3 ขึ้นไป
ร้อยละ
ป.160423131110982745.00
ป.24710037913143676.60
ป.34010033103203382.50
ป.44720003187174289.36
ป.55000538138133672.00
ป.6340000497143088.24
รวม278828223669478620473.38
ศิลปะ
ชั้นจำนวน
นักเรียน
011.522.533.54ระดับ
3 ขึ้นไป
ร้อยละ
ป.16042797164113151.67
ป.2471149106972246.81
ป.340134566692152.50
ป.447265689562042.55
ป.5502512725351326.00
ป.634035458361750.00
รวม278331627403850304412444.60
การงานอาชีพ
ชั้นจำนวน
นักเรียน
011.522.533.54ระดับ
3 ขึ้นไป
ร้อยละ
ป.16045588109113050.00
ป.2471001111013113472.34
ป.34010034108143280.00
ป.44720185131263165.96
ป.55000127254114080.00
ป.6340014865102161.76
รวม278858264374516318867.63
ภาษาต่างประเทศ
ชั้นจำนวน
นักเรียน
011.522.533.54ระดับ
3 ขึ้นไป
ร้อยละ
ป.160410981062111931.67
ป.2471246127692246.81
ป.3401104265571742.50
ป.4472118865341225.53
ป.55005111553471428.00
ป.6340832333121852.94
รวม27884639414229235010236.69

ข้อมูลสิ่งก่อสร้าง

ข้อมูลครุภัณฑ์