โรงเรียนในสังกัด
121 โรง
บุคลากรในสังกัด
1,840 คน
บุคลากรในเขต
69 คน
นักเรียนในสังกัด
26,680 คน

ข้อมูลสารสนเทศโรงเรียนวัดเขาแก้ว

จำนวนนักเรียนทั้งหมดแยกชั้น เพศ และห้องเรียน

ชั้นชายหญิงรวม
อ.25712
อ.34610
ป.110818
ป.271017
ป.312517
ป.482028
ป.510919
ป.616622
รวม7271143

จำนวนนักเรียนเรียนรวมแยกชั้น เพศ และห้องเรียน

ชั้นชายหญิงรวม
ป.2123
ป.3011
ป.4224
ป.5325
ป.6718
รวม13821

จำนวนนักเรียนแยกตามศาสนา

ศาสนาจำนวน (คน)
พุทธ137
อิสลาม6
รวม143

จำนวนนักเรียนแยกตามสัญชาติ

สัญชาติจำนวน (คน)
ไทย143
รวม143

ข้อมูลครูและบุคลากรทางการศึกษา

ที่ชื่อ - สกุลตำแหน่งวิทยฐานะวุฒิการศึกษาสาขาวิชาวิชาที่สอน
1น.ส.กันต์ฤทัย ถิ่นเทพาครูวิกฤติ-ค.บ.วิทยาศาสตร์วิทยาศาสตร์
2น.ส.ศิริรัตน์ แข่งขันพี่เลี้ยงเด็กพิการ-บธ.บ.การบัญชีบุคลากรอื่นๆ
3น.ส.พิชญ์ลดา สุพรรณพงศ์ธุรการโรงเรียน-บธ.บ.การจัดการสารสนเทศและคอมพิวเตอร์บุคลากรอื่นๆ
4น.ส.ศศิเนตร จันทร์เพชรคผช.-กศ.บ.คณิตศาสตร์คณิตศาสตร์
5นางอวยพร ซุ่นกี่ผอ.ร.ร.ชำนาญการพิเศษค.ม./ค.บ.การบริหารการศึกษา/การประถมศึกษาบร.
6นางอาภรทิพย์ บัลลังก์ครูชำนาญการพิเศษค.บ.ภาษาอังกฤษภาษาอังกฤษ
7นางสุนันทิพย์ เรืองศรีครูชำนาญการพิเศษค.บ.การศึกษาปฐมวัยปฐมวัย
8นางอรัญญา คงเทพครูชำนาญการค.บ.ภาษาอังกฤษภาษาอังกฤษ
9นางจริยา พรหมมณีครูชำนาญการพิเศษกศ.บ.ภาษาไทยภาษาไทย
10นางพิมพ์พรรณ ปาลคะเชนทร์ครูชำนาญการศษ.บ.ปฐมวัยศึกษาสังคมศึกษา
11นางอารีย์ ชูจิตต์ครูชำนาญการศษ.บ.การประถมศึกษาภาษาไทย
12นายสุพรรณ เสทินครูวิกฤติ-วท.บ.วิทยาศาสตร์สุขภาพพลศึกษา
13นายลออ อินทร์จันทร์ครูชำนาญการค.บ.ภาษาไทยภาษาไทย
14นายเอกรัตน์ ช่วยอักษรนักการภารโรงsp2-ประถมปลายบุคลากรอื่นๆ

จำนวนครูแยกตามวิชาที่สอน

วิชาที่สอนจำนวน (ครู)
คณิตศาสตร์1
บร.1
บุคลากรอื่นๆ3
ปฐมวัย1
พลศึกษา1
ภาษาอังกฤษ2
ภาษาไทย3
วิทยาศาสตร์1
สังคมศึกษา1
รวม14

จำนวนครูแยกตามวิทยฐานะ

วิทยฐานะจำนวน (ครู)
ชำนาญการ4
ชำนาญการพิเศษ4
ไม่มีวิทยฐานะ6
รวม14

จำนวนครูแยกตามวุฒิการศึกษา

วุฒิการศึกษาจำนวน (ครู)
กศ.บ.2
ค.บ.5
ค.ม./ค.บ.1
บธ.บ.2
ประถมปลาย1
วท.บ.1
ศษ.บ.2
รวม14

จำนวนครู พรก ลูกจ้าง แยกตำแหน่ง

ตำแหน่งจำนวน (ครู)
ผู้อำนวยการโรงเรียน1
ครู7
ครูผู้ช่วย1
ครูวิกฤติ2
พีืเลี้ยงเด็กพิการ1
ธุรการโรงเรียน1
นักการ1
รวม14

ข้อมูลค่าสถิติพื้นฐานของการทดสอบ NT

ความสามารถรวมทั้ง 3 ด้าน

จำนวนผู้เข้าสอบ คะแนนเฉลี่ยร้อยละ SD. Max. Min. Mode Median
21 59.45 13.35 75 37 75.23 59.45

ความสามารถด้านภาษา

จำนวนผู้เข้าสอบ คะแนนเฉลี่ยร้อยละ SD. Max. Min. Mode Median
21 65.98 4.68 80 40 80 65.98

ความสามารถด้านคำนวณ

จำนวนผู้เข้าสอบ คะแนนเฉลี่ยร้อยละ SD. Max. Min. Mode Median
21 56.05 6.04 82 28 74.28 56.05

ความสามารถด้านเหตุผล

จำนวนผู้เข้าสอบ คะแนนเฉลี่ยร้อยละ SD. Max. Min. Mode Median
21 56.32 4.42 74 31 68.57 56.32

รายงานผลการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติขั้นพื้นฐาน (O-NET)

ระดับ ป.6

ชื่อโรงเรียน จำนวนผู้เข้าสอบ ภาษาไทย คณิตศาสตร์ วิทยาศาสตร์ ภาษาอังกฤษ รวมเฉลี่ย
ระดับประเทศ 701,484 55.9 37.5 39.93 39.24 43.14
ระดับกระทรวง : ศึกษาธิการ 618,251 56.02 37.80 40.09 39.40 43.33
ระดับสังกัด 443,839 54.61 35.65 38.83 35.47 41.14
ระดับจังหวัด 7,207 57.60 38.01 40.55 35.48 42.91
ระดับเขตพื้นที่ 2,293 57.53 37.12 40.84 36.40 42.97
วัดเขาแก้ว 14 57.32 34.64 38.25 34.46 41.17

ข้อมูลผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน

ภาษาไทย
ชั้นจำนวน
นักเรียน
011.522.533.54ระดับ
3 ขึ้นไป
ร้อยละ
ป.1191200130121578.95
ป.2170000203121588.24
ป.3260100318132284.62
ป.420100218351680.00
ป.521000045571780.95
ป.622000343751568.18
รวม12523051520265410080.00
คณิตศาสตร์
ชั้นจำนวน
นักเรียน
011.522.533.54ระดับ
3 ขึ้นไป
ร้อยละ
ป.119120232451157.89
ป.217011124441270.59
ป.326110505681973.08
ป.42012651131525.00
ป.52101272711942.86
ป.622010365341254.55
รวม12538923142421236854.40
วิทยาศาสตร์
ชั้นจำนวน
นักเรียน
011.522.533.54ระดับ
3 ขึ้นไป
ร้อยละ
ป.11901144027947.37
ป.217010127151376.47
ป.3261103054122180.77
ป.42010173116840.00
ป.52102153010014.76
ป.62201534342940.91
รวม125262221131712326148.80
สังคมศึกษา
ชั้นจำนวน
นักเรียน
011.522.533.54ระดับ
3 ขึ้นไป
ร้อยละ
ป.1190000242111789.47
ป.217001013481588.24
ป.3261001047132492.31
ป.420100218351680.00
ป.521101516071361.90
ป.622000347441568.18
รวม12530211932204810080.00
ประวัติศาสตร์
ชั้นจำนวน
นักเรียน
011.522.533.54ระดับ
3 ขึ้นไป
ร้อยละ
ป.1190000260111789.47
ป.217001056231164.71
ป.326100116892388.46
ป.42010127126945.00
ป.521003343261152.38
ป.622000437531568.18
รวม12520510222919388668.80
สุขศึกษา
ชั้นจำนวน
นักเรียน
011.522.533.54ระดับ
3 ขึ้นไป
ร้อยละ
ป.11900000261119100.00
ป.21700000121417100.00
ป.3261000114192492.31
ป.4201000000191995.00
ป.5210000110822095.24
ป.62200000071522100.00
รวม1252000214278012196.80
ศิลปะ
ชั้นจำนวน
นักเรียน
011.522.533.54ระดับ
3 ขึ้นไป
ร้อยละ
ป.11900000161219100.00
ป.2170000115101694.12
ป.3262000246122284.62
ป.420100019541890.00
ป.521000245731571.43
ป.6220002510141568.18
รวม12530041330304510584.00
การงานอาชีพ
ชั้นจำนวน
นักเรียน
011.522.533.54ระดับ
3 ขึ้นไป
ร้อยละ
ป.119020022581578.95
ป.2170000113121694.12
ป.3261001255122284.62
ป.420100001991995.00
ป.52100000213621100.00
ป.62200000081422100.00
รวม1252201511436111592.00
ภาษาต่างประเทศ
ชั้นจำนวน
นักเรียน
011.522.533.54ระดับ
3 ขึ้นไป
ร้อยละ
ป.1190013212101368.42
ป.217000104481694.12
ป.3262002010392284.62
ป.42011482103420.00
ป.52100482403733.33
ป.62200275611836.36
รวม125311129112610347056.00

ข้อมูลสิ่งก่อสร้าง

ข้อมูลครุภัณฑ์