โรงเรียนในสังกัด
121 โรง
บุคลากรในสังกัด
1,840 คน
บุคลากรในเขต
69 คน
นักเรียนในสังกัด
26,680 คน

ข้อมูลสารสนเทศโรงเรียนบ้านคลองนามิตรภาพที่ 201

จำนวนนักเรียนทั้งหมดแยกชั้น เพศ และห้องเรียน

ชั้นชายหญิงรวม
อ.1171532
อ.2271946
อ.3171431
ป.1212041
ป.2161632
ป.3161935
ป.4192241
ป.5201434
ป.6162339
ม.1131932
ม.2181836
ม.3161632
รวม216215431

จำนวนนักเรียนเรียนรวมแยกชั้น เพศ และห้องเรียน

ชั้นชายหญิงรวม
ป.3101
ป.4325
ป.5617
ป.6527
ม.1415
ม.2101
ม.3415
รวม24731

จำนวนนักเรียนแยกตามศาสนา

ศาสนาจำนวน (คน)
พุทธ385
อิสลาม46
รวม431

จำนวนนักเรียนแยกตามสัญชาติ

สัญชาติจำนวน (คน)
ไทย431
รวม431

ข้อมูลครูและบุคลากรทางการศึกษา

ที่ชื่อ - สกุลตำแหน่งวิทยฐานะวุฒิการศึกษาสาขาวิชาวิชาที่สอน
1น.ส.สุภาภรณ์ พึ่งนุสนธุรการโรงเรียน-บธ.บ.คอมพิวเตอร์ธุรกิจบุคลากรอื่นๆ
2นางฐิติมา คลล้ำพี่เลี้ยงเด็กพิการ-ศศ.บ.การพัฒนาชุมชนบุคลากรอื่นๆ
3ว่าที่ร.ต.ทนงศักดิ์ ธาตุไพบูลย์ครูวิกฤติ-ศษ.บ.พลศึกษาพลศึกษา

จำนวนครูแยกตามวิชาที่สอน

วิชาที่สอนจำนวน (ครู)
บุคลากรอื่นๆ2
พลศึกษา1
รวม3

จำนวนครูแยกตามวิทยฐานะ

วิทยฐานะจำนวน (ครู)
ไม่มีวิทยฐานะ3
รวม3

จำนวนครูแยกตามวุฒิการศึกษา

วุฒิการศึกษาจำนวน (ครู)
บธ.บ.1
ศศ.บ.1
ศษ.บ.1
รวม3

จำนวนครู พรก ลูกจ้าง แยกตำแหน่ง

ตำแหน่งจำนวน (ครู)
ครูวิกฤติ1
พีืเลี้ยงเด็กพิการ1
ธุรการโรงเรียน1
รวม3

ข้อมูลค่าสถิติพื้นฐานของการทดสอบ NT

ความสามารถรวมทั้ง 3 ด้าน

จำนวนผู้เข้าสอบ คะแนนเฉลี่ยร้อยละ SD. Max. Min. Mode Median
39 38.58 14.87 74 20 26.66 38.58

ความสามารถด้านภาษา

จำนวนผู้เข้าสอบ คะแนนเฉลี่ยร้อยละ SD. Max. Min. Mode Median
39 42.93 6.26 77 11 34.28 42.93

ความสามารถด้านคำนวณ

จำนวนผู้เข้าสอบ คะแนนเฉลี่ยร้อยละ SD. Max. Min. Mode Median
39 30.84 5.25 80 8 20 30.84

ความสามารถด้านเหตุผล

จำนวนผู้เข้าสอบ คะแนนเฉลี่ยร้อยละ SD. Max. Min. Mode Median
39 41.97 5.37 77 17 42.85 41.97

รายงานผลการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติขั้นพื้นฐาน (O-NET)

ระดับ ป.6

ชื่อโรงเรียน จำนวนผู้เข้าสอบ ภาษาไทย คณิตศาสตร์ วิทยาศาสตร์ ภาษาอังกฤษ รวมเฉลี่ย
ระดับประเทศ 701,484 55.9 37.5 39.93 39.24 43.14
ระดับกระทรวง : ศึกษาธิการ 618,251 56.02 37.80 40.09 39.40 43.33
ระดับสังกัด 443,839 54.61 35.65 38.83 35.47 41.14
ระดับจังหวัด 7,207 57.60 38.01 40.55 35.48 42.91
ระดับเขตพื้นที่ 2,293 57.53 37.12 40.84 36.40 42.97
บ้านคลองนามิตรภาพที่ 201 32 47.47 25.47 39.42 28.44 35.20

ระดับ ม.3

ชื่อโรงเรียน จำนวนผู้เข้าสอบ ภาษาไทย คณิตศาสตร์ วิทยาศาสตร์ ภาษาอังกฤษ รวมเฉลี่ย
ระดับประเทศ 645,685 54.42 30.04 36.10 29.45 37.50
ระดับกระทรวง : ศึกษาธิการ 581,071 54.93 30.48 36.42 29.75 37.90
ระดับสังกัด 474,487 55.04 30.28 36.43 29.10 37.71
ระดับจังหวัด 7,962 56.20 30.05 32.83 28.68 36.94
ระดับเขตพื้นที่ 567 53.07 26.36 35.53 26.76 35.43
บ้านคลองนามิตรภาพที่ 201 34 48.79 25.18 32.88 26.12 33.24

ข้อมูลผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน

ภาษาไทย
ชั้นจำนวน
นักเรียน
011.522.533.54ระดับ
3 ขึ้นไป
ร้อยละ
ป.1280103437102071.43
ป.233002269862369.70
ป.3400521288143075.00
ป.433086335531339.39
ป.5400327592122357.50
ป.635035774631337.14
ม.133011538222721.21
ม.233059832601442.42
ม.3360011965231541.67
รวม31102652434447465315850.80
คณิตศาสตร์
ชั้นจำนวน
นักเรียน
011.522.533.54ระดับ
3 ขึ้นไป
ร้อยละ
ป.128011465561657.14
ป.233004348682266.67
ป.3400425582142460.00
ป.43309136310126.06
ป.540039689231435.00
ป.635078133301411.43
ม.133021553341927.27
ม.23303101103241545.45
ม.3360413354341130.56
รวม31103375563744244211737.62
วิทยาศาสตร์
ชั้นจำนวน
นักเรียน
011.522.533.54ระดับ
3 ขึ้นไป
ร้อยละ
ป.1280100361262485.71
ป.233001356992472.73
ป.340000221211133690.00
ป.4330118108411339.39
ป.540003865992357.50
ป.635040358872365.71
ม.133015913952678.79
ม.2330194221141957.58
ม.336007337882569.44
รวม3110826403757816221368.49
สังคมศึกษา
ชั้นจำนวน
นักเรียน
011.522.533.54ระดับ
3 ขึ้นไป
ร้อยละ
ป.12800000012728100.00
ป.2330124177112575.76
ป.34040000000000.00
ป.433086335531339.39
ป.54002525115102665.00
ป.6350022813372365.71
ม.1330057811201339.39
ม.23301211213401751.52
ม.3360008145271438.89
รวม311401222374165296515951.13
ประวัติศาสตร์
ชั้นจำนวน
นักเรียน
011.522.533.54ระดับ
3 ขึ้นไป
ร้อยละ
ป.12800000361928100.00
ป.2330114134192678.79
ป.3400012138792460.00
ป.43301493511026.06
ป.54000212121583587.50
ป.6350003398122982.86
ม.1330023915041957.58
ม.23333000000000.00
ม.3360211368151438.89
รวม311331716293959427617756.91
สุขศึกษา
ชั้นจำนวน
นักเรียน
011.522.533.54ระดับ
3 ขึ้นไป
ร้อยละ
ป.1280001019172796.43
ป.2330014147162781.82
ป.340000004191740100.00
ป.4330100048203296.97
ป.54000002610223895.00
ป.63500000413035100.00
ม.1330104011983296.97
ม.23301431310112781.82
ม.336000000152136100.00
รวม311035124279816229494.53
ศิลปะ
ชั้นจำนวน
นักเรียน
011.522.533.54ระดับ
3 ขึ้นไป
ร้อยละ
ป.1280010169112692.86
ป.2330011047203193.94
ป.34000114411193485.00
ป.433001963771751.52
ป.54000125912113280.00
ป.635000699742057.14
ม.1330135235142678.79
ม.2330165324122266.67
ม.3360009471333288.89
รวม31102143834477510124077.17
การงานอาชีพ
ชั้นจำนวน
นักเรียน
011.522.533.54ระดับ
3 ขึ้นไป
ร้อยละ
ป.128001039782485.71
ป.2330041284142678.79
ป.3400015712872767.50
ป.433010756410515.15
ป.5400005645202972.50
ป.63500010310213497.14
ม.1330014945101133.33
ม.2330112169132987.88
ม.336000504151236100.00
รวม31101128332955609522171.06
ภาษาต่างประเทศ
ชั้นจำนวน
นักเรียน
011.522.533.54ระดับ
3 ขึ้นไป
ร้อยละ
ป.1280100377102485.71
ป.2330003137461751.52
ป.34000033614143485.00
ป.4330161064421030.30
ป.540086876141127.50
ป.635022588551851.43
ม.1330110784211030.30
ม.233021481413927.27
ม.3360016042053597.22
รวม31101539504950585016854.02

ข้อมูลสิ่งก่อสร้าง

ข้อมูลครุภัณฑ์