โรงเรียนในสังกัด
121 โรง
บุคลากรในสังกัด
1,840 คน
บุคลากรในเขต
69 คน
นักเรียนในสังกัด
26,680 คน

ข้อมูลสารสนเทศโรงเรียนวัดท่าไทร(ดิตถานุเคราะห์)

จำนวนนักเรียนทั้งหมดแยกชั้น เพศ และห้องเรียน

ชั้นชายหญิงรวม
อ.2333063
อ.3374784
ป.1444993
ป.2564197
ป.3434285
ป.4613293
ป.5444185
ป.6503787
ม.1453378
ม.2514091
ม.3371653
รวม501408909

จำนวนนักเรียนเรียนรวมแยกชั้น เพศ และห้องเรียน

ชั้นชายหญิงรวม
อนุบาล101
ป.213417
ป.310212
ป.416218
ป.510111
ป.612416
ม.16410
ม.2437
ม.3101
รวม732093

จำนวนนักเรียนแยกตามศาสนา

ศาสนาจำนวน (คน)
คริสต์2
พุทธ626
อิสลาม281
รวม909

จำนวนนักเรียนแยกตามสัญชาติ

สัญชาติจำนวน (คน)
พม่า4
ลาว14
ไทย891
รวม909

ข้อมูลครูและบุคลากรทางการศึกษา

ที่ชื่อ - สกุลตำแหน่งวิทยฐานะวุฒิการศึกษาสาขาวิชาวิชาที่สอน
1น.ส.กนกวลี สังข์วงศ์พี่เลี้ยงเด็กพิการ-บธ.บ.การตลาดบุคลากรอื่นๆ
2น.ส.ดวงฤดี ชีวะพี่เลี้ยงเด็กพิการ-บธ.บ.การตลาดบุคลากรอื่นๆ
3น.ส.ทิพย์ภวรรณ เยาว์ด้วงครู-ค.บ.การศึกษาปฐมวัยปฐมวัย
4น.ส.ชุติกาญจน์ แม้นเมฆคผช.-ศษ.บ.ประถมศึกษาวิทยาศาสตร์
5น.ส.ธิติมา ตุกชูแสงคผช.-ค.บ.คณิตศาสตร์คณิตศาสตร์
6น.ส.ชุติมา สุประดิษฐครู-บธ.บ.คอมพิวเตอร์ธุรกิจคอมพิวเตอร์
7น.ส.วิชชุดา เสือแก้วครูชำนาญการคอ.ม. /อ.บ.ครุศาสตร์เทคโนโลยี /ภาษาอังกฤษภาษาอังกฤษ
8น.ส.วิลัยลักษณ์ ดำคงคผช.-ศษ.บ.การประถมศึกษาภาษาไทย
9น.ส.ปิยวรรณ คีรีสุทธิ์ครู-ค.บ.วิทยาศาสตร์ทั่วไปวิทยาศาสตร์
10น.ส.เพ็ญศรี ชูแดงครูชำนาญการค.บ.ภาษาไทยภาษาไทย
11น.ส.อัญชุลี แพเพชรทองครูชำนาญการพิเศษศษ.ม./วท.บการประถมศึกษา/เทคโนโลยีการเกษตรคณิตศาสตร์
12น.ส.ขนิษฐา พุทธพิทักษ์คผช.-ค.บ.การศึกษาปฐมวัยปฐมวัย
13น.ส.เสาวลักษณ์ จันทร์ล่องครู-ค.บ.การศึกษาปฐมวัยปฐมวัย
14น.ส.อรพรรณ สุวรรณบุตรครูชำนาญการค.บ. /ค.บ.การศึกษาปฐมวัย /วิทยาศาสตร์ทั่วไปปฐมวัย
15น.ส.สุภารัตน์ เพชรรอดครูชำนาญการศศ.บ.การจัดการทั่วไปสังคมศึกษา
16น.ส.นงลักษณ์ ทองสีสันคผช.-ค.บ.ภาษาไทยภาษาไทย
17น.ส.จรรยาภรณ์ ศิริกาญจน์คผช.-วท.บ.วิทยาศาสตร์วิทยาศาสตร์
18น.ส.ขิมมุก นุ่นทิพย์คผช.-ค.บ.สังคมศึกษาสังคมศึกษา
19น.ส.ทิยา บัวมณีคผช.-ค.บ.คณิตศาสตร์คณิตศาสตร์
20นางภัทราภรณ์ ณ พัทลุงธุรการโรงเรียน-ค.บ.ธุรกิจศึกษาบุคลากรอื่นๆ
21นางกนกรัตน์ อินทร์จันทร์ครูชำนาญการค.บ.ภาษาไทยภาษาไทย
22นางณฐมน แก้วอำดีครูชำนาญการค.บ.ภาษาอังกฤษภาษาอังกฤษ
23นางวรนาถ เพชรเกื้อครูชำนาญการศษ.ม.การประถมศึกษาวิทยาศาสตร์
24นางรัตติยา ธีระเผ่าพันธ์ครูชำนาญการค.บ.สังคมศึกษาสังคมศึกษา
25นางจิราพร ขอนแก้วครูชำนาญการพิเศษค.บ.คณิตศาสตร์คณิตศาสตร์
26นางนวลฉวี ไทรบุรีครูชำนาญการพิเศษค.บ.สังคมศึกษาสังคมศึกษา
27นางณัฎฐนิภา เสนทองแก้วครูชำนาญการวท.บ.คณิตศาสตร์คณิตศาสตร์
28นางพัชรา จามพัฒน์ครูชำนาญการพิเศษค.บ.เทคโนโลยีทางการศึกษาการงานพื้นฐานอาชีพ
29นางอรวรรณ พรหมสอนครูชำนาญการพิเศษกศ.บ.วิทยาศาสตร์ภาษาไทย
30นางถนอมทรัพย์ โรจนรัตน์ครูชำนาญการค.บ.พลศึกษาพลศึกษา
31นางศรีประพันธ์ คงเกตุครูชำนาญการกศ.บ.การประถมศึกษาคณิตศาสตร์
32นางเสาวนิตย์ ทองกูลครูชำนาญการพิเศษค.บ.ภาษาไทยภาษาไทย
33นางดวงเพ็ญ อินทร์แก้วครูชำนาญการพิเศษกศ.บ.เทคโนโลยีทางการศึกษาภาษาไทย
34นางวลัดดา คงนิลครูชำนาญการศษ.บ.การแนะแนวภาษาไทย
35นางพรรณี คชสิทธิ์ครูชำนาญการค.บ.ภาษาอังกฤษภาษาอังกฤษ
36นางบุษบา แก้วมหาครูชำนาญการค.บ.การศึกษาปฐมวัยปฐมวัย
37นางสุคนธ์ หนูจีนเส้งครูชำนาญการพิเศษค.บ.การประถมศึกษาคณิตศาสตร์
38นางเรณู สุทธินุ่นครูชำนาญการพิเศษศษ.ม. /กศ.บ.การประถมศึกษา /ประถมศึกษาภาษาไทย
39นางราศรี วิชัยดิษฐ์ครูชำนาญการพิเศษศศ.บ.การจัดการทั่วไปสุขศึกษา
40นางปัตมา จินดากาญจน์ครู-ศศ.บ.ภาษาอังกฤษธุรกิจภาษาอังกฤษ
41นายศักดิ์ชริน อาจหาญครูชำนาญการค.ม./บธ.บ.บริหารการศึกษา/คอมพิวเตอร์คอมพิวเตอร์
42นายขจรศักดิ์ จันทร์สว่างคผช.-ศศ.บ.ดนตรี (บรรจุดนตรีไทย)ดนตรีไทย
43ว่าที่ ร.ต.จิรวุฒิ โชติถิรสมพงศ์คผช.-ศษ.บ.นาฏศิลป์นาฏศิลป์
44นายพูนศักดิ์ นาคครื้นผอ.ร.ร.ชำนาญการพิเศษค.บ.ภาษาไทยบร.
45นายวีระพงษ์ รอดเมื่อครู-ค.บ.ศิลปกรรมศิลปะ
46นายพานุ นราภัยครู-ค.บ.สังคมศึกษาสังคมศึกษา
47นายพงศกร โสภาครูชำนาญการพิเศษศษ.ม./วท.บ.การบริหารการศึกษา/วิทยาศาสตร์การกีฬาสุขศึกษา
48นายสุเทพ ชูมีช่างปูน ช 3-มัธยมต้นบุคลากรอื่นๆ

จำนวนครูแยกตามวิชาที่สอน

วิชาที่สอนจำนวน (ครู)
การงานพื้นฐานอาชีพ1
คณิตศาสตร์7
คอมพิวเตอร์2
ดนตรีไทย1
นาฏศิลป์1
บร.1
บุคลากรอื่นๆ4
ปฐมวัย5
พลศึกษา1
ภาษาอังกฤษ4
ภาษาไทย9
วิทยาศาสตร์4
ศิลปะ1
สังคมศึกษา5
สุขศึกษา2
รวม48

จำนวนครูแยกตามวิทยฐานะ

วิทยฐานะจำนวน (ครู)
ชำนาญการ15
ชำนาญการพิเศษ12
ไม่มีวิทยฐานะ21
รวม48

จำนวนครูแยกตามวุฒิการศึกษา

วุฒิการศึกษาจำนวน (ครู)
กศ.บ.3
ค.บ.24
ค.บ. /ค.บ.1
ค.ม./บธ.บ.1
คอ.ม. /อ.บ.1
บธ.บ.3
มัธยมต้น1
วท.บ.2
ศศ.บ.4
ศษ.บ.4
ศษ.ม.1
ศษ.ม. /กศ.บ.1
ศษ.ม./วท.บ1
ศษ.ม./วท.บ.1
รวม48

จำนวนครู พรก ลูกจ้าง แยกตำแหน่ง

ตำแหน่งจำนวน (ครู)
ลูกจ้างประจำ1
ผู้อำนวยการโรงเรียน1
ครู33
ครูผู้ช่วย10
พีืเลี้ยงเด็กพิการ2
ธุรการโรงเรียน1
รวม48

ข้อมูลค่าสถิติพื้นฐานของการทดสอบ NT

ความสามารถรวมทั้ง 3 ด้าน

จำนวนผู้เข้าสอบ คะแนนเฉลี่ยร้อยละ SD. Max. Min. Mode Median
69 46.44 15.19 83 19 46.66 46.44

ความสามารถด้านภาษา

จำนวนผู้เข้าสอบ คะแนนเฉลี่ยร้อยละ SD. Max. Min. Mode Median
69 50.93 6.17 82 11 60 50.93

ความสามารถด้านคำนวณ

จำนวนผู้เข้าสอบ คะแนนเฉลี่ยร้อยละ SD. Max. Min. Mode Median
69 46.33 6.55 97 14 37.14 46.33

ความสามารถด้านเหตุผล

จำนวนผู้เข้าสอบ คะแนนเฉลี่ยร้อยละ SD. Max. Min. Mode Median
69 42.07 5.21 85 8 37.14 42.07

รายงานผลการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติขั้นพื้นฐาน (O-NET)

ระดับ ป.6

ชื่อโรงเรียน จำนวนผู้เข้าสอบ ภาษาไทย คณิตศาสตร์ วิทยาศาสตร์ ภาษาอังกฤษ รวมเฉลี่ย
ระดับประเทศ 701,484 55.9 37.5 39.93 39.24 43.14
ระดับกระทรวง : ศึกษาธิการ 618,251 56.02 37.80 40.09 39.40 43.33
ระดับสังกัด 443,839 54.61 35.65 38.83 35.47 41.14
ระดับจังหวัด 7,207 57.60 38.01 40.55 35.48 42.91
ระดับเขตพื้นที่ 2,293 57.53 37.12 40.84 36.40 42.97
วัดท่าไทร(ดิตถานุเคราะห์) 61 56.93 33.93 41.27 30.41 40.64

ระดับ ม.3

ชื่อโรงเรียน จำนวนผู้เข้าสอบ ภาษาไทย คณิตศาสตร์ วิทยาศาสตร์ ภาษาอังกฤษ รวมเฉลี่ย
ระดับประเทศ 645,685 54.42 30.04 36.10 29.45 37.50
ระดับกระทรวง : ศึกษาธิการ 581,071 54.93 30.48 36.42 29.75 37.90
ระดับสังกัด 474,487 55.04 30.28 36.43 29.10 37.71
ระดับจังหวัด 7,962 56.20 30.05 32.83 28.68 36.94
ระดับเขตพื้นที่ 567 53.07 26.36 35.53 26.76 35.43
วัดท่าไทร(ดิตถานุเคราะห์) 49 56.98 28.57 34.08 27.59 36.81

ข้อมูลผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน

ภาษาไทย
ชั้นจำนวน
นักเรียน
011.522.533.54ระดับ
3 ขึ้นไป
ร้อยละ
ป.194011365617466973.40
ป.2842131821177153946.43
ป.3880104491123276169.32
ป.480188148714204151.25
ป.5954791211152985254.74
ป.67000498818234970.00
ม.1991093013127983232.32
ม.264561310861212843.75
ม.353082497320916.98
รวม72722609895898013114838052.27
คณิตศาสตร์
ชั้นจำนวน
นักเรียน
011.522.533.54ระดับ
3 ขึ้นไป
ร้อยละ
ป.1940112251121427478.72
ป.2843114131784233541.67
ป.38804556910496877.27
ป.4801139119612193746.25
ป.59542271861110163738.95
ป.670117141096671927.14
ม.1992227259613166.06
ม.2641110171161341117.19
ม.3530182081141713.21
รวม727421331038765547316229440.44
วิทยาศาสตร์
ชั้นจำนวน
นักเรียน
011.522.533.54ระดับ
3 ขึ้นไป
ร้อยละ
ป.194021016819487579.79
ป.2842612131587213642.86
ป.388056471627236675.00
ป.48012121618410173138.75
ป.5954916201515883132.63
ป.670064710169184361.43
ม.19910332171611812727.27
ม.264149141253411015.63
ม.3530821107610713.21
รวม727315012710099879313732644.84
สังคมศึกษา
ชั้นจำนวน
นักเรียน
011.522.533.54ระดับ
3 ขึ้นไป
ร้อยละ
ป.19408437825397276.60
ป.28428131411149133642.86
ป.388085820234204753.41
ป.480188148714204151.25
ป.5954217161626236568.42
ป.670004891718144970.00
ม.1991011316201313133939.39
ม.26451922159211218.75
ม.35301341482661426.42
รวม72722496110611410911714937551.58
ประวัติศาสตร์
ชั้นจำนวน
นักเรียน
011.522.533.54ระดับ
3 ขึ้นไป
ร้อยละ
ป.1940062172422236973.40
ป.28419151418125102732.14
ป.388075562619206573.86
ป.4801613922126112936.25
ป.59542110172223166164.21
ป.6700011091712215071.43
ม.199103241917310132626.26
ม.26464000000000.00
ม.353016130113192343.40
รวม7278043786910711710013335048.14
สุขศึกษา
ชั้นจำนวน
นักเรียน
011.522.533.54ระดับ
3 ขึ้นไป
ร้อยละ
ป.194085782022246670.21
ป.28412614152013134654.76
ป.3880351615251594955.68
ป.480101571515366682.50
ป.59542110141019356467.37
ป.6700012576496288.57
ม.19914128137112504444.44
ม.264411515281453859.38
ม.35300612471774381.13
รวม727241768947712314617847865.75
ศิลปะ
ชั้นจำนวน
นักเรียน
011.522.533.54ระดับ
3 ขึ้นไป
ร้อยละ
ป.19400016511718792.55
ป.284110021723408095.24
ป.38800011323608697.73
ป.4801001102624186885.00
ป.5954202113125207680.00
ป.6700000159556998.57
ม.19914171713489113838.38
ม.264934112101864367.19
ม.35300752614194177.36
รวม727292328343911115630058880.88
การงานอาชีพ
ชั้นจำนวน
นักเรียน
011.522.533.54ระดับ
3 ขึ้นไป
ร้อยละ
ป.194000081525468691.49
ป.2841104101518356880.95
ป.38800574017557281.82
ป.480101042221317492.50
ป.595420252231298286.32
ป.67000018815386187.14
ม.1991016143737217777.78
ม.26451353722185179.69
ม.35300083028145094.34
รวม7272151541489621428762185.42
ภาษาต่างประเทศ
ชั้นจำนวน
นักเรียน
011.522.533.54ระดับ
3 ขึ้นไป
ร้อยละ
ป.1940745192221165962.77
ป.2841313181914883035.71
ป.3880518281411572326.14
ป.480137101145391721.25
ป.595443141498211111.58
ป.6700111519104561521.43
ม.19935525522851515.15
ม.26418510364471625.00
ม.35301119942441528.30
รวม727591271281128772606320127.65

ข้อมูลสิ่งก่อสร้าง

ข้อมูลครุภัณฑ์