โรงเรียนในสังกัด
121 โรง
บุคลากรในสังกัด
1,840 คน
บุคลากรในเขต
69 คน
นักเรียนในสังกัด
26,680 คน

ข้อมูลสารสนเทศโรงเรียนบ้านควนนิมิต

จำนวนนักเรียนทั้งหมดแยกชั้น เพศ และห้องเรียน

ชั้นชายหญิงรวม
อ.214721
อ.3369
ป.18917
ป.26814
ป.381119
ป.45914
ป.58917
ป.67714
รวม5966125

จำนวนนักเรียนเรียนรวมแยกชั้น เพศ และห้องเรียน

ชั้นชายหญิงรวม
ป.2415
ป.3314
ป.4134
ป.5235
ป.6516
รวม15924

จำนวนนักเรียนแยกตามศาสนา

ศาสนาจำนวน (คน)
พุทธ125
รวม125

จำนวนนักเรียนแยกตามสัญชาติ

สัญชาติจำนวน (คน)
กัมพูชา1
พม่า2
ลาว1
ไทย121
รวม125

ข้อมูลครูและบุคลากรทางการศึกษา

ที่ชื่อ - สกุลตำแหน่งวิทยฐานะวุฒิการศึกษาสาขาวิชาวิชาที่สอน
1น.ส.ลัดดาวัลย์ เส้งถั่นธุรการโรงเรียน-ศศ.บ.ภาษาไทยธุรกิจบุคลากรอื่นๆ
2น.ส.ปูริดา จิระพันธ์ทวีวงศ์ผอ.ร.ร.ชำนาญการค.ม./บธ.บ.บริหารการศึกษา/คอมพิวเตอร์บร.
3น.ส.นริศา อินทรักษ์ครู-ค.บ.การประถมศึกษาภาษาไทย
4นางวงจันทร์ วงศ์สวัสดิ์ครูชำนาญการพิเศษกศ.บ.วิทยาศาสตร์ภาษาไทย
5นางสุนีย์ เวชกุลครูชำนาญการพิเศษศษ.ม. /ค.บ.การประถมศึกษา /ภาษาไทยภาษาไทย
6นางวิไล ใจดีครูชำนาญการพิเศษศษ.ม. /ค.บ.การประถมศึกษา /ภาษาไทยคณิตศาสตร์
7นางเตือนใจ บริบูรณ์ครูชำนาญการศษ.บ.ประถมศึกษาคณิตศาสตร์
8นางสุรัตน์ษา เพชรหับครูชำนาญการพิเศษค.บ.คณิตศาสตร์คณิตศาสตร์
9นายมงคล บัวอ่อนพนักงานบริการ บ 1-ประถมปลายบุคลากรอื่นๆ

จำนวนครูแยกตามวิชาที่สอน

วิชาที่สอนจำนวน (ครู)
คณิตศาสตร์3
บร.1
บุคลากรอื่นๆ2
ภาษาไทย3
รวม9

จำนวนครูแยกตามวิทยฐานะ

วิทยฐานะจำนวน (ครู)
ชำนาญการ2
ชำนาญการพิเศษ4
ไม่มีวิทยฐานะ3
รวม9

จำนวนครูแยกตามวุฒิการศึกษา

วุฒิการศึกษาจำนวน (ครู)
กศ.บ.1
ค.บ.2
ค.ม./บธ.บ.1
ประถมปลาย1
ศศ.บ.1
ศษ.บ.1
ศษ.ม. /ค.บ.2
รวม9

จำนวนครู พรก ลูกจ้าง แยกตำแหน่ง

ตำแหน่งจำนวน (ครู)
ลูกจ้างชั่วคราว1
ผู้อำนวยการโรงเรียน1
ครู6
ธุรการโรงเรียน1
รวม9

ข้อมูลค่าสถิติพื้นฐานของการทดสอบ NT

ความสามารถรวมทั้ง 3 ด้าน

จำนวนผู้เข้าสอบ คะแนนเฉลี่ยร้อยละ SD. Max. Min. Mode Median
9 49.31 10.55 61 31 61.9 49.31

ความสามารถด้านภาษา

จำนวนผู้เข้าสอบ คะแนนเฉลี่ยร้อยละ SD. Max. Min. Mode Median
9 53.65 3.96 65 31 65.71 53.65

ความสามารถด้านคำนวณ

จำนวนผู้เข้าสอบ คะแนนเฉลี่ยร้อยละ SD. Max. Min. Mode Median
9 47.93 4.07 65 31 57.14 47.93

ความสามารถด้านเหตุผล

จำนวนผู้เข้าสอบ คะแนนเฉลี่ยร้อยละ SD. Max. Min. Mode Median
9 46.34 4.46 65 28 28.57 46.34

รายงานผลการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติขั้นพื้นฐาน (O-NET)

ระดับ ป.6

ชื่อโรงเรียน จำนวนผู้เข้าสอบ ภาษาไทย คณิตศาสตร์ วิทยาศาสตร์ ภาษาอังกฤษ รวมเฉลี่ย
ระดับประเทศ 701,484 55.9 37.5 39.93 39.24 43.14
ระดับกระทรวง : ศึกษาธิการ 618,251 56.02 37.80 40.09 39.40 43.33
ระดับสังกัด 443,839 54.61 35.65 38.83 35.47 41.14
ระดับจังหวัด 7,207 57.60 38.01 40.55 35.48 42.91
ระดับเขตพื้นที่ 2,293 57.53 37.12 40.84 36.40 42.97
บ้านควนนิมิต 8 57.38 36.25 37.19 30 40.21

ข้อมูลผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน

ภาษาไทย
ชั้นจำนวน
นักเรียน
011.522.533.54ระดับ
3 ขึ้นไป
ร้อยละ
ป.11200021135975.00
ป.21812242115738.89
ป.31402222231642.86
ป.41604212331743.75
ป.51300141115753.85
ป.61301121215861.54
รวม861981591012224451.16
คณิตศาสตร์
ชั้นจำนวน
นักเรียน
011.522.533.54ระดับ
3 ขึ้นไป
ร้อยละ
ป.11200012405975.00
ป.218103024171266.67
ป.31402411321642.86
ป.41602303422850.00
ป.51300132205753.85
ป.61302211025753.85
รวม861613611177254956.98
วิทยาศาสตร์
ชั้นจำนวน
นักเรียน
011.522.533.54ระดับ
3 ขึ้นไป
ร้อยละ
ป.11200012126975.00
ป.218103315231055.56
ป.31400240620857.14
ป.41604213420637.50
ป.51300023413861.54
ป.61300032323861.54
รวม8614714112311154956.98
สังคมศึกษา
ชั้นจำนวน
นักเรียน
011.522.533.54ระดับ
3 ขึ้นไป
ร้อยละ
ป.112000112081083.33
ป.218101335051055.56
ป.31400042332857.14
ป.41604212331743.75
ป.51300140323861.54
ป.61300223114646.15
รวม861461511179234956.98
ประวัติศาสตร์
ชั้นจำนวน
นักเรียน
011.522.533.54ระดับ
3 ขึ้นไป
ร้อยละ
ป.112000103171191.67
ป.218103223251055.56
ป.314000034251178.57
ป.41600422620850.00
ป.51300342220430.77
ป.61300232132646.15
รวม86101212111912195058.14
สุขศึกษา
ชั้นจำนวน
นักเรียน
011.522.533.54ระดับ
3 ขึ้นไป
ร้อยละ
ป.112000103351191.67
ป.218101125351372.22
ป.31400023333964.29
ป.416000133541275.00
ป.513000121271076.92
ป.613000023351184.62
รวม861016121819296676.74
ศิลปะ
ชั้นจำนวน
นักเรียน
011.522.533.54ระดับ
3 ขึ้นไป
ร้อยละ
ป.1120000110101191.67
ป.218100233451266.67
ป.31400014342964.29
ป.416000033551381.25
ป.513000032441076.92
ป.61300131215861.54
รวม861016151418316373.26
การงานอาชีพ
ชั้นจำนวน
นักเรียน
011.522.533.54ระดับ
3 ขึ้นไป
ร้อยละ
ป.112000011281191.67
ป.21810017414950.00
ป.314000025431285.71
ป.416000422531062.50
ป.513000033341076.92
ป.61300004243969.23
รวม861005191719256170.93
ภาษาต่างประเทศ
ชั้นจำนวน
นักเรียน
011.522.533.54ระดับ
3 ขึ้นไป
ร้อยละ
ป.11200111117975.00
ป.218114204061055.56
ป.31400146300321.43
ป.41605261200212.50
ป.51300103315969.23
ป.61303030313753.85
รวม861991611163214046.51

ข้อมูลสิ่งก่อสร้าง

ข้อมูลครุภัณฑ์